sprawko nr22lukmur, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość materiałów II, WM 2, laborki, Sprawka


Łukasz Murawski

Gr. 3 L-5 WM2

R.A. 2004/2005

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

Temat 1 : Wyznaczanie współczynnika sprężystości podłużnej dla drewna.

1. Aparatura

a) maszyna wytrzymałościowa firmy Amsler wyspecjalizowana do badań drewna

0x01 graphic
0x01 graphic
b) suwmiarka

c) czujnik zegarowy o zakresie 10 mm i elementarnej działce 0,01 mm

2. Próbka - drewniana beleczka;

3. Przebieg doświadczenia

a) określenie rzeczywistych wymiarów przekroju b i h

b = 19,8 mm h = 19,2 mm

b) ustawienie belki na podporach, ustawienie zakresu na 1000 N i wyzerowanie wskazówki siłomierza maszyny

c) ustawienie czujnika zegarowego (lekko wciskamy trzpień)

d) poddanie belki kolejnym obciążeniom 0x01 graphic
(według tablicy 1) i przy każdym z nich wykonanie odczytu 0x01 graphic
na czujniku wraz z wpisaniem go do tablicy; każdy odczyt wykonujemy po 30 s działania kolejnego obciążenia

e) zestawienie wyników badań;

i

0x01 graphic

[ N ]

Odczyty 0x01 graphic

[ mm ]

Δ0x01 graphic
= 0x01 graphic
- 0x01 graphic

[ N ]

Δ0x01 graphic
= 0x01 graphic
- 0x01 graphic

[ mm ]

0x01 graphic

[ MPa ]

1

100

0,52

0

0

0

2

200

0,77

100

0,25

9864,26

3

300

1,00

200

0,48

10275,27

4

400

1,26

300

0,74

9997,56

5

500

1,51

400

0,99

9963,90

E = 10025,25

f) objaśnienie wzorów

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
- moment bezwładności, obliczony dla rzeczywistych wymiarów przekroju, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
= 11678,52 mm0x01 graphic

l - odległość między podporami, l = 240 mm

Temat 2 : Wyznaczanie modułu odkształcenia postaciowego (modułu Kirchoffa) przy skręcaniu.

1. Aparatura

a) skręcarka firmy Amsler o zakresie 500 Nm i elementarnej działce momentomierza równej 2 Nm

b) kątomierze zamocowane na skręcarce, służące do pomiaru kąta skręcania

2. Próbka - metalowy pręt

3. Przebieg doświadczenia

a) zamocowanie pręta w uchwytach skręcarki i połączenie tarcz kątomierzy z prętem w przekrojach A i B, odległych od siebie o 0x01 graphic
= 100 cm

b) poddanie pręta skręcaniu momentem wstępnym 0x01 graphic
= 100 Nm, a następnie wykonanie odczytów na kątomierzach A i B

c) zwiększenie momentu do wartości 0x01 graphic
= 500 Nm, a następnie wykonanie odczytów na kątomierzach A i B

d) zestawienie wyników badań;

0x01 graphic

[ Nm ]

Odczyty na kątomierzach [ ° ]

A

B

0x01 graphic
= 100

12,3

3,8

0x01 graphic
= 500

41,65

21,8

Δ0x01 graphic
= 400

Δ0x01 graphic
= 29,35

Δ0x01 graphic
= 18

Δ0x01 graphic
= Δ0x01 graphic
- Δ0x01 graphic
= 11,35

f) objaśnienie wzorów

Δ0x01 graphic
- przyrost kąta obrotu w przekroju B

Δ0x01 graphic
- przyrost kąta skręcania pręta na długości 0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie: Δ0x01 graphic
- różnica momentów 0x01 graphic
i 0x01 graphic

Δ0x01 graphic
- przyrost kąta skręcania pręta na długości 0x01 graphic
; do powyższego wzoru wstawiamy kąt skręcania w radianach; Δ0x01 graphic
= 0,1979 rad

0x01 graphic
- odległość między punktami A i B

0x01 graphic
- biegunowy moment bezwładności, obliczony dla rzeczywistych wymiarów przekroju, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
= 7,95 cm0x01 graphic

Temat 3 : Pomiar twardości stali metodą Brinella.

1. Aparatura

a) twardościomierz niemiecki typu HPO - 250

0x01 graphic
0x01 graphic
b) wgłębnik w postaci kulki z bardzo twardej stali; w doświadczeniu użyto kulki o średnicach 0x01 graphic
= 2,5 mm

2. Próbka - pierścień wykonany ze stali

3. Przebieg doświadczenia

  1. założenie obiektywu (70 - krotne powiększenie) i kulki; w pierwszej próbie zakładamy kulkę o średnicy 0x01 graphic
    = 2,5 mm a w drugiej - kulkę o średnicy 0x01 graphic
    = 5 mm

b) wciśnięcie przycisku z obciążeniem: 0x01 graphic
= 187,5 kG dla kulki o średnicy 0x01 graphic
= 2,5 mm, K = 30, gdzie:

K - stosunek obciążenia F do kwadratu średnicy badanej próbki: dla kulek o danych średnicach D obciążenie dobierane jest tak, aby K = const i kąt wciskania kulki ϕ = const (wtedy odciski będą geometrycznie podobne); dzięki temu uzyskujemy tę samą, porównywalną wartość twardości Brinella HB

c) ułożenie badanej stalowej próbki na stoliku pomiarowym, a następnie przez pokręcenie poziomym kołem podniesienie stolika i dociśnięcie próbki do czarnej stożkowej osłony

d) wciśnięcie czarnego przycisku włączającego elektromagnes (wgłębnik zajmuje dolne położenie i uwalnia się dźwignia z obciążnikami)

e) po 15 s utrzymywania obciążenia F odciążamy wgłębnik przez naciśnięcie w dół (do oporu) końca dźwigni znajdującej się z prawej strony twardościomierza; obiektyw urządzenia mikroskopowego samoczynnie wraca w dolne położenie

f) sprawdzenie ostrości obrazu odcisku na ekranie

g) pomiar średnicy obrazu odcisku za pomocą urządzenia mikroskopowego z dokładnością do 0,001 mm, w kierunku poziomym i pionowym

0x01 graphic
= 0,809 mm 0x01 graphic
= 0,811 mm

0x01 graphic
d = 0,81 mm

h) miarą twardości Brinella jest stosunek użytej siły do wywołanego nią pola powierzchni odcisku

0x01 graphic

gdzie: F - siła wyrażona w kG

D - średnica kulki w mm

d - średnica podstawy odcisku w mm

wynikowi nie przypisujemy żadnych mian

i) w przypadku naszego doświadczenia dokonano odczytu twardości w skali Brinella z tablicy na podstawie średnicy odcisku; dla d = 0,81 mm HB = 354

Temat 4 : Pomiar twardości stali metodą Vickersa.

1. Aparatura

a) twardościomierz niemiecki typu HPO - 250

0x01 graphic
0x01 graphic
b) wgłębnik w postaci diamentowego ostrosłupa foremnego o podstawie kwadratowej i kącie między przeciwległymi ściankami α = 136°; kąt α dobrano tak, że odpowiada on średniemu kątowi wciskania kulki w metodzie Brinella

2. Próbka - pierścień wykonany ze stali

3. Przebieg doświadczenia

  1. założenie obiektywu (70 - krotne powiększenie) i diamentowego ostrosłupa foremnego

b) wciśnięcie przycisku z obciążeniem: F = 100 kG

c) ułożenie badanej stalowej próbki na stoliku pomiarowym, a następnie przez pokręcenie poziomym kołem podniesienie stolika i dociśnięcie próbki do czarnej stożkowej osłony

d) wciśnięcie czarnego przycisku włączającego elektromagnes (wgłębnik zajmuje dolne położenie i uwalnia się dźwignia z obciążnikami)

e) po 15 s utrzymywania obciążenia F odciążamy wgłębnik przez naciśnięcie w dół (do oporu) końca dźwigni znajdującej się z prawej strony twardościomierza; obiektyw urządzenia mikroskopowego samoczynnie wraca w dolne położenie

f) sprawdzenie ostrości obrazu odcisku na ekranie

g) pomiar przekątnych obrazu odcisku za pomocą urządzenia mikroskopowego z dokładnością do 0,001 mm

0x01 graphic
= 0,504 mm 0x01 graphic
= 501 mm

0x01 graphic
d = 0,502 mm

h) miarą twardości Brinella jest stosunek użytej siły do wywołanego nią pola powierzchni odcisku

0x01 graphic

gdzie: F - siła wyrażona w kG

d - średnica podstawy odcisku w mm

α - kat między przeciwległymi ściankami wgłębnika

wynikowi nie przypisujemy żadnych mian

  1. w przypadku naszego doświadczenia dokonano odczytu twardości w skali Brinella z tablicy na podstawie średnicy odcisku; dla d = 0,502 mm HV= 736

Temat 5 : Pomiar twardości stali metodą Rockwella.

1. Aparatura

a) twardościomierz niemiecki typu HPO - 250

0x01 graphic
0x01 graphic
b) wgłębnik w postaci diamentowego stożka o kącie wierzchołkowym równym α = 120° ; do badania twardości metodą Rockwella zastosowano skalę C

2. Próbka - pierścień wykonany ze stali

3. Przebieg doświadczenia

a) obciążenie wgłębnika siłą wstępną 0x01 graphic
= 98,1 N powodując jego zagłębienie 0x01 graphic
; czujnik twardościomierza zostaje w tym momencie wyzerowany; obracamy tarczą czujnika przez co ustawiamy kreskę zerową skali C (czarnej) pod wskazówką; rysunek

b) zwiększenie obciążenia stożka do wartości 0x01 graphic
= 1373 N; stożek zagłębia się dodatkowo o wartość 0x01 graphic

c) usunięcie obciążenia 0x01 graphic
po 15 s; obciążenie 0x01 graphic
pozostaje do końca pomiarów; zmniejszenie obciążenia powoduje cofnięcie się stożka o wartość 0x01 graphic
(odkształcenie sprężyste); pozostałe zagłębienie h = 0x01 graphic
- 0x01 graphic
jest podstawą do określenia twardości

d) twardość Rockwella w skali C wyznaczamy ze wzoru

0x01 graphic

gdzie: 0,002 - zagłębienie odpowiadające jednostce twardości Rockwella

e) dokonano trzech pomiarów twardości Rockwella na jednej próbce, w wyniku których otrzymano następujące wyniki

0x01 graphic
= 59,5 0x01 graphic
= 59,5 0x01 graphic
= 60,8

0x01 graphic
0x01 graphic

g) w przypadku badanej próbki twardość Rockwella wynosi 0x01 graphic

Temat 6 : Próba udarności.

1. Aparatura

a) młot Charpy'ego firmy Amsler o zakresie 50 J i elementarnej działce skali urządzenia pomiarowego równej 5 J

0x01 graphic
b) suwmiarka

0x01 graphic

2. Próbka - stalowa próbka typu Menager

3. Przebieg doświadczenia

a) pomiar pola przekroju osłabionego karbem

0x01 graphic
cm0x01 graphic

b) podniesienie wahadła do położenia początkowego

c) ustawienie próbki na podporach

d) zwolnienie wahadła i w efekcie złamanie próbki

e) odczyt na skali, przy wskazówce biernej, wartości energii KU2 zużytej na złamanie próbki KU2 = 9 J

f) oględziny zniszczonej próbki

0x01 graphic
[J/cm0x01 graphic
]

do naszego badania przyjęliśmy próbkę osłabioną karbem w kształcie litery U o głębokości 2 mm, stąd zużyta energia na złamanie takiej próbki ma oznaczenie KU2, a udarność - oznaczenie KCU2

g) opracowanie wyników badań

0x01 graphic
J/cm0x01 graphic

h) w przypadku badanej próbki udarność wynosi KCU2 = 11,25 J/cm0x01 graphic

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawko nr2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
sprawko nr22, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzy
Laborki 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
wytrzy~1 LUkmur1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
laborki 4 (2), Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
Laborki 4, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
Pytania egzaminacyjne111, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
zadania wyd16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
spis wy, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
Ogólne wzorki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
WYDYMAŁA16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzyma
Kształt, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
WZORY1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość
WZORY11, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
wydymała123, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
WYDYMAŁA1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
GOTOWE, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość

więcej podobnych podstron