1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin


CZĘŚĆ PIERWSZA

  1. Rodzaje i geneza gruntów budowlanych

CO TO JEST GRUNT?

Grunt - ośrodek rozdrobniony zbudowany z ziarn i cząstek tworzących ośrodek porowaty. Między ziarnami i cząstkami działają siły znacznie mniejsze od wytrzymałości wewnętrznej ziarn i cząstek. Pory mogą być puste lub wypełnione wodą (częściowo lub całkowicie). Mamy więc ośrodek trójfazowy:

- całkowicie - w strefie poniżej poziomu wód gruntowych (w tzw. strefie saturacji)

- częściowo - woda zawieszona lub wilgotność występująca powyżej poziomu wód gruntowych (w tzw. strefie aeracji),

Grunt budowlany - tworzywo zewnętrznych warstw skorupy ziemskiej znajdujące się w zasięgu wpływu obciążeń wznoszonych obiektów budowlanych, stanowiące ich element lub służące do wykonywania z niego budowli ziemnych.

RODZAJE GRUNTÓW - na podstawie normy PN-86-B-02480

0x01 graphic

Najogólniej grunty budowlane ze względu na pochodzenie dzieli się na grunty:

a) naturalne — grunty, których szkielet (faza stała) powstał w wyniku procesów geologicznych,

b) antropogeniczne — grunty nasypowe utworzone z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunty naturalne z kolei dzieli się na:

a) grunty rodzime - grunty powstałe w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.).

b) grunty nasypowe - mogą być zarówno gruntami naturalnymi, jak i antropogenicznymi powstałymi w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunty rodzime ze względu na zawartość części organicznych (Iom) dzieli się na:

a) grunty mineralne (Iom < 2%),

b) grunty organiczne (Iom > 2%),

Grunty mineralne ze względu na odkształcalność podłoża dzielimy na:

a) grunty skaliste - grunty rodzime, lite lub spękane o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), których próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ciskanie Rc > 0,2 MPa.

b) grunty nieskaliste - grunty rodzime lub antropogeniczne nie spełniające warunków dotyczących gruntów skalistych.

GENEZA GRUNTÓW

POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

NANIESIONE

1. skały lite

1. deluwialne (zwietrzelinowe)

2. skały lite miękkie

2. aluwialne (rzeczne)

3. grunty nielite:

- spoiste

- niespoiste

3. glacjalne (lodowcowe)

4. fluwioglacjalne (rz.-lod.)

5. eoliczne (wiatrowe)

6. morskie (osady denne)

7. zastoiskowe (organiczne)

8. gleba

  1. Badania geotechniczne lądowego i morskiego podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i polowe.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
16. Rodzaje składowisk i rozwiązania konstrukcyjne, Opracowane pytania na egzamin
Opracowane pytania na egzamin z TWN u
opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin, 1
Opracowane pytania na egzamin z fizy
4. Ruch wody w gruncie, Opracowane pytania na egzamin
Opracowane pytania na egzamin cz 2
1 Rodzaje i geneza gruntów budowlanych
opracowane pytania na egzamin2, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
socjologia opracowane pytania na egzamin
satelitarna opracowanie, PYTANIA NA EGZAMIN Z GEODEZJI SATELITARNEJ
BOiKD semestr IV opracowane pytania na egzamin
Public Relation - opracowane pytania na egzamin, FILOLOGIA POLSKA UWM, Public relation
obrona OPRACOWANE PYTANIA NA EGZAMIN moje
opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Opracowane pytania na egzamin, Inżynieria Środowiska, Migracje Zanieczyszczeń
2.badania gruntu, Opracowane pytania na egzamin

więcej podobnych podstron