OPIS DROGI, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria komunikacyjna II, IK, droga zbiorcza projekty, droga zbiorcza2, projekt 2


1. Podstawa opracowania:

Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:2000

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje odcinek zamiejskiej drogi klasy zbiorczej

od 0 + 000,00 km do 0 + 948,64 km

3. Plan sytuacyjny

Projektowany odcinek drogi ma przebieg prostoliniowy z dwoma załamaniami. Na załamaniach zaprojektowano łuki poziome o promieniach 250 i 370 m.

Obiekt zlokalizowany jest w okolicach Gdańska

Podłoże gruntowe składa się z warstw:

- humus

- piasek drobny Pd

- ił piaszczysty

Warunki gruntowo - wodne - dobre

4. Dane projektowe

prędkość projektowa: 60 km/h

skok warstwic na planie h = 1,00 m

droga klasy zbiorczej

- szerokość pasa jezdni 3,00 m

- szerokość pobocza 1,00 m

liczba pasów 2

szerokość dna rowu 0,40 m

odległość od wylotu warstwy odsączającej do dna rowu 0,80 m

Niweleta drogi:

Przebiega w możliwie niewielkim nasypie, załamanie niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach 2000 i 3500 m.

Konstrukcja nawierzchni jednej:

Została zaprojektowana w oparciu o katalog typowych konstrukcji jezdni.

Uzasadnienie doboru konstrukcji nawierzchni

Przedstawione rozwiązanie zostało przyjęte ze względu na duże obciążenie ruchem przez samochody ciężarowe równym 80% samochodów poruszających się po tej drodze. Zastosowanie w konstrukcji nawierzchni podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego przyjęto jako rozwiązanie bardziej korzystne ze względów ekonomicznych.

Podłoże gruntowe jest mało wysadzinowe niezachodzi potrzeba wzmacniania podbudowy drogi.

Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne, poprzeczne na jezdni i poboczach. Na odcinku drogi woda powierzchniowa odprowadzana jest do projektowanych rowów usytuowanych wzdłuż drogi.

L [m]

γ

R [m]

Ł [m]

T [m]

Poch.poprz.

AB

366

49o 25'00''

0,8596 r

31o 02'00''

0,5414 r

250

370

214,88

200,32

114,6

102,68

4%

4%

BC

324

CD

278

PIKIETARZ TRASY:

PT A = 0,00 m

PŁKB = LAB - TB = 366 - 114,6 = 251,4 m

SŁKB = PŁKB + 0x01 graphic
ŁB = 251,4 + (0x01 graphic
214,88) = 358,84 m

KŁKB = PŁKB + ŁB = 251,4 + 214,88 = 466,28 m

PŁKC = KŁKB + LBC - TB - TC = 466,28 + 324 - 114,6 - 102,68 = 573 m

SŁKC = PŁKC + 0x01 graphic
ŁC = 573 + (0x01 graphic
200,32) = 673,16 m

KŁKC = PŁKC + ŁC = 573 + 200,32 = 773,32 m

KT D = KŁKC + LCD - TC = 773,32 + 278 - 102,68 = 948,64 m

Sprawdzenie:

D = LAD - 2(TB + TC) + ŁB + ŁC = 968 - 2(114,6 + 102,68) + 214,88 + 200,32 = 948,64 m

USTALENIE POSZERZEŃ JEZDNI NA ŁUKU

P = 0x01 graphic

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,16 m ponieważ poszerzenie jest mniejsze od 0,20 m - brak poszerzenia.

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,11 m ponieważ poszerzenie jest mniejsze od 0,20 m - brak poszerzeniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
spr3asia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymało
WMRM, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość m
Pytania egzaminacyjne111, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
zadania wyd16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
spis wy, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
Ogólne wzorki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
WYDYMAŁA16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzyma
laborki 4, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
Kształt, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
WZORY1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość
sprawko nr2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
WZORY11, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
wydymała123, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym

więcej podobnych podstron