GRUŹLICA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna


GRUŹLICA

- Gruźlica to ziarniniakowa choroba zakaźna.

- Przyczyną jest bakteria - prątek gruźlicy, odkryty przez R. Kocha w 1882 roku.

- w 80% zachorowań dotyczy płuc, rzadziej nerki, kości i inne.

Patogeneza:

- źródło zakażenia to człowiek chory, który prątkuje tzn. wydalający z dróg oddechowych w czasie mówienia, kaszlu, kichania prątki gruźlicy.

- zakażenie następuje drogą wziewną, pokarmową (spożycie np. mleka od chorych krów),

- zakaźni są chorzy na gruźlicę płuc,

- pozapłucne postacie gruźlicy nie są zakaźne,

OBJAWY:

- nie daje specyficznych dla tej choroby objawów,

- objawy ogólnoustrojowe:

DIAGNOZOWANIE GRUŹLICY

Badanie bakteriologiczne:

- badanie plwociny na obecność prątków Kocha (mikroskopowe badanie materiału),

- badanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego podczas bronchoskopii,

- badanie popłuczyn żołądkowych,

- w gruźlicy pozapłucnej pobiera się próbki w zależności od lokalizacji choroby (np. węzły chłonne, płyn mózgowo-rdzeniowy).

Badanie radiologiczne:

- RTG klatki piersiowej - obecność nacieków często z cechami rozpadu tkanek.

Odczyn tuberkulinowy,

Badanie histopatologiczne wycinków - rzadko.

LECZENIE gruźlicy

1. Leki przeciwprątkowe:

2. Leczenie standardowe gruźlicy, zalecane przez WHO:

a) jednoczesne podawanie czterech leków przez pierwsze dwa miesiące:

b)leczenie powinno być nadzorowane (zapewnia wysoką skuteczność).

ZAPOBIEGANIE - specyfika działań pielęgniarskich:

ELEMENTY PROCESU PIELĘGNOWANIA

  1. Rozpoznanie pielęgniarskie - wywiad:

  1. Obserwacja chorego:

  1. Analiza dokumentów:

MODEL OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD CHORYM Z GRUŹLICĄ

Problem zdrowotny I

Zaburzenia oddychania spowodowane toczącym się w płucach procesem chorobowym.

Cel pielęgnowania:

Poprawa warunków oddychania, zmniejszenie duszności.

Plan pielęgnowania:

Problem zdrowotny II

Dyskomfort chorego spowodowany utrzymującymi się stanami podgorączkowymi, wzmożoną potliwością i ogólnym osłabieniem .

Cel pielęgnowania:

Poprawa samopoczucia chorego, normalizacja temperatury ciała, przywrócenie choremu sił witalnych.

Plan pielęgnowania:

Problem zdrowotny III

Kaszel połączony z odksztuszaniem wydzieliny na skutek toczącego się procesu chorobowego w płucach.

Cel pielęgnowania:

Zapewnienie czystości i higienicznego odksztuszania plwociny, poprawa samopoczucia.

Plan pielęgnowania:

♥ wytłumaczenie choremu zasad higienicznego odksztuszania,

♥ zaopatrzenie chorego w pojemnik z ciemnego szkła o szerokim otworze i płatki ligniny,

♥ farmakoterapia wg zleceń lekarskich,

♥ zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali - nawilżanie powietrza (60-70%), wietrzenie, utrzymanie temperatury powietrza 18-20 o C,

♥ nawadnianie chorego - podaż ciepłych płynów do picia, nawadnianie dożylne w razie potrzeby,

♥ unikanie długiego mówienia,

♥ pouczenie pacjenta o konieczności zaprzestania palenia tytoniu,

♥ obserwacja charakteru, wyglądu i ilości odksztuszanej wydzieliny.

Problem zdrowotny IV

Niepokój i obawy chorego spowodowane koniecznością wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych.

Cel pielęgnowania:

Niwelowanie niepokoju i obaw chorego, przygotowanie psychiczne do planowanych zabiegów diagnostycznych i leczniczych.

Plan pielęgnowania:

♥ nawiązanie kontaktu emocjonalnego z pacjentem,

♥ uzasadnienie konieczności i dostarczenie wyczerpujących informacji na temat wykonywanych badań i zabiegów,

♥ towarzyszenie choremu podczas badań, zapewnienie opieki po ich wykonaniu,

♥ stwarzanie sytuacji ułatwiającej choremu wypowiadanie przeżyć związanych z zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.

Problem zdrowotny V

Brak lub trudna akceptacja choroby.

Cel pielęgnowania:

Pomoc w akceptacji choroby, zapobieganie stanom przygnębienia, udzielanie wsparcia choremu.

Plan pielęgnowania:

♥ wyjaśnienie i uzasadnienie ewentualnej potrzeby izolacji chorego,

♥ stosowanie psychoterapii elementarnej,

♥ dostarczenie informacji o chorobie i celu podejmowanych działań,

♥ wyjaśnienie wątpliwości związanych z chorobą, leczeniem, usprawnianiem,

♥ eliminacja dolegliwości somatycznych,

♥ rozmowa z chorym i rodziną o problemach związanych z chorobą i sposobach i rozwiązania,

♥ organizowanie choremu czasu wolnego, terapia zajęciowa.

Problem zdrowotny VI

Przygnębienie, stany depresyjne z powodu konieczności zmiany zawodu, stanowiska pracy lub rezygnacja z pracy.

Cel pielęgnowania:

Zapobieganie stanom przygnębienia, wzbudzanie pozytywnej motywacji, wskazanie innych możliwości rekompensowania utraconych czynności.

Plan pielęgnowania:

♥ doradzanie w sprawie zmiany zawodu lub stanowiska pracy,

♥ współpraca z pielęgniarką środowiskową i pracownikiem socjalnym,

♥ wzbudzanie motywacji i poznanie innych zainteresowań chorego mogących rekompensować zmianę stanowiska,

♥ wspieranie chorego,

Problem zdrowotny VII

Deficyt w zakresie samoopieki chorego i niepokój przed wypisem do domu.

Cel pielęgnowania:

Edukacja chorego i rodziny, celem przygotowania do samoopieki w warunkach domowych.

♥ ustalenie potrzeb edukacyjnych chorego i rodziny dotyczących samoopieki,

♥ zaplanowanie i przeprowadzenie edukacji w zakresie: istoty i przyczyn choroby, jej profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oddechowej i ogólnousprawniającej,

♥ przeprowadzenie poradnictwa dotyczącego stylu życia chorego w profilaktyce nawrotów choroby i wzmocnienia odporności (żywienie, ruch, eliminacja używek, unikanie stresu).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
ZAWAŁ M.SERC.-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
POCHP - WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
ZAPALENIE PŁUC - WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
OBRZĘK PŁUC-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, in
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
ASTMA OSKRZELOWA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
interna samokształcenie, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
patologia-wyklad, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, patologia
konspekt wykłady 2010, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, Noworodki i położnictwo p
pediatria bad pacj, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
do edukacji zdr, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
Test IV, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, Noworodki i położnictwo praktyka
cystografia mikcyjna, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
bad fiz, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, badania fizykalne
leki pediatria, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria

więcej podobnych podstron