Ogólna metodologia nauk, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych


OGÓLNA METODOLOGIA NAUK

Nauka:

 1. System działalności zmierzający do realizacji pewnych celów.

 2. Efekty tej działalności.

Cele nauki: rozwijanie, rozszerzanie, pogłębianie wiedzy o danej dziedzinie zjawisk, procesów, przedmiotów.

Wiedza naukowa a wiedza potoczna:

 1. Wiedza naukowa - zbiór sądów o tym jak się rzeczy mają i dlaczego tak.

 2. Wiedza potoczna - zbiór sądów o tym co jest.

Zbiór sądów sformułowany jest w formie twierdzeń będących opisem fragmentów rzeczywistości i wyrażające te sądy. Te twierdzenia opisujące rzeczywistość muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

Twierdzenia naukowe muszą być intersubiektywnie:

Sprawdzanie:

Podział nauk:

  1. Formalne

   • obowiązuje zasada wnioskowania dedukcyjnego

   • nie można zaprzeczyć jej prawom, gdyż zostały naukowo uzasadnione

   • matematyka, logika

   • udowodnienie twierdzeń następuje przez wykazanie, że wynikają one z twierdzeń już przyjętych

 1. Empiryczne

Składnikami badania naukowego są czynności badawcze:

Metody badawcze - typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych. Mają służyć znalezieniu odpowiednich i jak najlepszych odpowiedzi na postawione pytania. Badanie naukowe może polegać na testowaniu (badaniu) rzeczywistości lub systemu twierdzeń danej nauki.

Metodologia nauk zajmuje się opisem i analizą reguł postępowania badawczego oraz jego wytworów (efektów, wyników).

Sposoby (modele) uprawiania metodologii:

Pytania i problemy stawiane na początku badania muszą być możliwe do rozstrzygnięcia. Tylko takie nadają się do weryfikacji.

Pytania rozstrzygane są w aspektach:

Zdania wyprowadzone w drodze dedukcji (niezawodne), które zostały uznane za twierdzenia naukowe mogą być odwołane tylko pod warunkiem odwołania przesłanek. Zdanie można zafałszować, gdy przesłanki są fałszywe.

Zdania wprowadzone w drodze indukcji (zawodne) mogą nie zostać uznane za twierdzenia naukowe, jeśli nie zostały wystarczająco uprawdopodobnione. Twierdzenia nauk indukcyjnych mogą zostać odwołane. W naukach empirycznych przyjmuje się twierdzenia nauk formalnych.

Jako nieodwoływalne uznaje się zdania definicyjne, czyli takie, które w drodze dedukcji można wyprowadzić z definicji.

Nauki empiryczne opierają się na doświadczeniach, które zdobywamy za pomocą zmysłów. Dzięki nim odbieramy spostrzeżenia i tworzymy pojęcia. Zdania spostrzeżeniowe uznajemy za prawdziwe na podstawie tego, co odebraliśmy własnymi zmysłami. Są one prawdziwe tylko dla tej osoby, która przeżyła te wrażenia zmysłowe. Mogą istnieć takie, które mają prawdziwość zagwarantowaną dzięki swej powszechności. Warunkiem jest to, że postrzeganie odbywa się w warunkach normalnych. Dotyczą zazwyczaj jednej osoby i jednej chwili.

Zdanie spostrzeżeniowe jest subiektywne i niepowtarzalne, gdyż takie są również doświadczenia będące podstawą wyprowadzenia tych zdań. Uznawanie zdań za prawdziwe za pomocą spostrzegania zmysłowego nie jest metodą dostępną intersubiektywnie ani metodą powtarzalną. Zdanie spostrzeżeniowe nie może zostać stwierdzeniem naukowym. Mogą zostać udowodnione w sposób inny niż dedukcyjny i mogą stać się twierdzeniami naukowymi.

5 kroków, aby zdanie spostrzeżeniowe stało się twierdzeniem naukowym:

 1. znamy czyjeś zdanie spostrzeżeniowe

 2. stwierdzamy, że ta osoba nie kłamie

 3. stwierdzamy, że jest to osoba kompetentna, tzn. zna reguły językowe i używa języka odpowiednio do panujących warunków, zarówno normalnych, jak i takich, gdzie spostrzeganie było zaburzone

 4. z tego, że osoba ta jest kompetentna wynika, iż wypowiedziane przez nią zdanie spostrzeżeniowe jest prawdziwe

 5. z tego, że ta osoba nie kłamie wynika, iż można polegać na jej wypowiedzi

Poznanie naukowe - to zdobywanie wiedzy naukowej, która będzie mogła być wykorzystywana dla zrozumienia zjawisk zachodzących w świecie i zapewnienia jak najlepszych metod działania w przyszłości.

Cele poznania naukowego:

Rodzaje pewności:

Funkcje nauki:

8 pytań jakie sobie stawiamy w toku postępowania badawczego (Townsend):

   1. Jaki jest problem?

   2. Jaka jest hipoteza wyjaśniająca?

   3. Jakie są zmienne niezależne?

   4. Jakie są zmienne zależne?

   5. Jak mierzyć zmienne zależne?

   6. Co trzeba kontrolować?

   7. Jak przeprowadzić weryfikację hipotezy?

   8. Czy wyniki tej weryfikacji dadzą się wykorzystać do potwierdzenia albo odrzucenia hipotezy?

Etapy postępowania badacza (Bunge):

 1. Ujęcie problemu

  1. Przegląd faktów - zbieranie, wstępna selekcja do dalszej analizy

  2. Rozpoznanie problemu - ocena sytuacji

  3. Postawienie problemu - sformułowanie pytania badawczego

 2. Zbudowanie teorii wyjaśniającej

  1. Selekcja ważnych czynników - przyjęcie założenia o zmiennych potencjalnie istotnych

  2. Wysunięcie hipotez i założeń o związkach między zmiennymi

  3. Sformułowanie twierdzeń wyjaśniających zaobserwowane fakty

  4. Wyrażanie tych twierdzeń w postaci matematycznej - nieobowiązkowy

 3. Wyprowadzenie konsekwencji z przyjętych twierdzeń i hipotez

  1. Racjonalne uporządkowanie konsekwencji - co jest możliwe do zweryfikowania

  2. Postawienie prognoz, czyli przewidywań na przyszłość

 4. Sprawdzanie hipotez

  1. Zaplanowanie działań sposób weryfikacji - obserwacja, pomiar, eksperyment

  2. Wykazanie tego sprawdzenia

  3. Systematyzacja danych - klasyfikacja, analiza, eliminacja danych niepotrzebnych

  4. Wyciągnięcie wniosków - interpretacja zebranych danych na podstawie teorii

 5. Wprowadzanie do teorii wniosków z badań

  1. Porównanie wniosków z badań przeprowadzonych w etapie 4 z diagnozami postawionymi w etapie 3, co pozwala na zatwierdzenie bądź obalenia teorii

  2. Modyfikacja teorii pod wpływem zebranych danych (gdy będzie miało miejsce przynajmniej częściowe obalenie teorii)

  3. Sformułowanie zaleceń dotyczących postępowania badawczego w przyszłości - oceniamy czy wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo. Jeśli nie, to ustalamy jakie są błedy.

Schemat poznania naukowego (jak jest?) przebiega od faktów obserwowalnych. Na podstawie obserwacji tworzymy teorię wyjaśniającą (dlaczego tak jest?) a na jej podstawie tworzymy przewidywania. Sprawdzenie (weryfikacja) przewidywań pozwala na modyfikację twierdzeń lub ich potwierdzenie.

0x08 graphic
0x01 graphic

Zmienna - to właściwość, która może przyjmować różne wartości (przynajmniej 2).

Zmienne dzielą się na:

 1. Pierwsze podział:

 • Drugi podział: