Polityka pieniezna - doktoranci, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna


POLITYKA PIENIĘŻNA W SKRÓCIE: SPIRALA INFLACYJNA I PODSTAWOWE STRATEGIE WSPÓŁCZESNYCH BANKÓW CENTRALNYCH

Michał Brzoza-Brzezina

Literatura:

 1. W. Baka „Bankowość centralna, funkcje, metody, organizacja”. Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 1998. s. 11-68.

 2. Brzoza-Brzezina, M. 2003. „Transmisja monetarna”, mimeo, http://akson.sgh.waw.pl/~mbrzez

 3. Polański, Z., Pietrzak, B., Woźniak, , B. 2003. „System finansowy w Polsce”, PWN, Warszawa.

Spirala inflacyjna

0x08 graphic

i - nominalne stopy procentowe banku centralnego

R - realne stopy procentowe na rynku depozytowo kredytowym

AD - zagregowany popyt

M - podaż pieniądza

B - baza monetarna

E - kurs walutowy

W - płace nominalne

Π - stopa inflacji

Πe - oczekiwana stopa inflacji

Bank centralny może sterować stopami procentowymi lub kursem walutowym. Stąd wynikają dwie podstawowe rodzaje strategii BC: strategia bezpośredniego celu inflacyjnego oraz strategia kursowa.1. Kontrola inflacji przez stopy procentowe - strategia bezpośredniego celu inflacyjnego

Instrumentem wielu banków centralnych są stopy procentowe.

Wpływ polityki pieniężnej na inflację oparty jest wtedy na następującym schemacie:

0x08 graphic
TRANSMISJA MONETARNA


Stopy procentowe

Stopy procentowe od różnych instrumentów finansowych,

Obliczamy wartość bieżącą wszystkich przyszłych wypłat i przyrównujemy do ceny:

np. dwuletnia obligacja, o wartości nominalnej 100 zł, nabyta za 95 zł, dwa kupony po 10 zł:

0x01 graphic

Nominalne i realne stopy, równanie Fishera:

0x01 graphic

W procesie transmisji podstawową rolę odgrywają realne stopy procentowe!!!

Kanały transmisji monetarnej

 1. Tradycyjny kanał stóp procentowych

AD=C+I+G+X-M

Funkcja produkcji Y=F(K,L)

0x08 graphic

Krańcowy produkt kapitału MPK.

0x08 graphic

MPK to zwrot z kapitału, czyli przyrost produkcji jaki da nam zainwestowanie kolejnej jednostki kapitału. Oznacza to, że opłaca się inwestować, dopóki stopa procentowa jest niższa od MPK.

Restrykcyjna polityka pieniężna ogranicza popyt inwestycyjny!!!

Substytucja międzyokresowa jest skutkiem zmiany stóp procentowych. Wzrost stóp zachęca do odkładania konsumpcji dzisiejszej na jutro.

Restrykcyjna polityka pieniężna prowadzi do spadku popytu konsumpcyjnego!!!

 1. Kursowy kanał transmisji

Wzrost stóp procentowych powoduje przesunięcie z zagranicznych w krajowe papiery wartościowe, stąd wzmocnienie (aprecjacja) waluty krajowej i spadek popytu zagranicznego na nasze dobra.

Przykład: 1DM=2.5PLN. Jogurt kosztuje 2 PLN=0,8 DM. Kurs ulega aprecjacji 1DM = 2 PLN, jogurt kosztuje 2 PLN = 1 DM. Spada popyt zagraniczny.

Restrykcyjna polityka pieniężna prowadzi do spadku popytu zagranicznego!!!

Aprecjacja kursu powoduje spadek cen towarów importowanych i spadek krajowej inflacji (ponieważ w koszyku dóbr, na podstawie którego obliczana jest inflacja są również dobra importowane).

Restrykcyjna polityka pieniężna prowadzi do spadku inflacji!!!

 1. Rola oczekiwań inflacyjnych w strategii BCI

Dlatego BC musi stabilizować również oczekiwania inflacyjne.

Neutralność pieniądza

Pieniądz jest neutralny, kiedy zmiany jego podaży prowadzą wyłącznie do proporcjonalnego dostosowania się wielkości nominalnych i nie wpływają na realne zmienne ekonomiczne, jak produkcja, bezrobocie, czy realny kurs walutowy.

AD - zagregowany popyt jest malejącą funkcją ceny w związku z efektem realnych zasobów

SAS - w krótkim okresie zmiany w popycie zagregowanym rozłożą się na wzrost cen i produkcji. Dzieje się tak, ponieważ ceny są lepkie (nie ulegają natychmiastowemu dostosowaniu), menu cost.

0x08 graphic
LAS - w długim okresie możliwości produkcyjne gospodarki są dane zasobem kapitału i funkcją produkcji, zatem wzrost popytu powoduje wyłącznie wzrost poziomu cen.

Badania empiryczne dowodzą, że pieniądz jest neutralny w średnim i długim horyzoncie czasowym, natomiast w krótkim okresie może powodować odchylenie wielkości realnych od poziomów równowagi.

2. Kontrola cen przez kurs walutowy - strategie kursowe

Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty.

Przykład: kurs złotego względem USD: E=4.05

Kurs USD względem złotego: E=0.25

Pod wpływem sił rynkowych:

Aprecjacja: wzrost wartości waluty (spadek E)

Deprecjacja: spadek wartości waluty (wzrost E)

Decyzją administracyjną:

Rewaluacja: wzrost wartości waluty (spadek E)

Dewaluacja: spadek wartości waluty (wzrost E)

Teorie kształtowania się kursów walutowych

 1. Sprzedaż waluty obniża jej cenę, kupno podnosi.

 2. Parytet siły nabywczej (długookresowa teoria kursu walutowego)

Takie same dobra powinny kosztować w dwóch krajach tyle samo.

E=P/P*

Przykład: 1DM=2 PLN. Jeśli koszyk dóbr w Niemczech kosztuje 10 DM, w Polsce 30 Zł.=15DM, to będziemy sprowadzać te dobra z Niemiec, wpływając na kurs, tak długo, aż cena się wyrówna. Czyli 1DM=3PLN.

Wady:

3. Parytet stóp procentowych (krótkookresowa teoria kursu walutowego)

Stopy procentowe w dwóch krajach powinny być równe z dokładnością do oczekiwanych zmian kursu walutowego.

0x01 graphic

Przykład: W USA stopa procentowa wynosi 5%, w Polsce 15%, oczekuje się deprecjacji złotego o 5%. Czy parytet stóp procentowych jest zachowany? Ile więcej można zarobić w Polsce? W którą stronę płyną pieniądze? Co dzieje się z kursem walutowym?

Powyższe teorie oznaczają, że bank centralny może wpływać na poziom kursu walutowego poprzez interwencje na rynku walutowym lub poprzez politykę stóp procentowych.

 1. Interwencja rynkowa:

Przykład bank interweniuje w obronie krajowej waluty: kupuje złotówki, sprzedaje dolary- aprecjacja złotego

 1. Polityka stóp procentowych: bank podwyższa stopy: napływ kapitału portfelowego, aprecjacja złotego

Wpływ kursu na poziom cen

Bezpośredni: przez ceny finalnych dóbr importowanych.

Przykład: samochód francuski kosztuje 50.000 FF. 1FF=0,60 PLN. ⇒ Samochód kosztuje 30.000 PLN.

Złoty się umacnia 1FF=0,50 PLN ⇒ Samochód kosztuje 25.000 PLN.

Pośredni:

Niespójność celów monetarnych i kursowych

Nie można jednocześnie kontrolować kursu walutowego i prowadzić autonomicznej polityki pieniężnej.

Przykład: Sztywny kurs walutowy, konieczna interwencja BC w obronie krajowej waluty przed aprecjacją. BC kupuje $ sprzedaje złote. Utrzymuje sztywny kurs, ale kosztem zwiększenia podaży pieniądza krajowego.

Systemy kursowe

 1. Kurs płynny (free float)

BC nie ingeruje w kształtowanie się kursu walutowego. Aprecjacja bądź deprecjacja następuje na skutek gry sił rynkowych, tak aby zrównoważony był bilans płatniczy.

Zalety:

Wady:

Przykłady: brak

 1. Kurs płynny kierowany (dirty float)

Tak jak kurs płynny, ale BC pozostawia sobie możliwość podjęcia interwencji

Dodatkowe zalety:

Dodatkowe wady:

Przykłady: Polska, EMU, USA

 1. Kurs sztywny

BC zobowiązuje się utrzymywać sztywny kurs walutowy (ewentualnie z przedziałem wahań), posiada częściowe pokrycie emisji pieniądza krajowego w rezerwach walutowych.

Zalety:

Wady:

Przykłady: Polska 1990-1991: 9500 zł =1$, kredyt stabilizacyjny z MFW na utrzymanie zobowiązań kursowych: 1 mld $.; Bretton Woods 1944-71; ESW 1973-1992; ERM 2;

 1. Currency board (zarząd walutą)

BC zobowiązuje się utrzymywać sztywny kurs i ma pełne pokrycie krajowej emisji pieniądza gotówkowego w walucie zagranicznej. Długookresowe zobowiązanie często zapisane ustawowo. Automatyczna wymienialność.

Zalety:

Wady:

Przykłady: Argentyna, Estonia, Bułgaria, Hong-Kong.

 1. Sztywny pełzający (crawling peg)

Kurs centralny (parytet) podlega codziennej dewaluacji, wąskie pasmo dopuszczalnych wahań wokół parytetu (np. +/- 1%)

Zalety:

Wady:

Przykłady: Polska 1991-1995; Węgry (+/- 2,25%).

 1. Pełzające pasmo wahań (crawling band)

Kurs centralny (parytet) podlega codziennej dewaluacji, szerokie pasmo dopuszczalnych wahań wokół parytetu (np. +/- 15%)

Zalety:

Wady:

Przykłady: Polska (1995-1999), Izrael.

 1. Unia Walutowa

Wspólna waluta, wspólna polityka pieniężna, wspólny bank centralny. Przykład: EUGiW

Zalety:

Wady:

Michał Brzoza-Brzezina Podstawy współczesnej polityki pieniężnej

1

i

R

AD

M

B

E

Π

Πe

W

r

Tradycyjny kanał stóp procentowych

Kanał kursowy

Kanał kredytowy

Ceny aktywów

AD

Y

P

Kanały transmisji monetarnej

Neutralność pieniądza

iBC

i

Y

K

MPK

K

r

K*

P

SAS

AD

LAS

YWyszukiwarka

Podobne podstrony:
O strategiach polityki pieniężnej, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Reguła Taylora została opracowana przez Johna B, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
ZADANIA EBC, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
wyklad 7, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Europejski Bank Centralny, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Działalność Narodowego Banku Polskiego, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
PODAZstud, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Model jednowskaźnikowy Sharpe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
STAWKI PODATKËW W RADOMIU, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Ubezpieczenia, Ekonomia, Studia, II rok, Ubezpieczenia
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
Podatek hodowy od osób prawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe

więcej podobnych podstron