ZZL PYTANIA TEST[1], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


1. Ogłoszenia prasowe jako forma rekrutacji:

a) stwarza możliwość zgłoszenia zbyt dużej liczby kandydatów

b) są tanią formą rekrutacji

c) docierają do szerokiego kręgu odbiorcy

2. Określenie podaży personelu następuje w oparciu o metody:

a) ocenę menadżerską

b) analizę statystyczną

c) księgę sukcesorów

d) księgę kwalifikacji

e) jeżeli popytu to a i b

3. Perswazja jako jeden z podstawowych motywatorów:

a) brakiem ładunku imperatywności

b) porozumieniem stron: motywującego i motywowanego

c) brakiem podstawowej zgodności interesów motywowanego i motywującego

d) żadne z powyższych

4. Pierwszym niezbędnym etapem ustalenia wynagrodzeń jest:

a) opracowanie tabeli płac

b) wybór form płac

c) wartościowanie pracy

5. Pionierami ideologii ZZL - u byli m.in.:

a) P. Drucker - twórca koncepcji zarządzanie przez cele

b) F. Herzberg - programator idei wzbogacenia się pracy jako środka zwiększania wydajności

c) Ch. Argyris - twórca koncepcji zarządzanie przez integracje

d) Dem Gregor - propagator zasady stosunków wspierających

6. Planowanie zasobów ludzkich w szerokim ujęciu obejmuje:

a) planowanie stanu i struktury personelu

b) planowanie redukcji personelu

c) planowanie warunków pracy

d) ustalenie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk pracy

7. Podejście SITA do zarządzania personelem odznacza się:

a) dominacja motywacji ekonomicznej

b) dominacja awansu poziomego

c) wysokimi kosztami szkoleń

8. Podjęcie decyzji o sposobie rekrutacji kandydata zdeterminowane jest:

a) sytuacja na rynku pracy zewnętrznym

b) faza rozwoju przedsiębiorstwa

c) stosowanym przez firmę modelem polityki personalnej

d) szczeblem stanowiska przeznaczonego do obsady

9. Podstawowe modele organizacyjne w sferze zarządzania zasobami ludzkimi:

a) model dywizjonalny

b) model funkcjonalny

10. Polski rynek pracy dysponuje:

a) mobilnymi zasobami pracy

b) stabilnymi zasobami pracy

11. Praca zespołowa oparta na specjalizacji jednorodnej cechuje się:

a) trudnością identyfikowania się z produktem finalnym 930

b) połączeniem osób wykonujących czynności równoległe

12. Praca zespołowa oparta na specjalizacji jednostronnej cechuje się:

a) realizacja kolejnych czynności przez członków zespołu

b) trudnością identyfikowania się z produktem finalnym

c) wzajemnie uzależnienie pracy członków zespołu

d) połączeniem osób wykonujących czynności równoległe

13. Praca zespołowa oparta na specjalizacji różnorodnej cechuje:

a) realizację kolejnych czynności przez członków zespołu

b) wzajemnym uzależnieniem pracy członków zespołu

14. Pracę zespołową cechuje:

a) współpartnerstwo

b) możliwość udzielania sobie pomocy

c) współdziałanie

d) osobista odpowiedzialność za rezultaty pracy

15. Do wad rekrutacji wewnętrznej należy:

a) możliwość zakłócenia stosunków między ludzkich

b) subiektywizm oceniających

c) zwiększenie szansy pozyskania nowych ludzi o nowych poglądach

d) większy koszt działań niż w przypadku zatrudnienia pracowników

16. Do założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi należą:

a) nacisk na decentralizacje funkcji personalnej

b) rozwój partycypacji pracowników

c) docenienie roli pracy zespołowej

17. Dobrze przemyślana strategia personalna koncentruje się m.in. na:

a) domenie działania

b) dystrybucji zasobów

c) wyróżniającej kompetencji

d) zasięgu

18. Działania wpływające na zewnętrzny marketing kadrowy:

a) prezentacja wizualna firmy

b) odpowiednia rekrutacja

19. Fazy rozwoju funkcji personalne to fazy:

a) operacyjna

b) taktyczna

c) strategiczna

20. Formowanie (kształtowanie zespołu pracowniczego) obejmuje:

a) dobór i rekrutacje pracowników

b) pracowników integrowanie i adaptacje

c) wynagradzanie pracowników

21. Funkcje wynagrodzenia:

a) regulacyjna

b) kosztowa

c) społeczna

d) organizacyjna

e) dochodowa

f) motywacyjna

22. Funkcje płacy w ekonomii:

a) kosztowa

b) konsumpcyjna

c) społeczna

d) socjalna

23. Funkcje płacy w socjologii:

a) konsumpcyjna

b) motywacyjna

c) kosztowa

d) dochodowa

24. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi obejmują:

a) planowanie zasobów ludzkich

b) kształtowanie warunków pracy

c) budowę tablicy kadry rezerwowe

25. Hierarchia potrzeb Maslowa to potrzeby:

a) fizjologiczne

b) uznania

c) bezpieczeństwa

d) samorealizacji

e) społeczne

26. Ideologia ZZL - u opiera się na następujących założeniach:

a) wykorzystanie kultury i tradycji

b) budowanie kultury organizacyjnej

c) rozwój kariery zawodowej pracowników

d) preferowanie potrzeb organizacji względem potrzeb indywidualnych pracowników

27. Instrumenty motywowania w formie zachęty obejmuje:

a) bodźce materialne płacowe

b) bodźce niematerialne (pozapłacowe)

c) awansowanie pracowników

28. Interakcje miedzy pracownikami to istotny czynnik dla etapu rozwoju funkcji personalnej:

a) 1885-1920

b) 1920-1950

c) 1930-1950

29. Komunikacja lidera z członkami zespołu może mieć postać:

a) gwiazdy - to komunikacja jednostronna

b) koła - to komunikacja jednostronna

c) gwiazdy - to komunikacja dwustronna

d) koła - to komunikacja dwustronna

30. Które z zadań są prawdziwe:

a) w modelu SITA liczą się kwalifikacje i rozwój

b) w modelu kapitału ludzkiego kierownik jest opiekunem grupy

31. Które ze zdań są prawdziwe:

a) warunki socjalne należą do bodźców materialnych

b) bodźce materialne tworzą samomotywację

c) bodźce niematerialne dzielą się na indywidualne i grupowe

32. Kulturę liberalną cechuje:

a) kompromis

b) nieformalny przepływ informacji

33. Do kryteriów osobowościowych odnoszących się do doboru kadry kierowniczej zalicza się:

a) umiejętność doboru pracowników

b) zdolność do podejmowania decyzji

c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

d) umiejętność negocjowania

34. Do kryteriów zachowań odnoszących się do doboru kadry kierowniczej zalicza się m.in.:

a) umiejętność motywowania

b) kreowanie klimatu społecznego

c) wytrwałość i systematyczność w działaniu

d) dbałość o realizację celów

35. Do kryterium osobowościowego doboru kadry kierowniczej należy:

a) zdolność do podejmowania decyzji

b) zarządzanie czasem

c) ponoszenie ryzyka

d) nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

36. Do metod absolutnych oceny pracownika nie zalicza się:

a) ranking

b) porównanie parami

37. Do mocnych stron pracy zespołowej zalicza się m.in.:

a) wzrost zadowolenia z pracy

b) podporządkowanie własnego ja ogółowi

c) wzmocnienie więzi między członkami zespołu

d) indywidualizacja podstaw

38. Do najbardziej popularnych metod relatywnych oceny pracowników należą:

a) metody rozkładu normalnego

39. Do najbardziej rozpowszechnionych absolutnych metod oceny pracy pracowników należą m.in.:

a) metoda wydarzeń krytycznych

b) punktowa skala ocen

40. Do podstawowych form oceny zalicza się:

a) ocena retrospektywna

b) ocena permanentna

c) ocena podsumowująca

d) ocena zamykająca

41. Do rekrutacji zewnętrznej zalicza się:

a) bank danych

b) zgłoszenia samoistne

c) giełda pracy

d) ogłoszenia zewnętrzne

42. Do relatywnych metod oceny pracownika należą:

a) metoda rozkładu normalnego

b) porównanie parami

43. Do rodzajów rekrutacji należą:

a) rekrutacja wewnętrzna

b) rekrutacja segmentowa

c) rekrutacja zewnętrzna

d) rekrutacja szeroka

44. Do technik doboru personelu zalicza się m.in.:

a) dyskusje w grupie

b) analizę i ocenę dokumentów kandydata

c) testy

45. Do technik ocen pracowniczych zalicza się m.in.:

a) punktową skalę ocen

b) technikę wydarzeń krytycznych

c) macierze transakcyjne

d) ocenie przyrównującej

46. Do wad modelu kapitału ludzkiego zalicza się:

a) wysokie koszty inwestycji w personel

b) fluktuacja pracowników

c) wysokie płace dla przyciągnięcia najlepszych

d) żadne z powyższych

47. Do wad rekrutacji wewnętrznej należy:

a) możliwość zakłócenia stosunków międzyludzkich

b) subiektywizm oceniających

48. Dobór pracy dla ludzi, aby była zgodna z ich kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz przynosiła satysfakcję zawodową to:

a) cel funkcjonalny selekcji

b) cel organizatorski

c) cel psychospołeczny selekcji

d) cel ekonomiczny selekcji

49. Atmosfera konfliktu emocjonalnego oporu to cecha etapu tworzenia zespołu:

a) formowanie

b) ścierania

c) działania

d) identyfikacji

e) normowania

50. Autorytatywnym poleceniem wykonania czynności są w ramach przymusu:

a) dyrektywy

b) polecenia

c) zalecenia

d) nakazy

51. Bezpośrednie nawiązanie do typowych myśli Owen w produkcji funkcji personalnej nastąpiło w latach:

a) 1825

b) 1920

c) 1930

52. Brak wydatku i niski koszt to zaleta:

a) rekrutacji przy wykorzystaniu agencji doradztwa personalnego

b) rekrutacji przy pomocy urzędu pracy

c) rekrutacji w szkołach wyższych

53. Cechy charakteru dla pracy zespołowej to:

a) zbiorowa odpowiedzialność za rezultaty pracy

54. Cechy kompetentnego konsumenta:

a) techniczne umiejętności przeprowadzania wywiadu

b) umiejętność interpersonalna

c) kreatywność

d) kreatywność i otwartość

55. Cechy rekrutacji wewnętrznej to:

a) pobudzające oddziaływanie na pracowników

b) zmniejszenie płynności kadr

c) trudność rozpoznania kwalifikacji

d) dodatkowy czas na adaptacje

56. Cele szkolenia powinny być zgodne z zasadą SMART:

a) mierzalne

b) terminowe

c) specyficzne

d) rutynowe

0x08 graphic
57. Czas gotowości wytwórczej pracowników to:

a) czas gotowości straty czasu wewnątrz zmianowe

b) czas nominalny - absencja całodzienna

58. Dla potrzeb planowania zatrudnienia i ustalenia źródeł rekrutacji zasadne jest badanie struktury zatrudnionych wg:

a) cech demograficznych

b) stopnia powiązania pracowników z procesem wytwórczym

c) wykonywanego zawodu i specjalności

59. Dla pracodawcy najistotniejsze następujące funkcje plac:

a) bodźcowa funkcja płac

b) dochodowa funkcja plac

c) kosztowa

d) społeczna

60. Do absolutnych metod oceny pracownika należą:

a) punktowa skala ocen

b) metoda rozkładu statystycznego

c) metoda wydarzeń krytycznych

d) krytyczne zarządzanie przez cele

61. Do czynników higienicznych w dwuczynnikowej teorii Herzberga należy:

a) wynagrodzenie

b) pewność pracy

62. Do czynników motywujących w dwuczynnikowej teorii Herzberga należą:

a) odpowiedzialność

b) uznanie

63. Do formy racjonalnej perswazji należą:

a) apele

b) propaganda

c) doradztwo

d)przekonywanie

64. Do grup potrzeb wzrostu w teorii A. Maslowa należą m.in. potrzeby wyższe:

a) uznanie

b) społeczne

65. Do grup potrzeb wynikających z braku lub niedostatku w teorii Maslowa należą m.in.:

a) fizjologiczne

b) bezpieczeństwa

66. Lider transformacyjny:

a) stara się wyprzedzić konkurencje

b) tworzy misje firmy, za którą bierze odpowiedzialność

c) uzależnia losy firmy od jej kierownictwa

d) jest bezwzględny w realizacji zadań i celów

67. Model kapitału ludzkiego wraz z personelem jest stosowany:

a) w przypadku dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

b) w sytuacji nadwyżki podaży pracowników na rynku pracy

68. Model motywacji zwany modelem stosunków współdziałania (wg Stonera i Wankla) wiąże się z:

a) Eltonem Mayo

b) funkcjonowaniem nieformalnych grup

69. Model polityki personalnej - model SITA charakteryzuje się następującymi założeniami:

a) rozwój pracownika jest podstawowym bodźcem

b) człowiek jest istotą ukształtowaną i nie można go zmienić

c) konkurencja miedzy pracownikami spełnia role motywacyjną

70. Model procedur selekcji to m.in.:

a) kompensacyjna

b) procedura hybrydowa

c) bieg przez płotki

d) bieg z przeszkodami

71. Model tradycyjny motywacji (wg Stonera i Wankla) wiąże:

a) motywacyjną rolę wynagrodzeń

b) szkołą naukowej organizacji pracy

72. Model zasobów ludzkich jako model motywacji cechuje:

a) dążenie do rozszerzenia odpowiedzialności

b) potrzeba osiągnięć i potrzeba znaczenia pracy

73. Motywacja wewnętrzna pracowników jest instrumentem o charakterze:

a) instrumentalnym

b) autotelicznym

c) mieszanym

74. Motywowanie opiera się o:

a) rozpoznanie potrzeby motywowanego

b) potrzeby własne motywującego przeniesione na motywowanego

c) potrzeby zespołu pracowniczego, w którym funkcjonuje motywowany

75. Na określenie strategii (a więc i strategii …) wpływ mają czynniki:

0x08 graphic
a) twarde tj. strategia organizacyjna

b) miękkie tj. stosowane technologie

c) twarde tj. kultura organizacyjna

d) miękkie tj. kwalifikacje personelu

76. Na proces pozyskiwania pracowników składa się:

a) identyfikacja profilu stanowiska pracy

b) planowanie form i źródeł rekrutacji

c) ocena podaży na rynku pracy

d) ustalenie profilu kwalifikacyjnego wymagań

77. Najbardziej efektywnym miernikiem wydajności pracy jest:

a) wartość sprzedaży w stosunku do zatrudnienia

b) wartość sprzedaży w stosunku do efektywnego czasu pracy

78. Nieprawidłowo sformułowana krytyka ….:

a) używanie podniesionego głosu

b) stosowanie kilka kar równocześnie

c) używanie uogólnień

d) brak informacji o oczekiwaniach motywowanego

79. Obiektywną przyczynę ma u swojego podłoża:

a) konflikt racjonalny

80. Ocena pracownika spełnia funkcje BCD:

a) wartościującą

b) motywującą

c) weryfikująco-korygująca

d) informacyjno-korekcyjna

81. Wg klasyfikacji Ketsa de Vriesa i Millera wyróżnia się kultury organizacyjne:

a) paranoidalną

b) degresywna

82. Wg Mc Gregora dla sprawnie funkcjonującego zespołu charakterystyczne są cechy:

a) brak krytycznych opinii

b) częste opinie krytyczne

c) jednorodność w rozwiązywaniu problemów

d) dominacja przywódcy nad członkami zespołu

83. Wg Feldmana stadia rozwoju kariery to:

a) eksploracja

b) zmiana

c) utwierdzenie

d) próba

84. Wg Mc Gregora cechami skutecznego zespołu są:

a) wysłuchanie krytycznych opinii

b) brak krytyki

c) dominacja przywódcy

d) niejednomyślność w rozwiązywaniu problemów

85. Współczesna tendencja w polityce płacowej jest:

a) wzrost stałej podstawowej części wynagrodzeń

b) wzrost ruchomej (premiowej) części wynagrodzeń

c) względna równowaga między stałą a ruchomą

86. Wśród etapów organizacji zespołu wyróżnia się:

a) etap działania

b) etap formułowania (formowania)

c) etap konfliktu

87. Wśród podejść do zarządzania personelem wyróżnia się m.in.:

0x08 graphic
a) podejście wariantowe

b) podejście marketingowe

c) podejście interakcyjne

d) podejście funkcjonalne

88. Wśród metod wartościowania stanowisk pracy wyróżnia się:

a) metody sumaryczne

b) metody stochastyczne

c) metody analityczne

d) metody socjometryczne

89. Wśród nowoczesnych technik do doboru personelu może wystąpić wywiad:

a) panelowy

b) indywidualny

c) strukturalizowany

d) standardowy

90. Wśród ośmiu ról kierowniczych wg Quinna występują:

a) innowator

b) koordynator

91. Wybór ludzi najlepiej wykonujących prace i eliminacje tych, którzy się nie nadają:

a) cel funkcjonalny selekcji

b) cel organizatorski selekcji

c) cel psychospołeczny selekcji

d) cel ekonomiczny produkcji

92. Wynagrodzenie za prace obejmuje:

a) płacę

b) premie

c) udział w zyskach

d) dodatki do plac wynikające ze zbiorowych układów pracy

93. Zadowolenie pracownika występuje w sytuacji gdy:

a) zarobek oczekiwany = faktycznemu

b) zarobek faktyczny jest mniejszy od oczekiwanego

c) zarobek jest większy od oczekiwanego

94. Zalety modelu SITA to m.in.:

a) konkurencja i rywalizacja

b) stabilizacja pracowników

c) profesjonalizm

d) jasne kryteria rekrutacji

95. Zasadniczym narzędziem zarządzania personelem są:

a) planowanie kadr

b) formowanie

c) motywowanie

d) kontrolowanie

96. Zatrudnienie ustalone dla stanowisk robotniczych uzyskujemy:

a) dzieląc czas nominalny przez straty czasu pracy

b) dzieląc sumę godzin nadliczbowych przez czas pracy jednego zatrudnionego

c) dzieląc straty czasu przez czas pracy i zatrudnionego

97. Zespół pracowniczy jest systemem:

a) wolitywnym

b) zamkniętym

c) kierowniczym

98. Zespoły pracownicze analizujące czynności podstawowe oraz czynności pomocnicze:

a) integruje funkcje w układzie pionowym

b) integruje funkcje w układzie poziomym

c) o pełnej specjalizacji

d) o strukturze macierzowej

99. Zespół pracowniczy to system:

a) hierarchiczny

b) aktywny

c) stabilny

d) zamknięty

100. Zespół pracowniczy traktowany jest jako system:

a) o działaniu planowym

b) hierarchiczny

c) o działaniu sytuacyjnym

101. Źródłami konfliktów wg Stonera są:

a) różnice celów poszczególnych komorek

b) różnice wartości poglądów

102. Pracownicy realizujący operacje podstawowe, pomocnicze i usługowe należą:

a) zespołów pełnej specjalizacji

b) zespołów strukturze macierzowej

c) zespołów integrujących funkcje w układzie poziomym

d) zespołów integrujące funkcje w układzie pionowym

103. Prawidłowe są następujące stwierdzenia:

a) model kapitału ludzkiego - przywódca jest opiekunem pracowników

b) model SITA - kształcenie i rozwój mają kluczowe znaczenie

c) model kapitału ludzkiego - kryterium awansu są posiadane kwalifikacje zawodowe

d) model SITA - motywacja ekonomiczna

104. Prawidłowo połączonymi koncepcjami i kryteriami oceny są:

a) koncepcja oceny wg wyników - kryteriów kwalifikacyjne

b) koncepcja oceny wg cech - kryteria zachowań

c) koncepcja oceny wg czynności - kryteria behawioralne

d) koncepcja oceny wg zachowań - kryteria efektywnościowe

105. Procedury selekcji to:

a) bieg przez płotki

b) skok przez płotki

c) kompensacyjna

d) koncentryczna

106. Przy ustalaniu wielkości zatrudnienia pracowników umysłowych stosuje się następujące metody:

a) metody analizy głębi zadania

b) metody analizy wartości

c) metody receptywne

d) metody pomiaru czasu pracy

107. Przyczyny oporu wobec wprowadzanych zmian to m.in.:

0x08 graphic
a) zrozumienie potrzeb zmiany

b) konformizm postaw 1930-1950

c) szukanie starych wypróbowanych rozwiązań

d) zbyt częste wprowadzenia

108. Przymus jako jeden z podstawowych motywatorów charakteryzuje się:

a) partnerstwem stron motywującego i motywowanego

b) dużym stopniem imperatywności

c) brakiem zgodności interesów motywowanego i motywującego

d) potrzeb wywołania zainteresowania określonym zachowaniem

109. Rekrutacja bierna personelu to:

a) ogłoszenia w mediach

b) nabór przez doradztwo kadrowe

c) leasing personelu

d) umowy o dzieło

110. Rekrutacje otwartą cechuje;

a) zapobieganie konfliktom personalnym

b) sformalizowane procedury

c) otwartość kanałów komunikacji

d) szybkość działania

111. Strategia motywacyjna opiera się na:

a) doborze stanowiska i rodzaju pracy

b) uznawania potrzeb i celów firmy za priorytetowe względem oczekiwań motywującego

c) pomocy w pozytywnym wykorzystaniu wcześniejszych błędów w dalszej pracy

112. Szacowania popytu na rynku pracy dokonuje się w oparciu o techniki:

a) symulacje komputerowe

b) macierze transakcyjne

c) ocenę menadżerską

d) macierze transformacyjne

113. Świadczenia pozapłacowe pełnią funkcje:

a) socjalną

b) integracyjną

c) motywacyjną

d) sprawnościową

114. Techniki szkoleniowe agencji doradztwa:

0x08 graphic
a) dyskusje grupowe

b) gry symulacyjne

c) odgrywanie ról

d) studium przypadków

115. Test selekcyjny powinien być:

a) wiarygodny

b) obligatoryjny

c) wystandaryzowany

d) efektywny

116. Typami kariery profesjonalnej są:

a) kariera oparta na autonomii

b) kariera mentora

c) kariera poszukiwawcza

d) kariera specjalisty

117. Typowymi błędami towarzyszącymi procedurze oceny mogą być:

a) efekt zakotwiczenia

b) błąd kontrastu

c) zasada reprezentatywności

d) efekt pierwszeństwa

118. W koncepcji ZZL - u na funkcje organizacyjną zasobów ludzkich składa się m.in.:

a) formowanie celów ZZL

b) polityka płacowa

c) wartościowanie pracy

d) gospodarowanie funduszem czasu pracy

119. W koncepcji ZZL - u na funkcje sterowania zasobami ludzkimi skład się m.in.:

a) kształtowanie stosunków międzyludzkich w środowisku pracy

b) planowanie zatrudnienia

c) dobór kandydatów

d) podejmowanie decyzji dotyczących zwalniania pracowników

120. W kwalifikacji kultur organizacyjnych wg Deala -Kennediego nie wyróżnia się:

a) kultury schizoidalnej

b) kultury dramatycznej

c) kultury degresywnej

121. W odniesieniu do motywacji prawdziwe są sformułowania:

a) sukcesy mogą odnosić tylko ludzie wyjątkowi

b) pracowników motywuje oddziaływanie grupy na jednostkę

c) pracowników motywuje oddziaływanie jednostki na grupę

122. W planowaniu potrzeb personalnych wykorzystywane są:

a) plany strategiczne

b) plany taktyczne

c) plany operacyjne

d) plany bieżące

123. W procesie adaptacji nowego pracownika wyróżnia się następujące etapy:

a) poinformowaniu pracownika o zatrudnieniu

b) wprowadzenie na miejsce pracy

c) konfrontacja oczekiwań pracownika z rzeczywistością

d) rozbudzenie potrzeby krytycznej oceny swojej pracy

124. W procesie selekcji do szybkiego oszacowania czy kandydat jest odpowiedni na dane stanowisko służy:

a) formularz podania

b) wstępny wywiad eliminacyjny

c) testowanie

d) wywiad szczegółowy

125. W przypadku wzrostu poziomu technicznego procesów wytwórczych najbardziej skuteczne są:

a) akordowa forma płac

b) akordowo-premiowa forma płac

c) czasowo-premiowa forma płac

d) płaca zadaniowa

126. W tzw. Michigańskim modelu zarządzania personelem:

a) strategia personalna jest narzędziem realizacji strategii i rozwoju firmy

b) strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest przygotowana do strategii rozwoju zasobów personalnych

127. Wartości określające dobrego pracownika to m.in.:

a) asertywność

b) bechmarking (porównywanie wyników swoich do innych lepszych)

c) umiejętność zarządzania czasem

128. Według Druckera innowacja ma charakter:

a) koncepcyjny

b) percepcyjny

129. Wewnętrzna motywacja jednostki zależy od:

a) poglądów i wartości

b) osobowości

c) postaw podwładnych

d) podwładnych zainteresowań

130. Wewnętrzny rynek kształtują:

a) treść zadania

b) klimat organizacji

c) zachowania kadry kierowniczej

d) cele przedsiębiorstwa

131. Wg Dobrzyńskiego klasyfikacji kultur przedsiębiorstwa. W oparciu o więzi zachowania i organizacji. Wyróżnia kulturę:

a) biurokratyczna

b) liberalna

132. Wg Druckera każdą innowacje cechuje:

a) analiza źródeł

b) percepcja

c) prostota

d) dążenie do przywództwa

133. Idea w koncepcji ZZL, wartościowanie pracy i (…) mieści się w funkcji:

 1. Sterowania

 2. Organizowania

 3. Prognozowania

 4. Motywowania

134. Przedstawicielami teorii treści dla koncepcji motywowania są:

 1. Maslow - Atkinson

 2. Porter - …?

 3. Skiner - Vroom

 4. Herzberg - Mc Gregor

135. Wg Stonera etapami procesu negocjacji są:

 1. Konsolidacja

 2. Wykończenie

 3. Konsultacja

 4. Finalizacja

136. Do testów sytuacyjnych oceniających zdolność kandydata należą:

 1. 0x08 graphic
  Wywiad

 2. Koszyk zadań

 3. Dyskusje w grupie bez lidera

 4. Symulacje zachowań

137. Do źródeł rekrutacji zewnętrznej nie zalicza się:

 1. Zgłoszenia samoistne

 2. Ogłoszenia zewnętrzne

 3. Giełda pracy

 4. Baza danych

138. Możliwość dokonywania zmian we wprowadzonej innowacji i jej ciągła adaptacja do bieżących uwarunkowań to:

 1. Rzetelność innowacji

 2. Skłonność innowacji

 3. Odwracalność innowacji

 4. Żadne z w/w

139. Do czynników wpływających na skuteczność pracy przełożonego należą:

 1. Wymaganie zadania

 2. Oczekiwania przełożonego

 3. Zachowanie podwładnego

 4. Kultura organizacji

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklady-zzl, logistyka, semestr I, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo Finansowe-pytania 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi
ZZL-EGZAMIN-20121, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
zzl.19-27, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
ZZL, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
zzl 10-18, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
zzl rekrytacja itp, Zarządzanie zasobami ludzkimi
test zarzadzanie zasobami ludzkimi
ZZL (1), Logistyka, rok2, zarzadzanie zasobami ludzkimi
pytania z negocjacji 2-1, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Negocjacje, NEGOCJACJE
ZZL(1), Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Nowoczesne metody zzl (Nowoczesne motody zarządzania zasobami ludzkimi) wykłady, Zarządzanie UWM
pytania testowe zzl + odpowiedzi, administracja, Reszta, STARE, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pytania ZZL stud, administracja, Reszta, STARE, Zarządzanie zasobami ludzkimi
PYTANIA TESTOWE ZZL, administracja, Reszta, STARE, Zarządzanie zasobami ludzkimi
pytania na egzamin z zzl, Zarządzanie ZZL studia WAT, II SEMESTR, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pytania na egzamin z ZZL jakie były na dziennych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

więcej podobnych podstron