Łączność - Kwit 2, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność


DSC (S): A1: 156,525MHz, ch70(N). A2: 2187,5kHz(N).

A3:4207,5kHz, 6312,0kHz. A4:8414,5kHz(N), 12577,0kHz(+1), 16804,5kHz(+1).

RTF (X, +X): A1: 156,8MHz, ch16(N). A2:2182kHz, A3:4125kHz, 6215kHz, A4:8291kHz, 12290kHz, 16420kHz.

NBDP (+X): A1:--, --. A2: 2174,5kHz, A3: 4177,5kHz, 6268,0kHz. A4: 8376,5kHz, 12520,0kHz, 16695,0kHz.

LOT: A1,A2,A3,A4: 156,8MHz(16), 156,3MHz(03), 2182kHz, 4125kHz, 3023kHz, 5680kHz, 121,5MHz, 123,1MHz.

INMARSAT (+X, N): A1:1544,0-1545,0MHz↓, 1645,5-1646,5MHz↑.

A2:---, A3:COSPAS/SARSAT, 406-406,1MHz. A4: SART, 9200-9500MHz.

EPIRB: A1: 156,525MHz(ch70), 406,025MHz(NB), A2:1645,5-1645,5 MHz(NB), A3: OSC, A3,A4: 156,8MHz(ch16), 2182,0kHz, 2174,5kHz, plus pozostałe LOT

MSI NAVTEX: A1:, 518KhZ(N), A2;490kHz, 4209,5kHz, A3:EGC.

1530-1545MHz(N). A4:INSC, 156,650MHz, ch13(N,,)

MSI NBDP: A1,A2,A3,A4: 4210kHz, 6314kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz, 26100,5 kHz.

Interco - początek nadawania kodem sygnałowym

ZADANIA I ORGANIZACJA MORSKIEJ SŁUŻBY RUCHOMEJ:

Zapewnienie bezpieczeństwa radiowego:

- działalność - prewencja: odbiór ostrzeżeń nawigacyjnych, meteorologicznych i medycznych

- związana z ratowaniem życia ludzkiego: prawidłowe nadawanie sygnałów ratunkowych, prowadzenie korespondencji w niebezpieczeństwie, systemy meldunkowe, łączność ze służbą lotniczą

- prowadzenie łączności radiowej dla celów służbowych i prywatnych: łączność portowa, radiotelegramy, rozmowy radiotelegraficzne, transmisja danych, komunikaty prasowe i inne.

GMDSS - global maritime distress and safty system (Morski światowy system łączności w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwie).

Nie dotyczy on: - okrętów wojennych; - statków do przewozu wojska; - statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 300 t; - statków bez napędu mechanicznego; - prymitywnej drewnianej konstrukcji; - jachtów rekreacyjnych nie uprawiających żeglugi handlowej; - statków rybackich; - statków do żeglugi wyłącznie po Wielkich Jeziorach USA

WYMAGANIA FUNKCYJNE GMDSS:

Zdolność do:

1). Nadawania alarmu ze statku na brzeg (ship to shore) z pomocą minimalnie dwu oddzielnych, niezależnych środków łączności z których każdy wykorzystuje inną służbę radiotelefoniczną

2). Odbioru sygnałów alarmowych nadawanych z brzegu (shore to ship)

3). Odbioru i nadawania sygnału niebezpieczeństwa przesłanych między statkami (ship to ship)

4). Do dwukierunkowej łączności poszukiwania i nadawania (search and rescue co - ordinating)

5). Do dwukierunkowej łączności na miejscu wypadku (on scena communication)

6). Nadawania i stosowania do wymagań odbioru sygnałów lokalizacji (locating signals)

7). Nadawania i odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (maritime safty information)

8). Do prowadzenia dwukierunkowej łączności ogólnej poprzez brzegowe stacje radiowe (general communication)

9). Prowadzenia dwukierunkowej łączności mostek - mostek ( bridge to bridge)

SYSTEMY SKŁADOWE:

DSC: VHF; MF; HF

RTF: radiotelefony VHF; MF; HF

NBDP: radiotelex MF; HF; inmarsat

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE GMDSS:

1). Urządzenie DSC VHF do nadawania i odbioru alarmu w niebezpieczęństwie (156,525 MHz; ch:70)

2). Radiotelefon stacjonarny VHF (156,8 MHz, ch: 16; 156,650 MHz, ch: 13; 156,3 MHz, ch: 6)

3). Urządzenie radiowe do odbioru Morskich Informacji bezpieczeństwa za pomocą:

- odbiornika NAVTEX - jeżeli podróżuje w obszarze objętym zasięgiem tej służby

- EGC - jeśli w zasięgu INMARSAT gdzie NAVTEX nie działa

- radiotelex HF - gdy Morskie Informacje Bezpieczeństwa dostarczane są za pomocą NBDOP

4). Radiopławy awaryjne (EPIRB): - cospas / sarsat w paśmie 406 - 406,1 MHz lub INMARSAT w 1,6 GHz; - DSC - VHF na częstotliwości 156,525 MHz, ch: 70 jeżeli obszar wyłącznie A1

5). Radiotelefon lotniczy VHF (121,5; 123,1 MHz - dla jednostek pasażerskich

6). Radar w paśmie 9 GHz

7). Awaryjna łączność wewnątrz statkowa (- alarm ogólny; - zapewnienie łączności dwukierunkowej między strategicznymi miejscami statku; - łączność z awaryjnymi stanowiskami sterowania

8). Urządzenia dla jednostek ratunkowych (- radiotelefon ratunkowy VHF (pasażerski 3 sztuki; towarowy 300 -500 t - 2 sztuki; pozostałe 3 sztuki); - transponder radarowy (SART) w paśmie 9 GHZ (na pasażerskich i towarowych powyżej 2500 t)).

FUNKCJE GMDSS:

- alarmowanie w niebezpieczeństwie; - łączność koordynacyjna; - łączność na miejscy akcji; - lokalizacja miejsc wypadku; - rozpowszechnienie informacji związanych z bezpieczeństwem łączności; - łączność eksploatacyjne; - łączność między dwoma mostkami

ZASILANIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH:

- główne: minimum 2 zespoły prądotwórcze, każdy zdatny do zapewnienia utrzymania w normalnych warunkach eksploatacyjnych

- awaryjne: zasilane przez okres 36 h (na pasażerskich) i 18 h (na towarowych) następujących urządzeń: - DSC - VHF (ch: 70); - radiotelefon VHF (156,8; 156,3; 156,6 MHz); - DSC - MF (2187,5 na obszarze A1, A2, A3); - radiotelefon MF na 2182 (w A1, A2, A3); - statkową stację naziemną INMARSAT za pomocą TELEX'u zamiast MF/HF; - DSC - HF (w obszarach A1, A2, A3 nie wyposażony w INMARSAT i A1, A2, A3, A3 to każdy); - radiotelefon HF; - radiotelex; - urządzenia do łączności wewnątrz statkowej; - urządzenia nawigacyjne których działanie jest niezbędne do dostarczenia informacji do urządzeń radiowych.

- rezerwowe: czas ładowania do 10 h; do zasilania przez 1 h (jeżeli spełnia wymagania SOLAS), 6 h (jeżeli nie); następujące urządzenia: - DSC - VHF; - DSC - MF w A1, A2 i A1, A2, A3 bez INMARSATU; - DSC MF/HF; - radiotelefon MF; - radiotelefon MF/HF; - radiotelex; - urządzenia nawigacyjne dostarczające informacje do urządzeń radiowych

- przenośne: do zasilania urządzeń awaryjnych: - radiotelefon awaryjny VHF (min 8 h w temperaturze od - 20 do +55 w cyklu 1:9); - radiopława awaryjne (min 48 h); - transponder radarowy (min 96 h w stanie gotowości i następnie 8 h ciągłego pobudzenia).

OBSZARY:

A1 - obszar radiotelefonicznego zasięgu minimum 1 stacji brzegowej VHF w którym zapewniona jest ciągła łączność alarmowa za pomocą systemy DSC i który może być określony przez umawiające się rządy. Typowo od 30 - 50 Mm od stacji brzegowej

A2 - obszar radiotelefonicznego zasięgu minimalnie 1 stacji brzegowej MF w którym zapewniona jest ciągła łączność (z wyłączeniem obszaru A1) alarmowa za pomocą systemu DSC i który może być określany przez umawiające się rządy. Zasięg od 150 - 400 Mm od stacji brzegowej.

A3 - obszar zasięgu satelitów systemu INMARSAT (z wyłączeniem A1 i A2) w którym zapewniona jest ciągła łączność alarmowa

A4 - obszar morza poza obszarem A1, A2, A3

PIERWSZEŃSTWO I KOLEJNOŚĆ ŁĄCZNOŚCI W RADIOTELEKOMUNIKACJI MORSKIEJ:

1). Wywołanie w niebezpieczeństwie i korespondencja w niebezpieczeństwie

2). Łączność poprzedzona sygnałem ponaglenia (łączność bezpieczeństwa)

3). Łączność poprzedzona sygnałem ostrzegawczym

4). Łączność związana z radionamierzaniem

5). Łączność związana z nawigacją i bezpiecznym ruchem statków powietrznych biorących udział w skoordynowanych akcjach SAR

6). Łączność dotycząca nawigacji ruchu oraz potrzeb statków i samolotów oraz depesz związanych z obserwacjami meteorologicznymi przeznaczonymi dla urzędowej służby meteorologicznej

7). Radiotelegrafy rządowe stosowane w myśl Karty Narodów Zjednoczonych

8). Radiotelegramy rządowe z pierwszeństwem i rozmowy rządowe dla których zażądane pierwszeństwa

9). Łączność służbowa związana z pracą służby telekomunikacyjnej lub z korespondencją wcześniej wymienioną

10). Łączność rządowa nie objęta punktem 8, prywatna, radiotelegramy Czerwonego Krzyża i inne.

RADIOTELEFONICZNA ŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA:

PROCEDURY:

- nadanie radiotelefonicznego sygnału alarmowego - (2 tony 1300 / 2200 Hz; czas tonu 250 ms; czas trwania sygnału 30 - 60s); ZADANIA: wzmożenie uwagi, włącznie automatycznych urządzeń odbioru sygnału, usunięcie blokady odbiornika nasłuchowego; nadawany na 2182 kHz, może być nadawany przed wiadomością pilną (np.: Man over board)

- nadanie wezwania w niebezpieczeństwie (distress call) - MAYDAY 3x; THIS IS 1x; CALL SIGN lub inna identyfikacja; (nadanie zleca kapitan)

- zawiadomienie w niebezpieczeństwie (distress message) - MAYDAY 1x; CALL SIGN lub inna identyfikacja; - pozycja; czas; rodzaj zagrożenia; oczekiwana pomoc; inne przydatne informacje; OVER)

Informacje dodatkowe mogą zawierać: - intencje kapitana; - informacje o ładunku; - stan pogody i morza; - godzinę opuszczenia statku; - liczba i typ środków ratunkowych; - liczba osób opuszczających lub pozostających na statku; - dostępne środki lokalizacji.

SYGNAŁ POTWIERDZENIA:

- na VHF natychmiast; na HF między 1 a 2 m 45 s nadawany w obszarze A1 i A2 gdy stacja brzegowa nie odpowiada: MAYDAY; CALL SIGN lub inna identyfikacja stacji w niebezpieczeństwie: THIS IS; CALL SIGN lub inna identyfikacja stacji potwierdzającej RECEIVED (lub RRR) MAYDAY

FORMUŁA POTWIERDZENIA:

MAYDAY; ALL STATION; THIS IS; CALL SIGN lub inna identyfikacja; pozycja; kurs i prędkość; ETA do pozycji (w UTC)

Nadawanie za inny statek gdy: - stacja w niebezpieczeństwie nie jest w stanie nadać sama sygnału w niebezpieczeństwie; - osoba odpowiedzialna za statek nie będący w niebezpieczeństwie uzna że dalsza pomoc jest niezbędna; - statek znajduje się na pozycji z której nie może udzielić pomocy i nie słyszy innych sygnałów potwierdzenia

FORMUŁA PRZEKAZANIA:

MAYDAY RELAY 3x; THIS IS; CALL SIGN lub inna identyfikacja; FOLLOWING RECEIVED FROM; CALL SIGN lub inna identyfikacja statku w niebezpieczeństwie; ON (częstotliwość); AT (data, czas); oryginalny alarm.

FORMUŁA GDY KTOŚ PRZESZKADZ:

MAYDAY (nazwa zakłócających); THIS IS nazwa (nadającego); SEELONCE MAYDAY (gdy my zagrożeni) / DISTRESS (gdy my nie zagrożeni)

FORMUŁA KONIEC AKCJI:

MAYDAY HALLOALL STATION 3x; THIS IS nazwa; czas; nazwa stacji w niebezpieczeństwie; RUDONCE (może być wznowiona) / SEELONCE FEENEE (całkowicie)

ŁĄCZNOŚĆ PILNA:

Powinna następować na częstotliwościach alarmowych chyba że długa lub powtarzana wielokrotnie

DOTYCZY: - ostrzeżeń nawigacyjnych; - meteorologicznych; - łączności bezpieczeństwa nawigacji między statkami; - łączność pomocnicza podczas akcji SAR; - porady medyczne i transportów medycznych; - potrzeb w zakresie nawigacji dostarczającej informacji dla urzędowej służby meteorologicznej (OBS)

FORMAT:

PAN PAN; ALL STATION; lub nazwa stacji 3x; THIS IS nazwa 3x; informacja, OVER

POMOC MEDYCZNA:

(Spis stacji w List od coast station): PAN PAN 3x; MEDICO 3x; nazwa i narodowość stacji; pozycja; następny lub najbliższy port z ETA; dane pacjenta; symptomy i oczekiwana pomoc; zabiegi przeprowadzone na statku

SECURITE:

Ważne informacje dotyczące ostrzeżeń nawigacyjnych lub meteorologicznych (wywołanie na częstotliwości alarmowej); SECURITE 3x; ALL STATION 3x; THIS IS nazwa 3x; LISTEN ... FOR NAWIGATIONAL WARNING ON FREQUENCY / CHANNEL: ch: 13, 2048 kHz (rejon 1)

ZASADY PROWADZENIA ŁACZNOŚCI OGÓLNEJ:

1). Nie należy prowadzić zbędnej łączności

2). Nie zakłócać korespondencji będącej w toku.

ZALECENIA DLA OPERATORA:

1). Sprawdzić parametry stacji brzegowej z którą będzie prowadzić łączność (nazwa; częstotliwość; moc; godzina pracy)

2). Wybrać zakres częstotliwości z której będziemy korzystać

3). Przygotować radiostację do pracy

4). Sprawdzić czy wywoływana stacja nie jest zajęta

ZABRONIONE:

1). Pracować z mocą większą niż wymagane

2). Podawanie fałszywych sygnałów

3). Praca bez identyfikacji

Rodzaje łączności:

Simplex - praca na jednej częstotliwości;

Duplex - praca na dwu częstotliwościach, jedna do nadawania, druga do odbioru

Semiduplex - jedna stacja pracuje w dupleksie a druga w simpleksie i musi zmieniać kanały z odbioru na nadawanie

Duosimpex - dwie stacje simpleksowe, jedna jako odbiornik druga jako nadajnik

WYMAGANIA INSTALACYJNE URZĄDZEŃ:

Każde urządzenie powinno być: - wyraźnie oznakowane sygnałem rozpoznawczym oraz innymi kodami, które mogą być potrzebne przy prowadzeniu łączności; - wyposażone w niezawodne oświetlenie; - umieszczone w odpowiednim miejscu (brak zakłóceń; max dostęp); - uruchomienie alarmów z mostku

UTRZYMANIE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ:

W czasie podróży po A1, A2 jedna z metod. W rejonie A3, A4 dwie metody: - dublowanie; - naprawa na lądzie; - naprawa na statku (mogą być wykonywane przez radioelektronika I lub II klasy; elektronika GMDSS I lub II klasy)

DOKUMENTY:

1). Certyfikat bezpieczeństwa radiowego - poświadczenie, że statek spełnia wymagania SOLAS:

Rodzaje: - certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego (12 miesięcy); - bezpiecznego wyposażenia statku towarowego (24 miesiące); - certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego (12 miesięcy)

2). Licencja - zezwolenie na używanie nadajników. Wydaje PAR

3). Świadectwo operatora - dokument do obsługi łączności

4). Dziennik radiowy - do rejestrowania przebiegu służby.

Wytyczne: - prowadzić na bierząco, chronologicznie zapisy w czasie UTC; - streszczeni łącznosci; - uwagi dotyczące ważnych wydarzeń; - raz dziennie pozycje; - utrzymywanie nasłuchu na wyzanczonych częstotliwościach; - sprawdzenie i testowanie urządzęń bezpieczeństwa, anten radiowych, akumulatorów radiowych; - odbiór morskich informacji bezpieczeństwa; -rozpoczęcie i zakończenie każdego okresu służby; - nielegalne transmisje innych statków

PUBLIKACJE RADIOWE:

Statek musi posiadać: - spis stacji brzegowych; - spis sygnałów wywoławczych i nr identyfikacyjnych; - spis stacji statkowych; - spis stacji radio określania i służb specjalnych; - podręcznik do obsługi systemów morskich i ruchomej służby morskiej

DODATKOWO: - mapy stacji brzegowych; - biuletyn służbowy.

Publikacje SOLAS: - coast radio station; - radiowe pomoce nawigacyjne; - radiowa służba pogodowa i ostrzeżeń nawigacyjnych; - GMDSS; - służba pilotowa i portowa; - służba ruchu statków i meldunkowa

PRZYGOTOWANIE RADIOWE:

Do wyjścia w morze:

Obowiązki administracji armatora: - zatrudnienie ludzi ze świadectwami; - załoga zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa; - dane osobowe marynarzy przechowywać i aby były dostępne; - zapewnić znajomość załogi z instalacjami, obowiązkami, wyposażeniem, procedurami, cechami związanymi z ich stanowiskiem

Obowiązki kapitana: - upewnić się czy statek zdolny do żeglugi; - wyznaczyć głównego radiooperatora do łączności w niebezpieczeństwie oraz innego za łączność ogólną (sprawdzić ich wiedzę i umiejętności); - sporządzić rozkład alarmowy który powinien zawierać: (-alarm ogólny, - sposób podania rozkazu opuszczenia statku, - osoby odpowiedzialne za zabranie radiowych środków alarmowych, - zastępcy osób na kluczowych stanowiskach); - wyznaczyć oficerów odpowiedzialnych za utrzymanie w dobrym stanie środków ratowniczych.

Zadania głównego radiooperatora:

Przed wyjściem w morze musi sprawdzić: - całe wyposażenie radiowe; - oznakowanie rezerwowego źródła zasilania; - dokumentację statkową; - umieszczenie anten; - zegar w radiostacji; - termin ważności baterii, zwalniaków hydrostatycznych; - raz w roku pojemność akumulatorów; - rozpocząć odbiór informacji bezpieczeństwa (min 12 h przed wyjściem); - przygotować urządzenia do pracy; - poinformować kapitana o stanie urządzeń.

W morzu powinien: - pełnić wachtę zgodnie z przepisami; - utrzymywać nasłuch na wyznaczonych częstotliwościach; - po odebraniu sygnału powiadomić kapitana i głównego radiooperatora; - regularnie sprawdzać funkcjonowanie urządzeń; - meldować o usterkach; - wysyłać meldunki do systemów meldowania; - wysyłać meldunki pozycyjne do stacji brzegowej; - prowadzić zapisy w dzienniku radiowym; - dostarczać urządzeniom niezbędnych danych (max 4 h)

Obowiązki głównego operatora:

- zapewnić właściwe funkcjonowanie wyposażenia; - testować urządzenia (DSC wew - 1 dziennie; zew - 1 w miesiącu; INMARSAT - 1 tydzień; radiopławy i transpondery - według wskazań producenta; pojemność akumulatorów - 1 rok). W przypadku niebezpieczeństwa przejąć na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminów i procedur.

Rodzaje przeglądów:

- główny: przed oddaniem do eksploatacji; - okresowy: co 12 lub 24 miesięcy; - pośredni: w czasie ważności certyfikatu; - dodatkowy: w miarę potrzeb; - nie zapowiadany

CZĘSTOTLIWOŚCI W NIEBEZPIECZEŃSTWIE:

MF: 2162 kHz; HF: 4125, 6215, 8291, 12290, 16420 kHz; VHF: 156,8 MHz (ch: 16)

WYWOŁANIE STATKÓW:

VHF: ch: 06, 08, 10, 13, 09, 72, 69, 67, 77, 15 (1w), 17(1W)

HF: 421, 606, 821, 1221, 1621, 1806, 2221, 2510 kHz

CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ŁĄCZNOŚCI Z SAMOLOTAMI:

Ch: 6; 4125, 3023, 5680 kHz oraz dodatkowo 121,5; 123,1 MHz (alarmowa lotnicza)

MF: 300 - 3000 kHz; HF: 3 - 30 MHz; VHF: 30 - 3000 MHz

2174,5 kHz - radioteleksowa do korespondencji w niebezpieczeństwie na MF

4125 - radiotelefoniczna korespondencja bezpieczeństwa, wywołania i odpowiedzi, używana również przez lotnictwo i statki w SAR

8291 - jak wyżej

123,1 MHz - awaryjna lotnicza częstotliwość alarmowa

8417,5 - częstotliwość wywoławcza DSC w paśmie HF

2177 - radiotelefoniczna korespondencja

6215 - do korespondencji bezpieczeństwa

8376,5 - częstotliwość w niebezpieczeństwie w paśmie HF

Kanały:

06 - między statkami i samolotami w akcjach SAR

08, 10 - rutynowa łączność między statkowa

13 - łączność między statkowa związana z bezpieczeństwem ruchu

15, 17 - ochronny max moc 1 W

75, 76 - ochronny; zakazana transmisja

Charakterystyka fal:

MF ( T ) - zakres 1,6 - 4 MHz, zasięg: 400 - 500 Mm

HF ( U ) - zakres: 4 - 27,5 MHz

VHF ( V ) - zakres: 156 - 174 MHz

CZĘSTOTLIWOŚCI

2182 radiotelefoniczna cz. dla łączności w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezp., włącznie z funkcjami koordynacyjnymi SAR i samolotami, a także dla zapewnienia łączności w miejscu akcji.

2174,5 cz. do łączności radioteleksowej (NBDP) w niebezp. oraz zapewnienia bezp.

2177 międzynarodowa cz. DSC pomiędzy statkami, do zrealizowania wymiany informacji dla celów ogólnych, a także międzynarodowa cz. odbiorcza w relacji statek - st. brzegowa.

2187,5 częst. do alarmowania w niebezp. i przesyłania wywołań w celu zapewnienia bezp. za pomocą DSC.

8414,5 częstotliwość do alarmowania w niebezp. i przesyłania wywołań w celu zapewnienia bezpieczeństwa za pomocą DSC, oraz przekazywania tych informacji drogą radiotelexową lub/i radiotelefoniczna.

4125 radiotelefoniczna częst. dla łączności w niebezp. oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa (po wywołaniu DSC na 4207,5)., a także w celu zapewnienia łącz. z samolotami.

6215 radiotelefoniczna częst. dla łączności w niebezp. oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa (po wywołaniu DSC na 6112,0).

12290 radiotelefoniczna częst. dla łączności w niebezp. oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa (po wywołaniu DSC na 12577,).

CH 16 156,8 do łączności pomiędzy stacjami statkowymi i samolot w skoordynowanych akcjach SAR.

CH 13 156,65 do łączności między statkami (tzw. mostek-mostek) dotyczącej bezp. żeglugi.

DSC: 2187,5 4207,5 6112,0 8414,5 12577

RTF: 2182 4125 6215 8291 12290

NBDP: 2174,5 4177,5 6268 8176,5 12520

2 CZĘSTOTLIWOŚCI DO ŁĄCZ. Z SAMOL

156,8 MHz (CH 16) 156,3 MHz (06) 2182, 4125, 3023, 5680 kHz, 121,5 MHz, 123,1 MHz.

Różnice INMARSAT A i C

W inm. A antena paraboliczna kierunkowa, silny sygnał skupiony w jednym kierunku. Duże koszty połączenia i terminalu, dwukierunkowa łącz. telefon. i tlx., w czasie rzeczywistym.łącz. analogowa na fonii, fax. i tlx. - cyfrowy, dostępna telefonia, duże rozmiary anteny i terminalu, Numery terminali 7-cyfrowe zaczynające się od 1.

W C antena dookolna bezkierunkowa, słaby sygnał, wolna transmisja (600 bps), przesyłanie serii pakietów danych, transmisja "store & forward", przesyłanie w postaci cyfrowej. Korespondencja jednokierunkowa. Niskie koszty połącz i terminalu. Małe rozmiary anteny i terminalu, numery w C 9-cyf i zaczynające się od 4.

B- sys. cyfrowy, od 1993 zastępuje A, tańszy o ok. 40%, posiada High Speed Data Module (56/64 kbit/s), takie same serwisy jak A. Fax grupy G3, łącz. dupleksowa do danych.

RODZAJE MODULACJI

X1Y X- sposób modulacji głównej nośnej

  1. dwuwstęgowa mod amp.

  1. jednowsteg mod. amp. z pełną nośna

R-jednowsteg mod. amp. z zredukowaną nośna

J-jednowsteg mod. amp. z szczątkową nośna

F-mod częstotliwości

G-mod fazy

1-okresla charakter sygnału modulującego główną nośną

1-poj.kanal zaw inf cyfr bez mod podnośnej

2-poj.kanal zaw inf cyfr z mod podnośnej

3-informacja analogowa

Y- określa rodzaj nad. info.

A-morse'a, B-NBDP

C-faksymile, E- telefonia

Radiotelegrafia- A2A, H2A

Telefonia-H3E(MF do 99'), A3E(śr. rat, lotnicze), J3E (MF.HF po odbiorze DSC)

NBDP, DSC (MF, HF)-F1B

156,8 ch.16 - F3E, G3E

DSC VHF - G2B

Morse'a - A1A

H3E- jednowstęgowa modulacja amplitudy z pełną nośną (górna wstęga boczna)- używana w radiotelefoni MF

A3E- dwuwstęgowa modulacja amplitudy dla pojedynczego kanału zawierającego informację analogową- używana w telefonii-

F1B- modulacja częstotliwości przez kluczowanie nośnej, dla przesyłania danych cyfrowych używana w telegrafii dalekopisowej NAVTEX, RADIOTELEX, MF/HF DSC

J3E- jednowstęgowa modulacja amplitudy w wytłumioną falą nośną dla pojedynczego kanału zawierającego informację analogową- używana w telefonii

G3E- modulacja fazy dla pojedynczego kanału zawierającego informację analogową używana w telefonii RADIOTELEFON VHF

J2B- emisja jednowstęgowa bez nośnej, modulowana przez kluczowanie przesuwu częstotliwości podnośnej Telegrafia dalekopiso

G1B- emisja z modulacją fazy stosowana w telegrafii do odbioru automatycznego (Radiopławy)

G2B- emisja z modulacją fazy częstotliwości podnośnej (VHF DSC)

A1A- misja z modulacją amplitudy przez kluczowanie amplitudy częstotliwości nośnej (Klucz Morse'a)

A2A- emisja z modulacją amplitudy przez kluczowanie amplitudy częstotliwości podnośnej dwuwstęgowej

H2A- emisja z modulacją amplitudy przez kluczowanie amplitudy częstotliwości podnośnej jednowstęgowej.

SZEROKOŚCI PASM

J3E- 2,7 kHz, F1B- 304 Hz, A3E- 6 KHz, H3E- 3 kHz, F3E- 16 kHz

RADIOPŁAWY-406, 121,5

Obieg informacji-EPIRB→satelita→LUT→MCC→RCC→SAR

Syg. radiowe odebrane przez satelitę (sygnał z 406 MHz jest obrabiany na satelicie)

retransmitowane są do Local User Terminal, tam podlega obróbce (121,5 MHz) w celu określenia lokalizacji radiopławy. Informacje o wsp. geogr katastrofy przekazywane są do RCC za pośrednictwem MCC. Z RCC przekazywane są do SAR forces.

Charakterystyka EPIRB

1.dokładność: 406 - 3Nm, 121,5- 10 Nm.

2.opóźnienie alarmowania

406- max 1,5 h, 121,5 MHz

3. prawdop. wykrycia 121,5-nie przyjmuje się, 406 -98%

Bateria -20°-55°C, 48h

Transmituje: rodzaj uzyt., ID radiopławy, wiadomość o niebezp, pozycja kodowana w/g protokołu morskiego.

COSPAS- obiega Ziemię, co 105 min, na wysokości ok. 999km, nachylenie orbity 83°, do dyspozycji 2 satelity

SARSAT- 100 min, wys. 850km, 99°, dostępne 2 sat.

INMARSAT 1,6 GHz- czas opóźnienia max 2min, lokalizacja bezp., nadaje naprzemiennie w dwóch pasmach cz. z sąsiedztwa cz. 1645 MHz, czas pracy: nadajnik alarmowy- 4h, lub, przez co najmniej 48h z wbudowanymi ukł. określającymi pozycję. Dokł pozycji zależy od CSU jej uaktualnienia i sposobu wprowadzenia do pamięci.

VHF DSC- nadaje pakiety cyfrowe na k. 70, lokalizacja: nie podaje swojej pozycji ani syg do lokalizacji, musi zawierać transponder. Bateria:, co najmniej 48h, pracuje w A1

Transponder-syg nadawany jest na cz. 9.2-9.5 GHz polaryzacja pozioma, prędkość przesuwu 5μs na 200MHz, syg odzewowy 12 imp. przesuwających. Transponder jest urz. Wysyłającym autom. syg. odpowiedzi na imp. emitowany z radaru. Na ekranie daje obraz 12 kropek, co 0.6Mm. TR. nadaje w całym paśmie X, aby mogły go odebrać wszystkie radary statkowe działające na różnych częst. Błędy: 1200m, Bateria: stby 96h, ciągłe pobudzanie 8h. -20°-+55°C.w miarę zbliżania się z kropek robią się okręgi.

PROPAGACJA FAL

MF-(300 - 3000 kHz) w dużym stopniu zależy od pory doby. W dzień o włas. propagacyjnych tego zakresu decyduje fal przyziemna, której zasięg ograniczony jest narastającym tłumieniem wprowadzanym przez pow. Ziem. Od zmierzchu coraz większe znaczenie zaczyna mieć fala jonosferyczna, dzięki czemu następuje zwiększenie zasięgu łącz. Zasięg: stacja nadb.-300Mm, statek- 150 Mm, DSC i NDBP - 300Mm.

HF- (3 - 30 Mhz) fale dekametrowe HF rozchodzą się przede wszystkim jako fale jonosferyczne. Zasięg fali przyziemnej wynosi do kilkudziesięciu kilom. a więc jej znaczenie jest znikome. Dla fal krótkich odbicie od jonosfery zachodzi zazwyczaj w jej najwyższych warstwach, przy odbiciu od warstwy F2, zasięg wynosi ok. 4000 km, a od warstwy E - 2000 km.

VHF-(30 - 300 MHz) fala radiowa o czest. pow 50 MHz rozchodzi się głównie prostoliniowo w postaci fali przestrzennej ( przy braku odbić tylko jako fala bezpo. docierająca do anteny odb.) Przy łącz. wymagany jest bezpośredni widok właściwego satelity. Zasięg łącz. zależy od wysokości anteny odb. i nadawczej. W wyniku ugięcia fali w troposferze rzeczywisty morze być większy o 1/3 od zasięgu horyzontalnego Z(VHF)=4.12*( n + o ). Zasięg 30 Mm.

MUF- Maximum Usable Frequency - największa częst. Przy której możliwa jest łącz. z danymi punktami o danej godzinie w określonych warunkach pracy.

LUF- Lowest Usable Frequency- najmniejsza częst. która ze względu na tłumienie w jonosferze morze być jeszcze użyta do zapewnienia transmisji na daną odległość.

FOT- Frequence Optimum de Traffic- optymalna częst. robocza.

F2 - FOT = 0.85 MUF

F1 - FOT = 0,95 MUF

E - Fot = MUF

ARQ - jest sys. synchronicznym zamkniętym (istnieje kanał podstawowy i kanał sprzężenia zwrotnego). Stacja odbierająca informacje potwierdza w kanale sprzężenia zwrotnego prawidłowość odbioru lub prośbę o powtórzenie bloku nadanego w danej transmisji w kanale podstawowym. Np. przy odbiorze jednej lub więcej zniekształconej litery nie zachowana zostaje równowaga i cały blok zostaje odrzucony, zatrzymany wydruk, a stacja odbierająca wysyła ponownie po potwierdzenie ostatniego bloku poprawnie odebranego ten sam rodzaj syg. sterująco-kontrolnego. W wyniku tego stacja nadająca z pamięci wysyła ten sam blok ponownie tak długo aż zostanie on odebrany ponownie.

FEC- system ten polega na synch. Transmisji strumienia syg. przez stację nadawczą BSS, który jest możliwy do odbioru BRS w celu podniesienia jakości transmisj danych zastosowano czasowy odbiór

zbiorczy polegający na trans. Syg. o ciągach 7-elementowych z szybkością 100 bodów z przesunięciem wynoszącym 280 ms. Na początku nadawane są syg. fazujące a następnie transmisja inf. przebiega w ten sposób, że po każdej z liter nadawanych po raz pierwszy w tzw. trans. DX nadawane są 4 inne znaki alfanum. po czym w odstępie od pierwszej wynoszącej 280 ms nadawana jest ona ponownie w tzw. retrans. RX. Jeśli w obu tych trans. nie będzie zachowany stosunek 4:3 syg. będzie odebrany jako błędny i pojawi się *

NAVTEX

Jest to sys. radioteleksowy stosujący NDBP tryb FEC zapewniający: odbiór inf. jedynie z wybranych stacji, odbiór określonych inf., przechowywanie odebranych inf. w pamięci, zapobiegający wydrukowi, gdy poziom syg. odb. jest nie wystarczający. Częst. 518 kHz dodatkowe 490 i 4209,5 Khz, emisja F1B w sys. FEC, sposób transmisji: rozdział czasowy trans. w celu wyeliminowania zakłóceń. Zasięg zależy od mocy i od warunków propag. 250-400 Mm

Układ wiadomości: 1. sekwencja synchronizująca, 2. nagłówek: B1 - nr stacji w danym obszarze

B2 - klasyfikacja inf. (A ostrz nav;B ostrz meteo;C raporty lodowe;D inf SAR; E prog meteo)

B3,B4 - nr komunik. (00-99)

3. właściwa treść

4. Grupa NNNN.

EGC

W składzie systemu są dwa serwisy: SAFETYNET- rozpowszechnianie wiad. związanych z bezp. żegl. FLEETNET- jednostronna ląd-statek kom. komercyjna. Adresowanie: pojedyncze wybrane statki (Fleetnet), statki należące do danej floty (Fleetnet), statki należące do danej bandery (Fleetnet), statki w pewnym obszarze geogr., (Safetynet), wszystkie statki w zasięgu pokrycia lub rejonie oceanicz. (Safetynet)

Skład systemu. 4 stacje NCS będące także koordynatorami sys. Inmarsat C, zasięg sys.: obszar pokrycia Inmarsatu.

Sposoby adresowania (SafetyNet): 1. kołowy- w stopniach geogr., min. promień 1 Mm

2. prostokątny - wierzchołek SW oraz ilość stopni szer i długości

3. zdefiniowane - Navarea, metarea, navtex

4. oceaniczne - pokrywane przez Inmarsat

ALARMOWANIE Z A1, A2, A3, A4.

A1- statek-statek, statek-brzeg →156,525MHz. alarm jest inicjowany ręcznie, oprócz EPIRB, alarm w niebezp. potwierdzany jest ręcznie., radiopława DSC

A2- statek-statek, statek-brzeg → 2187,5 kHz + A1

A3- statek-statek →2187,5 kHz, statek-brzeg →terminal statkowy za pomocą łączności krótkofalowej lub sat. radiopławy awaryjnej EPIRB, Inmarsat. + A2

A4 - MF/HF + A2s

FORMATY WYWOŁAŃ NA FONII

1 Wezwanie w niebezpieczeństwie

-MAYDAY×3 -this is -cal sign×3

2 Zawiadomienie o niebezpieczeństwie

-MAYDAY -call sign lub nazwa -pozycja

-rodzaj niebezpieczeństwa i oczekiwanej pomocy

-inne ważne informacje -MASTER

3 Potwierdzenie

-MAYDAY -call sign statku w nieb -this is

-call sign statku własn -RECEIVED MAYDAY

4 Korespondencja w nieb

5 Zakończenie korespond

-MAYDAY -HALLO ALL STATIONS×3

-this is -call sign statku własnego

-czas UTC, od którego obowiązuje zawiadomienie

-nazwa i call sign statku w niebezpieczeństwie

-SILANCE FINI

6 Łączność pilna

-PANPAN×3 -HELLO ALL, STATIONS×3

-this is -call, sign -treść -MASTER

7 Łączność bezpieczeństwa

-SECURITE×3 -HELLO ALL, STATIONS×3

-this is -call, sign -treść -MASTER

radioteleks

PAN PAN

DE

nazwa, c/s,

Treść wiadomości

DOPUSZCZALNE MOCE RADIOSTACJI W PASMACH V,T,U

T(1605-4000 kHz) W U(4 - 27.5 MHz ) W

V(156-174 MHz) 25 WWyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawko lacznosc 1, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
Łączność pierwsze koło, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
mpdm procedury, Akademia morska Szczecin, IV semestr, BN
astro na wyklad, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Astronawigacja
PRS, Akademia morska Szczecin, IV semestr, zarządzanie statkiem
mpdm procedury, Akademia morska Szczecin, IV semestr, BN
un KWIT, Akademia Morska Szczecin, Semestr VIII, Urządzenia nawigacyjne
kwit, Akademia Morska Szczecin, Semestr VIII, Ochrona własności intelektualnej
wolski laborki wzory kwit, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR III, NAWIGACJA
Przewozy-kwit, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR VII, Przewozy morskie, Kwity
arpa kwit, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR V, Urządzenia Nawigacyjne
UO, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
KorozjaKWITY, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Regulaminy pytania kontrolne, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
Wykład 9 woda kotłowa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
MPDM - Kolokwium z II części prawideł wymijania, Akademia morska Szczecin, III semestr, BN
Wykład 8 korozja, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły

więcej podobnych podstron