Pytania - Mechanik Wachtowy, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr


Pytania z przedmiotu - Ochrona Środowiska Morskiego

DZIAŁ MASZYNOWY - - POZIOM OPERACYJNY

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza olejami

(Załącznik I Konwencji MARPOL)

 1. Przedstaw ogólne informacje dotyczące konwencji Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - konwencji MARPOL.

 2. Przedstaw ogólne informacje dotyczące konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez zatapianie odpadów i innych substancji - „Konwencji o zatapianiu”.

 3. Przedstaw ogólne informacje dotyczące konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru M. Bałtyckiego - „Konwencji Helsińskiej”.

 4. Przedstaw ogólne informacje dotyczące ustawy RP o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.

 5. Podaj znaczenia pojęć: ‚„Morskie wody wewnętrzne”, „,Morze terytorialne”, „Wyłączna strefa ekonomiczna”.

 6. Podaj znaczenia podęć: „Olej”, ‚„Mieszanina oleista”, „Paliwo olejowe”.

 7. Wyjaśnij, co obejmuje pojęcie ‚„Zatapianie”, a czego nie obejmuje.

 8. Podaj znaczenia pojęć „Obszar specjalny”, „Najbliższy ląd”.

 9. Podaj znaczenia pojęć: „Organizacja”, „Administracja”, „Statek”, „Wypadek”, „Zrzut”.

 10. Podaj znaczenia pojęć: „Zbiornikowiec olejowy”, „Ropowiec”, „Produktowiec”, „Statek kombinowany”.

 11. Podaj znaczenia pojęć: „Zbiornik boczny”, „Zbiornik środkowy”, „Zbiornik resztkowy”.

 12. Podaj znaczenia pojęć: „Czysty balast”, „Oddzielony balast”.

 13. Podaj znaczenia pojęć: „Chwilowy zrzut oleju”, „Całkowita ilość usuniętego oleju”.

 14. Podaj techniczne sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu morza olejami (projektowe i eksploatacyjne).

 15. Podaj ogólne zasady postępowania z wodami zęzowymi z przedziału maszynowni statku.

 16. Uzasadnij, czy dopuszczalne jest połączenie instalacji paliwowej i balastowej w obrębie siłowni (maszynowni). Jak należy postępować z wodami zaolejonymi pochodzącymi ze zbiorników paliwowych.

 17. Podaj zasady zrzutu oleju z maszynowni statków w obszarach specjalnych i poza nimi.

 18. Opisz technikę zdawania odpadów olejowych oraz wód zęzowych. Podaj informacje, jakie powinna zawierać nota informacyjna. Jakie warunki powinny spełniać urządzenie odbiorcze.

 19. Co zawiera Książka Zapisów Olejowych. W jaki sposób należy wypełniać KZO Część I.

 20. Mając do wglądu fragment Formularza Książki Zapisów Olej owych Cz. I (Załącznik 1) dokonaj zapisu następującej operacji: Nieautomatyczne przepompowanie 20 m3 wody ze zbiornika retencyjnego do lądowych urządzeń odbiorczych.

 21. Mając do wglądu fragment Formularza Książki Zapisów Olejowych Cz. I (Załącznik 1) dokonaj zapisu następującej operacji: Automatyczne usuwanie za burtę wody zęzowej zgromadzonej w maszynowni przez urządzenie filtracyjne 15 ppm.

 22. Mając do wglądu fragment Formularza Książki Zapisów Olejowych Cz. I (Załącznik 1) dokonaj zapisu następującej operacji: Pozbycie się 350 1 odpadów olejowych poprzez spalenia w spalarce okrętowej o wydajności 150 l/h.

 23. Co zawiera — „Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejarni (Certyfikat IOPP). Jaki jest okres ważności świadectwa oraz jakie są warunki przedłużanie jego ważności.

 24. Co zawiera Załącznik do Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami (Certyfikat IOPP).

 25. Co zawiera „Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym (SOPEP).

 26. Opisz ogólne zasady zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym z przestrzeni ładunkowych zbiornikowców.

 27. Podaj zasady kontroli eksploatacyjnych zrzutów oleju z przestrzeni ładunkowych zbiornikowców.

 28. Opisz wymagania w zakresie konstrukcji i wyposażenia zbiornikowców.

 29. Opisz instalację mycia zbiorników ładunkowych zbiornikowca.

 30. Opisz funkcjonowanie urządzenia kontrolno-pomiarowego —zrzutu oleju z przestrzeni ładunkowej zbiornikowca.

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza szkodliwymi substancjami przewożonymi luzem

(Załącznik II Konwencji MARPOL)

 1. Wyjaśnij pojęcia: „,Szkodliwa substancja ciekła” oraz „Substancja niebezpieczna”.

 2. Wyjaśnij pojęcia: „,Kod Chemikaliowców”, „Międzynarodowy Kod Chemikaliowców”.

 3. Podaj klasyfikację szkodliwych substancji ciekłych.

 4. Podaj warunki usuwania szkodliwych substancji ciekłych.

 5. Co zawiera „Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami ciekłymi”.

 6. Co to jest „Książka zapisów ładunkowych statków przewożących szkodliwe substancje ciekłe”.

 7. Co to jest „Podręcznik postępowania i organizacji”.

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza szkodliwymi
substancjami przewożonymi w opakowaniach

(Załącznik III Konwencji MARPOL)

 1. Podaj zakres zastosowania Załącznika III Konwencji MARPOL.

 2. Podaj warunki, jakie powinny spełniać opakowania oraz ich oznakowanie by spełnić wymagania Załącznika III Konwencji MARPOL.

 3. Podaj wymagania, co do przechowywania substancji szkodliwych na statkach, prowadzenia dokumentacji oraz ograniczenia w przewożeniu.

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza ściekami

(Załącznik IV Konwencji MARPOL)

 1. Zdefiniuj pojęcie ścieków bytowo-gospodarczych.

 2. Podaj dozwolone wyposażenie statków w myśl wymagań Konwencji MARPOL w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza ściekami.

 3. Podaj warunki usuwania ścieków ze statków wyposażonych w oczyszczalnię ścieków typu uznanego przez Administrację.

 4. Podaj warunki usuwania ścieków ze statków wyposażonych w instalacje do rozdrabniania i dezynfekcji ścieków uznaną przez Administrację.

 5. Podaj warunki usuwania ścieków ze statków wyposażonych w zbiornik retencyjny o pojemności uznanej przez Administrację.

 6. Co zawiera Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi. Podaj warunki ważności tego świadectwa oraz okres ważności.

Zapobieianie zanieczyszczaniu morza śmieciami

(Załącznik V Konwencji MARPOŁ)

 1. Zdefiniuj pojęcie śmieci (odpadów stalych).

 2. Podaj zasady segregacji śmieci. Ile kategorii śmieci wymienia Książka zapisów śmieciowych.

 3. Opisz sposoby obróbki śmieci na jednostkach, na których wytwarza się duże ilości śmieci.

 4. Podaj warunki usuwania śmieci w obszarach specjalnych oraz poza obszarami specjalnymi.

 5. Co to jest „Plan postępowania ze śmieciami” i co ten plan zawiera?

 6. Co to jest — „Książka zapisów postępowania ze śmieciami”, jakich wpisów należy tam dokonywać, kto dokonuje zapisów?

Zapobieanie zanieczyszczaniu powietrza przez statki

(Załącznik VI Konwencji MARPOL)

 1. Wymagania dotyczące kontroli emisji ze statków. Wymień substancje emitowane przez statki, które powodują zanieczyszczanie powietrza.

 2. Wymień i scharakteryzuj substancje niszczące warstwę ozonową.

 3. Podaj definicje dwóch pojęć: „spalarka okrętowa”, „spalanie na statku”. Jakie odpady można spalać na statku?

 4. Co to jest obszar kontroli emisji SOK. Wymień aktualnie obowiązujące obszary kontroli emisji SOx. Podaj sposoby realizacji tej regulacji.

 5. Podaj sposoby redukcji tlenków azotu w spalinach silników okrętowych. Objaśnij metody pierwotne i wtórne redukcji tlenków azotu.

 6. Co to jest - Kodeks techniczny kontroli emisji tlenków azotu i co zawiera?.

 7. Co to jest kartoteka techniczna silnika. Co zawiera kartoteka techniczna silnika?

 8. Co zawiera Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczani powietrza oraz Załącznik do międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza?

Opracował: dr inż. Piotr Treichel, II.of.mech. Akademia Morska Szczecin, w oparciu o zestaw pytań egzaminacyjnych autorstwa dr inż. Antoniego Wiewióry przygotowany dla potrzeb egzaminów w Dziale Maszynowym na poziomie Zarządzania oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005r. (Dz. U 05.173.1445) w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U z dnia 9 września 2005 r.). Rozdz. V, Tabela 5.3.16.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KorozjaKWITY, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Wykład 9 woda kotłowa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Wykład 8 korozja, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Wykład 11- obsługa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Odpowiedzi ochrona środowiska, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Regulaminy pytania kontrolne, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
BN-pytania, Akademia morska Szczecin, III semestr, BN
mpdm procedury, Akademia morska Szczecin, IV semestr, BN
UO, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
astro na wyklad, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Astronawigacja
sprawko lacznosc 1, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
MPDM - Kolokwium z II części prawideł wymijania, Akademia morska Szczecin, III semestr, BN
Łączność - Kwit 2, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
Łączność pierwsze koło, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
Pytania kontrolne z musztry, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
taktyka, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
Pytania egzaminacyjne UTM, Akademia Morska w Szczecinie, Urządzenia transmisji mocy

więcej podobnych podstron