wykład 1. PRUE, STUDIA, Zarządzanie, Sem IV, PRUE


PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU UE

WYKŁAD I. - 24.02.2011

Literatura:

Elżbieta Dynia - Integracja europejska

Zofia Wysokińska, Janina Witkowska - Integracja europejska

Anna Rogut - Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej

Andrzej Sznajder - Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej

Marcin Komor - Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku

Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwiazda - Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw

Krzysztof Wach - Jak założyć firmę w Unii Europejskiej

INTEGRACJA jest to scalanie, proces tworzenia całości z drobnych części lub włączanie danego elementu do całości.

Wyróżnia się:

  1. integrację regionalną

  2. integrację gospodarczą

  3. integrację społeczną

  4. integrację polityczną

ad 1) Integracja regionalna polega na tym, że procesy integracji i odpowiadające im struktury ograniczone są do określonego regionu lub subregionu (np. integracja w ramach UE, integracja w ramach EFTA, integracja w ramach Beneluksu itp.)

ad 2) Integracja gospodarcza jest to proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę. Związana jest z rozpadem tradycyjnych więzi przemysłowych i tworzeniem w to miejsce organizacji wielonarodowych. Jej celem jest zapewnienie swobody przemieszczania się towarów, usług, kapitałów i siły roboczej. Proces scalania rynków narodowych w jeden wspólny rynek może natrafiać na wiele problemów wynikających ze sprzeczności interesów gospodarczych krajów członkowskich.

ad 3) Integracja społeczna polega na zespoleniu i zharmonizowaniu działań danej zbiorowości społecznej. Rozumiana jest jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami danej zbiorowości oraz jako akceptacja w tej zbiorowości wspólnych systemów wartości, norm i ocen.

ad 4) Integracja polityczna jest to forma integracji odnosząca się do instytucji i działań politycznych. Związana jest z utworzeniem wspólnych organów koordynujących i prowadzących wspólną politykę w imieniu podmiotów wchodzących w skład struktury integracyjnej. Wiąże się zatem z przekazaniem części suwerennych uprawnień narodowych na rzecz organów ponadnarodowych, stąd budzi większe kontrowersje niż integracja ekonomiczna.

Etapy integracji ekonomicznej związane są z tzw. integracją w głąb, co oznacza przechodzenie do coraz wyższych etapów integracji. Wyróżnia się też pojęcie integracji wszerz, oznaczające rozszerzenie zasięgu geograficznego ugrupowania, polegającego na przyjmowaniu nowych krajów członkowskich.

Procesy integracji w głąb mogą się dokonywać w drodze integracji negatywnej i integracji pozytywnej. Integracja negatywna polega na usuwaniu barier i przeszkód i związana jest z polityką deregulacji i liberalizacji.

Integracja pozytywna polega na tworzeniu równych warunków dla funkcjonowania gospodarek integrujących się krajów i polega na realizacji polityki harmonizacji i koordynacji.

Etapy integracji w ujęciu teorii integracji (wg Balassy):

  1. Strefa wolnego handlu (lata 50-te)

brak ceł wewnętrznych

  1. Unia celna (od lipca 1968 r.)

brak ceł wewnętrznych + wspólna taryfa celna

  1. Wspólny rynek (od stycznia 1993 r.)

brak ceł wewnętrznych + wspólna taryfa celna + swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób

  1. Unia gospodarcza i walutowa (od 1999 r.)

brak ceł wewnętrznych + wspólna taryfa celna + swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób + wspólna waluta i jednolita polityka pieniężnaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład 3. PRUE, STUDIA, Zarządzanie, Sem IV, PRUE
wykład 2. PRUE, STUDIA, Zarządzanie, Sem IV, PRUE
Ankieta poprawiona, Zarządzanie, sem IV marketing, badania marketingowe, Badania Marketingowe
sciaga zwp, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
WYKŁAD FINANSE, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
notatki ZWP2 (2), Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
zwp 65 pytań, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
PRAWOPODATKOWE-wszytskiewyklady, Studia GWSH, Sem IV
badania marketingowe - wykład - ściąga, Studia, Zarządzanie materiały wszelakie
mechanika gruntów i fund.-Posadowienie bezpośrednie hali przem, STUDIA BUDOWNICTWO, SEM IV, Mechanik
zarzadzanie produkcja WYKLAD III, Studia, Zarządzanie
notatki ZWP2, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
ko o ZWP, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
projekt 2 - moje, STUDIA BUDOWNICTWO, SEM IV, Mechanika Gruntów

więcej podobnych podstron