Umowa zamiany, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


UMOWA ZAMIANY

Zawarta w dniu .......................................... w .............................. pomiędzy ..............................................

............................. z siedzibą w ............................................... reprezentowanym przez ................................................................, a ....................................................... z siedzibą w ................................................... reprezentowanym przez .............................................................

zwanymi w treści umowy Stronami o następującej treści:

§1

......................................................... jest właścicielem .................................................................................

o wartości ......................................................................................................................................................

......................................................... jest właścicielem .................................................................................

o wartości .....................................................................................................................................................

§2

1. Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zamiany w ten sposób, że ...........................................

przenosi prawo własności ........................................... na .................................................. natomiast .......................................... przenosi prawo własności .......................................... na ................................

.................................

2. Wraz z przedmiotami zamiany Strony umowy przekazują sobie wzajemnie dokumenty związane z zamienianymi rzeczami.

3. Wydanie przez Strony rzeczy nastąpi w dniu ...........................................................................................

§3

Każda ze stron oświadcza, że przedmioty zamiany stanowią wyłączną jej własność nie obciążoną

prawami osób trzecich.

§4

Tytułem różnicy wartości przedmiotu, ................................. dokona dopłaty kwoty ....................................

na rzecz ............................................ w terminie do .....................................................................................

§5

Koszty związane z niniejszą umową ponoszą Strony po połowie.

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona                                                                    Strona

.........................................                                             .....................................

www.Auto.pl - Internetowa AutoGiełdaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa-kupna-sprzedaży samochodu (Współwłaściciel), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
apelacja od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).ln
apelacja od wyroku, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron