als 05, uczelnia awf, pierwsza pomoc


ALS U DOROSŁYCH

SPRAWDZ PRZYTOMNOŚĆ - NIE REAGUJE? -GŁOŚNO ZAWOŁAJ O POMOC

0x08 graphic

0x08 graphic
ODWRÓĆ PACJENTA NA PLECY

UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE

(- sprawdź jamę ustną i jeśli coś jest widoczne usuń to,

- odegnij głowę i unieś żuchwę lub w przypadku podejrzenia

urazu kręgosłupa wysuń żuchwę)

0x08 graphic

POSZUKAJ OZNAK ŻYCIA -ODDECHU I TĘTNA

( -utrzymując drożność dr.oddechowych -oceń przez 10sek. wzrokiem, słuchem, czuciem obecność prawidłowego oddechu oraz

- obecność tętna na tętnicy szyjnej przez 10 sek., dopuszcza się wykonywanie obu czynności jednocześnie przez doświadczony personel)

Jeśli pacjent nie oddycha, a ma zachowane tętno -prowadzimy wentylację płuc

0x08 graphic
z częstością 10 odd/min. po których oceniamy krążenie

Jeśli brak parametrów:

WEZWIJ ZESPÓŁ REANIMACYJNY-ewentualnie

0x08 graphic

NIEZWŁOCZNIE ROZPOCZNIJ ZEWNĘTRZNY MASAŻ SERCA

( pozostali członkowie gromadzą sprzęt, przygotowują defibrylator)

30 UCIŚNIĘĆ z częstością 100/min., / 2 wdechy -kontynuuj BLS

-gdy tylko dostępny będzie defibrylator, przyłóż łyżki

0x08 graphic

OCEŃ RYTM

0x08 graphic
0x08 graphic
(przerwa na jego ocenę ma być bardzo krótka)

VF/VT PEA/ASYSTOLIA

po potwierdzeniu, że NZK po potwierdzeniu, że NZK

defibrylacja x 1 -360J dla jednofazowych BLS 30:2 przez 2 minuty w czasie którego

i 150-360 J dla dwufazowych, a po niej jak najszybciej podaj 1 mg i.v Adrenaliny

0x08 graphic
0x08 graphic
potwierdź czy jest to Asystolia i podaj 3mg i.v Atropiny w PEA jeśli rytm jest wolniejszy niż 60/min, wykonaj intubację

BLS 30:2 przez 2 minuty w czasie którego

wykonujemy: intubację -ale tylko najbardziej oceń rytm -gdy pojawia się zorganizowany

wprawione osoby -jeśli nie to stosujemy rytm -zbadaj tętno, jeśli nadaj utrzymuje

0x08 graphic
metody alternatywne, zakładamy elektrody, PEA/Asystolia to:

wykonujemy wkłucie -podłączyć płyn

0x08 graphic
BLS 30:2 przez 2 minuty w czasie którego

oceń rytm -utrzymuje się VF/VT sprawdzenie wykonanych czynności, analiza

0x08 graphic
0x08 graphic
potencjalnych-odwracalnych przyczyn NZK defibrylacja x 1

0x08 graphic
0x08 graphic
oceń rytm

BLS 30:2 przez 2 minuty w czasie którego:

sprawdzenie wykonanych czynności, analiza podaj 1 mg i.v Adrenaliny

0x08 graphic
potencjalnych-odwracalnych przyczyn NZK

0x08 graphic

oceń rytm -utrzymuje się VF/VT BLS 30:2 przez 2 minuty

0x08 graphic
0x08 graphic

podaj 1 mg i.v Adrenaliny i natychmiast wykonaj oceń rytm

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
defibrylacja x 1 BLS 30:2 przez 2 minuty

0x08 graphic

BLS 30:2 przez 2 minuty w czasie którego:

sprawdzenie wykonanych czynności, analiza podaj 1mg i.v Adrenaliny co 3-5 min.

potencjalnych-odwracalnych przyczyn NZK

0x08 graphic
postępujemy tak, aż powróci tętno, w

oceń rytm -utrzymuje się VF/VT Asystoli, aż lekarz stwierdzi zaprzestanie

0x08 graphic
czynności reanimacyjnych i zgon

podaj 300 mg i.v Amiodaronu i wykonaj

0x08 graphic

defibrylacja x 1

0x08 graphic

BLS 30:2 przez 2 minuty

0x08 graphic

oceń rytm -utrzymuje się VF/VT

0x08 graphic

podaj 1mg i.v Adrenaliny i wykonaj

0x08 graphic

defibrylacja x 1

postępujemy wg schematu

lek- Adrenalina (co3-5min.) -wyładowanie -BLS -ocena rytmu

PAMIĘTAJ !!!

Natychmiast po stwierdzeniu braku parametrów należy podjąć pod­stawowe zabiegi resuscytacyjne, nie wolno jednak zwlekać z próbą defibrylacji, szczególnie jeśli od chwili NZK nie minęło więcej niż 5 min (najczęściej w warunkach szpitalnych lub przy zespole pogotowia)

Jeśli ten czas nie jest nam znany to zawsze zakładamy, że NZK wystąpiło w czasie powyżej 5 min od naszego przybycia i Algorytm mówi, że przed defibrylacją należy wykonać 2 min. BLS.

Najważniejsze jest maksymalne skrócenie czasu pomię­dzy wystąpieniem zatrzymania krążenia, a próbą defibrylacji.

W resuscytacji wykorzystuje się jedną z metod zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i podejmuje wentylację ciśnieniem dodatnim z wysokim stężeniem tlenu -100%. Pamiętając, że intubacja ma być wykonana przez doświadczoną i wprawianą osobę, a jeśli nie to należy zastosować alternatywną metodę intubacji lub nawet dopuszcza się prowadzenie wentylacji na maskę jeśli nie ma problemów z utrzymaniem drożności i podażą tlenu

Ułożyć łyżki defibrylatora lub samoprzylepne elektrody na klatce piersiowej: jedną tuż poniżej prawego obojczyka (linia środkowoobojczykowa), drugą w lewej linii pachowej środkowej.

Umieścić elektrody monitorujące na kończynach lub na tu­łowiu, ale jak najdalej od łyżek defibrylatora. Rytm serca można początkowo ocenić za pomocą łyżek czy elektrod defibrylatora.

Sprawdzamy tęt­no na tętnicach szyjnych, ale tylko wtedy, gdy zapis EKG przemawia za możliwą skuteczną pracą serca. Nie powinno to trwać dłużej iż 10 sekund.

W trakcie BLS:

Jeśli nie uczyniono tego dotąd:

Każdy okres BLS stwarza nowe szanse do sprawdzenia pozycji i kontaktu elektrod czy łyżek defibrylatora, zabezpieczenia i sprawdzenia drożności dróg oddechowych, podania 100% tlenu, uzyskania dostępu do żyły, jeśli nie uczyniono tego dotychczas.

Po intubacji tchawicy należy bez przerw kontynuować pośredni masaż serca z częstością 100/min i wentylację płuc z częstością około 10/min, asynchronicznie z masażem

Wentylacja - przy użyciu worka objętość oddechowa wynosi 400-600ml, podawanych w ciągu 1”

Po uzyskaniu dostępu do żyły należy podać w pierwszym rzucie l mg adrenaliny (nie wymagane jest rozcieńczenie, natomiast niezbędne jest przepłukanie żyły 0,9%NaCl w ilości minimum 20 ml. lub podłączenie wlewu kroplowego- najkorzystniej ) w VF/VT -po drugiej przed trzecią defibrylacją i podawać co 3-5 min.(co 2 pętle); w PEA/ASYSTOLIA -jak najszybciej po uzyskaniu dostępu żylnego i podawać co 3-5 min.(co 2 pętle). Jeśli nie uzyskano dostępu do żyły, podać do rurki dotchawiczej podajemy 2-3 mg adrenaliny rozcieńczone do10ml wodą do iniekcji nie zaś jak dotąd 0,9%NaCl.

W VF/VT opornym na 3 początkowe próby defibrylacji przed 4 defibrylacją podać amiodaronu 300mg rozcieńczony w 20ml 5% glukozy.

Jeśli jest oporne lub po­wracające VF/VT, można dodatkowo podać 150 mg amiodaronu, a po powrocie rytmu zatokowego wlew i.v.900mg/24 godz.

Lignokaina jest lekiem antyarytmicznym pierwszego rzutu przy braku amiodaronu (nie podawać łącznie z nim) w dawce średnio-100 mg jednorazowo ( 1-1,5mg/kg.m.c.) w bolusie, powtarzając po 50 mg do max. 300mg w ciągu 1 godz. leczenia.

Siarczan magnezu 2 g przy opornym na próby defibrylacji VF, jeśli istnieje podejrzenie hipomagnezemii (np. leczony diuretykami nie oszczędzającymi potasu)

W asystolii lub PEA z częstością akcji serca poniżej 60 ude­rzeń na minutę' należy rozważyć podanie pojedynczej dawki 3 mg atropiny w postaci bolusa.

Elektrostymulacja może się okazać ważna u pacjentów z ciężką bradyarytmią, natomiast jej wartość w asystolii nic jest dowiedziona, z wyjątkiem przypadków asystoiii z załamkami P.

W każdym przypadku zatrzymania krążenia trzeba rozważyć ewentualność takich przyczyn i czynników pogarszających stan pacjenta, które można w określony sposób leczyć:

hipoksja

hipowolemia

hiper/hipokalicmia

hipotermia

odma prężna

tamponada

zmiany zakrzepowo-zatorowe

przedawkowanie leków lub zatrucie.

Można wykonać uderzenie przedsercowe, gdy są spełnione odpowied­nie warunki -jeśli do zatrzymania krążenia doszło w obecności ratownika lub w trakcie monitorowania krążenia, gdy jeszcze nie umiesz­czono łyżek defibrylatora można wykonać uderzenie przedsercowe. Jednakże jest mało prawdopodobne by odniosło to skutek, gdy od zatrzymania krążenia upłynęło ponad 30 sekund.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ocena i badanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Tarczyca, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zapalenie płuc, uczelnia awf, pierwsza pomoc
uraz brzucha, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia alkoholami niekonsumpcyjnymi - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pom
Tlenek węgla, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ostry napad, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zakończenie anafilaky, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Stany nagłe w ortopedii-postępowanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Oparzenia rat, uczelnia awf, pierwsza pomoc
brzuch 1, uczelnia awf, pierwsza pomoc
skręcenia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ONO 2D, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ZŁAMANIA -SŁUCHACZE, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ratownik Medyczny Stany zagrożenia życia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ETAPY I BEZPIECZ. AKCJI, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia tlenkiem węgla - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pomoc
krwotoki, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia lekami działającymi depresyjnie na OUN - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pi

więcej podobnych podstron