N2000 text, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000


DOLINA ROSPUDY

Mapa: Miejsca występowania konfliktów infrastruktury drogowej z obszarami Natury 2000

Do czytania:

Znikające siedliska i gatunki
Jak głosił oficjalny komunikat Ministerstwo Środowiska przeprowadziło weryfikację przedstawionej koncepcji sieci Natura 2000. W rezultacie do Komisji Europejskiej trafiła mocno okrojona propozycja, która ochroną obejmowała łącznie 9,3 proc. powierzchni kraju. Kryteria wyboru obszarów na listę rządową nie zostały nigdy ogłoszone. Trudno jednak pominąć protesty Lasów Państwowych i Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, a także fakt, iż w tym samym okresie prowadzono pracę nad „Strategią przebudowy głównych dróg krajowych w latach 2003-2013”. Planowane sieci (zarówno drogowa, jak i naturowa) ze względu na swój charakter wzajemnie na siebie się nakładały. To, w jaki sposób należy postępować w takich sytuacjach przewiduje sama dyrektywa siedliskowa i towarzyszące jej procedury. Niestety ich znajomość wśród osób decydujących o kształcie propozycji rządowej sieci Natura 2000 była bardzo niewielka, a wręcz żadna. W efekcie zdecydowano o wykreśleniu jak największej liczby obszarów konfliktowych, bez jakiegokolwiek odwołania się do ich wartości przyrodniczej.

2. Dolina Rospudy a obwodnica Augustowa.

Konflikt między mieszkańcami Augustowa a ekologami, dotyczący projektu budowy obwodnicy przez dolinę Rospudy, podzielił ludzi w całej Polsce. Jedni uważają, że racja leży po stronie ekologów, inni, że słuszność mają zwolennicy budowy drogi. Czy istnieje rozwiązanie pozwalające spełnić żądania obu stron?

Do czytania:

Historia projektu sięga połowy lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to w związku ze zwiększającym się ruchem samochodowym, władze Augustowa podjęły decyzję o budowie obwodnicy wokół miasta. Zakładano, że w przyszłości stanie się ona elementem Via Baltica - drogi szybkiego ruchu łączącej Helsinki z Warszawą. Spośród przestawionych wówczas koncepcji wybrano tę, dzięki której obwodnica była najkrótsza, przecinała lasy na stosunkowo niewielkim odcinku, przebiegała przez najmniejszą liczbę gospodarstw oraz pokrywała się z istniejącym systemem dróg. W wariancie tym przewidziano przecięcie doliny Rospudy w dolnym biegu rzeki za pomocą estakady o długości 516 m, opartej na 10 słupach nośnych. Planowana lokalizacja trasy od początku budziła zastrzeżenia zarówno organizacji ekologicznych, jak i ekspertów. Mimo to przez kolejne lata trwało opracowywanie szczegółów przedsięwzięcia, uzyskiwanie opinii specjalistów oraz wykup ziemi pod budowę drogi. Wreszcie, 9 lutego 2007 r., wojewoda podlaski wydał zezwolenie na rozpoczęcie budowy.

Dolina Rospudy to niezwykle cenny obszar przyrodniczy. Na jej terenie znajdują się jedyne w Polsce torfowiska nietknięte ręką człowieka. Występuje tam ponad 30 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną, m.in. owadożerna rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów oraz 19 gatunków storczyków. Jednym z nich jest miodokwiat krzyżowy, którego ostatnie stanowisko w Polsce znajduje się właśnie w dolinie Rospudy. Żyje tam również 19 gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem, w tym orzeł bielik, dzięcioł białogrzbiety, bocian czarny i orlik krzykliwy. Aby zapewnić im warunki do życia i rozrodu, wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne. Dolina stanowi również korytarz migracyjny - drogę, którą duże ssaki, np. wilki i jelenie, przedostają się z Puszczy Augustowskiej do lasów położonych na zachód od niej. Z tych względów w 2004 r. włączono ją do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Wcześniej (w 1989 r.) ustanowiono ją obszarem chronionego krajobrazu, strefą ciszy (1991 r.) oraz włączono do systemu ochrony obiektów przyrodniczych Zielone Płuca Polski (1994 r.). Na terenie doliny projektuje się również stworzenie torfowiskowego rezerwatu przyrody. Dlaczego więc przez te obszary miałaby przebiegać ruchliwa droga?

Budowa obwodnicy jest koniecznością. Obecnie, według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), drogą krajową nr 8 przez Augustów przejeżdża półtora miliona ciężkich pojazdów rocznie. Stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Augustowa. Rosnący ruch samochodowy powoduje, że miasto traci znaczenie jako uzdrowisko i ośrodek turystyczny. Problemy te rozwiązałaby budowa obwodnicy, ale co z doliną Rospudy?

Finał sporu o obwodnicę Augustowa jest dowodem na to, że można pogodzić budowę dróg, z ochroną środowiska.

Ostateczna decyzja o przebiegu obwodnicy została podjęta na podstawie szczegółowego raportu, który zawierał waloryzację przyrodniczą obszaru i analizę poszczególnych wariantów lokalizacyjnych drogi. Ekspertyzę przygotowano zgodnie z kryteriami ustalonymi podczas obrad "Okrągłego Stołu" dla obwodnicy Augustowa z początku 2008 roku. Za wskazaniem wariantu przebiegu obwodnicy przez miejscowość Raczki przesądziły aspekty społeczne i ekonomiczne oraz brak kolizji z chronioną prawem europejskim częścią doliny Rospudy. Wariant ten w analizie wielokryterialnej okazał się wariantem optymalnym dla ludzi i najmniej uciążliwym dla środowiska naturalnego.

DROGA EKSPRESOWA S3

Celem budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego na terenie dwóch województw zachodniopomorskiego i lubuskiego jest dostosowanie do standardów unijnych oraz stworzenie warunków dla efektywnego

i bezpiecznego przepływu ruchu w planowanym środkowoeuropejskim korytarzu transportowym oraz zapewnienie gospodarczej i przestrzennej spójności kraju i poszczególnych jego regionów z krajami UE.

odcinek 1 węzeł ”Klucz”- węzeł „Pyrzyce”,

odcinek 2 węzeł „Pyrzyce”- węzeł ”Myślibórz”,

odcinek 3 węzeł „Myślibórz” - węzeł „Gorzów Północ”.

Jednakże nie da się uniknąć kolizji z obszarami Natura 2000, (widoczne na slajdzie)

W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie przeprowadzić na całym odcinku działania minimalizujace:

na etapie budowy:

-umożliwić migracje podczas prac budowlanych dla wszystkich grup zwierząt;

-realizacja prac na obszarach Natura 2000 poza okresem lęgowym (01.03-31.08)

-równolegle z nadzorem inwestorskim niezbędny nadzór specjalistycznych służb ochrony przyrody;

-budowa przejść dla wszystkich grup zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą;

-budowa przepustów dla małych zwierząt wraz z płotkami naprowadzającymi;

-zapewnienie szczelnej kanalizacji z odprowadzeniem do zbiorników ekologicznych, rowy uszczelnione geomembraną z systemem zastawek awaryjnych odcinających spływ ewentualnych zanieczyszczeń do odbiorników;

na etapie eksploatacji:

regularny monitoring stanu zachowania obszaru;

badanie śmiertelności zwierząt na drodze;

zapewnienie strefy spokoju w okolicy przejść dla zwierząt;

zapewnienie drożności przepustów przed okresem sezonowej migracji;

W celu weryfikacji założeń projektowych i zaleceń Raportu Oddziaływania na Środowisko względem rzeczywistego oddziaływania drogi S3 należy przeprowadzić analizę porealizacyjną. W jej ramach proponuje się wykonać badania monitoringowe hałasu drogowego (weryfikacja danych projektowych i określenie rzeczywistej efektywności zabezpieczeń akustycznych) i monitoring środowiska przyrodniczego, zwłaszcza na terenach obszarów Natura 2000.

Działania

W ramach realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005-2009 przeprowadzono następujące działania związane z ochroną korytarzy ekologicznych przy drodze ekspresowej S-3:

AUTOSTRADA A1

Wstępne prace projektowe zostały ukończone w 1998

roku, tj. przed powołaniem obszarów Natura 2000, zatem

nie było konieczności rozpatrywania różnych wariantów

lokalizacyjnych z uwagi na kolizje z obszarem

chronionym.

Trasa autostrady przecina obszary Natura 2000:

Pradolinę Warszawsko-Berlińską (PLB100001)

oraz Pradolinę Bzury-Neru (PLH100006)

w tym dwa siedliska chronione wymienione w Załączniku I

Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

łęg olszowo-jesionowy

o znaczeniu priorytetowym,

oraz niżowe, nadrzeczne

zbiorowiska okrajkowe

Slajd 22

Do porównania wariantów wykorzystano metodę

Hierarchicznej Analizy Problemu (AHP) stosując

8 kryteriów głównych, w tym m.in.

- kryterium oddziaływania na przedmiot ochrony

N2000

- długość cieków wodnych wymagających

przebudowy,

- oddziaływanie na faunę

Każdy z analizowanych wariantów autostrady przecina obszar

Natura 2000, ze względu na położenie obszarów chronionych nie

jest możliwe uniknięcie kolizji z planowaną autostradą A1.

Wszystkie trzy warianty mają podobne oddziaływanie na

środowisko faunistyczne. W sąsiedztwie autostrady stwierdzono

występowanie 6 chronionych gatunków ptaków.

Jako najbardziej inwazyjny uznano wariant W1 (ustalony

decyzją lokalizacyjną), który przecina dodatkowo siedlisko

priorytetowe będące celem ochrony obszaru Pradolina Bzury-

Neru PLH100006.

A1

Spośród analizowanych wariantów najkorzystniejszą

ocenę uzyskał wariant W3.

Na wysoką ocenę wariantu W3 wpłynęły:

priorytetowymi

Rezultat:

zmiana wariantu proponowanego do

realizacji w stosunku do decyzji

lokalizacyjnej na długości ok. 9 kmWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Natura 2000 a autostrada A1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
Ochrona ryb na obszarach Natura 2000(1), Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
ptaaaszki, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
nietoperze w sieci Natura 2000, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
natura 2000 praca, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
gatunki ptaków - zagrożenia, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
Natura 2000 a autostrada A1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
O konieczności ochrony ptaków zdawano sobie sprawę już ponad 100 lat temu, Ochrona Środowiska pliki
1do nawozow naturalnych zaliczamy, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Nawożenie
CHEMIA FIZYCZNA- spektrografia sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
CHEMIA FIZYCZNA-Proces analityczny sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia
Niszczenie drobnoustrojów, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Mikrobiologia
zestawy opracowane eko, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa
W zdjęciu nr 1 przeważają spontaneofity, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekosystemy lądowe Pols
05 Excel 2, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, informatyka
CHEMIA FIZYCZNA- koloidy sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia

więcej podobnych podstron