Pedagogika Porównawcza. Raport Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Studia, Pedagogika porównawcza


Raport dla UNESCO. Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb.

Raport ten nie proponuje gotowych rozwiązań, ale analizuje zasadnicze zmiany, jakie dokonały się w świecie od czasu ukazania się raportu Faurea. Zdaniem Delorsa są to cztery nowe zjawiska, które będą determinować przyszłość.

a). Globalizacja - staliśmy się dzięki technice mieszkańcami „planetarnej wioski”. Zjawisko globalizacji wywołane zostało radykalnym zmniejszeniem dystansów przestrzennych i czasowych spowodowanych rozwojem technik wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji informacji. Zmian ta jest mianem „rewolucji informatycznej”. Skutkiem tego jest zacieranie się granic pomiędzy:

b). Zburzenie dotychczasowego podziału świata - rozwój krajów spoza cywilizacji zachodniej sprawił, że został zburzony dotychczasowy podział świata na bogatą Północ/ biedne Południe; bogaty Zachód/ biedny Wschód. Chodzi tu o państw południowo- wschodniej Azji, które w latach 80. i 90. XX wieku przeszły proces niezwykle szybkiego uprzemysłowienia, uzyskując miano „tygrysów kapitalizmu” (Singapur, Korea Płd., Tajwan, Malezja, Chiny). „Cud gospodarczy” tych krajów spowodował nowy układ sił w świecie.

c). Koniec zimnej wojny i rozpad imperium sowieckiego - spowodował erozję dotąd dominujących narracji, opartych na dychotomicznym podziale na „swoich” i „obcych”. Do rozpadu przyczyniło się kilka czynników. Po pierwsze zlikwidowanie w 1991 roku Układu Warszawskiego. Po drugie powstanie w Polsce ruchu społecznego „Solidarność” (1980), zburzenie „Muru Berlińskiego” (1990), zjednoczenie Niemiec oraz upadek kolejnych rządów partii komunistycznych. Kiedy upadła dualistyczna koncepcja i polityczna praktyka świata podzielonego na dwa wrogie obozy, to wytworzyła się swoista „próżnia ideologiczna”, o którą zagospodarowanie ścierały się trzy stanowiska: promujące demokrację i gospodarkę rynkową - sprawdzone wzory Zachodu; zorientowanych na poszukiwanie tzw. „trzeciej drogi”; budujących swoje nadzieje na przyszłość na podstawie resentymentów, np. imperialność, mocarstwowość, nacjonalizmów, fundamentalistów.

d). Rosnące znaczenie środków przekazu informacji i komunikowania - efekt zjawiska rewolucji informatycznej, która sprawiła, że mamy do czynienie z przyrostem informacji w postępie prawie geometrycznym i coraz więcej ludzi jest potrzebnych w sektorze wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji informacji, a największy wpływ na kształtowanie świadomości jednostki i zbiorowej uzyskuje telewizja. Zaciera się w związku z tym coraz bardziej granica między edukacją - propagandą - indoktrynizacją - psychoterapią - socjoterapią i innymi technikami wywierania wpływu na ludzi. Telewizja zaś jest głównym medium włączaniu ludzi w kulturę masową.

Ideologiczne przesłanie edukacyjne raportu.

Edukacja powinna przyczyniać się do zwalczania ubóstwa, ostracyzmu społecznego, przemocy, wojen, współtworzyć lepszy świat, w którym szanuje się prawa człowieka i panuje wzajemne zrozumienie, a postęp wiedzy wykorzystywany jest dla dobra wszystkich narodów”.

Akceptując te postulaty, otworzyć się musimy na ich realność w sensie: 1) dialogowym; 2) prognostycznym; 3) technologicznym. W raporcie tym znajdują się postulaty o charakterze technologicznym, które powinny znaleźć potwierdzenie w polityce oświatowej państw Unii Europejskiej. Są to miedzy innymi:

Zadania stawiane na XXI wiek.

W raporcie tym wskazano, nazwano i omówiono napięcia, których przezwyciężanie stanie się podstawowym zadaniem XXI wieku. Są one następujące:

Cztery filary współczesnej edukacji.

Wedle raportu Delorsa współczesna edukacja (ustawiczna, permanentna, całożyciowa i całościowa, holistyczna) powinna być oparta na czterech filarach:

Problem rozwoju człowieka może być odczytywany w kontekście „sensu życia” (lub deficyt sensu życia, jako zjawiska występującego na szeroką skalę w krajach wysoko rozwiniętych, które poradziły sobie z deficytami dotyczącymi podstawowych potrzeb ludzi). Edukacja może być wtedy definiowana, jako proces przygotowania jednostki do uzyskania i potwierdzania w codziennym życiu swej tożsamości autonomicznej. Stan ten stanowi, bowiem podstawę do nadania swemu życiu indywidualnego sensu i funkcjonowania w „standardzie podmiotowym”.

Raport Dolorsa dostarczać przesłanek do przeprowadzenia reform oświatowych w krajach należących do Unii Europejskiej lub starających się o wejście do Unii Europejskiej. W warunkach polskich warto z postulatów tego raportu uczynić ważny punkt odniesienia w społecznym dyskursie o edukacji, niezależnie od uznawanego światopoglądu i innych przekonań.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
14- wspólczesne problemy edukacji.Delors Jaques, Edukacja, jest w niej ukryty skarb
Pedagogika porównawcza Raport?ukacja Jest w Niej Ukryty Skarb
2?ukacja jest w niej ukryty skarb, polityka
Systemy edukacyjne w Europie – zróżnicowanie struktur szkolnych, Studia Pedagogika Specjalna mgr, Pe
Raporty edukacyjne - Edgara Faure'a, Pedagogiczne
Ukryty skarb
Raporty, Edukacja, implebot
Raport, Edukacja, studia, Semestr VII, Ewolucyjne Metody Optymalizacji
057 Jordan Penny Ukryty skarb
Jest taki jeden skarb
do edukacji zdr, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
Edukacja zdrowotna - 11.10.09, Studia, Przedmioty, biomedyczne podstawy rozwoju
Merkury jest praktycznie pozbawiony atmosfery, StUdiA
Czemu glosno jest o n2000 prezentacja, biologia- studia, ochrona przyrody
Edukacja polonistyczna - pytania na egzamin, Studia, Notatki, Edukacja polonistyczna

więcej podobnych podstron