mpdm procedury, Akademia morska Szczecin, IV semestr, BN


Miejsce pobytu statku: 1)statek w morzu(w drodze: posuwa się lub nie posuwa się po wodzie, na kotwicy,mieliźnie). Stan zagrożenia: nieuszkodzony(bezpieczny wektor ruchu), wektor ruchu na granicy bezpieczństwa(wysoka fala, piraci, oblodzenie), wektor ruchu praktycznie wogole nie może się poruszać się lub utrzymać założonego kursu (awaria steru, zyrokompasu, silnika głównego, telegrafu). 2)statek w porcie: przygotowanie do wejścia do portu, pobyt w porcie, pobyt w stoczni, przygotowanie statku do wyjścia w morze.

Przygotowanie Do Wejścia Do Portu: przygotowanie planu wejścia(uwzględnić: informacje portowe, zalecenia w locji, raporty pogodowe, pływy, prądy, min i max głębokość wody na podejściu i w porcie,ograniczenia np.: trym, zanurzenie, czas podejścia), przygotować mapy, wysłać ETA, przetestować urządzenia sterowe i nawigacyjne, sprawdzić kursograf, rejestrator manewru, zgodność wskazań zegarów, łączność wewn, wyposażenie sygnalizacyjne, oświetlenie pokładu, liny windy cumownicze, rurociąg pożarowy, sprawdzić czy wejście pilota jest odpowiednio przygotowane, przejść na sterowanie ręczne, spisać z Radio Signals kanały do łączności z VTS i holownikami, poinformować załogę o czasie wejścia, zebrać informacje(miejsce cumowania, rodzaj cum, trapu, która burta, sposób łączności statku z lądem).

Dokumenty: Konwencja SOLAS, STCW,COLREG, Kodeks Morski, instrukcje armatorskie, rezolucje IMO-wskie.

PLANOWANIE PODRÓŻY: 1)Zebranie informacji (wydawnictwa nautyczne co do warunków niebezpieczeństw, hydro-meteo, itp). 2) Sporządzenie list kontrolnych w zależności od załadunku statku. 3)Realizacja planu - należy uwzględnić: zapas wody, warunki hydro-meteo, występowanie zakłóceń radarów, silne wiatry, prądy, będzie awaria. Nanieść wszystkie kursy, nabieżniki, namiary, odległości następnych zwrotów, ich pozycje.

Przyjęcie pilota: określenie ETA do stacji pilotowej, powiadomienie wszystkich działów na statku, ustalenie miejsca i burty do wzięcia pilota, stand by w maszynie, zaplanowanie i wykonanie manewru, zabezpieczenie techniczne do wziecia pilota(sztormtrap, podnośnik, koło ratunkowe), może przyjmować OW lub inny oficer pokładowy.

Pilot on board: nie zwalnia kapitana, oficera z odpowiedzialności za bezpieczeństwo na statku(pilot stanowi uzupelnienie wiedzy), pilot otrzymuje pilot card(c/s, parametry statku,itp), należy poinformować pilota o lokalizacji wyposażenia ratunkowego, jeżeli zajdzie taka konieczność należy go zapoznać z syrena, teegrafem, sygnałem, kapitan uzgadnia z pilotem trasę przejazdu, sposób cumowania, wzięcia holowników(kiedy, ile, gdzie), praca pilota musi być kontrolowana przez oficera/kapitana(jeżeli jest złe polecenie to kapitan/oficer może je zmienić), kapitan nie musi być zawsze na mostku, moment wejścia i zejścia pilota należy zanotować(nazwisko pilota,czas,miejsce).

WACHTA MORSKA: ustala kapitan biorąc pod uwagę: mostek nigdy nie może być nez obsady, warunki pogodowe, bliskość niebezpieczeństw, natężenie ruchu, konieczność wykorzystywania dodatkowych urządzeń nawigacyjnych, posiadanie autopilota, wszystkie inne czynniki mogące wpłynąć na stan wachty.

Obowiązki Oficera Wachtowego podczas WM: -odpowiedzialność za bezpieczenstwo (pasażerowie, ładunek), -zapobieganie zderzeniom, wejściom na mieliznę, -ochrona środowiska, -prowadzenie dziennika okrętowego, -prowadzenie należytej obserwacji: zewnętrznej(wokół statku), wewnetrznej(ludzie, urządzenia), obserwacja wlaściwa- wzrokowa i sluchowa, obejmująca obszar przed i za trawersem, obserwacji podlegają statki, znaki nawigacyjne, echa. -pewna identyfikacja oznakowania, -ścisla kontrola jakości sterowania, -prawidłowość wydawania komend na ster, - kontrola kursu z mapa, -obserwacja radaru, wskaźników echosondy, obrotów silnika głównego, urządzeń nawigacyjnych, -obserwacja zmian pogody, -wykrywanie statkow w niebezpieczeństwie, rozbitków, szczątków pływających mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, -pełnienie wachty na mostku, -powiadomienie kapiatana o wszystkich wątpliwościach, -sprawdzanie kursu, pozycji, prędkości, -przeprowadzanie regularnych kontroli: prawidłowość utrzymania kursu przez sternika/autopilota, określenie cp przynajmniej raz podczs wachty i po każdym zwrocie, porównanie wskazań żyrokompasu i kompasu magnetycznego, testowanie sterowania ręcznego i auto, sprawdzenie świateł naw, urządzeń naw i dźwiękowych przynajmniej raz podczas wachty, sprawdzenie systemu pożarowego, kontrola wodoszczelności, łączności, hałasu, pracy siłowni, użucie wszelkich dostępnych urządzeń na statku(nawigacyjne i maszyna).

Obowiązki OW podczas ograniczonej widzialności: powiadomić kapitana, włączyć radar, światła nawigacyjne, sygnaly mgłowe, przejść na sterowanie ręczne, stand by w maszynie, organizacja odpowiedniej obserwacji, ustalić szybkość bezpieczną przestrzegać prawidła 19 i innych, włączyć echosondę, zamknąć drzwi wodoszczelne, ustalić czas z maszyną, zarządzić ciszę na statku, dokonać odpowiednich wpisow w dzienniku okrętowym.

Obowiązki OW podczas postoju na kotwicy: zapalić światla naw/wywiesić znaki dzienne, nadawanie sygnałów mgłowe, należyta obserwacja, sprawdzać czy stan maszyny jest zgodny z instrukcjami kapitana, określić pozycję i ściśle ja kontrolować, obserwować warunki pogodowe, powiadomić kapitana i mechanika wachtowego w przypadku pelzania kotwicy, przeprowadzić prewencyjne inspekcje, zapewnic środki zaradne przeciw piratom, postępować zgodnie z konwencja ochrony środowiska, stosowne wpisy do dziennika okrętowego.

ZMIANA WACHTY MORSKIEJ:

Obowiązki OW: nalęży przekazać dopiero po wykonaniu manewrów, nie można przekazać zmiennikowi (choremu, pod wpływem alkoholu, narkotyków)-trzeba powiadomic kapitana, przekazanie wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia żeglugi(pozycja, wykonane manewry,itp), po przekazaniu należy dokonac obchodu i przeglądu pokładu oraz głównych pomieszczeń.

Obowiązki Zmiennika OW: upewnienie się, że jego członkowie mogą pełnić wachtę i ich przyzwyczajenie się wzroku do nocy, zapoznanie się z instrukcjami kapitana, ostrzeżeniami naw, pozycja, kursem, zanurzeniem, pływami, prądami, pogodą, widzialnością, stanem całego wyposażenia statku, poprawkami kompasu, żyrokompasu, oznakowaniem naw, możliwymi przechyłami, ukc.

Zapoznanie Się Z Wyposażeniem Mostka Po Zamustrowaniu Się (w formie check listy): alarm: ogólny(opuszczenia statku:pożarowy, wodny, człowiek za burtą), węwnętrzny(alarm maszyny), oświetlenie mostka, pokładu, zewnetrzne, środki łączności, radionamiernik, echosonda, elektroniczne systemy określania pozycji, przełączanie zasilania na awaryjne w razie awarii silnika, urz. ostrzegajace o niebezpieczeństwie, żyrokompas i repetytory, kompas magnetyczny, światła nawigacyjne, radar, wyposażenie bezpieczeństwa(pirotechnika), urządzenie sterowe, telegraf, obsługa i rozmieszczenie wyposażenia meteorologicznego(lornetki, flagi), mapy i publikacje, zdolności manewrowe statku, instrukcje armatorskie i kapitańskie, prowadzenie książki poleceń od kapitana.

Standing Orders: wzywanie kapitana na mostek, redukcje prędkości w przypadku ograniczonej widzialności, miejsce obserwatora, obsadzanie steru, przygotowania i korekty map i publikacji, użycie urządzeń na mostku, prowadzenie ćwiczeń, wystwianie dodatkowej obsady wchty (duży ruch), nasłuch, dzialanie w przyjęciu pilota.

Oficer powinien wezwać kapitana jeżeli: widoczność spadła do podanej w zeszycie, statek obcy manewruje w sposób niezrozumiały, statek ma trudności w utrzymaniu się na kursie z powodu warunków hydro-meteo, mamy obawy o duże uszkodzenie sztormowe, spodziewamy się zobaczyć jakieś oznakowanie, ale go nie widzimy, głębokość akwenu zmniejszy się niespodziewanie, mamy awarię, odbierzemy sygnal wzywania pomocy oraz prowadzenia sar, w każdej innej sytuacji, gdy zachodzi jakakolwiek wątpliwość.

WACHTA PORTOWA: sprawdzanie zacumowania statku, zabezpieczenia i oświetlenia trapu, zanurzenia, ogólny stan statku podczas za i wyładunku, pogody, stanu morza, kontrola poziomu wody w zęzach i zbiornikach balastowych, ilości osób na statku, ochrony środowiska, dokładna znajomość zapasu pływalności i stateczności statku, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo powiadomić kapitana i służby ratownicze.

Przed zdaniem WP: kontrola zacumowania, oswietlenia, zachowania wymogów bezpieczeństwa pożarowego, osób dokonujących za i wyładunku czy są zaznajomieni o ładunku.

Podczas zdawania WP(oficer przejmujący powinien): dowiedzieć się o bieżących poleceniach kapitana, czy wszystko jest w porządku, zanurzenie, stan zacumowania, pływy, przebieg wszystkich prac, rodzaj ładunku, poziom wody w zezach i zb. balastowych, ilość osób na pokładzie, światła naw, przekazanie procedur o alarmowaniu i wzywaniu pomocy z lądu.

PRZYGOTOWANIE STATKU DO WYJŚCIA W MORZE: przygotowanie map i publikacji, zamówienie holowników, pilota, poinformować załogę w czasie wyjścia, sprawdzenie i przygotowanie do użycia: kotwica, zasilanie wszystkich urządzeń pokładowych i cumowniczych, przygotowanie mostka(radar, arpa, kursograf,itp), test urządzeń sterowych, sprawdzenie sztormtrapu do zdania pilota, silnika głównego, środki łączności zewn i wewn, urządzenia stgnalizacji świetlnej i dźwiękowej, synchronizacja zegarów statkowych.

Postępowanie podczas ataku piratów: utrudnienie wejścia i penetracji wszystkich pomieszczeń, przygotować statek przed wejściem w taki akwen, zorganizować system wacht w rejonie napadów, przygotować plan zachowania zalogi, dokładnie zamknąć wszystkie wejścia, włazy, otwory, zabezpieczyć kotwice(aby nie stracic prędkości), umieścić na pokładzie węże pożarowe i podłączyć je, sprawdzic łączność wewn. i zewn. Przygotować reflektory oraz sprawdzić oświetlenie pokładu, przygotować i zabezpieczyć noże i siekierki, zaciemnic statek.

światło

L≥50

50>L≥20

20>L≥12

L<12

Masztowe

6

5

3

2

Burtowe

3

2

2

1

Rufowe

3

2

2

2

Holowania

3

2

2

2

360º

3

2

2

2

IlośćŚwiateł

Trudnoz. obiekt hol. ◊◊

statek

Zasięg gwizdka

OO

L≤100m B<25m

L>200m

2Mm

OOOO

L≤100m B≥25m

200>L>75

1,5Mm

OOOOOO

L>100m B≥25m

75>L>20

1Mm

L<20

0,5MmWyszukiwarka

Podobne podstrony:
MPDM - Kolokwium z II części prawideł wymijania, Akademia morska Szczecin, III semestr, BN
astro na wyklad, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Astronawigacja
sprawko lacznosc 1, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
Łączność - Kwit 2, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
Łączność pierwsze koło, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
PRS, Akademia morska Szczecin, IV semestr, zarządzanie statkiem
BN-pytania, Akademia morska Szczecin, III semestr, BN
UO, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
KorozjaKWITY, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Regulaminy pytania kontrolne, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
Wykład 9 woda kotłowa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Wykład 8 korozja, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Wykład 11- obsługa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Odpowiedzi ochrona środowiska, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Pytania - Mechanik Wachtowy, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
taktyka, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr

więcej podobnych podstron