pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


……………………., dnia ……………. r.

miejscowość, data

                                                       Do

                                                       Sądu Rejonowego

                                                       w …………………………..

                                                       ………………………………

( oznaczenie sądu )

                                                    

Wartość przedmiotu sporu: 8000 zł

Pismo zwolnione od opłat sądowych (art. 463 § 1 kpc)

Powód: Jan Kowalski, technik mechanik, ul. Stalowa 41 m. 33, 03-425 Warszawa

Pozwana: A.B.C. sp. z o.o., ul. Żelazna 22, 01-254 Warszawa

POZEW O ODSZKODOWANIE

I. Petitum

1. Żądania merytoryczne

Niniejszym, w imieniu własnym, wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 8000 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych) tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę,

2) zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych,

3) rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

2. Wnioski dowodowe

Ponadto wnoszę o:

1) dopuszczenie dowodów, wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu, na okoliczności tam powołane,

2) nakazanie pozwanej, aby przed rozprawą złożył w tut. Sądzie następujące dokumenty:

a) akta osobowe powoda,

b) ewidencję czasu pracy powoda, prowadzoną w okresie od dnia 1 września 1998 r. do dnia 4 września 2009 r.,

c) wykaz połączeń ze służbowego telefonu komórkowego powoda w okresie od dnia 1 września 1998 r. do dnia 4 września 2009 r.

II. Uzasadnienie

1. W dniu 31 sierpnia 1998 r., powód zawarł z pozwaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca powoda miała polegać na zaopatrywaniu sklepów położonych w Warszawie w produkowane przez pozwaną narzędzia i inne artykuły techniczne.

Dowód: oryginał umowy o pracę z dnia 31 sierpnia 1998 r.

2. W dniu 4 września 2009 r. Prezes Zarządu pozwanej wręczył powodowi w siedzibie Spółdzielni pismo, zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia podano „nieprzydatność do pracy, objawiającą się wielokrotnym niewykonywaniem terminowych dostaw dla klientów Spółki oraz lekceważenie podstawowych obowiązków pracowniczych, objawiające się nagminnymi spóźnieniami do pracy, a także prowadzeniem prywatnych rozmów telefonicznych ze służbowego telefonu komórkowego”.

Dowód: oryginał pisma zawierającego wypowiedzenie z dnia 4 września 2009 r.

3. W okresie trwania stosunku pracy, tj. od dnia 1 września 1998 r. powód tylko trzykrotnie spóźnił się do pracy, co zostało odnotowane w ewidencji czasu pracy (w dniach: 12 sierpnia 1999 r., 13 maja 2000 r., 23 listopada 2000 r.). W żadnym wypadku spóźnień powoda nie można określić jako nagminne.

Dowód: ewidencja czasu pracy powoda.

4. W okresie trwania stosunku pracy powód nigdy nie odbywał prywatnych rozmów telefonicznych ze służbowego telefonu komórkowego.

Dowód: wykaz połączeń ze służbowego telefonu komórkowego powoda w okresie trwania stosunku pracy.

5. W okresie trwania stosunku pracy żaden z dostawców nie wniósł nigdy skargi na nieterminowe wykonywanie dostaw przez powoda.

Dowód: przesłuchanie Stron.

6. W okresie trwania stosunku pracy na powoda nie została nigdy nałożona kara porządkowa za lekceważenie obowiązków pracowniczych. Powód dwukrotnie został uznany przez pozwaną za pracownika roku (w 2000 i 2001 r.), z czym wiązały się premie pieniężne oraz nagrody rzeczowe.

Dowód: akta osobowe powoda, zawierające zawiadomienia o przyznaniu tytułu pracownika roku oraz o przyznanych z tego tytułu premiach pieniężnych i nagrodach rzeczowych.

7. Przytoczone okoliczności pozwalają uznać, że żądania powoda są zasadne, przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pozwaną jest niesłuszna, zaistniała sytuacja zaś czyni niecelowym dalsze zatrudnianie powoda, w związku z czym powództwo powinno zostać uwzględnione w całości.

Jan Kowalski

Załączniki:

1) oryginał umowy o pracę z dnia 31 grudnia 1998 r.,

2) oryginał pisma zawierającego wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 4 września 2009 r.

Odpisy:

1) pozwu,

2) załączników do pozwu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pozew o odszkodowanie z powodu nieuzasadnionego rozwiazania umowy o prace zawartej na czas nieokresl
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o zaplate za nadgodziny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Oferta pracownika dotyczaca rozwiazania umowy o prace na mocy porozumienia stron, Dokumenty, różne p
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o zaplate w postepowaniu nakazowym, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wypowiedzenie umowy najmu, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Rozwiazanie przez pracodawce stosunku pracy na mocy porozumienia stron, Dokumenty, różne pisma, Wzor
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o wstapienie w stosunek najmu, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron