darowizna pieniedzy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Warszawa, dnia 1 lutego 2008 r.

Umowa darowizny

zawarta pomiędzy:

Janem Pitowski, zamieszkałym ...., zwanym dalej Darczyńcą, a

Krzysztofem Vatem, zamieszkałym ..., zwanym dalej Obdarowanym.

Art.1

Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu kwotę pieniężną w wysokości 9.000 zł, a Obdarowany oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.

Art.2

Obdarowany kwituje niniejszym odbiór przedmiotu darowizny.

Art.3

Darczyńca oświadcza, iż w stosunku do Obdarowanego jest osobą obcą (albo wujem, ojcem itd.) oraz że jest to pierwsza darowizna, którą w ciągu ostatnich 5 lat dokonał na rzecz Obdarowanego.

Art.4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla ich ważności.

Art.5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
oswiadczenie o odwolaniu darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
prawomocnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron