Etyka w pracy opiekuna medycznego(1), OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE


1

Temat: Etyka w pracy opiekuna medycznego.
Etyka-dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.Dobro,powinność,cnota,szczęście,grzechy-takimi terminami posługujemy się na co dzień,na ogół to nam wystarcza by się nawzajem rozumieć,gdy poruszamy problemy moralne.
Częścią kultury każdego człowieka,jest jego wrażliwość moralna,dzięki której uznaję on ogólnoludzkie normy etyczne regulujące reakcje międzyludzkie.Etyka mówi o podstawowych powinnościach człowieka wobec innych ludzi.Etyka opiekuna medycznego zakreśla obowiązki służby medycznej wobec ludzi niepełnosprawnych,starszych wiekiem,chorych,cierpiących itd.W dalszych rozważaniach wyróżnione zostaną następujące podstawowe modele etyki opiekuna medycznego:ewangeliczna etyka troski,humanistyczna etyka spolegliwego opiekuna,psychologiczna etyka logo terapii,egzystencjalna etykaspołecznej komunikacji i uczestnictwa oraz prospołeczna etyka personalizmu chrześcijańskiego.Prezentacja wymienionych odmian etyki,koncentruje się na aspektach pozytywno-konstruktywnych.
Etyka troski o człowieka,jest etyką chronienia człowieka.Człowiek znajdujący się w szpitalu w sanatorium,lub domu opieki społecznej,czy leży chory cierpiący w domu jest ustawniczym wezwaniem do troski o niego:nie tylko jego ciało,ale także jego życie psychiczno-duchowe.Etyka troski jest inspirowana przez postawę dobroci i życzliwości,która jest możliwa tylko w klimacie personalnie przezywanej miłości.Ostatnim wnioskiem jaki narzuca się z refleksji nad biblijną przypowieścią,jest przekonanie,że służba człowiekowi-zwłaszcza znajdującego się w sytuacji granicznej,czyli w chorobie,opuszczeniu czy załamaniu itd. jest istotnym sensem życia ludzkiego.Być z chorym i dla chorego,to istota opieki opiekuna medycznego.Etyka troski jest,etyką ochrony cierpiącego człowieka-jego ciała i ducha.
Opiekun medyczny jest to zawód szczególny,o charakterze profesji,a jednocześnie podmiotem jego działania jest drugi człowiek.Opiekun medyczny to zawód jednocześnie i słuzba[powołanie].Opiekun medyczny nierozumiejący tej prawdy nie stosując jej w swoim codziennym postepowaniu nie jest w pełni opiekunem medycznym,nie spełnia się do końca…
w swojej roli społeczno-zawodowej.W zależności od tego jak będzie rozumieć sens swej pracy tak będą kształtować się jego relacje z pacjentami.
Troska o człowieka chorego,lub zagrożonego utratą zdrowia,jest czymś więcej,niż zawodem zarobkowym,czy nawet zamiłowaniem-jest służba społeczną,posłannictwem,a w wielu przypadkach ma w sobie coś z heroizmu.Od opiekuna medycznego oczekuję się nie tylko poważnego i pogodnego spojrzenia na życie,ale i zinternalizowanych wartości i norm moralnych,oraz poczucia odpowiedzialności za swoje postepowanie.Wielu pacjentów zwraca się do nich nie tylko ze sprawami dotyczącymi wprost choroby,czy zdrowia fizycznego ale również z problemami natury psycho-społecznej.
W relacjach opiekun medyczny,a pacjent szczególnie znaczące i ważne pod względem zaspokojenia potrzeb psychicznych pacjentów są właśnie pozawerbalne formy komunikacji,takie jak np.: życzliwy uśmiech,przyjazny gest,dotyk dłoni na czole osoby cierpiącej,dodawanie otuchy.Zadania opiekuna medycznego i związane odpowiedzialności zawodowej odnoszą się nie tylko łagodzeniu cierpienia i przywracania zdrowia,lecz również w zmacnianiu zdrowia i zapobiegania chorobom.
Pojawiaja się takie uczucia jak:niepewność dalszego życia,żal i rozpacz mniej lub bardziej tłumiona,dwuznaczność samopoczucia,sprzeczanie się z losem,przewlekły lęk o życie,mogą być tylko wtedy rozładowane i zagaszone,jeśli opiekun medyczny swym życzliwym zainteresowaniem ,swoją ekspresywną postawą,uspokoi chorego.Jest to podstawoe i najczęściej wyrażane oczekiwanie jakie zgłaszają podopieczni wobec opiekunów medycznych.

Podejmowanie decyzji etycznych:

Zdolność do podejmowania decyzji etycznych stanowi istotę jakości pracy opiekuna medycznego.
Do najważniejszych elementów niezbędnych w podejmowaniu decyzji etycznych należą osobiste wartości i wierzenia, ze znajomością koncepcji etycznych w praktyce,i standardy zachowań etycznych.

Decyzja jest rodzajem czynności intelektualnej,jaką człowiek podejmuje dla wyboru właściwego wdanej sytuacji celu działania i sposobów jego realizacji. Do czynników warunkujących procesy decyzyjne opiekunów medycznych należą:

Podstawowymi czynnikami merytorycznymi są sytuacje i potrzeby człowieka jako jednostki związane z zachowaniem jego zdrowia i życia. Z kolei do czynników osobowych rzutujących na cały proces podejmowania decyzji zalicza się zwykle poziom wiedzy i umiejętności. Ważne są tutaj wartości i orientacje moralne, które kierują życiem osobistym i zawodowym opiekunów medycznych i wpływają na ich postawy oraz podejmowanie decyzji.

Za szczególnie pożądane u opiekunów medycznych należy uznać wartości godnościowe oraz pro społeczne. Podstawową wartością w pierwszej grupie jest godność osobowa każdego człowieka. Do pozostałych czynników osobowych zalicza się doświadczenie zawodowe, poparte krytycznym sądem i refleksją. Takie doświadczenie staje się źródłem wzbogacenia naszej świadomości co do istoty spełnianych przez nas zadań i czynności, staje się także źródłem rozwoju naszej samoświadomości, poznania samego siebie. Doświadczenie pozwala nam pokonywać trudności i opory w podejmowaniu coraz bardziej złożonych, samodzielnych decyzji.


Rozwój etyki łączy się z dociekaniem i wyjaśnianiem istoty opiekunów medycznych i

pielęgnowania, ze specyficznym charakterem służby zdrowia i życia człowieka. Ideą

przewodnią współczesnych opiekunów medycznych jest świadomość, że ich przyszłość i jego rola społeczna, zdobywanie szerokiej akceptacji dla profesjonalizmu i statusu społecznego zawodu mogą być,osiągane tylko przez ścisłe integrowanie rozwoju kompetencji opiekunów medycznych kształtowanych na osiągnięciach nauki i etyki zawodowej z przejawami.
Integracja najważniejszych elementów niezbędnych w podejmowaniu decyzji etycznych:0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Osobiste wartości

i wierzenia

0x08 graphic
Koncepcje etyczne

w praktyce opiekuna medycznegoj

Podstawy

0x08 graphic
0x08 graphic
odejmowania decyzji

etycznych

Sposoby podchodzenia

0x08 graphic
do zagadnień etyki

0x08 graphic
Standardy

zachowań etycznychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
9, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Zdrowie publiczne, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Określenie roli opiekuna medycznego w motywowaniu do aktywności ruchowej, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI
8. Oddychanie, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
DOKUMENTACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ stres ww, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
6. Szpital jako środowisko pacjenta, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Bandażowanie, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Higiena otoczenia chorego, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Etyka w pracy opiekuna medycznego p
ZASADY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM SZPITALNYM (2), OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
2.Proces pielęgnowania, OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Etyka w pracy Ratownika Medycznego

więcej podobnych podstron