Opracowane pytania sprawdzone

 1. Wytlewaniem określa się proces:

 1. Uwodornienia paliwa stałego, które przeprowadza się w stosunkowo niskiej temperaturze

 2. Odgazowania paliwa stałego

 3. Zgazowania paliwa stałego

 1. Produktami procesu wytlewania są:

 1. Koks, smoła, woda wytlewna i gaz wytlewny

 2. Półkoks, prasmoła, woda wytlewna i gaz wytlewny

 3. Obie odpowiedzi są niepoprawne

 1. Proces koksowania to:

 1. Wysokotemperaturowe odgazowanie jedynie węgla kamiennego bez dostępu powietrza

 2. Wysokotemperaturowe odgazowanie dowolnego typu węgla bez dostępu powietrza

 3. Wysokotemperaturowe odgazowanie węgla kamiennego i brunatnego bez dostępu powietrza

 1. Oleje: lekki, karbolowy i naftalenowy to frakcje otrzymywane w wyniku(też płuczkowy, antracenowy, acenaftenowy, pak)

 1. Ekstrakcji prasmoły

 2. Destylacji smoły węglowej

 3. Rafinacji koksu

 1. Surowcem w procesie zgazowania może być:

 1. Węgiel kamienny, gudron, torf

 2. Mazut, metan, węgiel brunatny

 3. A i b

 1. Pośrednie upłynnianie węgla polega na:

 1. Syntezie paliw płynnych z węgla i wodoru

 2. Syntezie paliw z tlenku węgla (II) i wodoru

 3. Syntezie paliw z tlenku węgla (IV) i wodoru

 1. Benzyna otrzymywana w procesie Mobil charakteryzuje się:

 1. Niską LO i niską zawartością S

 2. Wysoką LO i nie zawiera S

 3. Dużą zawartością związków tlenowych z racji na fakt, że stosujemy metanol

 1. W procesie zgazowania węgla II generacji wprowadzamy surowiec w postaci:

 1. Pyłu węglowego o zawartości węgla < 20% TYLKO NIE WIADOMO CO Z WILGOTNOŚCIĄ

 2. Kawałki o wielkości 20-100 mm

 3. ??????????? nie ma ale a i b są chyba złe

 1. W celu głębokiego osuszenia gazu ziemnego przeprowadza się następujące procesy:

 1. Absorpcję wody w glikolu etylenowym a następnie adsorpcję na sitach molekularnych

 2. Absorpcję wody na ziemi okrzemkowej

 3. Absorpcję wody w stęż. Kwasie siarkowym

 1. Mieszaninę opuszczającą konwertor złożoną z: metanu, tlenku węgla (II), dwutlenku węgla, pary wodnej i wodoru można rozdzielić przeprowadzając:

 1. Niskotemperaturowe rozfrakcjonowanie

 2. Najpierw chemiczną absorpcję dwutlenku węgla, następnie niskotemperaturowe rozfrakcjonowanie

 3. Kolejno: chemiczną absorpcję dwutlenku węgla, adsorpcję wody i niskotemperaturowe rozfrakcjonowanie

 1. Surowce stosowane w konwersji utleniającej nie mogą zawierać:

 1. Związków azotu, fosforu i wody

 2. Jedynie związków chloru

 3. Wody i związków siarki

 1. Surowcami w procesie okso są:

a. alkeny, CO, H2

b. alkeny, CO2, H2

c. alkeny, CO i para wodna

 1. Instalacja służąca do pierwotnej przeróbki ropy naftowej składa się z:

a. wymienników ciepła i kolumny destylacyjnej pracującej pod ciśnieniem atmosferycznej i kolumny pracującej pod zwiększonym ciśnieniem

b. pieców rurowych i kolumny destylacyjnej pracującej pod p atmosferycznym i kolumny próżniowej

c. pieców komorowych i kolumn destylacyjnych

 1. t-butanol można otrzymać jako główny produkt w procesie Okso, gdy zastosuje się katalizator:

a. kobaltowy

b. radowy

c. kobaltowy modyfikowany

 1. W wyniku krakowania katalitycznego otrzymuje się:

a. tylko produkty ciekłe

b. produkty ciekłe i gazowe

c. produkty ciekłe, gazowe i stałe

 1. Reaktywność alkenów w procesie otrzymywania benzyny oligomeryzacyjnej rośnie w szeregu:

a. etylen<propylene<butylen<izobutylen

b. etylen > propylen > buten

c. w/w związki są równie reaktywne

 1. Stabilizacja benzyny oligomeryzacyjnej polega na:

a. usunięciu związków siarki

b. usunięciu najbardziej lotnych związków organicznych

c. uwodornieniu

 1. Do frakcji otrzymywanych podczas destylacji próżniowej ropy naftowej metodą rurowo – wieżową należą:

a. benzyna, nafta, mazut

b. olej lekki, gazy rafineryjne, gudron

c. gudron, pak, olej ciężki

 1. W procesie katalitycznego alkilowania stosowany surowiec jest mieszaniną alkanów i alkenów. Związkami, które biorą udział w reakcji są:

a. jedynie izobuten i inne alkeny

b. przede wszystkim izobutan i olefiny

c. jedynie alkany

 1. Proces hydrokrakingu można prowadzić:

a. jednoetapowo w reaktorze podzielonym na sekcje

b. dwuetapowo, w pierwszym reaktorze – hydrorafinacja, w drugim – kraking

c. obie odpowiedzi są poprawne

21. Najczęstszą przyczyną dezaktywacji katalizatorów stosowanych w procesach rafineryjnych jest:

a) zasiarczenie

b) osadzanie się koksu

c) osadzania się kompleksów metali

22. Przykładem procesu rafineryjnego prowadzonego w atmosferze wodoru jest:

a ) kraking katalityczny nafty

b) reforming benzyn

c) kraking katalityczny olejów ciężkich

23. Który z produktów zawiera najwięcej związków aromatycznych:

a) benzyna oligomeryzacyjna

b) reformat

c) benzyna krakingowa

24. Który z poniższych związków ma najwyższą LO:

a) n-butan 94

b) n-heksan

c) n-oktan

25. O przebiegu pirolizy decydują następujące czynniki:

a) surowiec, temperatura

b) czas przebywania surowca w strefie wysokich temperatur i ciśnienie w środowisku reakcyjnym

c) wszystkie tylko nie katalizator bo go nie ma

26. .Z frakcji c-4 otrzymanej w procesie pirolizy wydziela się butadien przez:

a) niskotemperaturową destylację

b) destylację ekstrakcyjną

c) w reakcji z 50-60% kwasem siarkowym

27. Surowce zawierające dużą ilość asfaltu poddaje się oczyszczaniu przez:

a) selektywną ekstrakcję propanem wykorzystując bardzo dobrą rozpuszczalność w nim oleju i bardzo ograniczoną asfaltu

b) selektywną ekstrakcję propanem wykorzystując bardzo dobrą rozpuszczalność asfaltu i ograniczoną oleju

c) podczas odasfaltowaniu w ogóle nie używa się propanu

28. Surowcem który zawiera najwięcej toluenu jest:

a) benzyna oligomeryzacyjna

b) reformat 13%

c) benzyna pizolityczna 20

29. Związki aromatyczne z benzyny pirolitycznej wyodrębnia się poprzez:

a) destylację ekstrakcyjną

b) destylację azeotropową

c) obie odpowiedzi, rozpuszczalniki aceton, etanol

30. Współczynnik WO wyraża:

a) najmniejszy dopuszczalny stosunek ilości kwasu siarkowego do całkowitej ilości wody w miesz ponitracyjnej

b) graniczne najmniejsze dopuszczalne stężenie kwasu azotowego w mieszaninie ponitracyjnej

c) aktywność różnych czynników nitrujących

31.Proces nitrowania alkanów C1-C4 prowadzony jest:

 1. w fazie ciekłej

 2. w facie gazowej

 3. rodzaj fazy zależy jest od czynnika nitrującego

32. Nitroalkany stosuje się

 1. jako surowiec w procesie syntezy amino alkoholi

 2. jako rozpuszczalnik

 3. obie odpowiedzi

33. Mersole to:

 1. sole sodowe kwasów alkilosulfonowych

 2. sole sodowe kwasów alkiloarylowych

 3. wodne roztwory naturalnych kwasów karboksylowych

34. W produkcji kumenu stosuje się propen ( o czystości 95% gdy CHYBA

 1. uzywany jest katalizator zeolitowy

 2. używany jest AlCl3

 3. w każdym przypadku

35. instalacja do chlorowania metanu składa się z :

 1. reaktor, chłodnice, skruberów (absorber), kolumny odwadniającej, sprężarki, chłodnicy i kolumny rektyfikacyjnej

 2. reaktor, chłodnie, kolumny ekstrakcyjnej, sprężarki, chłodnicy i kolumny rektyfikacyjnej

 3. reaktor, chłodnie, sprężarki, chłodnicy i kolumny rektyfikacyjnej

36.Parametr II –chyba to miało znaczyć (π-pi ) sulfonowania oznacza:

 1. graniczne stężenie wyrażone w % H2SO4 dla danej reakcji sulfonowania

 2. graniczne stężenie wyrażone w % wagowych SO3

 3. graniczne stężenie wyrażone w % (nie wiem co tu pisze)

37Kwasy sulfonowe można wyodrębnić z mieszaniny procesyjnej przez:

 1. w reakcji z solami sodu

 2. w reakcji z solami wapnia, z solami wapnia nie tylko z WAPNEM!!

 3. obydwie

38.Przykładem procesu transestryfikacji jest przemyslowa synteza

 1. PET

 2. octan tert-butylu

 1. c)PCVV

39.Jaki związek opisany jest symbolem F11:

CCl3F

40.W syntezie chlorku winylu z etylenu można wyróżnić następujące etapy :

 1. chlorowanie etylenu, kraking dichloroetanu, oksychlorowanie etylenu

 2. chlorowanie etylenu, kraking dichlorometylenu

 3. jedynie katalityczna addycja chlorowodoru

41. Tlenek węgla (II) wydziela się z gazu syntezowego przez:

a) absorpcję w roztworze zawierającym sole miedzi (II)

b) absorpcję w roztworze wodnym węglanu sodu

c) absorpcję w roztworze zawierającym sole miedzi (I)

42. Proces konwersji utleniającej prowadzony jest w :

a) konwertorze rurowym ( w nieutleniającej)

b) konwertorze jednokomorowym

c) konwertorze wielokomorowym

43. Surowcami w procesie OXO są:

a) alkeny, CO, H2

b) alkeny, CO2, H2

c) alkeny, CO i para wodna

44. W procesie MOBIL w celu produkcji benzyny syntetycznej stosuje się katalizator:

a) ZSM-5

b) ZSM-24

c) ZSM-15

45. Procesem oczyszczania gazu syntezowego, w którym można rozdzielić strumienie CO2 i H2S jest:

a) metoda Sulfinol

b) metoda Rectisol

c) mycie aminowe

UWAGA! Było też pytanie odwrotne – w których metodach nie można rozdzielić strumieni?

46. Stabilizacja surowej ropy naftowej polega na:

a) usunięciu związków siarki

b) usunięcie najbardziej lotnych związków organicznych

c) usunięciu związków zawierających sprzężone wiązania nienasycone

47. W procesie krakingu katalitycznego stosowanymi surowcami są:

a) nafta, mazut

b) gudron, olej lekki

c) olej ciężki, benzyna ciężka

48. W nowoczesnych instalacjach krakingu katalitycznego stosuje się:

a) reaktory ze stałym złożem katalizatora

b) reaktory z katalizatorem fluidalnym

c) reaktory podzielone na sekcje wypełnione katalizatorem

49. Otrzymaną frakcję C4 w procesie pirolizy rozdziela się przez:

a) niskotemperaturową destylację i selektywną ekstrakcję

b) destylację ekstrakcyjną z H2SO4i (teraz nie wiem co tu jest napisane ale chyba znowu destylacja ekstrakcyjna..BEZ SENSU) wg mnie powinno być: absorpcja chemiczna w H2SO4 i destylacja ekstrakcyjna DESTYLACJA EKSTRAKCYJNA I Z KWASEM SIARKOWYM !!

c) zwykłą destylację

50. Rozpuszczalnikami stosowanymi w procesie rafinacji olejów za pomocą selektywnych rozpuszczalników są:

a) furfurol, etan

b) N-metylopirolidon, etanol, woda

c) propan, fenol, krezol (fenol+krezol=selekto)

51. Surowcem, który zawiera najwięcej benzenu jest:

a) benzyna pirolityczna

b) reformer

c) benzyna lekka otrzymywana z destylacji RW

 1. Surowcem wyjściowym w zintegrowanej instalacji Mobil nie może być
  a) gaz ziemny
  b) węgiel
  c) metanol

 2. Procesem, w którym wykorzystywany surowiec węglowy jest najmniej rozdrobniony
  a) metoda Hygas
  b) metoda Lurgi
  c) zgazowanie podziemne

 3. Związki aromatyczne wydziela się z reformatu przez:
  a) Rafinację glikolem dietylenowym i rektyfikację
  b) Destylację ekstrakcyjną i rafinację
  c) Rektyfikację i krystalizację

 4. W nowoczesnych wytwórniach chlorek winylu otrzymywany jest z:
  a) Acetylenu
  b) Acetylenu i etylenu
  c) Etylenu

 5. Przykładem procesu karbonylownia jest synteza:
  a) Metanolu
  b) Kwasu octowego
  c) Aldehydu masłowego

 6. Węgiel jest surowcem w procesie:
  a) koksowania
  b) zgazowania
  c) upłynnienia
  w którym używa się katalizatora? W UPŁYNNIENIU

 7. Pośrednie upłynnianie węgli metodą Fishera- Tropscha pozwala na produkcję:
  a) wysokooktanowych benzyn
  b) olejów napędowych o wysokiej liczbie cetanowej
  c) jedynie małocząsteczkowych węglowodorów

 8. Przykładem procesu rafineryjnego w którym jednocześnie zużywa się i produkuje wodór jest:
  a) Hydrokraking
  b) Reforming benzyn
  c) Reforming parowy węglowodorów lekkich

 9. Który z produktów składa się prawie wyłącznie z alkenów:
  a) Alkilat
  b) Benzyna oligomeryzacyjna
  c) Reformat

 10. Chlorek allilu otrzymywany jest w warunkach:

a) bezkatalitycznie w temp. 450-500oC

b) z katalizatorem (podany jaki, temp?)

c) bezkatalitycznie w temp. 20-50oC

62. Który z poniższych związków ma najwyższą LO?

 1. 2-metylododekan

 2. meta - ksylen

 3. izooktan

63. Największą zawartość etylenu w gazie pirolitycznym otrzymuje się gdy jest surowcem :

 1. ON A TO GDY NAJMNIEJSZA ILOŚĆ ETYLENU

 2. Etan

 3. Benzyna lekka

64. Współczynnik WAN wyraża :

 1. Graniczne dopuszczalne stężenie H2SO4 w miesz. po….

 2. Graniczne dopuszczalne stężenie HNO3 w miesz. po….

 3. Aktywność czynników nitrujących

65. Proces nitrowania propanu przeprowadzany jest :

 1. W fazie gazowej, czynnikiem nitrującym są pary HNO3

 2. W fazie ciekłej czynnikiem nitrującym jest dymiący HNO3

 3. W fazie gazowej czynnikiem nitrującym są tlenki azotu

66. Produktem ubocznym nitrowania propanu jest :

 1. 2-nitropropan

 2. Związki karbonylowe

 3. Nitrozometan

67. Przykładem przemysłowego procesu fotochemicznego jest :

 1. Produkcja halohydryny etylenowej

 2. Produkcja heksachlorocykloheksanu

 3. Produkcja propylenu

68. Mersolany otrzymuje się w reakcji :

 1. Alkanów z SO2

 2. Alkanów z SO2 i O2

 3. Alkanów z H2SO4

69. Przykładem procesu estryfikacji niebezpośredniej jest :

 1. Produkcja octanu butylu

 2. Produkcja octanu tert-butylu

 3. Produkcja biodiesla

70. F113 ?

C2Cl3F3

71. F114 ?

C2Cl2F4

 1. Procesem, w którym wykorzystywany surowiec węglowy jest najmniej rozdrobniony
  a) metoda Hygas
  b) metoda Lurgi
  c) zgazowanie podziemne

 2. Tlenek węgla (II) wydziela się z gazu syntezowego przez:
  a) absorpcję w roztworach zawierających sole miedzi(II)
  b) absorpcję w roztworach wodnych węglanu sodu
  c) absorpcje roztworach zawierających sole miedzi(I)

 3. Proces konwersji utleniającej prowadzony jest w:
  a) konwertorze rurowym
  b) konwertorze jednokomorowym
  c) konwertorze wielokomorowym

 4. Surowcami w procesie Okso są:
  a) alkeny, tlenek węgla (II) i wodór
  b) alkeny, tlenek węgla (IV) i wodór
  c) alkeny, tlenek węgla (II) i para wodna

 5. W procesie Mobil w celu produkcji benzyny syntetycznej stosuje się katalizator:
  a) ZMS - 5
  b) ZMS - 24
  c) ZMS – 15

 6. Izobutanol jako główny produkt w procesie Okso przy zastosowaniu katalizatora:
  a) Kobaltowy
  b) Rodowy
  c) Kobaltowy modyfikowany

 7. W którym procesie podczas oczyszczania gazu syntezowego można rozdzielić strumienie masowe tlenku węgla (IV) i siarkowodoru:
  a) metoda Sulfinol
  b) metoda Rectisol
  c) mycie aminowe przy pomocy monoetanolanoaminy

 8. Stabilizacja surowej ropy naftowej polega na:
  a) usunięciu związków siarki
  b) usunięciu najbardziej lotnych związków organicznych
  c) usunięciu związków zawierających sprzężone wiązania nienasycone

 9. Do frakcji otrzymywanych podczas destylacji próżniowej metodą wieżowo- rurową należą:
  a) benzyna, nafta, mazut
  b) olej lekki, gazy rafineryjne, gudron
  c) gudron, pak, olej ciężki

 10. Najczęstszą przyczyną dezaktywacji katalizatorów używanych w procesach rafineryjnych jest:
  a) zasiarczenie
  b) osadzanie się koksu
  c) osadzanie się kompleksów metali

 11. Przykładem procesu rafineryjnego w którym jednocześnie zużywa się i produkuje wodór jest:
  a) Hydrokraking
  b) Reforming benzyn
  c) Reforming parowy węglowodorów lekkich

 12. Który z produktów składa się prawie wyłącznie z alkenów:
  a) Alkilat
  b) Benzyna oligomeryzacyjna
  c) Reformat

 13. Który z poniższych związków ma najwyższą liczbę oktanową:
  a) 2- metylo- dodekan
  b) meta- ksylen
  c) izooktan

 14. Największą zawartość etylenu w gazie pirolitycznym otrzymuje się gdy surowcem jest:
  a) olej napędowy
  b) etan
  c) benzyna ciężka

 15. Otrzymaną frakcję C-4 w procesie pirolizy rozdziela się:
  a) Niskotemperaturową destylację i selektywną ekstrakcję
  b) Destylację ekstrakcyjną, reakcję z kwasem siarkowym (VI) i destylację ekstrakcyjną
  c) Zwykłą destylację

 16. Rozpuszczalniki selektywne używane obecnie w rafinacji olejów:
  a) Furfurol, etan i toluen
  b) N- metylopirolidon, etanol i woda
  c) propan, krezol i fenol

 17. Surowcem, który zawiera najwięcej benzenu jest:
  a) Benzyna pirolityczna
  b) Reformat
  c) Benzyna lekka otrzymana w destylacji RW

 18. Związki aromatyczne wydziela się z reformatu przez:
  a) Rafinację glikolem dietylenowym i rektyfikację
  b) Destylację ekstrakcyjną i rafinację
  c) Rektyfikację i krystalizację

 19. Współczynnik WAN (Współczynnik Aktywności Nitrowania) wyraża:
  a) Graniczne najmniejsze dopuszczalne stężenie H2SO4 w mieszaninie ponitracyjnej
  b) Graniczne najmniejsze dopuszczalne stężenie HNO3 w mieszaninie ponitracyjnej
  c) Aktywność różnych czynników nitrujących

 20. Proces nitrowania propanu prowadzony jest:
  a) w fazie gazowej, czynnikiem nitrującym są pary HNO3
  b) W fazie ciekłej,, czynnikiem nitrującym jest dymiący HNO3
  c) W fazie gazowej, czynnikiem nitrującym są tlenki azotu

 21. Przykładem przemysłowego procesu fotochemicznego jest:
  a) Produkcja chlorohydryny etylenowej
  b) Produkcja heksachlorocykloheksanu
  c) Produkcja propylenu

 22. Mersolany otrzymuje się w reakcji:
  a) alkanów z SO3
  b) alkanów z SO2 i tlenem
  c) alkenów z H2SO4

 23. W produkcji kumenu stosuje się propen o wysokiej czystości, gdy:
  a) Używany jest katalizator zeolitowy
  b) Używany jest chlorek glinu AlCl3 jako katalizator
  c) Proces prowadzony jest bez katalizatora

 24. Przykładem procesu karbonylownia jest synteza:
  a) Metanolu
  b) Kwasu octowego
  c) Aldehydu masłowego


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowane pytania EMC, Tematy na pierwszy sprawdzian z EMC - 16 o3 98
haran egzamin opracowane pytania
ZiIP%20Fiz1%20pytania%20z%20I%20sprawdzianu%2030%20kwietnia%202008
Opracowane pytania BiUD
prawo opracowane pytania egzamin id 3
patomorfologia opracowane pytania opisowe egzamin
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania MSI (1), Studia Zarządzanie PWR, Zarządzanie PWR I Stopień, V Semestr, Modelowani
opracowane pytania od Kolonki II(2)
POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE OPRACOWANE PYTANIA (1)
opracowane pytania metodologia III cz
opracowane pytania)
ściąga opracowane pytania z pierwszego koła
Gospodarowanie opracowane pytania
OPRACOWANE PYTANIA NA KOLOKWIUM
14 OGÓLNE OPRACOWANIE PYTANIA OGÓŁid334
Opracowane pytania na mechanikę płynów

więcej podobnych podstron