exam niebieski afp 210, UE Katowice FiR, analiza finansowa


TEST - ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW - 26.06.2009 - C1

1.Jakie obszary ryzyka można ocenić wykorzystując pozycje bilansowe?

a) ryzyko operacyjne - struktura aktywów

b) ryzyko finansowe - struktura pasywów

c) ryzyko płynności - analiza pozioma struktury aktywów i pasywów

2. Oceń powiązania między cyklem konwersji gotówki a zmianami przepływów finansowych

Najprościej wyjść od wzoru (zakładamy niezmienność przychodów):

0x01 graphic

0x01 graphic

zysk netto + amortyzacja + korekty -  zapasy  należności   zobowiązania = przepływy operacyjne

zysk netto + amortyzacja + korekty -  CKG * przychody / 365 = przepływy operacyjne

Widać, że zwiększenie długości cyklu obrotu gotówki zmniejsza przepływy operacyjne.

3. Oceń rolę dla przedsiębiorstwa księgowego progu rentowności i krytycznego progu gotówki

Próg rentowności pozwala ocenić bezpieczeństwo operacyjne (dźwignia operacyjna najsilniej działa, gdy sprzedaż oscyluje wokół progu rentowności). Krytyczny punkt gotówki pozwala z kolei ocenić bezpieczeństwo płynności.

4. Jaka rolę w ocenie przedsiębiorstwa odgrywa wartość księgowa i wartość rynkowa

Dane księgowe to dane historyczne, nie zawsze aktualne. Wartość rynkowa pozwala na zachowanie zasady true and fair view w firmie i prawidłowo ocenić jej wartość (co ma istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji silnej inflacji).

5.W przedsiębiorstwie następuje (w okresie t1-t0) spadek indeksu Altmana. Oceń przyczyny zmian

a) spadek kapitału obrotowego

b) spadek wyniku operacyjnego

c) spadek przychodów ze sprzedaży

d) spadek zysków zatrzymanych

e) wzrost aktywów

f) spadek wartości rynkowej firmy

g) wzrost rynkowej wartości długu

6. Przedsiębiorstwo zwiększyło poziom zadłużenia, w jaki sposób ocenia się przesłanki i konsekwencje decyzji?

a) bezpieczeństwo finansowe

b) zadłużenie

c) zdolność obsługi długu

d) przesłanki wykorzystania dźwigni finansowej

7. Oceń czynniki decydujące o zmianie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

a) zysk netto

b) amortyzacja

c) korekty

d) zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy

8. Powiąż źródła pochodzenia środków z bilansu ruchu i przepływy

a) zmniejszenie aktywów trwałych- spadek amortyzacji (spadek przepływów oper.)

zmniejszenie aktywów obrotowych - spadek zapotrzebowania na kapitał obrotowy (wzrost przepływów oper.)

zmniejszenie inwestycji - wpływy inwestycyjne (wzrost przepływów inwest.)

b) zwiększenie pasywów - wzrost kapitału własnego (wpływy finansowe)

zwiększenie długu - wzrost kapitału obcego (wpływy finansowe)

Generalnie - dodatkowe przepływy finansowe są generowane przez wygospodarowanie środków (pozycja „Pochodzenie środków” w bilansie ruchu).

9. Oceń czynniki wpływające na rentowność kapitału własnego.

0x01 graphic

0x01 graphic

Na ROE wpływają więc:

a) stopa zysku, struktura kapitału, nadwyżka stopy zysku nad kosztem finansowania obcego

b) rentowność handlowa, efektywność wykorzystania aktywów, struktura kapitału.

10. Wymień różnice między rezerwą kapitałową w przedsiębiorstwie a rezerwami na zobowiązania.

Rezerwa kapitałowa - to inaczej kapitał rezerwowy, część kapitału własnego, jest tworzony z zysku na pokrycie przyszłych strat bilansowych. Rezerwy na zobowiązania to część kapitału obcego, są tworzone z odpisów w koszty i są zobowiązaniami o niepewnej kwocie lub terminie wymagalności.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
af-wyk5, UE Katowice FiR, analiza finansowa
af-wyk6, UE Katowice FiR, analiza finansowa
AF-pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, analiza finansowa
wykłady analiza 2003, UE Katowice FiR, analiza finansowa
zytaj na egzam, UE Katowice FiR, analiza finansowa
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An
AFrozkład09, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, A
2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fi
Modele następstwa szeregowego - zad, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansow
Metoda podstawień łańcuchowych-zadania, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finan
07.12.2010, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, An
Egzamin z Analizy finansowej u Łukasik z 01.02.2008, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa,
EGZAMIN rozwiązany test, UE Katowice FiR, analiza techniczna
Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Anal

więcej podobnych podstron