zakończenie anafilaky, uczelnia awf, pierwsza pomoc


potrzeby co 12 h u dorosłych); może się to okazać korzystne dla chorego.

f. Zapobieganie reakcjom w późniejszym okresie. Kortykosteroidy (np. pred w dawce 1-2 mg/kg dożylnie co 6 h aż do zmiany leczenia na preparaty c powinny być podawane dożylnie jako próba uniknięcia wystąpienia reakcji ] szego okresu.

g. Prowadzenie anafilaksji opornej na standardowe leczenie. W razie zablok receptorów p anafilaksja może być oporna na leczenie; należy wówczas izoproterenol (l mg w 500 ml roztworu dekstrozy podawany z prędkością 2l -10 jlg/min) lub glukagon (0,05 mg/kg podany jako dożylny bolus, a następnie v( wlewie dożylnym z prędkością 0,07 mg/kg/h). Jeśli nadal brak odpowiedzi, możni spróbować podać nalokson.

2. Reakcje późnej fazy mogą wystąpić w ciągu następnych 6-24 h. Strategia leczem dotycząca późnej fazy jest podobna do tej, która jest stosowana w fazie początkowej.

F. | Dalsze zalecenia

3

1. Wypisanie do leczenia ambulatoryjnego. Chorzy z reakcją łagodną, dobrze opowiadającą na stosowaną terapię, oraz ci, u których nie stwierdza się żadnych objawów przez przynajmniej 4-6 h, a badanie przedmiotowe nie wykazuje odchyleń od normy,

mogą być wypisani do domu.

a. Chorzy powinni być pouczeni o konieczności pobierania przez kilka dni leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów i zgłoszenia się ponownie na oddzial intensywnego nadzoru, jeśli stan ich zdrowia ponownie się pogorszy. Należy im doradzić, aby unikali kontaktu z podejrzaną substancją czy substancjami oraz aby pozostawali pod kontrolą lekarza prowadzącego.

b. Chorzy z przebytą anafilaksja po ukłuciu przez owada powinni otrzymać jeszcze dodatkowe zalecenia. Otóż jest konieczne, aby zawsze mieli przy sobie bransoleta, kartę czy inny znak informujący osoby postronne o ich uczuleniu na jad owadów;

należy też zaopatrzyć ich w autostrzykawki z epinefryną (np. z preparatem Anakit lub Epipen), tak aby sami mogli sobie podać jak najszybciej zastrzyk w razie l kolejnego epizodu anafilaksji. Wskazane jest również skierowanie ich do alergologa.

2. Przyjęcie do szpitala* Chorzy z utrzymującym się lub nawracającym obrzękiem dróg oddechowych, skurczem oskrzeli, niedociśnieniem, powikłaniami sercowo-naczyniowy-mi lub zmienionym stanem psychicznym wymagają przyjęcia do szpitala na oddział intensywnego nadzoru. Chorzy, którzy ze względu na ciężkie objawy wstrząsu anafilaktycznego otrzymali już właściwą terapię przed swoim przyjęciem, u których jednak objawy te szybko ustąpiły, są również przyjmowani do szpitala, aby można było u nich zastosować terapię w razie wystąpienia objawów późnej fazy.G.

Zapobieganie anafilaksji

1. Reakcje alergiczne należy dokładnie odnotować w dokumentacji medycznej.

2. Przed podaniem leku powinien być zebrany szczegółowy wywiad z uwzględnieniei stanów uczuleniowych.

3. Jeśli jest to możliwe, leki o znacznej alergenności powinny być podawane racz doustnie niż parenteralnie. Jeśli jednak lek podaje się w iniekcji, chory powinien b' obserwowany przez 1^-30 mm.

4. Odczulanie może być pożyteczne i wskazane w odniesieniu do niektórych substanc takich jak penicylina, jad owadów i aspiryna.

5. Zasady prowadzenia chorych, u których wcześniej wystąpiła już reakcja anafilaktyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Anafilaktyczny, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ocena i badanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Tarczyca, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zapalenie płuc, uczelnia awf, pierwsza pomoc
uraz brzucha, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia alkoholami niekonsumpcyjnymi - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pom
Tlenek węgla, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ostry napad, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Stany nagłe w ortopedii-postępowanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
als 05, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Oparzenia rat, uczelnia awf, pierwsza pomoc
brzuch 1, uczelnia awf, pierwsza pomoc
skręcenia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ONO 2D, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ZŁAMANIA -SŁUCHACZE, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ratownik Medyczny Stany zagrożenia życia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ETAPY I BEZPIECZ. AKCJI, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia tlenkiem węgla - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pomoc
krwotoki, uczelnia awf, pierwsza pomoc

więcej podobnych podstron