Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ


Omów wybraną, współczesną koncepcję procesu emocjonalnego.

Gasiul H., „Teorie emocji i motywacji”

zieba.thomas@gmail.com

Poznawczy model emocji Magdy Arnold

Autorka określa emocję jako odczuwaną tendencję w kierunku czegokolwiek intuicyjnie ocenianego jako dobre (korzystne) albo do czegokolwiek intuicyjnie odczuwanego jako złe (niekorzystne). Temu dążeniu lub oddalaniu (awersji) towarzyszą wzorce fizjologicznych zmian sprzyjające (organizujące) zbliżaniu lub oddalaniu. Te wzorce są różne dla różnych emocji (Arnold, 1960).

Przebieg procesu emocjonalnego:

a) coś musi być znane (postrzegane i intuicyjnie oceniane jako dobre lub złe dla postrzegającego), zanim będzie pożądane czy wzbudzi lęk,

b) zanim pojawi sie emocja, najpierw to, co jest znane, musi być o cenione pod kątem wpływu, jaki może mieć na postrzegającego,

c) ocena zależy od pamięcie podobnych doświadczeń z przeszłości, dlatego ważne są wcześniejsze oceny (oszacowania) i oczekiwania,

d) odmienność emocji wynika z różnorodności oszacowań (odmiennych ocen).

W uproszczeniu sekwencja wygląda w ten sposób:

1. percepcja 2. Ocena 3. W następstwie oceny emocja (i zmiany cielesne) 4. Tendencja do działania

Emocja, a motyw

Emocja jest tendencją do działania i dlatego ma tak istotny wpływ na zachowania jednostki, jednak jest ona jedynie skłonnością do działania, a nie motywem.

Motyw pojawia się w sytuacji, kiedy ta skłonność do działania zostanie zaakceptowana i człowiek niejako zezwoli na to, aby prowadziła ona do ukierunkowanej aktywności.

Uczucie, a emocja

Arnold posługuje się dwoma pojęciami - uczucia i emocji. Uczucie jest traktowane jako pozytywna lub negatywna reakcja na pewne doznania (doświadczenia). Uczucie jest reakcją na coś, co pobudza nasze działanie. Przeważnie jest to reakcja na doznania zmysłowe, ale również na motoryczną i umysłową aktywność, na warunki fizyczne oraz na emocje - wpływa na nasz system motoryczny, ale nie prowadzi do specyficznych działań. Emocja z kolei jest stanem powstającym w rezultacie obiektu czy sytuacji, jako pewnej całości, który może prowadzić do uruchomienia określonego, specyficznego działania.

Psychoneurologia emocji wg Arnold

Autorka uważa, że dla zrozumienia psychoneurologii emocji wymagane jest wyróżnienie dwóch obwodów:

Podstawą wzbudzenia i przebiegu procesu emocji jest aktywność struktur podkorowych przy integrującym działaniu kory mózgowej, która odpowiada za procesy poznania i oceny.

Neuropsychologiczna analiza sekwencji: ocena - emocja - działania wg Arnold

Funkcje psychologiczne

Mechanizm mózgowy

1. Ocena zmysłowego wrażenia

Część systemu oszacowania, a w szczególności jądra śródblaszkowe i lini środkowej wzgórza

2. Doświadczanie lubienia lub nielubienia (bazujące na ocenie zmysłowego wrażenia albo na ocenie obiektu)

Część systemu oszacowania, w zwłaszcza region limbiczny najbliższy tym korowym obszarom sensorycznym, które odpowiadają za dane rodzaje percepcji

3. Ocena obiektu jako zagrażającego albo korzystnego (zmysłowe wrażenie + reakcja lubienia lub nielubienia)

Limbiczny region najbliższy tym korowym obszarom sensorycznym, które odpowiadają za dane rodzaje percepcji.

4. Emocja: impuls do określonego działania

System hipokampa albo obwód działania

5. Ocena dotycząca działania albo ocena impulsu do określonego działania (emocji), uwzgledniająca pamięć o porpzednich sposobach działania i wyobrażenia na temat konsekwencji podjęcia działania

System hipokampa albo obwód działania

6. Wybór działania

System hipokampa albo obwód działania

7. Trzewiowo-gruczołowa aktywność (towarzysząca emocji, ekspresji, działaniu)

System hipokampa.

8. Ekspresja emocjonalna

Móżdżek

9. Poszerzenie i organizacja impulsów na rzecz wybranego działania

Móżdżek

10. Dążenie do działania i ocena jego właściwości

Dolne wzgórze i premotoryczny obszar płatu czołowego

11. Ukierunkowane działanie

Kora motoryczna i ścieżki piramidowe odpowiedzialne za ruchy kończyn, premotoryczna kora i pozapiramidowe układu odpowiadające za ruchy całego ciała

Atrybucyjna teoria emocji B. Weinera

Schemat:

0x08 graphic
Ogólnie pozytywne lub negatywne emocje

Wynik Ocena wyniku

0x08 graphic

Atrybucja przyczyn i rodzaje atrybucji odrębne emocje

Teoria R. Zajonca

Sytucja bodźcowa afekt (pierwotna preferencja) interpretacja emocja pojmowana jako doświadczalny stanWyszukiwarka

Podobne podstrony:
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ
motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ
emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ
ASYMETRIA FUNKJONALNA MÓZGU A ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE, Psychologia materiały do obrony UJ
kwesti-zalety.wady, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron