funkcje rodziny wg różnych ujęć, Pedagogika

Pobierz dokument
funkcje.rodziny.wg.roznych.ujec.pedagogika.doc
Rozmiar 40 KB

5.funkcje rodziny wg różnych ujęć i jej ujęcia

Maria Ziemska

1. prokreacyjna

2.produkcyjna

3.usługowo- opiekuńcza

4. socjalizująca

5. psychohigieniczna

Stanisław Kowalski

1. prokreacyjna

2.wychowawcza

3.gospodarcza

Franciszek Adamski

1.instytucjonalne

2.osobowe

A. małżeńska

B. rodzicielska

C. braterska

 

2) Funkcje drugorzędowe /AKCEDENTALNE/:

-FUNKCJA STRATYFIKACYJNA /KLASOWA/ - do niedawna determinowała losy życiowe człowieka. Wyznaczała pozycję społeczną członków rodziny w strukturze społeczeństwa /fakt urodzenia w rodzinie należącej do określonej warstwy i klasy społecznej decydował kiedyś o całej przyszłości dziecka.

-FUNKCJA OPIEKUŃCZA - polegała na wszechstronnym zabezpieczeniu członków rodziny w sytuacjach życiowych, w których sami nie mogli sprostać swym potrzebom /np. opieka nad dziećmi, ludźmi starymi, niedołężnymi, samotnymi i chorymi/; obecnie wiąże się ją także z funkcją psychiczną, emocjonalną.

-FUNKCJA EKONOMICZNA - dostarczanie dóbr materialnych w rodzinie

-FUNKCJA REKREACYJNA - potrzeba posiadania domu jako miejsca wypoczynku i psychicznego odprężenia po czasie spędzonym w środowisku pozarodzinnym, jak również dążenie do utrzymania nieformalnych kontaktów z niewielkim kręgiem osób spoza rodziny w celu towarzyskim, wymiany poglądów i łączności z szerszym otoczeniem.

-FUNKCJA RELIGIJNA - zaliczana przeważnie do funkcji socjalizacyjnej, polega na przekazie w rodzinie wartości, norm i wzorów zachowań religijnych.

-FUNKCJA INTEGRACYJNA - pełni rolę społecznej kontroli zachowań poszczególnych członków rodziny, w tym także zachowań seksualnych oraz dorastających dzieci, aktualnie nastąpiło złagodzenie nadzoru rodzinnego.

 

 

Zbigniew Tyszka

a.       prokreacyjna

b.      seksualna

2.ekonomiczne

a. materialno- ekonomiczna

b. opiekuńczo- zabezpieczająca

3. społeczno wyznaczające

a. klasowa

b. legalizacyjno- kontrolna

4. socjopsychologiczne

a. socjalizacyjno- wychowujące

b. kulturalne

c. rekreacyjno- towarzyskie

 

1)biopsychiczne (wiążą się z biologicznymi zjawiskami mającymi swe istotne podłoże w sferze psychiki)

- prokreacyjna - zawiera się nie tylko w powoływaniu nowych członków rodziny, ale też w zaspokajaniu emocjonalnych potrzeb rodziców

- seksualna - służy zaspokajaniu seksualnych potrzeb członków

2) ekonomiczna

- materialna - zaspokajanie materialnych (aktualnych i przyszłych) potrzeb rodzin, prowadzenie gospodarstwa domowego, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych rodzinie, gromadzenie trwałych dóbr materialnych, zapewnienie startu życiowego dzieciom.

- opiekuńczo - zabezpieczająca - obejmuje działania materialne i fizyczne mające na celu pomoc tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie tych potrzeb zaspokoić np. sprawowanie nadzoru nad małymi dziećmi, pomoc osobom starszym , chorym,

3. społeczno - wyznaczająca - polega na regulacji życia rodziny poprzez układ zewnętrznych i wewnętrznych układów społecznych.

- klasowa (stratyfikacyjna)- określa miejsce rodziny w strukturze społecznej, które nadaje jej określony status społ., np. nieusamodzielnione dziecko robotnika ma przynależność warstwową robotniczą

- legalizacyjno - kontrolna - rodzina nadzoruje postępowanie swoich członków w celu zapobiegania ewentualnym odstępstwom od norm i wzorów uznawanych w danej rodzinie.

4. socjopsychologiczna - rodzina przygotowuje do pełnienia przyszłych ról w rodzinie i w społecz.                                            - socjalizacyjno - wychowawcza - rodzina przekazuje podstawowe wzory zachowań, zwyczajów i obyczajów, określone wartości moralne, społeczne, polityczne, poglądy, opinie, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, uczenie języka ojczystego itp.

- kulturalna - zapoznanie młodego człowieka z dorobkiem kulturalnym społeczeństwa, uczeniu wrażliwości estetycznej i umiejętności korzystania z dóbr kultury

 - rekreacyjno - towarzyska - zapewnia możliwość wypoczynku po pracy zawodowej oraz utrzymanie kontaktów towarzyskich, co ma wpływ na utrzymanie równowagi psychicznej.

- emocjonalno - ekspresyjna -zaspokajanie potrzeb emocjonalnych członków rodziny: potrzeba bezpiecze., bliskiego kontaktu, akceptacji, bycia kochanym, samorealizacji, kontaktu intelektualnego.                      

Rodzina jest w ścisłym związku ze społeczeństwem, jeżeli zmienia się społeczeństwo, to rodzina też się zmienia.

 Stanisław kawula wymienia 4 najważniejsze funkcje;

-biologiczno-opiekuńczą- rola rodziców nie kończy się z chwila narodzenia dziecka.Funkcja ta zapewnia dziecku właściwych warunków rozwoju fizycznego, między innymi dostarczenie odpowiedniego pożywienia,odpowiedniego ubrania, zapewnienie warunków snu, ochrona przed niebezpieczeństwem itd.

-kultularno towarzyską- organizacja wypoczynku dla dzieci, zabawy, rozrywki odbioru dóbr kulturalnych itd.należy do zasadniczych treści życia rodzinnego

-ekonomiczną -służy zaspokojeniu potrzeb materialnych (jedzenie, ubranie, mieszkanie). Każdy członek rodziny ma swój wkład w zasilanie domowego budżetu. Rodzice czerpią dochody przez pracę, dla dzieci z kolei to nauka jest swoistą inwestycją 
w przyszłość. Szczególnie w społeczeństwach dawnych, ale też współcześnie - stan posiadania rodziców, ich miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia ? decydowały 
o karierze i drodze życiowej ich dzieci.

-wychowawczą-funkcja ta przygotowuje dzieci do samodzielnego zycia oraz do pełnienia w nim odpowiednich ról.


Pobierz dokument
funkcje.rodziny.wg.roznych.ujec.pedagogika.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Funkcje rodziny wg Ziemskiej, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Funkcjonowanie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, Pedagogika
Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie - ziemska, Pedagogika i psychologia
Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie, Studia pedagogiczne
Cykl +-ycia rodzinnego wg Duvall, Studia Pedagogika Specjalna mgr, Podstawy psychoterapii
diagnozowanie funkcji rodziny z dzieckiem niepelnosprawnym, I rok pedagogiki specjalnej
Funkcje rodziny, Pedagogika Społeczna - dr Malinowski, Dodatkowe notatki Word
Pedagogiczne funkcjonowanie rodzin zastepczych, wypracowania
Nagrody i kary wg. Maciaszek; Dąbrowska, Pedagogika (studia), Ogólna, Pedagogika rodziny
cw podzial pedagogiki wg roznych kryteriow
Wpływ choroby na funkcjonowanie rodziny
Postawy rodzicielskie wg Marii Ziemskiej, Pedagogika resocjalizacyjna
EGOLAND Projekt socjologii wg Simmla i Durkheima, Pedagogika
alkoholizm jako problem spoleczny, funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym-wpływ alko
Terapia rodzin w pracy pracownika socjalnego, pedagogika, psychoterapia, socjoterapia z elementami t
Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych, Prace z socjologii, pedagogiki, psychologii, filoz
Definicja małego i mikro przedsiębiorstwa wg różnych ustaw
FUNKCJE RODZINY

więcej podobnych podstron