biznes plan 1a, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki


0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
BIZNESPLAN

pensjonatu

"Pensjonat pod górą"

 

 
 

 

 

UWAGA: Wtrącenia zaznaczone na czerwono nie wchodzą w skład samego biznesplanu, a są jedynie sugestiami autora dla osób planujących korzystać z niniejszego dokumentu jako wzoru.


 

Spis treści

 

  1. Streszczenie projektu i charakterystyka firmy.

 

 

  1. Analiza SWOT.
     

 

  1. Cele przedsięwzięcia.

 

  1. Plan działalności operacyjnej.

 

 

  1. Prognozy dla przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

Streszczenie projektu i charakterystyka firmy

 

Moim zamiarem jest otwarcie firmy rodzinnej - pensjonatu w Dusznikach Zdroju. Mieścił się będzie na ulicy Podgórnej 3 w obecnym miejscu zamieszkania moim oraz mojej rodziny której to część członków będzie tworzyło personel firmy. W tym celu została założona firma "Pensjonat pod Górą". Firma potrzebuje kredytu bankowego w wysokości 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) o rocznej karencji spłaty, i czteroletnim okresie miesięcznych spłat w celu dokonania modernizacji obiektu, rozpoczęcia kampanii promocyjnej oraz prowadzenia bieżącej działalności. Planowany okres spłaty kredytu: 5 lat.

 

Do firmy zostały wniesione następujące aktywa rzeczowe (uszeregowano według wartości rynkowej):

 

 

(Niezbędnym będzie załączenie najlepiej poświadczonej notarialnie kopii aktu własności, opinii rzeczoznawcy oraz odpisu z księgi wieczystej. BARDZO polecane jest załączenie możliwie obszernej dokumentacji fotograficznej, także w miarę możliwości okolicy w której nieruchomość się mieści oraz map z zaznaczeniem jej lokalizacji. W celu ukazania lepiej walorów turystycznych okolicy ciekawym pomysłem jest również udostępnienie przewodników turystycznych regionu a nawet widokówek. Gdy da się wskazać budynek na np. panoramie regionu jest to ogromny plus oraz de facto darmowa reklama - taki obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Jeśli wartość przynależności lub wyposażenia stanowi znaczący odsetek wartości samego budynku, należy je wyszczególnić oraz skatalogować w załączniku).

 

 

(Dobrze załączyć kopie wszystkich dokumentów pojazdu).

 

 

(Niezbędne będzie załączenie wyciągu z rachunku wraz z ewentualnymi potwierdzeniami zabezpieczenia kwoty).

 

Niniejsze obiekty będą stanowiły podstawowe zabezpieczenie kredytu. Ponadto będzie to również majątek osobisty Marka Mareckiego niewniesiony do firmy a opisany i wymieniony w załączniku.

 

(Tu konieczne będzie wstawienie załącznika wraz z pełnym opisem majątku oraz jego godziwą wyceną).

 

W przynajmniej początkowej fazie działalności firmy zatrudnieni będą w niej wyłącznie osoby spokrewnione z właścicielem. Zdaniem wnioskującego będzie to miało decydujący wpływ na efektywność działania, jako że firma będzie wspólnym dobrem zarówno właściciela, jak i jego pracowników. Priorytetem będzie przekazanie firmy w stanie co namniej niepogorszonym przyszłym spadkobiercom.

 

Charakterystyka personelu:

 

 

(Dobrze jest zamieścić tu lub załączyć do dokumentów zdjęcia wszystkich wymienionych osób, bardzo miło widziane byłyby również CV wymienionych osób w którym szczególną uwagę zwróconoby na ich doświadczenie biznesowe

oraz poziom wiedzy z zakresu zarządzania, turystyki oraz dyscyplin pokrewnych).

 

  

 

 

Analiza SWOT

 

Silne strony:

 

:

 

http://www.zuk-sa.pl/

 

http://www.dolnyslask.org/

 

http://www.duszniki.pl/

 

(Tu również można załączyć przewodniki - szczególnie jeśli wniosek byłby adresowany bądź zatwierdzany daleko od miejsca planowanej inwestycji).

 

 

(O ile nie załączono zdjęć wcześniej, można zrobić to tutaj).

 

 

(Poza aktami własności bardzo dobrze widzianym byłoby zamieszczenie potwierdzolnych notarialnie kopii wspomnianych uzgodnień - świadczy to także o dobrej woli oraz uczciwości rodziny wnioskującego w kontaktach biznesowych).

 

 

(Tu również dobrze jest załączyć mapy wraz z oznaczeniem długości szlaków drogowych).

 

inwestycjami, brata właściciela w promocji oraz siostry w obsłudze klienta.

 

Słabe strony:

 

 

Szanse:

 

 

  

Zagrożenia:

 

 

 
 

Cele przedsięwzięcia

 

Cele operacyjne (do realizacji od dnia otrzymania kredytu do maksymalnie sześciu miesięcy od jego otrzymania, ostatni punkt ważny bezterminowo):

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel#Opis_kategorii_jednogwiazdkowej_.2A

 

 

Cele taktyczne (do realizacji w horyzoncie maksymalnie 10 lat od otrzymania kredytu, pierwszy punkt do realizacji w ciągu 5 lat od otrzymania kredytu):

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel#Opis_kategorii_dwugwiazdkowej_.2A.2A

 

 

Cele strategiczne (do realizacji w horyzoncie maksymalnie 30 lat od otrzymania kredytu):

 

 


Plan działalności operacyjnej

 

Jednorazowe nakłady inwestycyjne (według kolejności podjęcia):

 

(m.in. parkingu):

150.000 PLN

(źródło: wycena własna Ryszarda Mareckiego na podstawie ofert sklepów,

hurtowni, ogłoszeń oraz ogólnej znajomości rynku budowlanego)

 

120.000 PLN

(źródło: wycena własna Ryszarda Mareckiego na podstawie ofert sklepów,

hurtowni, ogłoszeń oraz ogólnej znajomości rynku budowlanego)

 

100.000 PLN

(źródło: wycena własna Ryszarda, Marka oraz Renaty Mareckich

na podstawie ofert sklepów, hurtowni, ogłoszeń oraz ogólnej znajomości

rynku budowlanego)

 

10.000 PLN

(źródło: urząd miasta Duszniki Zdrój i inne urzędy zainteresowane)

 

10.000 PLN

(źródło: Pronet SA)

 

5.000 PLN

(źródło: FHU Znakopol, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

 

10.000 PLN

(źródło: gazety lokalne, organizacje turystyczne i promocyjne)

 

 

RAZEM JEDNORAZOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE:

405.000 PLN
 

 

(Bardzo wskazane jest sporządzenie obszernego załącznika wraz z opisem porównawczym każdej pozycji wraz z cennikami, przedstawieniem ofert firm konkurencyjnych, danymi adresowymi itp. Ponadto analizy własne fikcyjnego pana Ryszarda Mareckiego mają tu zastosowanie tylko ze względu na "rodzinność" firmy - w opisywanym wyżej przypadku bank lub inwestor mogą domniemywać że zrobił on wszystko, aby wybrać najtańszych i najlepszych kontrahentów. Ale w wypadku np. spółki akcyjnej której zarząd składa wniosek o kredyt przy czym np. członek zarządu prowadzi lub nawet prowadził inną działalność, bank miałby uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów. W tego typu sytuacji absolutnie niezbędnym jest dowiedzenie obiektywności analizującego lub korzystanie z innego źródła wyceny).

 

 

Finansowanie nakładów inwestycyjnych:

 

200.000 PLN

 

400.000 PLN

 

RAZEM FINANSOWANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH:

600.000 PLN

 


Pozostałe środki (195.000 złotych) pozostaną na rachunku bankowym firmy i posłużą do finansowania jej bieżącej działalności.

 

 

  

 

 

Prognozy dla przedsięwzięcia

 

Prognozy zostały sporządzone przy założeniu niewystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych typu klęska żywiołowa, poważny kryzys gospodarczy w Europie, gwałtowne zmiany kursów walut, zamknięcie granic, akty terroryzmu, itp. Pensjonat ma mieć 10 pokoi do wynajęcia utrzymywanych cały czas w pełnej funkcjonalności. Około 200 metrów kwadratowych (głównie piwnic, poddasza i 3. piętra) póki co nie zostanie zagospodarowane - powierzchnie te zostaną odświeżone, zmodernizowane oraz zakonserwowane, lecz bez konkretnego przeznaczenia. Standardową ceną ma być 200 złotych za nocleg - śniadanie wliczone w cenę. Przewiduje się możliwość modyfikacji w zależności od popytu, obłożenia oraz sezonu. Po udzieleniu kredytu łączna wartość aktywów wyniesie około 2.250.000 złotych.

 

Kosztami stałymi będą:

 

 

Łącznie koszty stałe wyniosą około 18.000-18.500 złotych miesięcznie.

 

Kosztami zmiennymi są:

 

 

Łączne koszty zmienne wyniosą około 20 złotych na 1 gościa dziennie.

 

(Tu podobnie jak w planie działalności operacyjnej należy sporządzić szczegółowy załącznik z opisem i kalkulacjami oraz opisem dostawców i ich produktów).

 

 

 

 

Prognozy miesięczne - w miesiącach wzmożonego ruchu turystycznego: styczniu, lutym, czerwcu, lipcu, sierpniu i grudniu; wraz z ratą kredytu:

 

 

Średnie obłożenie miesięczne wyniesie 60% (6 pokoi zawsze zajętych).

 

Przychód: 6 pokoi * 30dni * 200 PLN = 36.000 PLN

 

Koszty: 18.500 PLN + 180 * 20 PLN = 22.100 PLN

 

Zysk brutto: 36.000 PLN - 22.100 PLN = 13.900 PLN

 

 

Średnie obłożenie miesięczne wyniesie 90% (9 pokoi zawsze zajętych).

 

Przychód: 9 pokoi * 30dni * 200 PLN = 54.000 PLN

 

Koszty: 18.500 PLN + 270 * 20 PLN = 23.900 PLN

 

Zysk brutto: 54.000 PLN - 23.900 PLN = 30.100 PLN

 

 

Średnie obłożenie miesięczne wyniesie 30% (3 pokoje zawsze zajęte).

 

Przychód: 3 pokoje * 30dni * 200 PLN = 18.000 PLN

 

Koszty: 18.000 PLN + 90 * 20 PLN = 19.800 PLN

 

Zysk brutto: 18.000 PLN - 19.800 PLN = -1.800 PLN

 

 

  

 

Prognozy miesięczne - w miesiącach mniejszego ruchu turystycznego: marcu, kwietniu, maju, wrześniu, październiku i listopadzie; wraz z ratą kredytu:

 

 

Średnie obłożenie miesięczne wyniesie 40% (4 pokoje zawsze zajęte).

 

Przychód: 4 pokoje * 30dni * 200 PLN = 24.000 PLN

 

Koszty: 18.000 PLN + 120 * 20 PLN = 18.240 PLN

 

Zysk brutto: 24.000 PLN - 18.240 PLN = 5.760 PLN

 

 

Średnie obłożenie miesięczne wyniesie 70% (7 pokoi zawsze zajętych).

 

Przychód: 7 pokoi * 30dni * 200 PLN = 42.000 PLN

 

Koszty: 18.500 PLN + 210 * 20 PLN = 22.700 PLN

 

Zysk brutto: 42.000 PLN - 22.700 PLN = 19.300 PLN

 

 

Średnie obłożenie miesięczne wyniesie 10% (1 pokój zawsze zajęty).

 

Przychód: 1 pokój * 30dni * 200 PLN = 6.000 PLN

 

Koszty: 18.000 PLN + 30 * 20 PLN = 18.600 PLN

 

Zysk brutto: 6.000 PLN - 18.600 PLN = -12.600 PLN

 

Prognoza średnioroczna.

 

 

Zysk brutto: 13.900 PLN * 6 miesięcy + 5.760 PLN * 6 miesięcy = 117.960 PLN

 

Rentowność brutto aktywów (ROA): 117.960 PLN / 2.250.000 PLN = 5,2%

 

 

Zysk brutto: 30.100 PLN * 6 miesięcy + 19.300 PLN * 6 miesięcy = 296.400 PLN

 

Rentowność brutto aktywów (ROA): 296.400 PLN / 2.250.000 PLN = 13,2%

 

 

Zysk brutto: -1.800 PLN * 6 miesięcy + (-12.600 PLN * 6 miesięcy) = -86.400 PLN

 

Rentowność brutto aktywów (ROA): 86.400 PLN / 2.250.000 PLN = -3,8%
 

(Absolutnie niezbędnym będzie podanie podstaw tych prognoz - dla pensjonatu mogą to być np. ankiety wśród podobnych firm tego rodzaju, dane organizacji turystycznych, czasopisma i portale specjalistyczne itp.)

 

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
inflacjaaa, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki
wykład 23.11.2008, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki, wykład
kolokwium ordynacja, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki, purzyński, Ordynacja
wykłady 7.12.2008, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki, wykład
kohut, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki
kolokwium 1 120art, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki, purzyński, Ordynacja
9. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki
wyklad 21.12.2008, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki, wykład
inflacjaaa, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki
praca licencjacka(1), Zachomikowane, Nauka, Studia i szkoła, praca licencjacka
PRACA MAGISTERSKA, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA
praca licencjacka wersja nr 3 (Automatycznie zapisany), Zachomikowane, Nauka, Studia i szkoła, praca
PRACA LICENCJACKA, Zachomikowane, Nauka, Studia i szkoła, praca licencjacka
praca licencjacka(1), Zachomikowane, Nauka, Studia i szkoła, praca licencjacka
BIZNES PLAN ZAŁOŻENIA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW - praca magisterska
Kopia biznes plan-zarzadzanie projektem, Zarządzanie studia licencjackie, zarządzanie projektemi
BIZNES PLAN ZAŁOŻENIA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW - praca magisterska
PLAN WYCH 1A, SZKOŁA - NAUCZANIE ZINTEGROWANE, NIEPOSEGREGOWANE
misja firmy praca licencjacka aktualna, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan

więcej podobnych podstron