Scenariusz lekcji plastyki, Pedagogika


Scenariusz lekcji plastyki  w  klasie VI a, b, c

 

Temat: Kompozycja symetryczna- moje inicjały z wykorzystaniem komputera.

Czas trwania  45'

Opracowała: Katarzyna Ostrowska- Olszewska

Zagadnienie programowe: Zasada tworzenia symetrii dwuosiowej w układzie zamkniętym. 

Cel ogólny: Zasady tworzenia układu symetrycznego za pomocą liter w formie znaku plastycznego.

Zastosowanie komputera do działań plastycznych

Cele operacyjne:

 Kategoria A: Zapamiętywanie wiadomości. 

 Kategoria B: Rozumienie wiadomości. 

Kategoria C: Stosowanie wiadomości w sytuacji typowej. 

 Kategoria D:  Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. 

Cele operacyjne realizowane z celami emocjonalnymi:

Treści podstawowe uwzględnione są przy formułowaniu celów operacyjnych.

 Materiał nauczania przystępny o dużej wartości kształcącej.

 

Umiejętności nabyte w czasie lekcji.

 

Udział nauczyciela:

mieszany (bezpośredni, pośredni)

Forma pracy: praca w grupach, indywidualna.

Metody: pokaz, pogadanka, praktyczne działanie, oraz prezentacja prac uczniów na podsumowanie metodą „puzzli”.

Postawa uczniów: akceptacji.

Środki dydaktyczne: plansze z krojem pisma, rodzajami kompozycji, wybrane przykłady wzornictwa przemysłowego (płytki ceramiczne, kafle dawniej i dziś), przykłady dekoracyjnych inicjałów z różnych epok. Komputer.

Przebieg lekcji:

  1. Wprowadzenie:

     1.   przypomnienie zasad kompozycji ze zwróceniem uwagi na kompozycję symetryczną,

     2. oglądanie plansz z literami o różnym kroju,

     3.   nawiązanie do tworzenia dużych ozdobnych inicjałów,  monogramów, jako znak swojej tożsamości,

     4. pokaz przykładów wzornictwa przemysłowego,

     5.   dyskusja na temat możliwości zastosowania liter do wzornictwa,

     6.   odczytywanie przykładów dekoracyjnego stosowania liternictwa z otoczenia ucznia,

  1. Zapoznanie z tematem lekcji i określenie zadania.