finanse testy (forum judys), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Finanse publiczne, finanse publiczne


Ustawa budżetowa to:-teoretyczne postulaty formułowane wobec budżetu i gospodarki budżetowej

Nota budżetowa - określa szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa

Rezerwą ogólną w budżecie państwa dysponują: Rada Ministrów

Projekt budżetu gminy:uchwala Rada Gminy

Klasyfikacja budżetu państwa obejmuje:części, działy, paragrafy, rozdziały

Rezerwa budżetowa:środki zaplanowane w budżecie, których przeznaczenie w momencie uchwalania go nie są do końca określone

Środki specjalneposiadają własny plan finansowy oraz rachunek bankowy, na który wpływają jego dochody i z którego mogą dokonywać wydatków

W trakcie wykonywania budżetu przeniesienia planowych wydatków budżetowych:między częściami dokonują ich dysponenci

Wykonawcą pośrednim budżetu jest:Minister Finansów Rada Ministrów

Prowizorium budżetowe to: Plan dochodów i wydatków uchwalany na okres krótszy niż rok

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych:są spółki jawne, komandytowe i akcyjne

Klasyfikacja budżetu państwa obejmujeczęści, działy, paragrafy, rozdziały

Jednostki budżetowe na pokrycie swoich wydatków nie mogą przeznacza ć osiąganych dochodów

Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje:Sejm na wniosek Prezyden

Banki mogą powstać jako:Spółdzielnie i spółki akcyjne

Podatek od spadków i darowizn wpływa do:Budżetu miasta i liczącego powyżej 100 tys mieszkańców Budżetu gminy

Podmiotami podatku jest:Dochód spółki akcyjnej

Jak nazywa się główny podatek komunalny w Polsce?od nieruchomości

Oddanie mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki następuje na podstawie:Umowy zawartej w imieniu Skarbu Państwa

Dywidenda przedsiębiorstwa państwowego przekazywana na rzecz Skarbu Państwa jest wypłacana:Z zysku przedsiębiorstwa

Zaznacz, które z poniższych cech przedsiębiorstwa pomocniczego są prawdziwe:Może otrzymać dotację

Podaj termin, do którego Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić sejmowi projekt ustawy o prowizorium budżetowym?30.09 roku kalendarzoweo poprzedzającego rok budzetowy…..

Na centralny rachunek bieżący budżetu państwa wpływają:Opłaty sądowe

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona w formie:Spółki akcyjnej Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Osoby krajowe w obrocie z zagranicą towarami są obowiązane:Ustalać płatności w walucie wymiennej

Odprawa celna to:Decyzja o wymiarze należności celnych

Za niewykonanie w terminie obowiązków celnych pobiera się:Opłatę manipulacyjną dodatkową

Protest wniesiony przez dostawcę rozpatruje:Zespół arbitrów

Dowodem na wniesiony wkład oszczędnościowy są:Bony oszczędnościowe Książeczki oszczędnościowe

NBP:Ogłasza kursy walut

Rezerwy obowiązkowe w banku NBP:Mogą dotyczyć rachunków oszczędnościowych Nie mogą przekraczać 30% sumy na środkach bankowych banków

Od 1998 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zależał:Od liczby mieszkańców gminy

Subwencja ogólna:Zależy od liczby mieszkańców gminy

Regionalna Izba Obrachunkowa:Jest organem nadzoru

Występowanie funduszy celowych jest uważane za wyjątek do zasady budżetowej:Zupełności

Organem podatkowym II instancji w zakresie podmiotu rolnego jest:Samorządowe Kolegium Odwoławcze sko

Czy podstawą opodatkowania jest:Wartość nabytego spadku

Inwestycja jest tzw. inwestycja centralna, jeżeli:Przewidziana jest w załączniku do ustawy budżetowej

Na koniec roku budżetowego wygasają:Planowane wydatki dysponenta środków budżetowych III stopnia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej może ponosić:Kierownik jednostki budżetowej

Uprawnione baki obowiązane są sprzedawać środki płatnicze:Osobom krajowym w celu wykonania wymagalnych zobowiązań wobec osób zagranicznych Każdemu kto prowadzi działalność gospodarczą

Z kontyngentem celnym związane są: Stawki celne preferencyjne Stawki celne ustalane przez Radę Ministrów

Wartości celne towaru obejmuje:Koszty kontroli celnej Koszty transportu morskiego towaru

Ustawę o zamówieniach publicznych obowiązani są stosować: Państwowe zakłady budżetowe Gminy

Przychodami banków są: Odsetki od pożyczek udzielonych przez banki Odsetko od kredytów bankowych

Emisja banknotów należy do:NBP

Oprocentowanie kredytu refinansowanego:Zależy od stopy inflacji

Organem podatkowym I instancji w zakresie podatku od nieruchomości jest:Burmistrz Wójt

Która cecha różni podatek od opłaty:Nieodpłatność

Środkami trwałymi nie są:Grunty

Dotacje przedmiotowe:Związane są ze świadczeniem usług

Ubezpieczenia społeczne obejmują świadczenia pieniężne w razie:Niezdolności do pracy Macierzyństwa

Dewizy to:Czeki opływające na waluty obce

Podstawą wymiaru cła jest lub może być:Ilość towaru Wartość celna towaru

Cło wymienia się: Zgodnie z prawem wymiaru ceł Według stawek Obowiązujących w dniu zgłoszenia celnego

Ustawa o zamówieniach publicznych reguluje sprawy: Dostaw na rzecz państwa Wydatków rzeczowych jednostek budżetowych

Aby otrzymywać kredyty należy:Mieć zdolność kredytową Zawrzeć umowę kredytową

Dotacje przedmiotowe przeznaczone są na finansowanie:Produkcje wyrobów

Adresatami ustawy budżetowej są:Przedsiębiorstwa państwowe

Głównym dysponentem środków budżetu państwa nie jest:Izba Skarbowa

Subwencja wyrównawcza:Zależy od dochodów podatkowych gminy

Nadzór nad uchwałami gmin dotyczącymi spraw podatkowych sprawuje:Regionalna izba obrachunkowa

Gmina może emitować:Obligacje

Podatek różni się od opłaty:Nieodpłatnością

Czy podstawa opodatkowania jest:Dochód osoby prawnej

Czy w miarę wzrostu podstawy opodatkowania rosnie stawka podatkowa, a jest to:Progresja

Funkcja fiskalna podatku objawia się wyraźnie, gdy:Są wysokie stawki podatkowe

Czy ciężar podatku ponosi:Podatnik będący osoba prawną

Przychód:Nieopodatkowane wpływy ze sprzedaży usług

Obowiązek podatkowy określa:Ustawa podatkowa

Zobowiązanie podatkowe powstaje:Z mocy samego prawa

W razie powstania zaległości podatkowej:Biegną odsetki za zwłokę

Gdy podatek nie został zapłacony w terminie urząd skarbowy:Ustala nowy termin zapłaty podatku

Za zaległości podatkowe sp. Z o.o odpowiada:Wspólnik spółki

Odprawa celna to:Decyzja organu celnego

Banknoty emituje:NBP

Przychodami banku nie są:Odsetki od wkładów oszczędnościowych

NBP jest bankiem:Banków

Rezerwa obowiązkowa służąca kształtowaniu obiegu pieniężnego to:Część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Obrotem dewizyjnym jest:Wywóz za zagranice polskich znaków pieniężnych

Dochodami funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie są:Składnikami na ubezpieczenia społeczne

Dla obliczenia wskaźnika G potrzebnego do obliczenia subwencji wyrównawczej bierze się pod uwagę:Liczbę mieszkańców gminy

Nadzór nad uchwałami budżetu gminy sprawuje:RIO

Dochodami budżetu państwa są:Czynsz

Gmina może emitować:Obligacje

Od 1996 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zależał od:Liczby mieszkańców gminy

Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje:Sejm na wniosek Prezydenta

Wartości dewizowe to:Złoto i platyna w stanie nie przerobionym

Banki mogą powstawać jako:Spółdzielnie, spółki akcyjne

Kwoty zaplanowane w budżecie po stronie wydatków maja charakter:Wyznaczają górne granice

Początki prawa budżetowego w Polsce wiążą się z rokiem:1768

Przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych kredyt podatkowy stosuje się zgodnie z art.:27

Od podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są:Przedsiębiorstwa państwowe j

Podstawą podatku akcyzy jest:Obrót

Potrącenie z podatku dochodowego od osób fizycznych- podatku zapłaconego za granicą nazywa się:Kredytem podatkowym

Konkretne stawki podatku od nieruchomości określają:Rada Gminy

Kredyt publiczny to synonim Kredytu zagranicznego

Obowiązujące wpłaty podatku dochodowego do osób prawnych na rachunek urzędu skarbowego spoczywa:Zawsze na płatniku

Budżet państwa jest uchwalany przez:Radę Ministrów

Instytucja potrącania z podatku dochodowego od osób fizycznych podatku zapłaconego za granicz nazywa się: Kredytem podatkowym

Ustawa reglamentująca wydatki i przychody budżetowe to: Ustawa budżetowa

Kto jest emitentem obligacji państwowych:Minister Skarbu

Ujęcie w budżecie wszystkich przychodów i rozchodów oraz rozliczenie brutto to zasada:Zupełności

Osoba odliczająca podatek i wpłacająca go do Urzędu Skarbowego to:Płatnik

Przeznaczanie pieniędzy z budżetu dla funduszy to:Dotacja

Traktat z --- uwzględnia dług publiczny w wysokości:60%

Emitowanie papierów wartościowych niepieniężnych należy do:Ministra Finansów

Podstawa opodatkowania akcyzy jest:Obrót

Potracenie podatku dochodowego od osób fizycznych- podatku zapłacone go za granicą nazywa się:Kredytem podatkowym

Zadłużenie Polski wobec Klubu Londyńskiego w 1994 r:26,6 mln

Wzrost bezrobocia, nie w pełni wykorzystane czynniki produkcji i spadek popytu w cyklu koniunkturalnym to przejaw:Stagnacji

Obliczanie podatków, opłacanie i zabieranie pieniędzy należy do:Płatnika

Dług publiczny nie może przekroczyć:60%

Rezerwa obowiązkowa służąca kształtowaniu obiegu pieniężnego to:Część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Obrotem dewizowym jest:Wywóz przez granice polskich znaków pieniężnych

Podatek od spadków i darowizn wpływa do:Budżetu miasta liczącego powyżej 100 tys. Mieszkańców Budżetu gminy

Przedmiotem podatku jest:Dochód spółki akcyjnej

Oddanie mienia likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego do oddanego do korzystania na rzecz spółki następuje na podstawie:Umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa

Dywidenda przedsiębiorstwa państwowego przekazywana na rzecz Skarbu Państwa jest wypłacana:Z zysku przedsiębiorstwa

Na centralny rachunek budżetu państwa wpływają:Dochody Komunalnej Jednostki Budżetowej Opłaty sądowe

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona w formnie: Spółki akcyjne Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Osoby krajowe w obrocie z zagranicą towarami są obowiązane:Uzyskać ogólne zezwolenie dewizowe Ustalać płatności w walucie

Protest wniesiony przez dostawcę rozpoznaje:Zespół arbitrów

Dowodem na założony wkład oszczędnościowy są:Bony skarbowe lub oszczędnościowe Książeczki oszczędnościowe

NBPProwadzi obsługę sektora publicznego Ogłasza kursy walut

Rezerwy obowiązkowe banku NBP:Mogą dotyczyć rachunków oszczędnościowych Nie mogą przekraczać 30% sumy środków na rachunkach bankowych

Od 1996 roku udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zależy: Od liczby mieszkańców gminy

Regionalna Izba Obrachunkowa:Jest organem nadzoru

Występowanie funduszy celowych jest uważane za wyjątek od zasady budżetowej:Jedności Zupełności

Organami podatkowymi II instancji w zakresie podatku rolnego są:Samorządowe kolegium odwoławcze Inspektor kontroli skarbowej

Czy podstawą opodatkowania jest:Dochód osoby prawnej

Jak nazywa się główny podatek bezpośredni w Polsce? Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:Gruntów Walut obcych

Na koniec roku budżetowego wygasają: Planowane wydatki dysponenta środków budżetowych III stopnia Nie zrealizowane kwoty wydatków budżetowych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej może ponosić:Kierownik jednostki budżetowej

Dochodami funduszu ubezpieczeń społecznych są w Polsce: Składki opłacane przez zakład pracy Dotacje budżetowe

Uprawnione banki obowiązane są sprzedawać zagraniczne środki płatnicze:Osobom krajowym w celu wykonania wymagalnych zobowiązań

Przychodami banku są:Odsetki od pożyczek udzielonych przez bank

Emisja banknotów należy do:NBP

Oprocentowanie kredytu refinansowego:Zależy od stopy inflacji

Dla obliczenia wskaźnika G do obliczenia subwencji wyrównawczej bierze się pod uwagę:Liczbę mieszkańców gminy

Nadzór nad uchwałami budżetowymi gminy sprawuje:RIO

Funkcja fiskalna podatku objawia się wyraźnie gdy:Są wysokie stawki podatkowe

Ciężar podatku ponosi:Płatnik będący zakładem pracy

Senat przy uchwalaniu ustawy budżetowej:zgłasza poprawki

Deficyt: nie może być pokryty z prywatyzacji Skarbu Państwa

Prowizorium: jest uchwalane na czas krótszy niż rok

Kredyt publiczny: na pokrycie deficytu

Obowiązek podatkowy określa:ustawa podatkowa

Zobowiązanie podatkowe powstaje:z mocy samego prawa

W razie powstania zaległości podatkowej:biegną odsetki za zwłokę

Gdy podatek nie został zapłacony w terminie urząd skarbowy:wydaje decyzję określającą wysokość podatku

Za należności podatkowe spółki z o. o odpowiada:wspólnik tej spółki

Podmiotem dokonującym obrotu towarowego z zagranicą może być:agencja celna

W skład wartości celnej towaru nie wchodzi:taryfa celna

Odprawa celna to:kontrola celna

Banknoty emituje:Narodowy Bank Polski

Aby otrzymać kredyt należy:mieć zdolność kredytową

Przychodami banku nie są:odsetki od wkładów oszczędnościowych

Rezerwa obowiązkowa służąca kształtowaniu obiegu pieniężnego to:część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Obrotem dewizowym jest:wywóz za granicę polskich znaków pieniężnych

Dochodami Funduszu Ubezp. Społ. nie są:świadczenia wypłacane przez PZU

Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:oprogramowania komputerów

Oddanie mienia zlikwidowanego przedsięb. państw. do odpłatnego korzystania na rzecz spółki następuje na podstawie:umowy zawartej w imieniu Skarbu Państwa

Z kontyngentem celnym są związane:stawki celne ustalane przez Min. Współ. gospod. z Zagranicą stawki celne podwyższone

Wartość celna towaru obejmuje:koszty transportu towaru morskiego koszty opakowania towaru

Ustawę o zamówieniach publicz. obowiązani są stosować: państwowe zakłady budżetowe gminy

Przychodami banków są:odsetki od pożyczek udzielanych przez banki odsetki od kredytów bankowych

Emisja banknotów należy do:NBP

Rezerwy obowiązkowe banku w NBP:są elementem działania bank. nie mogą przekraczać 30% sumy środków na rachunkach bankowych banków

Od 1996r. udział gmin w podatku dochod. od osób fiz. będzie zależał; od ogólnopolskich wpływów z podatków od osób. Fiz.

Subwencja ogólna:zależy od liczby mieszkańców gminy służy finansowaniu zadań własnych

Regionalna Izba Obrachunkowa: jest organem nadzoru jest państwową jednostka budżet.

Występowanie funduszy celowych jest uważane za wyjątek od zasady budżetowej: jedności zupełności

Wyjątkami osobowymi budżetu nie są: wynagrodzenia urzędników państwowych stypendia studentów

Organem podatkowym I instancji w zakresie podatku od nieruchomości jest:burmistrz wójt

Która cecha różni podatek od opłaty:nieodpłatność

Podatek dochod. jest:paragrafem

Wydatkami osobowymi budż. państwa nie są: wynagrodz. prac.przedsięb. państw.

Dotacje przedmiotowe przeznaczone są na finansowanie:produkcji wyrobów

Adresatami ustawy budż. są:jednostki budż.

Plan finansowy dla zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminom oparty jest na:dotacjach celowych

Dochodem gminy nie jest:opłata sądowa

Udział 15%-owy w podatku doch. od osób fiz. rozdzielany jest pomiędzy gminy: wszystkie

Subwencja wyrównawcza:zależy od doch.

Nadzór nad uchwałami gmin dotyczącymi spraw podatkowych sprawuje:kolegium odwoławcze przy sejmiku samorz.

Gmina może emitować:obligacje

Wysokość stopy procentowej do policzenia dywidendy przedsięb. państw. Przekazywanej; na rzecz skarbu państwa ustala:ustawa budżetowa

Zaznacz które z poniższych cech państ. jednost. budż. są prawdziwe:ma własny rachunek bankowy jest powiązana z budżetem brutto

Zaznacz które z poniższych cech komunalnego zakł. budż. są prawdziwe:kom. zakł. budż. może otrzymywać dotacje ma własne wydatki

Dotacje przedmotowe : mogą otrzymać banki są dochodami gminy

Nie są dochodami budż. państwa :)stypendia studenckie

Czy budżet gmin :nie wchodzą w skład budż. państw

Czy deficyt budż. może być pokryty:kredytem bankowym

Zakłady budż. :prowadzą określoną działalność gospod.

Czy występowanie funduszy celowych jest odstępstwem od zasady budż. zupełności

Podstawą wymiaru cła jest lub może być: odprawa celna wartość celna towaru

Cło wymierza się :przy uwzględnieniu kosztów ubezpieczenia towarów według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia celnego

Ustawa o zamówieniach publicznych reguluje sprawy:dostaw na rzecz państwa

Aby o trzymać kredyt należy : mieć zdolność kredytową zawrzeć umowę kredytową

Emisja monet należy do: )NBP

Rezerwy obowiązkowe banków gromadzone przez NBP to : część środków pieniężnych banków

Aktualnie udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zależy od: ogólnopolskich wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych /liczby mieszkańców gminy

Wydatkami osobowymi budżetu państwa nie są: wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstw państwowych

Dotacje przedmiotowe przeznaczone są na finansowanie: produkcji wyrobów

Zaznacz, które z poniższych cech państwowej jednostki budżetowej są prawdziwe: ma własny rachunek bankowy jest powiązana z budżetem brutto

Wojewoda może: dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami

Naruszenie dyscypliny budżetowej określone są w : w 15 punktach

Ubezpieczenia społeczne obejmują świadczenia pieniężne w razie: niezdolności do pracy

Ustawa o zamówieniach publicznych reguluje sprawy:dostaw na rzecz państwa

Jak nazywa się główny podatek komunalny w Polsce? Podatek od nieruchomości.

ŚRODKI finansowe: są finansowo wyodrębnione z jednostki budżetowej posiadają własny plan finansowy i rachunek bankowy

Zakład budżetowy: jest połączony z budżetem netto

Zasady budżetowe: teoretyczne postulaty formułowane wobec budżetu i gospodarki budżetu

NOTA budżetowa: określa szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa

Rezerwą ogólną dysponują: Rada Ministrów

Projekt budżetowy gminy: uchwala Rada Gminy

Klasyfikacja budżetu obejmuje: państwo - części, działy, rozdziały, paragrafy gminę - działy, rozdziały, paragrafy

Rezerwa budżetowa: środki zaplanowane w budżecie, których przeznaczenie w momencie uchwalenia go, nie są do końca znane

Wykonawcą pośrednim budżetu jest: Minister Finansów Rada Ministrów

Banki mogą powstawać jako:spółdzielnie i spółka akcyjna państwowe

Prezesa NBP powołuje: Sejm na wniosek Prezydenta

Podatek od spadków i darowizn wpływa do:budżetu gminy budżetu miasta liczącego powyżej 100 tys. mieszkańcó

Prowizorium budżetowe: plan dochodów i wydatków na okres krótszy niż rok

Wartości dewizowe to:złoto i platyna w postaci nieprzerobionej i w postaci sztab, monet bitych po 1850r.

Przedmiotem podatku jest: dochód spółki akcyjnej

Głównym podatkiem komunalnym w Polsce jest:podatek od nieruchomości

Termin do którego RM jest zobowiązana przedstawić Sejmowi projekt ustawy o prowizorium: do 30 września przed rozpoczęciem roku budżetowego - termin taki sam jak przy ustawie budżetowej

Podatek dochodowy od osób prawnych opłacają: przedsiębiorstwo państwowe, sp. z o.o.

Podatek: jednostronnie narzucony przez państwo

Za zobowiązania podatnika odpowiada: os. pozostająca w związku małżeńskim z podatnikie b)wspólnik spółki cywilnej- za zobowiązania spółki cywilnej

Przedawnienie decyzji: 5 lat od końca roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy 3 lub 5 lat od końca roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy

Deficyt budżetowy nie może być finansowany z NBP b)może być pokrywany z przychodów SP

Inkasent: odpowiada za podatek pobrany nie wpłacony w należnym terminie

Płatnik: odpowiada za podatek pobrany w wysokości niższej niż należny

Czy Senat przy uchwalaniu ustawy budżetowej: zgłasza poprawki

Gospodarstwo pomocnicze: oddaje 50% zysku do budżetu

Fundacje: nie mogą być tworzone przez SP

str. 1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra
DEFINICJA DOKTRYNALNA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Ad
Prawo karne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Prawo-a... (
Pojęcie akcji na gruncie Kodeksu spółek handlowych, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Pra
Podział wykładni, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp d
KONOSAMENT I DOWÓD SKŁADOWY, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPi
Wstęp do prawoznawstwa(1), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA)
Kopia Standaryzacja opisu archiwalnego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Adminis
prawo handlowe, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Prawo-a..
mozliwe pytanka na examie, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA)
zagadnienia 2004, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp d

więcej podobnych podstron