ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, Z W T S R


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY

- METODYKA PRACY Z PODOPIECZNYMI

 1. Początek pomocy i opieki społecznej to działalność…………..

 2. Prawo Elżbietańskie z 1601 roku nakładało na gminy ………..

 3. Jaki jest główny cel pomocy społecznej?

 4. Wyjaśnij termin bezpieczeństwo socjalne.

 5. Wymień 5 powodów, jakie określił ustawodawca, dla udzielania pomocy społecznej.

 6. Co obejmuje system pomocy pieniężnej?

 7. Wymień cele instytucji pomocy społecznej

 8. Wymień 6 typów domów pomocy społecznej

 9. Jaka jest podstawa kierowania do domu pomocy społecznej?

 10. Wymień rodzaje usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

 11. Jakie są zadania zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego?

 12. Czym różni się zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy od domu pomocy społecznej?

 13. Jaka jest rola opiekunki środowiskowej?

 14. Jakie są zadania opiekunki środowiskowej?

 15. Jakie umiejętności powinna posiadać opiekunka środowiskowa?

 16. Jakie cechy powinien mieć dobry opiekun?

 17. Wymień pozytywne postawy opiekuńcze

 18. Czym jest zaufanie?

 19. Na czym polega zasada ematii w komunikacji interpersonalnej?

 20. Na czym polega zasada aktywnego słuchania w komunikacji interpersonalnej?

 21. Opisz na czym polega styl partnerskiego komunikowania się z opiekunki z podopiecznym

 22. Wymień 10 zasad kontaktu z podopiecznym

 23. Opisz jak zachowasz się na podczas pierwszego kontaktu z podopiecznym w jego środowisku domowym

 24. Wymień 5 błędów fachowo pomagającego popełnianych w czasie kontaktu z podopiecznym.

 25. Zdefiniuj pojęcie diagnozy

 26. Dokonaj podziału diagnoz ze względu na przedmiot diagnozowany

 27. Dokonaj podziału diagnoz ze względu na przedmiot diagnozy

 28. Jakie są cechy poprawnej diagnozy?

 29. Wymień fazy metodycznego działania w pracy opiekunki środowiskowej

 30. Jakie działania podejmuje opiekunka na etapie planowania?

 31. Scharakteryzuj diagnozę genetyczną i podaj 3 przykłady tej diagnozy.

 32. Wymień fazy realizacji planu opieki i zadania jakie w tym etapie podejmuje opiekunka.

 33. Wymień jakie znasz zasady obserwacji.

 34. Wymień i opisz sposoby zadawania pytań

 35. Jaki jest cel i na czym polega analizowanie dokumentów?

 36. Wymień źródła danych o podopiecznym

 37. Jakie znasz metody gromadzenia informacji o podopiecznym

 38. Czy różni się rozmowa od wywiadu?

 39. Na czym polega podmiotowe podejście w pracy z podopiecznym?

 40. Opisz jak powinno wyglądać miejsce, w którym przebywa podopieczny

 41. Wymień grupy odbiorców usług opiekunki środowiskowej

 42. Dokonaj podziału potrzeb psychicznych dziecka według Ostrowskiego

 43. Wymień 5 przykładowych problemów dziecka chorego przewlekle.

 44. Jakie cechy osobowości są charakterystyczne dla osoby starszej?

 45. Zdefiniuj pojęcie choroba przewlekła

 46. Jakie znasz cechy choroby przewlekłej? Wymień 5 cech.

 47. Jakie psychologiczne następstwa niesie za sobą choroba przewlekła?

 48. Opisz zasady ortodydaktyki stosowane w pracy z osoba niepełnosprawną

 49. Opisz jak będziesz pracować z osobą upośledzoną umysłowo w stopniu średnim i ciężkim.

 50. Zdefiniuj pojęcie problem i sytuacja problemowa.

 51. Opisz znane ci strategie rozwiązywania problemów.

 52. Jak wygląda rozwiązywanie problemów z zastosowaniem metody prób i błędów?

 53. Wymień etapy rozwiązywanie problemu według Deweya

 54. Na czym polega reguła algorytmiczna rozwiązywania problemu?

 55. Wymień znane źródła wsparcia.

 56. Jakie znasz systemy wsparcia?

 57. Czym jest wsparcie emocjonalne?

 58. Na czym polega wsparcie informacyjne? Podaj przykład

 59. Na czym polega upodmiotowienie biorcy świadczenia pomocowego?

 60. Na czym polega metoda pracy z indywidualnym przypadkiem?

 61. Ustosunkuj się do twierdzenia, że prowadzenie przypadku jest sztuką.

 62. Opisz dwa podstawowe komponenty pracy z przypadkiem.

 63. Wymień i opisz etapy pracy z przypadkiem zgodnie z założeniami działania metodycznego.

 64. Na czym polega zasada uczestnictwa w pracy z indywidualnym przypadkiem?

 65. Wymień zasady pracy stosowane w metodzie indywidualnego przypadku.

 66. Jak definiuje metodę pracy grupowej A. Kamiński?

 67. Scharakteryzuj grupę rozwojowo - wychowawczą i podaj przykłady takiej grupy

 68. jakie czynności musi powziąć opiekunka na etapie tworzenia grupy?

 69. Wymień zasady pracy z grupą według A.C. Kaiser

 70. Na czym polega zasada akceptacji grupy i rozumnej empatii?

 71. Wymień i krótko scharakteryzuje pięć procesów grupowych jakie mogą wpływać na jednostkę.

 72. Jakie umiejętności nabywa jednostka przebywająca w grupie?

 73. Czym jest socjalizacja i jaki może mieć wpływ na jednostkę?

 74. Na czym polega mechanizm modelowania i identyfikacji?

 75. Określ cele organizowania środowiska

 76. Jakie są etapy procesu poznawania społeczności?

 77. Czym charakteryzują się stosunki w społecznościach?

 78. Jakie znasz potrzeby indywidualne zaspokajane w czasie wolnym?

 79. Jakie znasz potrzeby grupowe zaspokajane w czasie wolnym?

 80. Jaka jest różnica między grą a rozrywką?

 81. Jakie znasz kategorie czasu wolnego?

 82. Opisz czas wolny w aspekcie socjologicznym

 83. Jaka jest społeczna funkcja czasu wolnego?

 84. Wymień 11 grup czynności wolnoczasowych

 85. Jakie jest znaczenie zdrowotne odpoczynku/

 86. Jakie formy spędzania wolnego czasu zaproponujesz osobie niepełnosprawnej? Uzasadnij swoją odpowiedź

 87. Zdefiniuj terapie zajęciową

 88. Jakie czynniki należy wziąć pod uwage organizująć terapię zajęciową?

 89. Opisz zadania terapii zajęciowej

 90. Wymień cele stosowania terapii zajęciowej

 91. Wymień i scharakteryzuj etapy postępowania metodycznego w terapii zajęciowej

 92. Wymień i zdefiniuj 3 rodzaje terapii zajęciowej

 93. Czym jest i jakie są cele teatroterapii?

 94. Jakie znasz formy teatroterapii?

 95. Wymień i opisz cele muzykoterapii.

 96. Opisz zastosowanie biblioterapii.

 97. Jakie narzędzia zastosujesz prowadząc muzykoterapię?

 98. Czym zajmuje się arteterapia?

 99. Czym zajmuje się socjoterapia?

 100. Jakie instytucje zaproponujesz osobie starszej, w celu zorganizowania jej czasu wolnego?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
zagadnienia na egzamin ustny, technik administracji
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY Z FIZJOLOGII
Romantyzm zagadnienia na egzamin ustny
proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN M
modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Prawo karne, Egzamin ustny z prawa karnego(1), Zagadnienia na egzamin ustny z prawa karnego (9 i 10
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY Z WM 1, Semestr 3 moje, WYTRZYMAŁOŚĆ I, wydymała ustny, wm2
Zakażenia szpitalne -skrot[1](1), SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #

więcej podobnych podstron