Stany nagłe w ortopedii-postępowanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc


Diagnostyka stanów nagłych w ortopedii. Większość stanów nagłych w ortopedii może zostać rozpoznana na podstawie dokładnego wywiadu chorobowego i badania fizykalnego. Lekarz oddziału pomocy doraźnej określa na podstawie wywiadu i badania fizykalnego typ i stopień urazu, a także decyduje o wykonaniu odpowiednich projekcji zdjęć radiologicznych celem weryfikacji rozpoznania.

1. Wywiad chorobowy

a. Wiek pacjenta. Wiek pacjenta może wskazywać na rodzaj urazu (np. złamania Saltera-Harrisa występują tylko u młodych pacjentów, a złamania szyjki kości udowej są bardziej powszechne u osób w wieku podeszłym).

b. Główne dolegliwości. Pacjenci z nagłymi stanami ortopedycznymi zazwyczaj wykazują jedną lub więcej dolegliwości takich, jak: ból, obrzęk, zaczerwienie, deformacja kończyny, niemożność posługiwania się kończyną. Pacjenci ze skręceniami mogą opisywać, że słyszeli,,trzask" w chwili urazu. Umiejscowienie głównych dolegliwości może, ale nie musi odzwierciedlać miejsca urazu (np. ból kolana może występować przy złamaniach szyjki kości udowej).

c. Mechanizm urazu

(1) Mechanizm urazu (tzn. sposób, w jaki doszło do wystąpienia urazu) jest ważny dla przewidywania rodzaju obrażeń. Na przykład, jeśli nie zna się, mechani­zmu urazu, to można mieć trudności z ustaleniem rozpoznania u małego dziecka z prawidłowymi zdjęciami radiologicznymi łokcia, które odmawia używania kończyny górnej prawej. Jeżeli będzie wiadomo, że dziecko ostatnio zostało pociągnięte za rękę, to prawdopodobne rozpoznanie (podwichnięcie głowy kości promieniowej) zostanie ustalone z łatwością.

(2) Mechanizm urazu pomaga także w rozstrzyganiu o tym. jakie projekcie radiologiczne należy wykonać, zwłaszcza, gdy pacjent jest niezdolny do współpracy, cierpi z powodu bólu lub ma urazy mnogie.

d. Schorzenia istniejące wcześniej i inne uwarunkowania należy zasięgać informacji o schorzeniach istniejących wcześniej oraz o innych uwarunkowaniach mających wpływ na proces zdrowienia (np. o takich, jak: cukrzyca, choroby serca, terapia steroidami, chemioterapia w przebiegu raka).

2. Badanie fizykalne

  1. Oglądanie. Należy oglądać całą kończynę pod kątem istnienia obrzęku, zmian zabarwienia skóry, deformacji, otarć, ran punktowych i skaleczeń. Urazy ortopedyczne (ze złamaniami włącznie) mogą, ale nie muszą charak­teryzować się występowaniem widocznych, oczywistych nieprawidłowości, zwłaszcza u dzieci.

Stłuczenia mięsni i ostre skręcenia stawów mogą powodować obrzęki podobne do obrzęków występujących w złamaniach, Czasami potrzebne jest wykonanie badania radiologicznego celem odróżnienia skręceń od złamań,

  1. Obmacywanie całej kończyny może ujawnić miejsca tkliwe na ucisk, subtelne deformacje czy trzeszczenia

kostne. Obmacywanie powinno być prowadzone systematycznie, proksymalnie i dyslalnie do miejsca

występowania bólu. Na przykład u pacjenta skarżącego się na bóle biodra skrupulatne badanie ob­macywaniem

powinno obejmować biodro, udo, kolano, staw skokowy i stopę. Kompletne badanie palpacyjne jest ważne z

dwóch powodów:

- z powodu dolegliwości bólowych związanych z urazem pierwotnym pacjent może być nieświadomy innego urazu.

-, jeżeli badania radiologiczne zostały zlecone przed dokładnym badaniem obmacywaniem, to można nie uzyskać

zdjęć złamanej kości.

  1. Ocena zakresu ruchomości. Należy dokonać oceny ruchomości czynnej i biernej każdego stawu leżącego

proksymalnie i dystalnie do miejsca urazu. Należy odnotować zakres zgięcia i wyprostu stawu oraz wystąpienie

dolegliwości bólowych. Takie badanie funkcji stawu może być niekiedy powtórzone w odniesieniu do przeciwnej,

zdrowej kończyny — celem uchwycenia delikatnych odchyleń od stanu prawidłowego.

  1. Badanie neurologiczne. Uraz nerwu może powodować albo deficyt czucia, albo deficyt ruchu. Przed

jakimikolwiek manipulacjami należy określić zakres czucia obwodowe w stosunku do miejsca urazu.

  1. Ocena przepływu krwi tętniczej. Niektóre nagłe stany ortopedyczne (np. zwich­nięcia kolana, złamania lub

zwichnięcia stawu skokowego, złamania nadkłykciowe kości ramiennej u dzieci) zwykle są związane z urazami

naczyń (tętnic). Wcześnie rozpoznane upośledzenie przepływu naczyniowego w kończynie może zmniejszyć

ryzyko wystąpienia następstw związanych z jej niedokrwieniem.

3. Badanie radiologiczne

a. Projekcje

(1) Standardowe. Obszar poddany badaniu radiologicznemu powinien wynikać z wywiadu i badania fizykalnego. W celu wykrycia złamań i zwichnięć towarzyszących wykonywane badanie radiologiczne powinno obejmować sta­wy leżące powyżej i poniżej miejsca złamania. Większość badań radiologicz­nych kończyn obejmuje projekcje przednio-tylne (AP), boczne i czasami skośne.

(2) Specjalne. Uwidocznienie niektórych złamań jest możliwe jedynie po wykona­niu zdjęć radiologicznych w specjalnych projekcjach

b. Obraz kliniczny

  1. W przypadku złamań zmęczeniowych pierwsze badania radiologiczne mogą być prawidłowe. Jednakże obecność nowo wytworzonej kostniny lub resorpcji kostnej, (dzięki czemu szpara złamania staje się widoczna) na zdjęciach wykonanych po 2—3 tygodniach mogą wskazywać na złamanie. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo złamania, a badania radiologiczne są prawidłowe, to już wtedy należy rozpocząć leczenie złamania.

(2) Prawidłowa płytka wzrostowa występuje jako poprzeczna, przepuszczalna dla promieni rentgenowskich linia na końcu kości. Może ona być łatwo pomylona ze złamaniem poprzecznym kości (dla porównania rtg. zdrowej kończyny).

(2) Przy repozycjach wymagających stosowania powolnego, silnego, podłużnego wyciągu zazwyczaj stosowane są leki przeciwbólowe i środki uspokajające.

(3) Po repozycji zawsze wykonywane jest kontrolne badanie radiologiczne celem udokumentowania powodzenia działania oraz w celu oceny, czy współistnieją inne obrażenia i czy konieczne będzie dodatkowe leczenie. Także po każdej repozycji powinno być wykonane badanie naczyń i nerwów kończyny. f. Unieruchomienie po repozycji. Złamania nastawione, złamania nie nastawiane

i nastawione zwichnięcia muszą być unieruchomione, zanim pacjent opuści oddział

pomocy doraźnej.

(1) Szyny lub okrężne opatrunki unieruchamiające zazwyczaj są stosowane do unieruchamiania złamań. Stosowanie szyn daje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia odleżyn, upośledzenia krążenia czy nauropraksji niż stosowanie okrężnych opatrunków unieruchamiających. Dopiero po zmniejszeniu się obrzę­ku zakładany jest opatrunek okrężny.

(a) Na oddziale pomocy doraźnej okrężne opatrunki unieruchamiające są zakładane u pacjentów nie zagrożonych powikłaniami, z minimalnym obrzękiem kończyny.

(b) Szyny są wykonywane zazwyczaj z opasek gipsowych lub włókien syntetycznych. Woda powoduje powstanie reakcji egzotermicznej, w na­stępstwie czego w ciągu kilku minut dochodzi do stwardnienia materiału. W czasie tego procesu szyna jest układana wzdłuż jednej strony kończyny. utrzymywanej w prawidłowej pozycji. Pomiędzy szyną a skórą układana jest miękka podściółka. Szynę mocuje się do kończyny za pomocą bandaża elastycznego, zawijanego okrężnie ponad kończyną i szyną.

(2) Opatrunki unieruchamiające. W uzupełnieniu szyn na oddziale pomocy doraźnej zwykle stosowane są także inne opatrunki unieruchamiające, np. temblak, temblak z dodatkowym obandażowaniem, stabilizator kolanowy czy aparat ósemkowy. g. Zalecenia

(1) Przyjęcie do szpitala. Pacjenci z dużym ryzykiem powikłań (zob. VII) oraz pacjenci ze złamaniami otwartymi, ze złamaniami wymagającymi otwartej repozycji lub stabilizacji wewnętrznej, ze złamaniem biodra lub ostrą infekcją ręki są przyjmowani do szpitala lub na blok operacyjny.

(2) Wypisanie do domu. Większość pacjentów z. nagłymi stanami ortopedycznymi może być leczona na oddziale pomocy doraźnej, a następnie wypisywana cło domu z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania. Przed wypisaniem pacjenta do domu lekarz powinien sprawdzić, czy dopełniono następujących procedur:

(a) Pacjent powinien być zaopatrzony w wypis i zostać poinformowany o konieczności:

(i) elewacji kończyny przez cały czas.

(ii) powiadomienia lekarza w razie zaobserwowania masywnego obrzęku. osłabienia czucia, zmiany zabarwienia kończyny, zwiększenia dole­gliwości bólowych palców po założeniu szyny unieruchamiająccJ.

(b) Gdy pacjent nie może chodzić lub zalecane jest nieobciążanie kończyny dolnej, wtedy powinien on zostać zaopatrzony w kule lub chodzik (wraz z instrukcją do ich stosowania).

(c) Leki przeciwbólowe powinny być zalecane pacjentom z umiarkowanymi i ostrymi urazami.

(d) Każdy pacjent ze zwichnięciem lub złamaniem wymaga kontroli u lekarza ortopedy lub kontroli u lekarza wykwalifikowanego w leczeniu złamań. W większości nagłych stanów ortopedycznych lekarz oddziału pomocy doraźnej powinien skontaktować się z lekarzem, który będzie kontynuowałWyszukiwarka

Podobne podstrony:
postępowanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ratownik Medyczny Stany zagrożenia życia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ogólne zasady postępowania w zatruciach - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza p
Ocena i badanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Tarczyca, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zapalenie płuc, uczelnia awf, pierwsza pomoc
uraz brzucha, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia alkoholami niekonsumpcyjnymi - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pom
Tlenek węgla, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ostry napad, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zakończenie anafilaky, uczelnia awf, pierwsza pomoc
als 05, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Oparzenia rat, uczelnia awf, pierwsza pomoc
brzuch 1, uczelnia awf, pierwsza pomoc
skręcenia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ONO 2D, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ZŁAMANIA -SŁUCHACZE, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ETAPY I BEZPIECZ. AKCJI, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia tlenkiem węgla - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pomoc

więcej podobnych podstron