Osobowość 2010 2011, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Psychologia osobowości


Osobowość 2010/2011 - zaoczne, termin A

05.02.2011

 1. Badanie idiograficzne - różnice jakościowe

 2. PMO zaczerpnął od Cattella - cechy wspólne

 3. Badanie Hartshorne'a i Maya podważało - istnienie spójności międzysytuacyjnej

 4. Badanie Epsteina - potwierdzały istnienie stabilności czasowej i spójności miedzy sytuacyjnej

 5. Pragmatyczna koncepcja Ja - wysoki poziom obserwacyjnej samokontroli zachowania

 6. Teroia Kuhla a orientacja na stan

 7. Osobowość wg Cattella - co badany mówi o sobie, obserwacje i informacje z otoczenia, wyniki obiektywnych badań (a,b,c poprawne)

 8. Uniwersalność NEOAC - niezależnie od płci, rasy, kultury

 9. Zaburzenia osobowości w PMO - skrajne natężenie czynników

 10. Zaangażowanie w działanie, efektywność - identyfikacja i integracja

 11. Teoria Dwecka w interpretacji niepowodzeń ludzie się różnią - ukryte teorie na temat inteligencji

 12. Przepływ - osoby, które chcą się rozwijać i poszukują nowych wyzwań

 13. Teoria socjometru - poczucie przynależności

 14. Teoria opanowywania trwogi - konformizm, zmniejszenie lęku przed śmiercią, nieśmiertelność symboliczna i w sensie dosłownym (a,b,c, poprawne)

 15. Nieklarowność ja wiąże się z niską samooceną

 16. Komponenty celu - poznawczy, behawioralny i emocjonalny

 17. Defensywny pesymizm - motywacyjna siła lęku

 18. Psychologia obcego - kontekstowy i globalny charakter

 19. Siła Ja wg Higginsa zależna od: dostępności, spójności, zaangażowania, (a,b,c, poprawne)

 20. Ucieczka od ja - zawyżona samoświadomość publiczna, zawyżona i niestabilna samoocena

 21. Złożoność pojęcia Ja - lepsze radzenie sobie ze stresującymi wydarzeniami

 22. Zgodnie z STD potrzeba potwierdzania własnej wartości - niezaspokojenie trzech potrzeb

 23. Ja możliwe - aspiracje, motywy, lęki i obawy

 24. Ja powinnościowe - unikanie

 25. Emmons realcja między dążeniami a dobrostanem - formalne właściwości dążeń, treściowe właściwości dążeń, relacje między dążeniami, a,b,c poprawne ?

 26. Stan deliberacyjny różni się od stanu implementacyjnego - otwartość umysłu, trafność ocen, bezstronność

 27. Siła ego jest ćwiczona w stanie - kontroli

 28. W modelowaniu wzmocnienie jest konieczne - podczas wykonywania zadania

 29. Osoba zorientowana na działanie - nie odczuwa presji, bardziej odporna na stres i coś jeszcze (wszystkie poprawne)

 30. Koncentracja na informacyjnym aspekcie - zwiększa odraczanie gratyfikacji

 31. Z czym wiąże się samoświadomość publiczna

Dzienni, 2010/2011

1. badania idiograficzne

-różnice jakościowe

2. różnice idiograficzne

- człowiek jest jedyny w swoim rodzaju

3. Mądrzycki, składniki osobowości

- kierunkowy, instrumentalny, stylistyczny,pojącie Ja

4. durza obserwacyjna samokontrola zachowania powoduje

- bardziej różnorodne zachowanie

5. Cattel wykorzystał z teorii Alporta

- cechy wspólne

6. wg cattela należy badać:

-samoopis

-oceny innych

-dane z eksperymentór

- wszystkie poprawne

7. Wielka piątka jest uniwersalna, to oznacza że

-cechy występują niezależnie od płci, racy, kulury

8. Psychologia obcego

- wszytkie prawdziwe: cechy są globalne i akontekstowe, ludzi można ze sobą porównać

9. wg Deci i Ryen introjekcje różni się od kontroli zewn

- większym lękiem i niepokojem

10. badania C. Dweck wykryły, ze w interpretacji niepowodzenia ujawniają się

- ukryte teorie inteligencji

11. wg . Ciksztenmichalija doznajemy przepływu gdy

- nabywamy nowych umiej. by sprostac zadaniu

12. teoria opanowania trwogi

- chroni przed lękiem przed smiercią

- wiąże się z konformizmem

- - jednostka czuje się ważnym członkiem kultury

- wszystkie ok

13. w modelowaniu wzmocnienie jest konieczne

- podczas wykonywania zadania ( a nie uczenia)

14. podpis bechawioralny

- takie same zachowania danej osoby w określonej sytuacji

15. defensywny pesymizm wykorzystuje- motywacyjną siłę lęku

16. ja powinnościowe wiąże sie z

- unikaniem

17. konflikt między autowaloryzacją a autoweryfikacją dotyczy osód

- z niska samooceną

18 ucieczka od ja Baumaistera

- brak emocji

19. większa złozoność Ja

lepsza odporność na stres

20. badania Taylor i Pham pokazują najlepszy wpływ

- symulacji na uczenie ( lub coś z poczuciem sprawstwa)?

21. poczucie skuteczności kształtuje sie dzieki

- autonomi

22. osoby nastawione na ciągłe potwierdzanie włąsnej wartości wg teorii autodeterminacji mają

- niezaspokojoną potrzebe przynależn, akceptacji, kompetencji

23. wg Emmosa dobrostan wiąże się

relkacją między celami ( konflikt)

24. inplementacja:

- wiara w możli osiągnięcia celu

- odpornośc na dystraktory

- poczucie skutecznosi

- wszystkie ok

25 osoba zorientowana na działanie

-presja na nią nie działą

-działa z pobudek wewn

-bardziej odporna na stres

- wszystkie ok

26. wysoki poziom identyfiakcji sprzyja

- implementacyjnemu stanowi umysłu

27 orentacja na stan to:

- niezdoln. neutarlizacji afektu negatywnego przy porażce

- niezdoln wzbudzenia afektu pozytywnego przy wyzwaniach

- nieumiej przech z deliberacji do inplementacji

- wszystkie ok

28. odraczanie gratyfikacji przebiega lepiej p[odczas koncentracji na

- informacyjnym aspekcie nagrody

8. Psychologia obcego
- wszytkie prawdziwe: cechy są globalne i akontekstowe, ludzi można ze sobą porównać - nie przypominam sobie, żeby w pytaniu o psychologię obcego była odpowiedź mówiąca, że cechy są globalne (to oczywiście prawda) :) jednak ja zaznaczyłam odpowiedź, że są akontekstowe - w innej odpowiedzi była możliwość, że są kontekstowe, więc wszystkie poprawne odpadają ;)

18 ucieczka od ja Baumaistera

- brak emocji - ja miałam wszystkie poprawne :) było o samoocenie i samoświadomości publicznej

1) Siła ego, najlepiej ćwiczyć w warunkach
kontroli
autonomii

2) Wielka piątka, co decyduje o zaburzeniach?
skrajne natężenie wszystkich cech
skrajne jednej tzw. skaza
skrajne dwóch

3) Wg Higginsa co wiąże się z ja powinnościowym
- unikanie
(były jeszcze dążenie, system promocji i prewencji)

4) Było jeszcze jedno o Higginsie
odpowiedzi były: zaangażowanie, spójność i coś jeszcze

5) Co podważyły badania Maya dotyczące uczciwości?
spójność międzysytuacyjną

6) Co wchodzi w skład "intencji celu"?
życzenia, możliwości i coś trzeciego jeszcze

7) Było jedno o Emmonsie, coś o dobrostanie, co na niego wpływa:
wszystkie odp. poprawne (właściwości formalne, treściowe celów i ich
wzajemne powiązania)

8) Co jest ważne, aby poznać osobowość człowieka (do Catella)?
dane L (life), Q(kwestionariusze) i T(testy)

9) Z czym wiąże się samoświadomość publiczna?
z większą zmiennością zachowańWyszukiwarka

Podobne podstrony:
osobowo+Ťci - pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Psychologia osobowości
psychopatologia 11, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
Psychopatologia, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
Portret psychologiczny, Studia, Psychologia, SWPS, 5 rok, Semestr 09 (zima), Profilaktyka i terapia
Marketing polityczny pytania egzamin 2008, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psyc
pytania ze zdrowia, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Zdrowia
Psychologia Poznawcza - PP-N-3-a, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia P
Zestaw 1 MARKETING POLITYCZNY - PYTANIA (DZIENNE), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zim
pytania egzamin psychopatologia zaoczni luty 2009, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zim
Psychologia Poznawcza - Pytania z odp(2), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psych
Narkotyki, Studia, Psychologia, SWPS, 5 rok, Semestr 09 (zima), Profilaktyka i terapia uzależnień
Psychologia Poznawcza - PP-N-3-b, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia P
Psychologia Poznawcza - PP-N-5, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Poz
tartas - pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 4 rok, Semestr 07 (zima), Psychologiczne mechanizmy zab
Psychopatologia 3, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
Psychopatologia pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
Psychopatologia 9, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia

więcej podobnych podstron