jakoś surowców i produktów spożywczych - Deryło, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)


Jakość - słowo to wprowadził Platon, oznaczające „pewien stopień doskonałości”.

Cyceron stworzył łacińskie słowo „qualitas” - co znaczy jakość

Jakość to zespół cech decydujących o przydatności użytkowej i społecznej wyrobów

Jakość - to ogół cech i właściwości wyrobów lub usługi decydujących o zdolności wyrobów lub usługi, do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb.

Związki chemiczne produktów spożywczych

Źródłem podstawowych surowców dla produktów spożywczych jest świat roślinny i zwierzęcy. Poszczególne produkty spożywcze różnią się jakością i ilością składników chemicznych oraz skłonnością do zmian fizycznych, chemicznych, biologicznych. Większość produktów spożywczych stanowi mieszaninę związków organicznych i nieorganicznych. Od 2000 lat ludzie są świadomi konieczności dbania o prawidłową i zrównoważoną dietę, która będzie zawierać odpowiednie ilości składników pokarmowych. Składniki odżywcze, które spożywamy, budują i umożliwiają funkcjonowanie komórek, z których zbudowane jest ciało ludzkie. Codzienna dieta jest bezpośrednią przyczyną tego jak wyglądamy, jakie jest nasze zdrowie i samopoczucie. Każda dieta to ogólny zarys tego jak powinniśmy się odżywiać, ale jej szczegóły powinny być dopasowane do potrzeb indywidualnych każdego człowieka. Prawie wszystko ma wpływ na dietę. Jeśli chcemy być zdrowi musimy dostarczyć organizmowi pełnowartościowe pożywienie. Szczególnie o prawidłową dietę należy dbać w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju organów, w okresie dzieciństwa i dorastania.

Prawidłowa dieta zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe, danej osoby, która się do niej stosuje. Potrzeby żywieniowe to zarówno odpowiednia ilość energii, ale także potrzebne składniki pokarmowe: węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy. Każdy z nas potrzebuje energii z pożywienia, ale ponieważ różnimy się wiekiem, płcią, aktywnością fizyczną, masą ciała i stanem zdrowia potrzeby żywieniowe każdego z nas nie są identyczne i są zależne od tych zmiennych. Przykładowo kobiety potrzebują dużo więcej żelaza oraz wapnia od mężczyzn, a osoby ciężko pracujące fizycznie muszą dostarczyć organizmowi dużo więcej energii niż osoby prowadzące siedzący tryb życia. Różnego rodzaju wysiłek fizyczny powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na energię. Tuż po nim spada poziom glukozy we krwi, więc należy potem spożyć szybko lekkostrawny posiłek.

Odżywianie

- to dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych elementów, aby możliwy był prawidłowy, niczym niezakłócony rozwój. Te niezbędne elementy to zarówno składniki budulcowe jak i energetyczne, ale także te pełniące różnego rodzaju role kierujące, sterujące lub katalizujące reakcje chemiczne i biochemiczne. Właściwe odżywianie to nic innego jak zaopatrzenie organizmu w te wszystkie elementy w najkorzystniejszych proporcjach na każdy dzień, przez cały czas do końca życia.

- każdy z nas, aby sprawdzić czy spełniają powyższe założenia prawidłowej diety powinien zapoznać się z piramidą żywienia

Piramida żywienia - przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada, że to co najważniejsze w racjonalnym odżywianiu znajduje się na dole piramidy.

0x01 graphic

Cechy techniczne - określają parametry konstrukcji technologii wyrobów, decydujące o zamierzonych funkcjach wyrobów. Do takich cech zalicza się, np.: właściwości fizyczno - chemiczne, wymiary geometryczne, techniczne parametry działania. Są one mierzalne.

Cechy użytkowe - charakteryzują funkcjonalność, dogodność, bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność produktu. Mierzalność cech użytkowych jest możliwa, ale metody badania ich natężenia najczęściej muszą być doraźnie ustalone.

Cechy estetyczne - charakteryzują wygląd zewnętrzny i staranność wykonania, wykończenie wyrobu. Do tej grupy zalicza się cechy odbierane za pomocą innych zamysłów, np.: zapach, smak, dźwięk, dotyk. Ta grupa cech jest najtrudniej mierzalna. Ich ocena jest częściowo bardzo subiektywna.

Cechy ekonomiczne - obejmują koszt nabycia, zainstalowania, amortyzacji, eksploatacji, przechowywania, konserwacji, napraw, ale również obejmuje korzyści materialne z posiadania i użytkowania danego wyrobu.

Cechy ergonomiczne - określają stopień dostosowania wyrobów do anatomicznych, fizjologicznych, psychicznych cech jego użytkowników. Cechy te są mierzalne, a trudność stanowi zróżnicowanie indywidualnych cech użytkownika, które stanowią punkt odniesienia w dokonywanych pomiarach.

Cechy ekologiczne - określają wzajemna relacje produktów i środowiska naturalnego z uwzględnieniem zużywania surowców i energii oraz uciążliwych odpadów produkcyjnych, konsumpcyjnych i pokonsumpcyjnych w postaci stałych, skażonych ścieków oraz emisji szkodliwych gazów. Cechy ekologiczne określają te relacje w odniesieniu do biocenoz i człowieka. Wymierna jego ocena jest stosunkowo trudna. Wykorzystuje się bilanse ekologiczne, ale ich sporządzanie jest związane z trudnościami.

Cechy logistyczne - warunkują optymalny przepływ surowców, materiału, towarów i związane z nimi informacje. Z towaroznawczego punktu widzenia szczególne znaczenie mają cechy wpływające na pakowanie, transport i magazynowanie towarów. Cechy te w dużym stopniu warunkują koszt produkcji i obrotu, łatwa wymierność.

W zależności od wagi, jaką w danym wyrobie przywiązuje się do cech wyróżnia się:

- cechy krytyczne - cechy, których parametry muszą być utrzymane w określonych granicach pod rygorem całkowitej nieprzydatności użytkowej;

- cechy ważne - tj. decydują o przynależności wyrobów, lecz które mogą uledz stopniowaniu. Ich natężenie decyduje o kwalifikacji jakościowej towaru, czyli kwalifikowaniu do określonych poziomów jakości,

- cechy małoważne - tj. cechy, które różnicują wyroby między sobą, lecz nie wpływają w decydujący sposób na ich poziom jakościowy. Są one małoważne z punktu widzenia kwalifikacji jakościowej, ale są ważne z punktu widzenia klienta.

Czynniki determinujące jakość towarów.

Jakość towarów jest funkcja i wypadkową dużej liczby różnorodnych czynników w tym charakterze technicznym, ekonomicznym, psychologicznym, organizacyjnym.

W gospodarce wolnorynkowej jakość zależy w dużym stopniu od wzrastających wymagań jakościowych ze strony odbiorców i użytkowników.

Czynniki natury technicznej stanowią podstawę jakości wyrobów gdyż rozwój nauki i techniki stwarza nowe możliwości w zakresie jakości.

Czynniki natury technicznej warunkujące jakość na całej drodze życia produktu, a wiec w sferze przedprodukcyjnej, produkcji, konsumpcji, poprodukcyjnej.

Czynniki natury ekonomicznej ukazują przede wszystkim zaangażowanie kapitału oraz w wyborze i tworzeniu warunków do najlepszego, najwłaściwszego wykorzystania możliwości, jakie stwarza nowoczesna technika. Jakość musi opłacać się zarówno osobom zaangażowanym w proces wytwarzania towarów jak i przedsiębiorstwom, czego efektem jest opłacalność dla gospodarki i ludzi. Błędy ekonomiczne w realizacji polityki jakościowej w przedsiębiorstwie zawsze prowadzą do groźnych efektów ekonomicznych i to ma odbicie w całej gospodarce. Wyrazem doceniania czynników natury ekonomicznej w produkcji jest polityka ukierunkowana na jakość, która określana jest jako polityka projakościowa.

Czynniki natury psychologicznej - uwidaczniają się jako reakcja na warunki pracy, układ bodźców materialnych i moralnych, stosunki międzyludzkie w pracy. Wiążą się ściśle z czynnikami natury technicznej, ekonomicznej. Wyodrębnienie tych czynników jest istotne, ponieważ nie dostrzeżenie mogą zniweczyć najlepsze rozwiązania ekonomiczne, natomiast docenione mogą przyczynić się do znacznego podniesienia produkcji, rentowności przedsiębiorstwa.

Do instytucji wpływających na kontrolę jakości w Polsce należą:

- Polskie Centrum Badań i Certyfikatów

- Główny Urząd Miar

- Najwyższa Izba Kontroli

- Krajowa Izba Gospodarcza

- Stowarzyszenie Jakościowe: Polskie Forum ISO 9000

- Organizacja „Teraz Polska”

- Komitet Polskiej Nagrody Jakości

- Federacja Konsumentów

Do instytucji o charakterze międzynarodowym należą:

- Europejska Organizacja Jakości

- Europejska Organizacja Do Badań i Certyfikacji

- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

- Europejski Komitet Normalizacyjny

- Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących Systemy Jakości

- Międzynarodowa Konferencja Akredytacji Laboratorium

W sytuacji rynku zrównoważonego poziom jakościowych wyrobów jest regulowany poprzez walkę konkurencyjną, która stanowi ważny czynnik determinujący jakość towarów i produktów.

Przyczyny wzrostu wymagań jakościowych:

1. wzrost oczekiwań klientów - większa wydajność eksploatacyjna w warunkach ekstremalnych, wysoki stopień bezpieczeństwa, wzrost niezawodności, łatwość napraw i konserwacji danego wyrobu, taniość wyrobu, skrócenie czasu projektowania,

2. nowe uregulowania prawne - przepisy bezpieczeństwa, rozporządzenie w dziedzinie ochrony środowiska, ustawa o odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów, normy i wytyczne,

3. istotne cele przedsiębiorstwa - nowoczesne wyroby, wysoka wydajność i niezawodność, wysoki stopień akceptacji wyrobów na rynku, duża rentowność, ograniczenie ryzyka, duża renoma firmy,

4. zaostrzona konkurencja - umiędzynarodowienie, technologie wyższego rzędu, rosnąca presja na koszty, skrócenie czasu wprowadzania innowacji.

Cykl życia towarów:

1. przedprodukcyjna sfera, na którą składają się działania:

- wstępna analiza rynku

- założenia

- program

- projektowanie

2. produkcyjna sfera obejmuje:

- przygotowanie produkcji

- produkcja seryjna

- kontrola jakości

3. poprodukcyjna sfera obejmuje:

- transport

- składowanie

- sprzedaż

- usługi posprzedaży

- użytkowanie konsumpcji

4. pokonsumpcyjna sfera obejmuje:

- selektywna zbiórka odpadów

- wtórny przerób lub likwidacja

- wtórna analiza rynku

Do życia każdego organizmu niezbędny jest pokarm. Uczucie głodu uruchamia mechanizm związany z poszukiwaniem pożywienia i jego spożywania. Właściwe żywienie człowieka polega na całkowitym pokryciu zaopatrzenia organizmu w energię oraz wszystkie składniki potrzebne do życia i zachowania zdrowia.

Żywność - to pojęcie odnoszące się do poszczególnych środków spożywczych, do ich zestawów w postaci potraw, dań i posiłków.

Posiłek - to zestaw środków spożywczych przygotowany do bezpośredniej konsumpcji, który ma zwyczajowo określoną strukturę i porę spożywania.

Dieta - obejmuje termin żywienia człowieka chorego

Dieta lecznicza - oznacza żywienie, w którym z przyczyn zdrowotnych, dokonana celowej modyfikacji pod względem podaży jednego lub kilku składników odżywczych lub pod względem konsystencji, eliminując określone produkty spożywcze oraz techniki kulinarne.

Racjonalne żywienie - polega na systematycznym dostarczaniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach odpowiadających jego potrzebom.

Najbardziej wskazane jest rozłożenie spożywania pokarmów na 5 posiłków dziennie lub co najmniej 3 posiłki. Produkty zbożowe powinny występować prawie w każdym posiłku, warzywa i owoce w trzech, produkty mleczne w trzech lub dwóch, a mięso w jednym lub dwóch posiłkach.

Produkty o wysokiej wartości odżywczej: chleb razowy, kasze, ziemniaki, warzywa, owoce, chude mleka, jogurty, chude sery białe, ryby, olej roślinny zawierający NNKT, oliwa z oliwek.

Produkty stosowane w diecie powinny posiadać wysoką wartość odżywczą. Należy unikać produktów wysoko przetworzonych, pozbawionych wielu wartościowych składników oraz zawierających cukry, szkodliwy tłuszcz.

Błędy w spożyciu:

- zbyt mała liczba posiłków

- zbyt duże spożycie pieczywa razowego, grubych kasz, surowych nasion roślin strączkowych

- małe spożycie warzyw i owoców

- niedobór witamin

- zbyt małe spożycie produktów mlecznych

- nadmiar energii pobieranej z pożywienia

- małe spożycie olejów roślinnych, mięsa, wędlin

Skutki złej diety: nowotwory, cukrzyca, choroby układu krwionośnego, osteoporoza, zaburzenia pracy jelita grubego, próchnica zębów, kamica żółciowa, otyłość

Otyłość - to nagromadzenie nadmierne tkanki tłuszczowej w ciele. Powoduje o zwiększenie ryzyka utraty zdrowia oraz związana jest z zagrożeniem pojawienia się chorób układu krążenia, pojawieniem się zwyrodnień stawów i kości, a także z nowotworami układu pokarmowego.

Anoreksja - chorobliwe głodzenie się w celu osiągnięcia idealnej masy ciała i sylwetki. Prowadzi do wycieńczenia organizmu, a nawet do śmierci.

Aktywność fizyczna realizuje się w 4 strefach życia:

- w pracy

- w trakcie przemieszczania się,

- w trakcie wykonywania obowiązków domowych,

- spędzając czas wolny.

Produkty węglowodanowe to:

- najlepsze podstawowe źródło energii;

- dobre źródło witamin i składników mineralnych;

- bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego, dzięki czemu jest regulowana praca układu pokarmowego, zapobiega zaparciom i daje uczucie sytości

tłuszcze roślinne:

- polecane jest spożywanie oliwy z oliwek, oleju słonecznikowego, rzepakowego, sojowego oraz margaryny wysokiej jakości.

Hipocholesterolemiczny mechanizm działania steroli i stanoli polega na:

- hamowaniu absorpcji cholesterolu w jelicie cienkim

- zwiększonym wydalaniu cholesterolu ze stolcem

- uniemożliwieniu transportu zwrotnego cholesterolu co obniża jego stężenie we krwi

- spadku „złego cholesterolu” - LDL

Warzywa i owoce:

Dużo warzyw i owoców zapewnia organizmowi wystarczającą ilość:

- witaminy C

- beta - karotenu

- składników mineralnych

- błonnika pokarmowego

Witaminom zawartym w warzywach i owocach przypisuje się działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe.

Orzechy są dobrym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, białka, błonnika pokarmowego, potasu, magnezu, wapnia oraz żelaza, witaminy E, B1, B6. Jednak ze względu na wysoką kaloryczność zaleca się spożywanie ich w ilościach 8-10 sztuk dziennie. Regularne spożywanie roślin strączkowych jest korzystne ze względu na zawartość białka i węglowodanów.

Jaja - zawierają łatwo przyswajalne białko o wysokiej wartości odżywczej, naturalne przeciwutleniacze, witaminy A, E, beta-karoten. Chronią przed wolnymi rodnikami, są źródłem witamin z grupy B.

Ryby - zwłaszcza tłuste (morskie ryby) należą do niezbędnych składników pożywienia, gdyz dostarczają do organizmu wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega3. Mają one działanie przeciwmiażdżycowe.

Drób - mięso kurczaka czy indyka charakteryzuje się niską kalorycznością, niewielką ilościa nasyconych kwasów tłuszczowych, bardziej jest tłuste mięso kaczki i gęsi.

Mleko i jego przetwory.

Mleko to źródło dobrze przyswajalnego, pełnowartościowego białka, którego zawartość w mleku wynosi 3%, w serach i twarogach 10-21%, a w serach podpuszczkowych 18-31%. Produkty mleczne zawierają szczególnie dużo wapnia oraz witamin z grupy B, głównie B2, fosforu i potasu, magnezu, cynku, miedzi, manganu, kobaltu.

Mięso czerwone - jest produktem wysokokalorycznym i zawiera dużą ilość aterogennych nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Częste spożywanie mięsa czerwonego i jego przetworów prowadzi do otyłości, rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Średnio 300mg dziennie (porcja).

Białe pieczywo, makaron, ryż

Produkty te, przy znacznej wartości energetycznej, są mało odżywcze dla organizmu. Białe pieczywo zawiera małe ilości błonnika pokarmowego, białka i witamin. Makaron i ryż zalicza się do produktów o wysokim stężeniu glikemicznym.

Cukry i słodycze.

Unikanie słodyczy chroni przed próchnicą. Fruktoza zawarta w cukrze podnosi stężenie triglicerolów w surowicy.

Ograniczenie spożycia soli kuchennej zmniejsza zagrożenie nadciśnieniem tętniczym. Sól podnosi ciśnienie krwi u wielu ludzi. Dzienne spożycie nie powinno przekraczać 6g - to jest jednej płaskiej łyżeczki.

Składniki pokarmowe:

- w pożywieniu są zawarte składniki pokarmowe, tzn. związki chemiczne, które mogą mieć zarówno charakter odżywczy jak i nieodżywczy. Przyjmuje się, iż człowiek oprócz odpowiedniej ilości energii, powinien otrzymywać w pożywieniu około 60 składników pokarmowych;

- składniki odżywcze są to związki chemiczne, które po strawieniu i wchłonięciu zostają wykorzystane przez organizm jako źródła energii, materiał budulcowy lub czynnik regulujący procesy życiowe. Wyróżniamy 8 egzogennych aminokwasów (fenyloalanina, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, treonina, tryptofan, walina) i 3 względnie niezbędne (histydyna, arginina, seryna) wchodzące w skład białek pełnowartościowych.

Pożywienie powinno zawierać również surowe włókna roślinne jako błonnik lub substancje balastowe. Nie ulegają one trawieniu i wchłanianiu, ale zwiększają objętość pokarmu, ułatwiają ruchy przewodu pokarmowego oraz wydalanie niektórych produktów materii, np.: cholesterolu. Należą do nich celuloza, pektyny, gumy i lignina. W żywności występują naturalne składniki nadające produktom barwę, smak i zapach. O tych cechach decydują barwniki i kwasy organiczne. W żywności mogą występować składniki antyodżywcze. Nie przedstawiają one dla organizmu żadnej wartości, utrudniają wykorzystanie składników odżywczych. Wśród nich należy wymienić inhibitory, antywitaminy, fityniany. Oprócz nich występują składniki szkodliwe, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia, przeważnie powstają w wyniku nieprawidłowego przechowywania i przetwarzania żywności lub są efektem zanieczyszczeń.

Na uwagę zasługuje woda zawarta w pożywieniu lub będąca odrębnym składnikiem. Nie jest ona składnikiem odżywczym, jest jednak niezbędnym komponentem pokarmowym i stanowi podstawowy składnik wszystkich komórek, tkanek i płynów ustrojowych. Woda stanowi ponad 60% organizmu człowieka dorosłego, a jej dzienne spożycie (około 2,5 litra). Utrata zaledwie 15-20% wody ustrojowej powoduje śmierć.

Niedobór składników pokarmowych lub ich nadmiar wywołuje choroby związane z nieprawidłowym żywieniem, do których należy zaliczyć: niedożywianie, otyłość, nadwagę, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, próchnicę i osteoporozę. Oprócz składników naturalnie występujących naturalnie w żywności, spotykamy często substancje dodatkowe - celowo dodawane w procesie technologicznym, związki polepszające walory organoleptyczne produktu i obce - zanieczyszczenia, które przeniknęły do żywności.

W celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych człowiek wykorzystuje rozmaite produkty spożywcze zarówno roślinne jak i zwierzęce. Ich asortyment zmienia się ciągle w wyniku postępu technologicznego, hodowlanego i genetycznego. Rozwój gospodarki rynkowej sprawia, że producenci żywności wytwarzają coraz to nowe produkty określonymi substancjami lub usuwają składniki, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom określonych grup konsumentów.

Wartość odżywcza

Można ją definiować jako przydatność produktów żywnościowych i złożonych z nich racji pokarmowych do pokrycia potrzeb organizmu związanych z przemianami metabolicznymi, będącą funkcją zawartości, zbilansowania i dostępności składników odżywczych. Rzeczywista wartość odżywcza spożywczych produktów w dużym stopniu zależy od sposobu i warunków przechowywania oraz od sposobu i techniki przygotowania do spożycia. Miernikami wartości odżywczej są: wskaźnik jakości żywieniowej, wartość energetyczna, zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, soli mineralnych i witamin.

Pieczywo i produkty zbożowe.

Podstawą żywienia ludności świata są zboża. Zaliczamy do nich: pszenicę, ryż, kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, grykę i proso. Głównym produktem otrzymywanym z ziarna zbóż jest mąka. W zależności od stopnia przemiału może być w niej więcej cennych składników ziarna (typ wyższy) lub mniej (typ niższy). Kolejnymi produktami ze zbóż są kasze, drobno lub grubo ziarniste. Do przetworów zbożowych zaliczamy rozmaite gatunki pieczywa, pieczywo cukiernicze oraz makarony. Do produktów zbożowych, które w ostatnich latach cieszą się coraz większym powodzeniem zaliczamy płatki owsiane, kukurydziane i ryż.

Produkty zbożowe są podstawowymi artykułami żywnościowymi, będącymi głównym źródłem węglowodanów w diecie człowieka. Są to produkty spożywcze o stosunkowo dużej wartości energetycznej około 1048-1467 kJ/100g produktu (250-350 kcal/100g). zawierają niewielką ilość tłuszczu (23%), jedynie kasza jaglana i płatki owsiane są nieco bogatsze w ten składnik. Wysokoenergetycznym produktem w tej grupie jest pieczywo cukiernicze, ma ono bowiem podwyższoną zawartość sacharozy i tłuszczu oraz niską zawartość wody. Ciemne pieczywo, kasze gruboziarniste i mąka o wyższym typie są mniej energetyczne i zawierają więcej składników mineralnych i witamin. Produkty zbożowe zawierają głównie żelazo, magnez, cynk, miedź, potas, fosfor oraz witaminy z grupy B. mają duży udział w dostarczaniu białka roślinnego, który wynosi od 5-15 %. W zależności od gatunku zboża aminokwasami ograniczającymi są: lizyna, tryptofan w produktach pszennych i kukurydzianych, metionina w produktach żytnich oraz treonina w ryżu. Ze względu na zawartość pierwiastków chemicznych białka wykazują właściwości zakwaszające, z wyjątkiem kaszy gryczanej. Najkorzystniej jest spożywać produkty zbożowe z mlekiem, ponieważ uzupełniają one swoją wartość odżywczą i zapewniają lepsze wykorzystanie zawartego w nich białka.

Mleko i produkty mleczne.

Mleko jest naturalną wydzieliną gruczołów udomowionych ssaków. Występuje w wielu odmianach. Największe znaczenie w Polsce ma mleko krowie, a mniejsze kozie i owcze. Handlowe mleko spożywcze charakteryzują się zróżnicowaną zawartością tłuszczu i w zależności od odmiany zawiera go od śladowych ilości do 3%.

Mleko można spożywać w postaci produktów mlecznych: jogurty, kefiry, twarogu, masła. Mleko niezbędne jest do utrzymania pełnego zdrowia, urody, dobrej kondycji. Jest bogate w wapń, składniki mineralne, witamina D i A oraz z grupy B. zaopatruje nasz organizm w białko - podstawowy budulec naszych komórek i tkanek, a także w węglowodany. Zapobiegają osteoporozie, leczenie chorób metabolicznych. Ma korzystne działanie w obniżaniu „złego cholesterolu”.

Mało popularne w Polsce jest mleko klaczy, zaś zupełnie egzotyczne: renifera, bawołu lub z wielbłąda. Mleko roślinne np. sojowe, ryżowe, migdałowe, kokosowe. Rozróżnia się mleko pasteryzowane (w temp. 72-90 stopni C przez 2-25s) i UHT ( w temp. 135-150 stopni C przez 2-9s).

Zastosowanie mleka w zapobieganiu osteoporozie: ryzyko występowania osteoporozy zalezy od wielu czynników np. palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, częste diety odchudzające, niska aktywność fizyczna i siedzący tryb życia. Najbardziej jednak wpływa niedobór wapnia w organizmie. Oprócz wapnia w mleku znajdują się odpowiednie ilości fosforu, którego obecność jest niezbędna do gromadzenia wapnia w kościach. Mleko zmniejsza ryzyko raka piersi, pomaga w leczeniu chorób metabolicznych. Odpowiednia kombinacja owoców i produktów białkowych w diecie zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Agroturystyka - deryło, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
pedagogika czasu wolnego - bielecka, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
organizacja - mrozowicz, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
bilans energetyczny - żywienie człowieka, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
Hotelarstwo - Mrozowicz, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
Żywienie człowieka, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
zestawienie miesięcznych hodów przykład, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
filozofia - marks i engels, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
ochrona własności intelektualnej - tłuczek, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
prawo w turystyce - stecko, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
zabawy z piłką, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)
rachunkowośc 2011 dla studenta, Turystyka i rekreacja (TiR), podstawyrachunkowosci
Jakosc surowcow i produktow spozywczych+, AWF TiR
Towaroznawstwo surowców i produktów spożywczych
Przykładowe pytania testowe z przedmiotu „Jakość surowców i produktów spożywczych”WSHiG (1)(1)
Algebra zbiorów, Ściągi dla studentów, Matematyka

więcej podobnych podstron