motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ


Motywowane poznanie - założenia, klasyfikacje motywów

Poznanie społeczne jest „gorące” czyli zależne od różnorodnych motywów i celów <człowiek nie jest „skąpcem poznawczym”, a ”motywowanym taktykiem”, którego działania są napędzane i ukierunkowywane swoistymi celami>. Motywacja i poznanie są od siebie zależne i wzajemnie ze sobą powiązane i nie sposób jest badać poznanie bez kształtujących je procesów motywacyjnych, nie można też zrozumieć motywacji, ignorując procesy poznawcze, które decydują o jej uruchomieniu i przebiegu.

 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy motywacja powstaje dzięki aktywności poznawczej człowieka, na jej podstawie jest rozwijana i kształtowana, a raz uruchomiona ukierunkowuje procesy poznawcze i w ten sposób wpływa na końcowy efekt poznania <sąd, opinię, przekonanie>. Motywacja jest poznaniem <wg Kruglanskiego>. Oznacza to, iż nie ma takie sytuacji, w której system poznawczy i motywacyjny działają rozłącznie.

Badacze, którzy nie zgadzają  się z tym stanowiskiem, twierdzą, iż motywacja wpływa na poznanie, ale tylko w pewnych okolicznościach - tj gdy rzeczywistość jest wieloznaczna, niejasna i niepewna -> w sytuacjach tych, motywacja deformuje poznanie <nie sposób im odmówić racji w sytuacjach takich jak np. nie przyjmowanie do wiadomości śmierci bliskich, katastrofy, nie pozostawiającej nadziei diagnozy medycznej <np. motywy obronne>; z drugiej strony jednak inne osoby w analogicznych sytuacjach pozostają racjonalne <np. motywacja do bycia poprawnym>>.

Podsumowując, motywacja jest poznaniem, niezależnie od okoliczności <np. jedno czy wieloznacznych>. Ponadto jej efekt <sąd, opinia, przekonanie> jest inny <trafny lub nietrafny> w zależności od realizowanych celów.

Oprócz dostrzeżenia wzajemnych powiązań motywacja-poznanie, w podejściu do motywowanego poznania zaszła jeszcze jedna zmiana: ujmowanie motywacji w jej aspekcie dynamicznym <a nie jak dotąd - statycznym>, czyli przyjęcie, że nasze dążenia przeważnie zależą od chwilowych stanów <np. nastroju, emocji> a nasze cele podlegają różnego rodzaju dystrakcjom i pokusom, które znajdują się w naszym otoczeniu.
Teorią, która w najpełniejszy sposób oddaje dynamiczny i wzajemny związek motywacji z poznaniem jest Teoria systemów celów.

Cel jest podstawowym konstruktem motywowanego poznania.
Cel
to stan końcowy, ku któremu ukierunkowane jest zachowanie. Charakteryzują go dwa parametry: subiektywna wartość <wielkość motywacji> oraz unikalna jakość <kierunek motywacji>.

Cele to struktury wiedzy przechowywane w pamięci w formie reprezentacji umysłowych, którymi zawiadują procesy odpowiedzialne również za inne struktury wiedzy

Cele mają właściwości poznawcze i motywacyjne.

Poznawcze właściwości celów:

 Motywacyjne właściwości celów

Gdy zamierzony cel nie zostaje osiągnięty, organizm w celu redukcji nieprzyjemnego napięcia podejmuje specjalne działania nazywane kompensacyjnymi, które mogą trwać aż cel zostanie osiągnięty, lub gdy rozbieżność między celem a rzeczywistością zostanie wyeliminowana lub zredukowana do poziomu, który nie wywołuje napięcia.

Dużym przełomem w myśleniu o motywowanym poznaniu było odkrycie, iż procesy ustanawiania, aktywacji i dążenia do celów wcale nie muszę przebiegać świadomie, a mogą przebiegać „automatycznie”. Wszystkie etapy lub część etapów konstruowania celu mogą przebiegać poza polem świadomości. Kiedy cele często występują w tym samym otoczeniu zewnętrznym oraz wciąż podejmowane są próby realizacji celu, często pozostają nieuświadomione.

Wyniki badań wskazują, że procesy myślowe pozostające poza obszarem świadomości mogą pozytywnie wpłynąć na jakość powstających sądów czy podejmowanych decyzji.  
To jakie informacje o innych zostaną w procesie poznawania uwzględnione oraz jaki będzie zakres i głębokość ich przetwarzania <a także skutek na poziomie zachowaniowym> zależy od  poznawczych wymiarów osobowości, takich jak: potrzeba pewności, potrzeba poznawczego domknięcia, potrzeba prostej struktury, potrzeba poznania.

Nie są to jedyne wymiary motywacji epistemicznej, ale warto zwrócić uwagę właśnie na te ze względu na następujące powody:

  1. zostały one wypracowane na gruncie społecznego poznania, a więc wyrastają z wizji człowieka jako naiwnego badacza, motywowanego potrzebą wiedzy, posiadania zdania, sądu lub opinii. Wywierają one aktualnie największy wpływ na rozwój mot. pozn;

  2. w ramach każdej z tych teorii przeprowadzono setki badań eksperymentalnych i korelacyjnych <wiedza na ich temat jest obszerna i dobrze usystematyzowana>;

  3. pozwalają one opisać formalne charakterystyki zainicjowanych i kontrolowanych przez siebie procesów poznawczych, a także zrozumieć zróżnicowanie pod względem treści efekty przebiegu tych procesów. Zintegrowanie informacji o aspektach formalnym i treściowym pozwala na dogłębne zrozumienie często sprzecznych efektów tych potrzeb;

  4. są do siebie podobne, ale nie można ich zredukować do siebie nawzajem;

  5. traktowane są jako zmienne indywidualne;

  6. dodatkowo mogą one wzbudzać stany motywacyjne;

  7. wymiary te <mają status stylów poznawczych> mimo obciążenia ewaluatywnego same w sobie nie są ani dobre, ani złe, ani korzystne, ani niekorzystne; ich adekwatność zależy od sytuacji oraz od stanu wewnętrznego osoby.

Potrzeba poznania - tendencja do podejmowania aktywności poznawczej i czerpania z niej zadowolenia

Potrzeba prostej struktury - tendencja do organizowania nadmiernie złożonego otoczenia poprzez nadawanie znaczenia temu, co niejasne, wieloznaczne i trudne do ogarnięcia <Neuberg, Newom, 1993>

Potrzeba poznawczego domknięcia- dążenie jednostki do posiadania wiedzy, która pozwala uniknąć niepewności, jaka pojawia się w obliczu nowości, złożoności lub niespójności informacji płynących z otoczenia, a co więcej - umożliwia sformułowanie sądu i podjęcie działania.

Potrzeba pewności <orientacja na niepewność/styl reagowania na niepewność> - stopień, w jakim osoba radzi sobie z niepewnością, której doświadcza w obliczu różnych sytuacji społecznych

 

Przygotowane na podstawie: Kossowska M., Doliński D., Chmiel M. (2009) Motywowane poznanie społeczne, w: Kossowska M., Kofta M. (red): Psychologia poznania społecznego-nowe idee, PWN, Warszawa; Kossowska M. (2009) Nowe poznawcze wymiary osobowości, a społeczne poznanie i działanie, w: Kossowska M., Kofta M. (red): Psychologia poznania społecznego-nowe idee, PWN, Warszawa

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ
Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ
emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ
ASYMETRIA FUNKJONALNA MÓZGU A ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE, Psychologia materiały do obrony UJ
kwesti-zalety.wady, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron