turystyka na obszarach chronionych wyklad 3 09.01.11, turystyka na obszarach chronionych


TURYSTYKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH
wykład #3, 09.01.2011

Planowanie i realizacja zagadnień związanych z turystyką zdrowotną i agroturystyką.

 1. Tytułem wstępu

  - położenie geograficzne, klimat i roślinność
  - struktura demograficzna, przestrzeń zaludnienia i niski8 wskaźnik zaludnienia jest korzystny,
  - walory przyrodnicze
  - rezerwaty przyrody
  - ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne
  - obiekty architektoniczne.

 2. Baza uzdrowiskowa obiektów turystycznych i rekreacyjnych.

- rys historyczny Horyńca i uzdrowisk
- obiekty sanatoryjne oraz turystyczne i rekreacyjne - są modelem, na którym prowadzi się monitoring turystyczno - rekreacyjny. Zaczyna się wykorzystywać te obiekty jako obiekty rurystyczne.

Ad. I. Tytułem wstępu należy podkreślić, że:

- środowisko w którym żyje i pracuje człowiek działa wyczerpująco na sprawność fizyczną i psychiczną,

- zachodzi potrzeba racjonalnego regenerowania sił witalnych poprzez:

* czynny wypoczynek
* odnowę biologiczną wspomaganą
* zabiegi fizjoterapeutyczne (w przypadku zmian czynnościowych narządów ruchu)

- rola profilaktyczna w życiu człowieka

* niska świadomość społeczna (zdrowie publiczne)
* konieczność szkoleń i informacji

Ad. II.

- zadania sanatoriów uzdrowiskowych
- rola gospodarstw agroturystycznych (wpływa na ochronę stanu zdrowia człowieka)
- rozwój turystyki uzdrowiskowej (najważniejsza łączy turystykę i rekreację z odnową biologiczną i rehabilitacyjną)

0x08 graphic
0x08 graphic
więzi pomiędzy
TURYSTYKĄ I REKREACJĄ

ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I REHABILITACJĄ

Dlaczego tak?
Uwarunkowania!

- położenie geograficzne
* lesistość 57% (znacząca forma w organizacji turystyki)
* bogata szata roślinna (podłoże, kwiaty, runo leśne)
* parki krajobrazowe
* ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne (nie zanieczyszcza się terenu i nie niszczy)
* szlaki turystyczne
* architektura sakralna (uwarunkowania przyrodnicze, uniknięcie zagrożeń)

- klimat
* łagodny i ciepły
* mało opadów i wiatrów
* dużo słońca
* mała wilgotność

- walory przyrodolecznicze (schorzenia przewodu pokarmowego, układu moczowego)
* wody siarczkowo - siarkowodorowe
* borowiny (działają na rzecz regeneracji narządu ruchu)

- demografia (daje komfort odwiedzającym)
* małe zaludnienie
* spadek liczby mieszkańców wsi (przestają być terenami przemysłowymi, ludzie zaczynają żyć z turystyki, nie opłaca się uprawiać rolnictwa)
* wzrost liczby mieszkańców zdroju.

Opracowuje się w oparciu o”

- dane statystyczne Urzędu Gminy,
- materiały z instytucji świadczących usługi turystyczne i hotelarskie
- dane z sanatoriów uzdrowiskowych.

Które obrazują:

- dynamikę przepływu turystów i kuracjuszy przez różne ośrodki na terenie gmin uzdrowiskowych

Oraz charakteryzują:

- grupy kuracjuszy i wczasowiczów przybywających do ośrodków sanatoryjnych w różnych

porach roku i korzystających z bazy sanatoryjnej nie tylko z potrzeby leczenia, ale wybierają

je jako miejsca rekreacji i wypoczynku w warunkach o wysokim standardzie

(wykorzystywane przez prawdziwych turystów)

 1. Analizy opiera się o wyniki uzyskanych ankiet wypełnionych przez kuracjuszy i turystów przez kilka lat korzystających z bazy hotelarsko-gastronomicznej i rekreacyjnej, sanatoriów, które nie są pacjentami rehabilitacyjnym i korzystających z założenia z pobytu korzystają z zabiegów podnoszących sprawność.

Pytania:

1. Zamieszkanie w aglomeracji

2. Cel przybycia do uzdrowiska turystyczno-rekreacyjnego lub rehabilitacji

3. Motywacja

4. Czas okres pobytu

5. Charakter pobytu rodzinny lub indywidualny

6. Standard usług

7. Struktura kosztów wysokie czy niskie

8. Ocena walorów przyrodniczych i możliwość korzystania z walorów turystycznych

 1. Zakres zainteresowania gospodarstwami agroturystycznymi:

  Charakter ośrodków: wyłącznie baza noclegowa, pensjonat noclegowy, pensjonat noclegowy z pełnym wyżywieniem, gospodarstwo agroturystyczne prowadzące działalność rolniczą, gospodarstwo agroturystyczne prowadzące jazdy konne bez produkcji rolniczej, inne obiekty uatrakcyjniające pobyt turystów.

 2. ………………………………….: wzrost zainteresowań, formy zainteresowań, jako oceniają turyści, jak oceniają właściciele.

 1. Cele prowadzonych analiz

Cele podstawowe:


podstawowym celem prowadzonych analiz jest wykazanie zainteresowania społeczeństwa spędzaniem wolnego czasu, jak też uprawianiem turystyki i rekreacji połączonej z rehabilitacją na terenie gmin uzdrowiskowych na przestrzeni lat 2000- 2005.

Cele pośrednie:

- przedstawienie walorów przyrodniczych i architektonicznych regionu warunkujących rozwój turystyki i rekreacji,

- określanie relacji między bazą sanatoryjno - uzdrowiskową a różnymi formami rekreacji na terenie gminy uzdrowiskowej
- ocena warunków sprzyjających rozwojowi gminy uzdrowiskowej jako kompleksu sanatoryjno-rekreacyjnego.

Przedstawione opracowania pozwolą na wykazanie dynamiki w zakresie zainteresowania turystyczno - rekreacyjnego klientów decydujących się wypoczywać na terenie gminy uzdrowiskowej.

 1. Efekty prowadzonych analiz obejmują:

 1. Ocenę dynamiki przeobrażeń demograficznych na terenie gmin na przykładzie Horyńca Zdroju.

 2. Badania ankietowe osób przebywających w celach turystyczno-rekreacyjnych do sanatoriów uzdrowiskowych w latach 2000-2005.

 3. Ocenę dynamiki zainteresowań turystów łączoną formą wypoczynku.

 4. Analizę działalności gospodarstw agroturystycznych.

 5. Prognozowanie rozwoju turystyki i rekreacji na trenie gminy uzdrowiskowej i na przykładzie Horyńca Zdroju

Charakterystyka gminy Horyniec Zdrój (kobiet nieco mniej a mężczyzn nieco więcej; powyżej 60 lat kobiet jest 566, a mężczyzn jest 279; liczba młodzieży do 6 lat 480, w wieku 7-15 to 831 w wieku 16-19 to 411, a razem 1722)

Baza uzdrowiskowa

- historia

- stan obecny

Sanatorium prywatne „Bajka”

Sanatorium PPU

Sanatorium KRUS dla rolników

Wyniki badań ankietowych turystów i kuracjuszy

Skąd przybywają?

Najwięcej z dużej aglomeracji powyżej 100,00 tys.

Cel przybycia?

Turystyczno-rekreacyjne 27%

Rehabilitacyjne 10%

Turystyczno-rekreacyjne i rehabilitacyjne 63%

Inne 0%

Czas pobytu ?

10 dni 33%

2 tyg. 39%

3 tyg. 13%

okazjonalne 15%

Oferta usług agroturystycznych (dominują usługi całoroczne, standard z łazienką, dominują ze śniadaniem, atrakcje kąpieliska, wędkowania, jazda konna ,a ¼ obiektów oferuje jazdę konną

Dynamika wzrostu zainteresowania ośrodkami sanatoryjnymi w latach 2000-2005 (trzykrotny wzrost liczby odwiedzających) Dzisiaj obejmuje 40% spędzania wypoczynku w bazie sanatoryjnej

Dynamika wzrostu zaingerowania gospodarstwami agroturystycznymi 2000-2005 z 1200 na 4000 osób

Jest wiele typów gospodarstw agroturystycznych chałupa, nadwyżkowe ,pensjonacik o średnim charakterze. Najwięcej typów nadwyżkowych obiektów agroturystycznych jest na wsiach.

Prognozowaniu rozwoju turystyki i rekreacji.

- plany zakładają dalszy rozwój turystyki

- rozwój bazy sanatoryjnej

- rozwój gospodarstw agroturystycznych

Bariery w realizacji planów.

- funkcjonalno-przestrzenne (tereny chronione)

- infrastruktura

- społeczno- gospodarcze

- bezrobocie

- niska kultura rolna

- brak dynamiki

- słaby dopływ kapitału

Zwykle gospodarstwa agroturystyczne zakładają profesjonaliści

Wnioski:

1.Walory przyrodnicze oraz właściwości przyrodolecznicze klimatu, wód leczniczych w powiązaniu z możliwościami rehabilitacyjnymi i odnową biologiczną oferowanymi przez sanatoria uzdrowiskowe, mają bezpośredni wpływ na dynamikę wzrostu zainteresowań turystów spędzaniem wolnego czasu i wypoczynkiem na terenie gmin uzdrowiskowych.

2.Rozwijające się na terenie gmin uzdrowiskowych gospodarstwa agroturystyczne stanowią nową formę rekreacji, która ciesz się rosnącym zainteresowaniem turystów co uzasadnia konieczność kreowania polityki sprzyjającej ich rozwojowi.

3. Wypoczynkiem na terenie gmin uzdrowiskowych zainteresowani są mieszkańcy dużych aglomeracji (~100 tys mieszkańców > 58%) co wskazuje na konieczność promocji i reklamy usług turystycznych świadczonych przez ośrodki gminne profesjonalnymi metodami przyciągającymi turystów.

4. Motywacją do spędzania wolnego czasu na terenie gmin uzdrowiskowych jest możliwość równoczesnego korzystania z rekreacji i rehabilitacji (68% ankietowanych) co uzasadnia konieczność współdziałania pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi turystyczno-rekreacyjne z sanatoriami uzdrowiskowymi oferującymi zabiegi rehabilitacyjne.

5. Większość kuracjuszy i turystów (~71%) bardzo wysoko ocenia jakość świadczonych usług turystyczno - rekreacyjno - rehabilitacyjnych, preferuje 2 tygodniowe okresy pobytu i pozytywne ustosunkowuje co świadczy o racjonalnej polityce cenowej prowadzonej przez wszystkie ośrodki na terenie gmin uzdrowiskowych.

6. Gminy uzdrowiskowe wymagają spełnienia określonych warunków ze spełnieniem infrastruktury regionalnej i lokalnej oraz sektora usług specjalistycznych z zakresu odnowy biologicznej i kosmetologii.

7.Baza turystyczno-rekreacyjna określonych obszarów turystycznych wymaga zorganizowania sieci usług o charakterze rozrywkowym. Głównie w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, etnograficzne i kulturowe.

8. Plany rozwoju gmin uzdrowiskowych winny uwzględniać inwestycje umożliwiające organizację życia kulturalnego szczególnie w okresie nasilenia ruchu turystycznego Organizować należy występy regionalne, festiwale, prelekcje o historii kulturze architekturze danego regionu.

9. Warunkiem systematycznego rozwoju gmin uzdrowiskowych jest systematyczna i profesjonalnie prowadzona akcja o charakterze promocyjno-reklamowym moją w nim uczestniczyć wszystkie podmioty świadczące usługi turystyczne oraz rekreacyjne i rehabilitacyjne na jej terenie, a Urząd Gminy winien wykazywać troskę o spójność tych działań, które są podstawą egzystencji Gminy w następnych latach.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
turystyka na obszarach chronionych wyklad 4 23.01.11, turystyka na obszarach chronionych
IKONOGRAFIA ŚWIĘTYCH, WYKŁAD XI, 01 11
IKONOGRAFIA ŚWIĘTYCH, WYKŁAD XII, 01 11
Uprawa roli - semestr III - wykład 09.01.2013, Ogrodnictwo, Semestr III, Uprawa roli, notatki z wyka
Wykład 09 [30.11.05], Biologia UWr, II rok, Zoologia Kręgowców
Ekologia -wykład 09.01.10, GWSH, ekologia
Encyklopedia Prawa - wyklad 09 [13.11.2001], INNE KIERUNKI, prawo, ENCYKLOPEDIA PRAWA
Podstawy prawa wykład 09.01.2013, US, I semestr, Podstawy prawa
wykład 9 09.12.11 - Chloroplasty, neurobiologia 1, bio kom
IS 2011 12 wyklad 09 01 12 2011 MDW
IKONOGRAFIA ŚWIĘTYCH, WYKŁAD XI, 01 11
HISTORIA SZTUKI NOWOŻYTNEJ POLSKIEJ, WYKŁAD X, 20 01 11
Baza testów dla ogółu żołnierzy 09 01 11
wykład (09 01 2014)
Wykład 11 (09 01 2013)
wykłady Zarządzanie zmianami, 01 11
Wyklad V � 03.11.09 (Fizjologia) , Wykład V - 03
FARMAKOLOGIA wykład 09, FARMAKOLOGIA wykład 9 (10 XII 01)

więcej podobnych podstron