Wiedza pozanaukowa[1]. sciagi


Wiedza pozanaukowa:

 • Tradycyjna, zwyczajowa

Oparta na obyczajach, religii

Skupia się na moralności i systemie wartości

Stabilna, oparta na zmiany

Wartościuje

 • Wiedza pochodząca z doświadczenia życiowego

Podstawa - indywidualne lub zbiorowe doświadczenia życiowe

Wartość informacji zależy od:

Stanu emocjonalnego

Zasobu informacji o postrzeganym obiekcie

Zrozumienia bodźców docierających do receptorów

Światopoglądu

wiedza zdroworozsądkowa - mieszanka tych co powyżej

predestynuje do wypowiadania się w sposób zdecydowany

osoby szybko znajdują wyjaśnienia, wytłumaczenia

cieszy się popularnością bo:

ludzie chcą szybko usłyszeć wytłumaczenie tego co widzą

ludzie nie wymagają wyraźnego oddzielenia fikcji od rzeczywistości

Wiedza potoczna, a wiedza naukowa

każdy ma jakąś wiedzę o świecie

na świat patrzymy z własnej perspektywy

wiedza potoczna tworzy się przez wymianę doświadczeń

wiedza społeczna ukryta jest w przysłowiach

wiedza potoczna:

nabywana samoistnie

ograniczony zasięg obserwacji

emocje, wartościuje ,uogólnia

jest pełna stereotypów

Źródła wiedzy pozanaukowej zaspokajają naszą ciekawość, ale nie dają podstaw do prognozowania i podejmowania skutecznego działania - to daje wiedza naukowa.

Wiedza naukowa

odwołuje się do wyjaśniania przez konkretne teoria

uczonych obowiązują trzy główne reguły

1.określenie problematyki

2.staranne zbieranie danych

odróżnianie twierdzeń opartych na faktach od tych, które są tylko domysłami

jest neutralna

nie wartościuje

Problemy natury metodologicznej

Naukowe źródła wiedzy o społeczeństwie

Empiryczność - wiedza pochodząca z badań co nie znaczy, że nie ma w niej teoretyzowania

Systematyczność - jak będziemy badać - opis taki, żeby badanie było powtarzalne i przynosiło podobne, zbliżone lub takie same wynik

Poszukiwanie przyczyn - „dlaczego jest tak, a tak?” - poznawanie przyczyn może zapobiec zjawisku. Założenie, że przyczyną są zjawiska naturalne, a nie nadprzyrodzone

Tymczasowość - wnioski podlegają dyskusji lub odrzuceniu

Obiektywizm - przedstawienie wizerunku badanego przedmiotu w sposób wierny - eliminowanie przekonań

RODZAJE OBSERWACJI:

0x08 graphic
1. Bezpośrednia Pośrednia

badający oprócz zbierania danych badacz nie zbiera danych i nie ma

ma możliwość sprawdzenia wpływu na ich powstanie

wiarygodności tych danych

2 Kontrolowane i miekontrolowana

prowadzona w oparciu o bez narzędzi, też planowa,

określone narzędzia ale przeprowadzona

0x08 graphic
systematyzujące swobodnie

3. jawna i ukryta

obserwowani wiedzą, że są nie wiedzą, że są obserwowani

przedmiotem obserwacji nie

są dokładnie poinformowani

o celach badań i ich

przedmiocie

Przesłanki do konstruowania kategorii obserwacji:

każde zachowanie występuje w kontekście sytuacyjnym właściwym dla danego systemu społeczno - kulturowego

każda obserwowana sekwencja zachowań ma swoją przyczynę w określonych czynnikach sytuacyjnych

obserwowane działanie wiąże się najczęściej z pozycją społeczną człowieka

zachowanie w sytuacji społecznej poprzedzone jest subiektywną oceną tej sytuacji.

Przeszkody w zdobywaniu wiedzy o społeczeństwie

specyficzne właściwości przedmiotu badań

zachowanie ludzi jest niemożliwe do przewidzenia

obserwowani ludzie jeśli o tym wiedzą zachowują się sztucznie

przekonania badacza uzależnione od przedmiotu badania

niedopuszczalne są badania eksperymentalne w których ktoś może ucierpieć

przedmiot badania może ulec zmianie pod wpływem procesu badawczego

problemy natury metodologicznej

spory o to co badać

skrajny indywidualizm

świat społeczny składa się z całości i jednostek

realnie istnieją tylko jednostki

całości są sumą jednostek, a właściwości wynikają z określonych cech ludzi i ich działań

aby wyjaśnić właściwości całości należy wyjaśnić właściwości jednostek

skrajny holizm

Spory o to jak badać

jaka metoda

jaka technika i narzędzia

jak weryfikować wyniki

cechy badacza

ideologiczne nastawienie

traktowanie własnych wniosków jako empirycznych

uleganie wpływom

oddziaływanie badacza

trudność pogodzenia chęci poznawania z chęcią zmieniania

formułowanie wniosków nie będących konkluzją

Dążenie do obiektywności

eliminowanie trudności

być świadomym procesu badawczego

nie wartościować

realizować rzetelnie i uczciwie

wnioski formułować jasno i czytelnie - unikać stwierdzeń nieprecyzyjnych

podejmować się badań do których mamy przygotowanie

nie ulegać oczekiwaniom sponsora

Koncepcja badania

1.problemy odnoszące się do społecznej rzeczywistości badacze chcą rozstrzygnąć

2.Jaki jest wkład problemów i ich hierarchia

3.Czy badacz może sformułować próbne rozwiązania tych problemów

4.Jaki jest stosunek problemów i ich rozwiązań do teorii i wyników innych badań naszego problemu

5.Jaki jest stosunek do działań realizujących nasze cele praktyczne? (jaka będzie ocena społeczna w tym zakresie?)

5.Jakie jest uzasadnienie przeprowadzenia badania

OBSERWACJE

Obserwacja - to postrzeganie planowe; gdy zauważyłem coś niechcący, postrzegłem tylko; gdy wypatrywałem by zauważyć- zaobserwowałem

proces gromadzenia informacji o danym zjawisku bez ingerencji w jego przedmiot. Dzięki obserwacji poznajemy zjawiska w ich naturalnym przebiegu.

Cechy obserwacji jako metody badawczej:

premedytacja - obserwacja przeprowadzona jest w celu rozwiązania ściśle i w pełni określonego zadania sformułowana dokładnie i szczegółowo.

2. planowość - pozwala wykluczyć luki w obserwacji i pozwala skoncentrowaćsię na tym co najważniejsze i najbardziej istotne w zamierzonych badaniach

3. celowość - dzięki, której uwaga skupia się tylko na interesujących go zjawiskach

4. aktywność - obserwator nie rejestruje wszystkich spostrzeżeń jakie docierają do niego lecz dokonuje selekcji, wykorzystuje tylko to co jest

ważne dla niego

5.systematyczność- obserwacja nie może być postrzeganiem przypadkowym dokonującym się jednorazowo, ale powinna trwać ciągle i być, przeprowadzona wg. Schematów.

Metoda obserwacji a zamierzenia badawcze:

celem może być wyłącznie opis występujących w określonym systemie zachowań i form interakcji społecznych bez uogólnień.

badanie może służyć analizie zależności empirycznych między określonymi sekwencjami zachowań a warunkami sytuacyjnymi.

ambicją badacza może być nie tylko opis zachowań, lecz także ich teoretyczne wyjaśnienie przez ukazanie przesłanek oraz następstw tychże zachowań.

Pojęcia

Zmienna kilka podstawowych cech , które nam konstytuują problem społeczny. Właściwość empiryczna mająca dwie lub więcej wartości np. płeć K/M, klasa społ niż, śr, wyż

Zmienne zależne - to ta, którą badacz chce wyjaśnić

Zmienne niezależne - to ta za pomocą której badacz chce wyjaśnić zmiany wartości zmiennej zależnej

Zmienne kontrolne - wykorzystywane do sprawdzenia czy obserwowany związek pomiędzy zm. zal i zm. niezal. Nie jest związkiem pozornym

Zmienne ciągłe nie mają najmniejszej jednostki np. długość

Zmienne dyskretne posiadają wartość minimalną np. pieniądze, ilość dzieci

Zmienna dychotomiczna ma tylko dwie wartości

Wskaźnik może być to cecha, zdarzenie zjawisko, wszystko co wskazuje cechę

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

1.wstępne formy (czy dane zjawisko zachodzi, jak zachodzi, dlaczego zachodzi)

2.eksplikacja problematyki badawczej (wyjaśnienie techniki badawczej, musimy wykazać powiązanie do innej płaszczyzny ⇒ problem badawczy ⇒ Moc naszego problemu )

3.wybór i uzasadnienie hipotez badawczych ( NIE MOŻE BYĆ PYTANIEM powinna spełniać pewne warunki - odnosić się do tematu, powinna posiadać uzasadnienie, powinny być poddane warunki sprawdzalności)

4.operacjonalizacja problematyki badawczej ( przełożenie naszych pojęć na proces operacjonalizacji, wskaźniki)

5.wybór metod i technik badawczych ( w jaki sposób zmieniać materiał do badań, odwołanie się do bazy źródłowej, co pozwala nam na stworzenie metod i technik)

6.przygotowanie narzędzi badawczych ( test istotności, zbiór jak największej liczby obserwacji)

7.pilotaż badań

8.dobór próby ( ustalamy gdzie będziemy badać i kogo)

9realizacja badań ( zrealizowanie badania na dany temat)

10.weryfikacja zebranego materiału empirycznego ( pogrupowanie, poukładanie ankiet)

11.przygotowanie materiałów do analizy statystycznej

12.analiza danych ( jak analizujemy nasze badania)

13.pisanie końcowego raportu z badań ( opis każdego elementu, kogo dotyczy, kiedy był przeprowadzony, hipotezy

Obserwacja systematyczna - metody są stosowane gdy kategorie systematyzacji są strukturalnie uporządkowane i dotyczą określonych sekwencji zachowań w sytuacjach spol.

Obserwacja niesystematyczna - mają miejsce w mało usystematyzowanych kategoriach.

Stopień usystematyzowania obserwacji, zależności:

 • od rodzaju pytań badawczych

 • zróżnicowanie modelu teoretycznego i stanowiącej element tego modelu

 • zweryfikowanej empirycznie wiedzy o systemie społeczno- kulturowym, który ma być przedmiotem badania.

Eksperyment wymaga większej wiedzy teoretycznej niż obserwacja terenowa i jest możliwy w małych grupach.

Obserwacja uczestnicząca i nie uczestnicząca zależy od:

praktycznych możliwości znalezienia się w sytuacji, o którą chodzi a ponadto od wiedzy teoretycznej o badanej społeczności.

ANKIETY POCZTOWE

   • ZALETY

- niski koszt

- obniżenie błędu statystycznego

- większa anonimowość

- udzielanie przemyślanych odpowiedzi i możliwość konsultacji

- dostępność

 • WADY

- wymaga prostych pytań

- brak możliwości sondowania- utrata kontroli nad tym kto udziela odpowiedzi- niski odsetek odpowiedzi

 • TYPY ANKIET : środowiskowe, pocztowe, prasowe

WYWIAD

ROZMOWA KIEROWANA, W KTÓREJ OSOBA PROWADZĄCA WYWIAD ZADAJE RESPONDENTOWI PYTANIA OPRACOWANE W TAKI SPOSÓB, ABY UDZIELONE ODPOWIEDZI POZOSTAWAŁU W ZWIĄZKU Z HIPOTEZĄ BADAWCZĄ

Rodzaje:

1.ustne i pisemne

2. skategoryzowany i nieskategoryzowany(niekierunkowy)

3.jawny i ukryty

4.indywidualny i zbiorowypanelowy

Wady 1. wyższe koszty 2.stroniczość osoby prowadzącej wywiad 3.brak anonimowości

Zalety: 1.elastyczność 2.kontrolowanie sytuacji, 3.wyższy odsetek otrzymywanych odpowiedzi,4. zbieranie dodatkowych odpowiedzi

Zasady prowadzenia wywiadu

 1. respondent musi mieć poczucie, że kontakt z badaczem będzie przyjemna i satysfakcjonująca

 2. respondent musi postrzegać badanie jako warte wysiłku z jego strony

 3. pokazać przeszkody respondenta, aby mógł wziąć udział w badaniu ⇒ wyjaśnić cel badania, metodę doboru respondentów, zapewnienie o poufności danych

WYWIAD TELEFONICZNY

Zalety : 1. przeciętne koszty 2.dotarcie do większej ilości osób w krótszym czasie 3.wykorzystanie komputera do kodowania danych 3.umożliwia dotarcie do osób, które niechętnie biorą udział w badaniach osobistych 4. umieszczenie osób prowadzących wyw. tel. w jednym pomieszczeniu pozwala na kontrolę poprawności zadawanych pytań i rejestrowanie danych

Wady :

1.możliwość odmowy na drażliwe pytania 2.przerwanie wywiadu 3.mniej informacji

0x08 graphic
0x08 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Co obejmuje wiedza towaroznawcza sciagi
wok2, Ściągi do szkoły, Wiedza o kulturze
ściągi prawo, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
Sciaga z Wosu 2008-10-14, Ściągi do szkoły, Wiedza o Społeczeństwie
zzl sciagi, Wiedza, ZZL
WOS 2009-01-27sc, Ściągi do szkoły, Wiedza o Społeczeństwie
WOS 2008-12-09sc, Ściągi do szkoły, Wiedza o Społeczeństwie
religie itd, Ściągi do szkoły, Wiedza o kulturze
pedagogika sciagi, a. nauka i wiedza, pedagogika
Vol 14 Podst wiedza na temat przeg okr 1
wiedza umijętności motywacja
A dane,inf,wiedza,uj dyn stat proc inf w zarz 2008 9
06 Joga wiedza tajemna
33 Rama zamknięta ze ściągiem
Materiał pomocniczy, Szkoła, wypracowania, ściągi
Funkcje łowiectw-łowiectwo ściągi-kolumny, myślistwo, Broń

więcej podobnych podstron