Zasady tworz[1]. prawa ¦¦ÔǦci+äÔ ÇŽga, IV SEMESTR, legislacja

Pobierz dokument
643.doc
Rozmiar 116 KB

Zasady techniki prawodawczej:

Formalnoprawna:

- Pewna procedura

- Sposób postępowania

Materialnoprawna

Materialnoprawnej zasady tworzenia prawa -nie może naruszyć.

Podmiot:

Pisze, uchwala, publikuje

dokonuje wykładni

Wykładnia aktów prawnych nie może być sprzeczna z zasadami demokratycznego państwa.

Rozumienie a zrozumienie treści aktu normatywnego.

Prawodawca nadaje komunikat i mamy adresata, odbiorcę.

Adresat może jedynie rozumieć, a nie zrozumieć akt normatywny.

Przy rozumieniu nie ma pewności czy dobrze interpretujemy akt normatywny.

W Polsce mamy formalno-materialny model państwa prawnego.

Formalny:

- praworządność organu publicznego

- działa na podstawie i w ramach prawa

- nie wypowiada się na temat treści

Sprawiedliwość społeczna - z tego sformułowania wynika, że w Polsce mamy formalno-materialny model państwa prawnego.

Źródła prawa administracyjnego:

1.wąskie rozumienie - wg rozdziału III Konstytucji:

ustawy, akty wykonawcze do ustaw, akty prawa miejscowego

2.szerokie rozumienie:

powszechne, wewnętrzne:

przepisy administracyjne nie wymienione w Kont. Zwyczaj normy odsyłające

ZASADA MOŻE MIEĆ WYJĄTKI.

REGUŁA NIE MOŻE MIEĆ WYJĄTKÓW.

Zasada praworządności jest regułą.

(prawo adm. jest prawem publicznym. Kont. nie zawiera def. Co to jest zasada demokratycznego państwa prawnego.

Demokratyczne państwo prawne jest tłumaczone przez zasady.

Źródłem zasad jest:

Konstytucja, ustawy

trybunał Konstytucyjny

NSA

Rozróżniamy zasady demokratycznego państwa prawnego o charakterze:

materialno - prawnym

ustrojowym, proceduralnym

Zasady nie wykluczają się lecz kumulują oprócz zasady sprawiedliwości społecznej.

Katalog zasad demokratycznego państwa:

1.Zasada sprawiedliwości społecznej.

Na gruncie prawa polskiego Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasada sprawiedliwości społecznej stanowi jedyną zasadę, która może doprowadzić do wyeliminowania w sprawie innych zasad demokratycznego państwa prawnego.

Jest to dość groźne z powodu możliwości eliminowania pozostałych zasad.

2.Zasada praworządności.

W znaczeniu organ władzy publicznej w przeciwieństwie do jednostki działa na podstawie prawa i w granicach prawa.

Zasada jest przestrzegana bezwzględnie.

Szczególnie kwalifikowane podstawy prawne jeśli chodzi o faktyczną działalność mogą stanowić ogólne podstawy prawne - Konstytucja.

3.Zasada ochrony praw dobrze nabytych.

Prawa dobrze nabyte możemy mieć na podstawie ustawy, aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia sądowego, w drodze decyzji.

W wyjątkowych sytuacjach prawodawca może ingerować jeżeli jest to niezbędne dla ochrony interesów państwa. Wkracza się w prawa dobrze nabyte w ostateczności i prawodawca musi dać coś za coś, musi być ekwiwalentność.

[Jeżeli jest nowa ustawa to przepisy przejściowe mają znaczenie do praw dobrze nabytych w poprzednich ustawach.]

4.Zasada równości wobec prawa i w prawie

Nie ma charakteru bezwzględnego.

Jest zasada równości wobec prawa, ale z nierównością wobec prawa możemy mieć wtedy do czynienia jeżeli system prawny a konkretnie jego aksjologia pozwala na uzasadnienie tej nierówności wobec prawa (bilety tramwajowe dla uprzywilejowanych, sklepy).

5.Zasada zaufania do państwa i prawa.

Zasada zaufania obywatela do państwa - osoba która zajmuje funkcję nie może co innego mówić a potem co innego robić, należy dotrzymywać umów.

Zasada zaufania obywatela do prawa - człowiek nie może być zaskakiwany zmianą przepisów prawnych. Człowiek ma prawo do tego, żeby załatwić swoje sprawy pod rządami starej ustawy.

6.Zasada prawa do sądu i rozstrzygania sądowego w rozsądnym czasie.

Spory z organem administracyjnym.

Spory prywatne.

Dwuinstancyjny system sądownictwa.

Dwuinstancyjny system postępowania administracyjnego.

Przedmiot kontroli.

NSA nadzoruje sąd wojewódzki w związku z tym NSA nie koncentruje się na danej sprawie

7.Zasada przejrzystości czyli transparentności, jedności działania władzy publicznej

Odnosi się do dostępu do informacji publicznej.

8.Zasada ochrony prywatności - prawo do prywatności.

Osoba publiczna pozbawia się prawa do prywatności.

Jednego nie traci - nie można ograniczyć człowiekowi wolności sumienia, bo jest to podstawa konstytucyjna można nie wykonywać na tej podstawie rozkazu.

9.Zasada decentralizacji władzy publicznej w tym decentralizacja władzy administracyjnej - zasada ustrojowa

Postulat natury ustrojowej.

Decentralizacja przejawia się tym, że tworzy się organy samorządu terytorialnego.

Zasada dekoncentracji jest zasadą konstytucyjną

10.Zasada proporcjonalności czyli adekwatności działania władzy publicznej.

Można w myśl zasady adekwatności - organ władzy publicznej decydując się na władcze rozstrzygnięcie musi zbadać czy to jest jedyny sposób rozstrzygnięcia sprawy.

- Jeżeli jest to jedyny może mieć miejsce tylko dla realizacji celu.

- Jeżeli jest inny środek to rezygnuje z represji i władztwa, a jeżeli nie to stosuje represję i władztwo.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości. Sprzedaż nieletnim piwa może spowodować cofnięcie zezwolenia na piwo. Spór jest w kwestii czy cofnąć zezwolenie na wszystkie kategorie alkoholu czy tylko na piwo - adekwatność.

11.Zasada wolności działalności gospodarczej

Każdy ma prawo do działalności gospodarczej.

Potrzebne jest zezwolenie lub koncesja.

12.Zasada zrównoważonego rozwoju - art.5 Konstytucji.

Nie może się rozwijać jeden dział kosztem innego - nawiązuje do ochrony środowiska,

rozwój stosunków społecznych na gruncie ochrony środowiska

13.Zasada nie zmieniania w trakcie roku obrachunkowego zasad opodatkowania

Nie można zmieniać stawek podatkowych w ciągu roku podatkowego.

SPECYFIKA PRAWA ADM.(PUBLICZNEGOA ZASADY TWORZENIA PRAWA

Jeżeli wprowadzamy nową regulację musimy zbadać istniejący system.

Prawo administracyjne charakteryzuje się hierarchiczną budową źródeł prawa administracyjnego:

- ustawy i akty zrównane z ustawą.

- akty wykonawcze rozwijające bezpośrednio treść ustawy, tj. rozporządzenia wydawane przez organy władzy

- prawo miejscowe - akty prawa miejscowego

Administracja publiczna nie może regulować prawotwórczo (regulować prawa) w zakresie stosunków społecznych nieuregulowanych ustawowo.

Tworzenie i stosowanie prawa administracyjnego po wejściu RP do Unii Europejskiej:

zasada subsydiarności - zgodnie z tą zasadą w znaczeniu wąskim prawa unii, przedmiotem prawa europejskiego może być to co nie może być przedmiotem samodzielnej i zupełnej regulacji w prawie państwa członkowskiego.

zasada prymatu prawa europejskiego nad prawem państwa członkowskiego - ma znaczenie w kontekście stosowania prawa, nie znajduje zastosowania na płaszczyźnie mocy wiążącej prawa państwa członkowskiego.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości organ władzy publicznej państwa członkowskiego ma obowiązek stosowania prawa europejskiego w przypadku stwierdzenia niezgodności prawa krajowego z porządkiem europejskim.

Organ administracyjny nie ma prawa sprawdzania zgodności aktu prawa miejscowego z ustawą.

Prawo europejskie nie pozbawia mocy wiążącej prawa państwa członkowskiego.

Źródła prawa europejskiego:

- prawo pierwotne:

Traktaty Założycielskie

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości

- prawo wtórne - wtórne normy prawne

Relacje pomiędzy częścią ogólną prawa adm, a ustawami szczególnymi nie przebiega w myśl zasady, że przepis szczególny wyłącza przepis ogólny.

Niezależnie od powyższej tezy nauka prawa adm. posługuje się pojęciem obszarów specjalnych. W prawie adm. i te obszary specjalne stanowią tzw. legalną nielegalność i są przejawem świadomego odejścia przez ustawodawcę od podstawowych zasad ogólnych prawa adm..

Obszary specjalne - to regulacje dotyczące:

- terenów przygranicznych

- terenów akcji ratunkowych

- terenów parków narodowych

W tych postanowieniach ustawodawca odchodzi od zasad ogólnych.

Np. regulacje dot. terenów akcji ratunkowych:

- zasada natychmiastowej wykonalności - dostosowujemy do aktualnej sytuacji zachowania ludzi, które odbiegają od normalnych zasad zachowania (np. schodzenie po linie z drugiego pietra

- atrybut ostateczności

PRAWO MIEKKIE RADY EUROPY- jako czynnik kształtujący treść źródeł prawa w przedmiocie prawa administracyjnego.

Podstawowym źródłem prawa Europy jest konwencja praw czł.

Źródła prawa międzynarodowego to rekomendacja / rezolucje \ prezentacja europejskich standardów.

Merytoryczna treść rezolucji jest odezwą.

REZOLUCJA NR 31 Dot regulacji ordynacji podatkowej kodeksu celnego.

Przez AKT ADM. rozumie zgodnie z rezolucją wszelki środek lub decyzję o charakterze indywidualnym powzięty w wykonaniu władzy publicznej , a mogący powodować bezpośrednie skutki w sferze praw wolności lub interesów osób fizycznych lub moralnych( osoba prawna).

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI NR 31.

I. Prawo do posłuchania - rozumiane, że zainteresowany może przedstawić fakty i argumenty , a także oferować środki dowodowe , które władza administracji bierze pod uwagę i zainteresowany ma być poinformowany , że ma takie możliwości.

II. Dostęp do elementów informacji-zainteresowany informowany jest za pomocą różnych środków zanim dojdzie do aktu o wszystkich możliwościach od których zależy treść tego aktu.

III. Pomoc i przedstawicielstwo - strona może działać z pełnomocnictwa czy pomocy prawnej.

IV. Uzasadnienie aktów administracyjnych - konstrukcja analogiczna , jednostka ma być poinformowana o motywach rozstrzygnięć .

V. Wskazanie środków odwoławczych - ma wskazywać zwyczajne środki prawne, które od niego przysługują.

REKOMENDACJA NR R2 dot. wykonywania dyskrecjonalnych kompetencji adm.

Dyskrecjonalne tzn. uznanie administracyjne.

KOMPETENCJA DYSKLECJONALNA- kompetencja , która przyznaje władzy adm. pewien zakres oceny do podjęcia decyzji , pozwalając jej dokonywać wyboru z pośród wielu rozwiązań prawnie uzasadnionych , takiego które wydaje się jej najbardziej stosowne.

ZASADY PODSTAWOWE WŁADZY DYSKLECJONALNEJ

1. wykonując kompet. dyskrecjonalne władza adm:

- nie kieruje się innym celem jak tylko tym przez wzgląd na który ta kompetencja została jej przyznana

- ta władza postępuje obiektywnie i bezstronnie mając na uwadze tylko elementy właściwe dla danego przypadku

- Przestrzega zasady równości wobec prawa unikając wszelkiej dyskryminacji

- Utrzymuje słuszną relację między ciosami jakie wymierza w prawa wolności lub interesy , a celem który urzeczywistnia ( zasada adekwatności , proporcjonalności)

- Podejmuje swoją decyzję w terminie rozsądnym z punktu widzenia danej sprawy

- Stosuje głównie zasady prawa administracji w sposób stały , ale biorąc pod uwagę szczególne okoliczności każdego przypadku.

TRYB POSTĘPOWANIA:

Ogólne dyrektywy adm., które są przesłankami uznania są albo podane do wiadomości publicznej , albo komunikowane w ramach postępowania administracyjnego.

Gdy władza adm. wydając decyzję uznaniową odchodzi od zasad ogólnych prawa adm. , adresat decyzji musi być poinformowany o powodach tego odejścia.

Kontrola uznania adm. podlega kontroli legalności przed sądem lub innym nie zawisłym organem , ta kontrola nie wyklucz klasycznej kontroli instancyjnej.

Gdy prawo nie określa żadnego terminu wykonania decyzji uznaniowej, to w przypadku jej zaskarżenia do sądu, organ może rozważać celowość jej wykonania. Sąd ma dysponować inform. do kontroli decyzji adm.

REKOMRNDACJA NR R19 w sprawie dostępu do informacji posiadanej przez władze publiczne.

PODSTAWOWE ZASADY DO TEJ REKOMENDACJI:

- Wypracować skuteczne środki do informacji

- Dostęp do informacji publicznej nie musi opierać się na interesie prawnym

- Równego dostępu do informacji publicznej

- Zasada limitacji i restrykcji jakie są konieczne dla ochrony interesów publicznych, oraz ochrony prywatności i innych interesów prywatnych mając na względzie interes jednostki

- Dostęp do informacji w rozsądnym czasie

- Odmowa dostępu do informacji publicznej ma być uzasadniona

- Wszelka odmowa ma podlegać nadzorowi

REKOMENDACJA NR 15 dot. odp. publicznej

WŁADZA PUBLICZNA - każda jednostka prawa publicznego , albo też jakakolwiek osoba prywatna , która wypełnia prerogatywy oficjalnej władzy.

ZASADY DO TEJ REKOMENDACJI:

Należy zapewnić reparacje (Odszkodowanie ) z tytułu szkody spowodowanej przez akt związany z brakiem zachowania się władzy w sposób , którego rozsądnie można się prawnie spodziewać od niej w stosunku do osoby pokrzywdzonej. Nawet jeśli nie było normy nakazującej , należy zapewnić odszkodowanie, jeśli było by rażąco niesłusznym pozwolić by sam pokrzywdzony nosił ciężar szkody , ale przy dwóch dodatkowych założeniach: Albo , że akt miał charakter wyjątkowy bądź szkoda była wyjątkowym rezultatem takiego aktu

Akt służy interesowi publicznemu, a tylko jedna osoba lub graniczna ilość osób poniosła szkodę

- Jeżeli ofiara przyczyniła się do powstania szkody , odszkodowanie można zredukować lub odmówić - Prawo wniesienia pozwu przeciwko władzy publicznej nie powinno podlegać obowiązkowi działania , najpierw przeciwko jej urzędnikowi.

Do odszkodowania w rozsądnym czasie

Narodowość ofiary nie powinna prowadzić do dyskryminacji

REKOMENDACJA NR 16 dot. postępowania adm. interesującego wielką liczbę osób

Podział na trzy kategorie:

1.Wlk. liczba osób , które są użytkownikami aktu adm. , czyli osoba na której wniosek prowadzi się postępowanie z urzędu (strona w roli głównej, która złożyła wniosek)

2. Wlk. liczba osób , które nie są destynariuszami aktu adm., których prawa lub interesy mogą być tym aktem dotknięte (os. trzecie).

3. wlk. liczba osób , które na podstawie prawa krajowego, mogą dowodzić, iż specyficzny interes zbiorczy może być tym aktem dotknięty.

Zasady postępowania admin. interesującego wielką liczbę osób:

1 .akt adm. jest wydawany w rezultacie , gdzie biorą udział osoby zainteresowane

2. gdy władza proponuje przyjęcie takiego aktu , który interesuje tę liczbę osób to powinna być ona o ty poinformowana w sposób pozwalający ocenić ewentualne skutki dla ich praw , interesów , wolności.

Postępowanie partycypacyjne - postępowanie trzech osób

I KATEGORIA - osoby działają osobiście

II KATEGORIA - osoby mające wspólne interesy , winny mianować jednego lub więcej przedstawicieli

III KATEGORIA -osoby mogą być reprezentowane przez ugrupowania lub organizacje.

1. Organ może przyjąć następujące formy postępowania partycypacyjnego :

- pisemne spostrzeżenia

- posłuchanie ( publiczne konsultacje)

- władza może kreować organ doradczy, konsultacyjny.

Akt adm.jest wydawany po rozpatrzeniu wszystkich śr. dowodowych, wniosków, podejmowany jest publicznie

REKOMENDACJA NR 8 w sprawie tymczasowej ochr. sądowej w sprawach administracyjnych

Decyzja ostateczna podlega wykonaniu

REKOMENDACJA NR 1 w sprawie sankcji administracyjnej przyjęta

Normy dzielą się na :

- Sankcjonowane

- Sankcjonujące / znajdują się na końcu/

Sankcja oznacza dokuczliwość za nie zachowanie się zgodne z prawem.

Grzywna jest środkiem egzekucyjnym nie sankcją

Sankcja to np. cofnięcie zezwolenia na coś ....

Norma sankcjonowana wprowadza nakaz lub zakaz , jeżeli adresat nie zachowa norm wówczas występuje norma sankcjonująca , która zawsze znajduje się na końcu . Norma nie musi mieć sankcji.

SANKCJE:

- Kara adm. wykroczenie)

- Grzywna, która jest związana z postępow. egzekucyjnym, w celu przymuszenia może być zastosowana do pewnej granicy wyznaczonej.

-Cofnięcie zezwolenia

- Dyscyplinarna

Rekomendacja nie uważa za sankcje adm. środków, które władze adm. są obowiązane podjąć podczas postępowania karnego.

ZASADY STOSOWANIA:

- sankcja musi być ustalona przez prawo

- sankcji adm. nie można nałożyć z racji czynu , który w czasie jego popełnienia nie był sprzeczny z prawem

Jeżeli obowiązywała mniej dokuczliwa sankcja to później wprowadzona sankcja bardziej surowa nie może być nakładana .

wejście w życie po dokonaniu czynów mniej represyjnych, powinno działać na korzyść osoby , przeciwko której władza adm. rozważa dokonania sankcji. osoba nie może być karana adm. dwukrotnie za ten sam akt na podstawie tej sankcji.

Gdy ten sam akt prowadzi do działania dwu lub więcej władz adm. na podstawie norm prawnych chroniących różne interesy, każda z tych władz powinna wziąć pod uwagę wszelką sankcję wcześniej nałożoną za ten sam akt. Postępowanie powinno toczyć się szybko Jeżeli zostało wszczęte powinno zakończyć się decyzją od której przysługują środki prawne , prawo do sądu . Ciężar dowodu spoczywa na władzy adm.

Zasada- ustawa nie może powtarzać przepisów zawartych w innej ustawie

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO TREŚCI PROJEKTU USTAWY:

1.Zasada wyczerpującej regulacji

2. Zasada nie wprowadzania licznych wyjątków zasada to pewna regulacja - od zasady mogą istnieć wyjątki natomiast reguła nie ma wyjątków.

3. Zasada nie zamieszczania przepisów wykraczająca poza zakres regulacji

4. Zasada nie uchylania i nie zmieniania przepisów regulujących sprawy nie należące do zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy

5. Zasada nie powtarzania przepisów zawartych w innych ustawach, w ratyfikowanych umowach międzyn., oraz innych umowach międzyn dających się bezpośrednio stosować

6. Zasada odsyłania przez ustawę jedynie do innej ustawy względnie do postanowień tej samej ustawy lub ratyfikowanych umów międz. lub innych umów

7. Zasada nie zamieszczania przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych (norma sankcjonowana, sankcjonująca)

8. Zasada zawisłej i syntetycznej redakcji unikającej nadmiernej szczegółowości regulacja nie może być zbyt kazuistyczna.

9. Zasada redagowania zgodnie z regułami języka polskiego, przy unikaniu zdań wielokrotnie złożonych

10. Zasada posługiwania poprawnymi wyrażeniami językowymi

11. Zasada unikania profesjonalizmów , czy wyrażeń specjalistycznych

12. Zasada unikania neologizmów , czyli nowo tworzonych pojęć

13. Zasada - do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń , a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami

14. Zasada - w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi , które nie służą wyrażaniu norm prawnych w szczególności apeli , postulatów, zaleceń , upomnień

15. Zasada przygotowywania wraz z projektem ustawy, projektów podstawowych rozporządzeń

BUDOWA USTAWY

1. Elementy składowe ustawy:

- tutuł

- przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe

- przepisy zmieniające

- przepisy przejściowe i dostosowujące

- przepisy uchylające , przepisy o wejściu ustawy w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy ( PRZEPISY KOŃCOWE)

TYP USTAWY - może mieć charakter opisowy (o ustroju sądu, o gospodarce nieruchomościami)

może być skonstruowany w koncepcji rzeczowej tzn. zaczynamy od słowa np. kodeks, prawa, ordynacja ( prawo budowlane, ordynacja podatkowa, kodeks cywilny itp.)

PRZEPISY MERYTOTYCZNE USTAWY: które zawierają podstawową treść i dzielą się na : ogólne, szczegółowe

OGÓLNE MERYTORYCZNE - regulują podmiot regulacji, przy czym następuje to przez wskazanie spraw, podmiotów których dotyczy lub spraw i podmiotów wyłączonych z regulacji, poza tym przepisy te objaśniają użyte w ustawie określenia i skróty. W przepisach ogólnych można również zamieścić odesłanie do innej ustawy lub postanowień.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE - w przepisach tych nie reguluje się tych spraw , które zostały wyczerpująco unormowane w przepisach ogólnych- merytoryczne szczegółowe zamieszcza się w następującej kolejności: Przepisy prawa mat.

Przepisy ustrojowe

Przepisy proceduralne

Przepisy karne

Prawo materialne przepis prawa mat. powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto , w jakich okolicznościach , i jak powinien się zachowywać (nakazy i zakazy zachowania). Adresat norm materialno - prawnych nie zawsze musi być wskazany. Adresata w normie może nie być wskazanego jeżeli:

- Jest wskazany w przepisach ogólnych ustawy

- Powszechność w przepisach adresatów jest oczywista

- Ten adresat jest wskazany w innej ustawie

PRAWO USTROJOWE przepis prawa ustrojowego zamieszcza przepisy o utworzeniu organów albo instytucji , ich zadania i kompetencje, ich organizacji sposobie ich obsadzania oraz o tym jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór.

PRAWO PROCEDURALNE przepis prawa proceduralnego określa sposób postępowania przed organami lub instytucjami, strony i innych uczestników postępowania, ich prawa i obowiązki w postępowaniu oraz rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu i tryb ich wzruszania.

Ustawa może zawierać załączniki, odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych ustawy. W załącznikach zamieszcza się w szczególności wykresy , wzory tabele, wykazy , opisy o charakterze specjalistycznym.

PRZEPISY KARNE zamieszcza się tylko w przypadku, gdy naruszenie przepisów ustawy nie kwalifikuje się jako naruszenie przepisów KK, Kodeksu Karnego Skarbowego lub Kodeksu Wykroczeń, a czyn wymagający zagrożenia karą jest związany tylko z treścią tej ustawy .

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ( MIĘDZYCZASOWE ) PROCEDURALNE- te przepisy wskazują czy sprawy wszczęte pod rządami starych przepisów i nie zakończone ostatecznymi rozstrzygnięciami są prowadzone pod rządami starego czy też nowego prawa, te przepisy mogą wskazywać przekazanie nowym organom spraw i mogą się także wypowiadać na temat skuteczności prawnej dotyczącej podjętych czynności procesowych.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - o charakterze materialno -prawnym, zachowanie uprawnień i obowiązków powstałych pod rządami starego prawa, zasadą techniki legislacyjnej jest , że jeżeli ustawodawca nie chce ingerować w stare prawa istnieje CISZA .

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (MIĘDZYCZASOWE ) MATERIALNE - w jakim zakresie stosuje się nowe prawo do obowiązków i uprawnień powstałych pod rządami nowego prawa.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE WYKONAWCZE - jeżeli uchyla się ustawę lub przepis na podstawie którego wydano akt wykonawczy , to przyjmuje się że akt wykonawczy traci moc wiążąco z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego .

Wyjątek od tej zasady - jeżeli akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego lub zmienianego przepisu nie jest zgodny z nowym prawem , można go wyjątkowo zachować czasowo poprzez przepis przejściowy w brzmieniu „ dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Zmiana treści przepisu upoważniającego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, albo zakres spraw przekazanych do regulacji lub wytyczne powoduje że akt wykonawczy traci moc wiążącą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego .

Jeżeli zmiana przepisu upoważniającego polega na tym ,że wskazuje się nowy organ właściwy , to przepis wykonawczy zachowuje moc wiążącą do czasu wydania nowego przepisu wykonawczego.

PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE

Przedmiot regulacji przepisów dostosowujących:

- Regulują sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji

- Regulują sposób przekształcenia organów lub instytucji w nowe organy lub instytucje

- Mogą określać sposób likwidacji organów lub instytucji , zasady zagospodarowania ich mienia i pracowników likwidowanych organów.

W przepisach przejściowych i dostosowujących nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy inne niż określone w niniejszym rozdziale.

Przepisy dostosowujące określają wpływ ( zakres) nowej regulacji na stosunki powstałe pod rządami starego prawa , ten wpływ nowej regulacji może być wpływem oznaczeń materialno -prawnym lub proceduralnym

PRZEPISY KOŃCOWE

Przepisy końcowe zamieszcza się w następującej kolejności :

- Przepisy uchylające - Przepisy o wejściu ustawy w życie

- Przepisy o wygaśnięciu mocy ustawy

PRZEPISY UCHYLAJĄCE

- Nie można domniemywać faktu uchylenia

- W przepisie uchylającym wyczerpująco wymienia się ustawy lub poszczególne przepisy , które ustawa uchyla i nie poprzestaje się na domyślnym uchyleniu poprzedniej ustawy ani jej przepisów

PRZEPISY O WEJŚCIU USTAWY W ŻYCIE -

- Ustawa powinna wchodzić w życie w całości w jednym terminie - nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy .

- Odstępstwo od w/w rozwiązania może nastąpić tylko w przypadku przepisów zmieniających , uchylających , przejściowych i dostosowujących.

Artykuł - podstawowa jednostka w ustawie , która zaczyna się jako kodeks , odpowiednikiem ustępu są paragrafy.

- Artykuł dzieli się na ustępy ustępy dzielą się na punkty

- Punkty na litery

- Gdy zabraknie liter stosuje się oznaczenia najpierw dwuliterowe , a następnie wieloliterowe , dopisując do ostatniej litery alfabetu arabskiego pierwszą i kolejną

- Ustawa ma paragrafy

W przepisach upoważniających do wydania rozporządzenia wskazuje się:

- organ właściwy

- rodzaj aktu

- przedmiot regulacji

- zakres regulacji

- wytyczne dotyczące treści rozporządzenia

Treść szczegółowego upoważnienia do wydania rozporządzenia - ze sposobu redakcji szczegółowego upoważniania ustawowego , wynika podział tych upoważnień na takie z których organ musi skorzystać obligatoryjnie i na takie z których organ może korzystać fakultatywnie.

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY WYDAWANIU ROZPORZĄDZENIA , UCHWAŁY ALBO ZARZĄDZENIA

1)wspólne wydanie akty normatywnego

2)współuczestniczenie polegające na osiągnięciu porozumienia

- czynne wyrażenie uprzedniej zgody na wydanie aktu normatywnego

- czynne wyrażenie następczej zgody

- wyrażenie opinii

W PRZEPISIE UPOWAŻNIAJĄCYM DO WYDANIA UCHWAŁY ALBO ZARZĄDZENIA WSKAZUJE SIĘ:

- Organ właściwy

- Rodzaj aktu normatywnego

- Zakres spraw, które w akcie normatywnym muszą albo mogą być uregulowane

SPROSTOWANIE BŁĘDÓW

- Błąd literowy

- Błąd przecinka

Błąd może dotyczyć tekstu aktu normatywnego ogłoszonego w Dzienniku Ustaw, sprostowania dokonuje się w formie obwieszczenia o sprostowaniu błędu , publikuje się w publikatorze, gdzie został opublikowany błędny akt normatywny.

Organem właściwym sprostowania błędu z własnej inicjatywy jest Prezes RM, który prostuje błędy w tekstach aktów ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, w Monitorze Polskim i w Monitorze Polskim B jeżeli chodzi o inne publikatory , obwieszczają organy wydające te publikatory.

Sprostowanie błędu - ustawa z 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów, zasada sprostowania jest wyrazem ,że sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu prawnego , a same błędy określa się jako niezgodność między tekstem wydrukowanym w Dzienniku Ustawowym ,a oryginałem podpisanego aktu przekazanego do publikacji .

TECHNIKI PRAWOTWÓRCZE ZWIĄZANE Z USTAWAMI PODSTAWOWYMI: 3

ROZPORZĄDZENIA

1.Zasada odnosząca się do treści rozporządzenia

- nie może przekraczać granicy szczegółowego upoważnienia

- nie może zawierać , chyba że delegacja na to zezwala treści zrównanych z ustawą

2.Zasada - rozporządzenie nie zamieszcza przepisów karnych

3. Zasada - rozporządzenie nie powtarza przepisów ustawy ( art. 118 ) , innych ustaw i aktów zrównanych z ustawami

data, dzień podpisania przez organ wydający to rozporządzenie

Redakcja tekstu Rozporządzenia

Przedmiot przekazany zwięźle Podstawowa jednostka to paragraf , dzielony na ustępy , ustępy na punkty , punkty na litery

Typowe śr. techn.. prawodawczej

1. adresat normy

- gdy adresatem normy jest os. f. wówczas używane jest słowo „kto”

- zawężenie kręgu adresatów - określenie rodzajowe „kto rzeczą włada” - w takim wypadku nie wolno używać słowa każdy

2. okoliczności

3. zakazy bądź nakazy

pominięcie adresata bądź okoliczności - w teorii prawa takie pominięcie nazywane jest rozczłonkowaniem syntaktycznym normy. Sytuacje gdy możliwe jest pominiecie adresata lub okoliczności: adresat bądź okoliczności są wskazane niewątpliwie w innej ustawie; określenie adresata bądź okoliczności należy wskazać jedynie w przepisach ogólnych ustawy; powszechność zakresu adresata bądź okoliczności - norma ma zastosowanie do wszystkich okoliczności.

Przepisy prawne uchylające

- uchylają całą ustawę

- uchylają niektóre przepisy ustawy

- systematyka przepisów końcowych:

przepisy uchylające, przep. o wejściu w życie, przep. o wygaśnięciu mocy obowią.

Akty prawne obowiązują z dniem:

Ogłoszenia, 14 dni, vacatio legis

Delegacja ustawowa - norma prawna, której naruszenia stanowi naruszenia prawa

Typy rozporządzeń wykonawczych

Generalne i abstrakcyjne, zawierajace normy indywidualne

Teksty jednolite ustaw - przesłanki wydania, w przepisach końcowych umieszcza się upoważnienie do wydania tekstu jednolitego gdy: ustawy, które były wielokrotnie nowelizowane; wielość zmian

Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje: w drodze obwieszczenia właściwego ministra lub Prezesa RM; tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia

Przez ogłoszenie tekstu j. należy rozumieć:

Ogłoszenie obwieszczenia, ogłoszenie załącznika

Pojęcie źródeł prawa - określone normy zachowania, ustanowione w przewidzianym trybie, przez przewidziane do tego organy, których przestrzeganie jest zapewnione możliwością użycia przymusu państwowego. Cechy źródeł prawa adm. : wielość i różnorodność źródeł, brak kodyfikacji źródeł prawa adm. , wielość źródeł pochodzących od samej adm.

Zasady systematyki źródeł prawa - rządzi się dwoma zasadami:

- zasada nadrzędności (źródła prawa niższego rzędu muszą być zgodne ze źródłami prawa wyższego rzedu)

- zasada wyłączności (pewne materie podlegają tylko regulacji ustawowej)


Pobierz dokument
643.doc
Rozmiar 116 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZASADY TWORZENIA PRAWA III WYKAD, IV SEMESTR, legislacja
ZASADY TWORZENIA PRAWA II WYKAD REN IA, IV SEMESTR, legislacja
Zasady tw[1][1][1]. prawa wyk.2, IV SEMESTR, legislacja
zasady tworzenia prawa - odpowiedzi, IV SEMESTR, legislacja
zas tworz prawa poprawione[1][1][1].od Krzysia, IV SEMESTR, legislacja
ZASADY TWORZENIA PRAWA, IV SEMESTR, legislacja
Zasady tw[1][1][1]. prawa wyk.3, IV SEMESTR, legislacja
Pytania zasady tworz[1] prawa
Zasady dynamiki Newtona- wydrukowane, studia, IV semestr, chemia fizyczna
IV semestr, Pytania i odpowiedzi z prawa cywilneg 2, Pytania i odpowiedzi z prawa cywilnego - 2010r
na karne, II rok prawa, IV semestr
SW pojęcia prawa międzynarodowego, UEK Stosunki Międzynarodowe stacjonarne, IV semestr, WDAPZ
Zasady prawa, Płytka IPSIR 2009, Semestr I, Prawo karne, Prawo Karne CW Olga Sitarz
prawa autorskie, WSAP Ostrołęka, IV semestr, Ochrona własności intelektualnej
sciaga ss, IV semestr, Silniki
prawa czlow ICCPR, Politologia UMCS - materiały, IV Semestr letni, Prawne podstawy komunikowania

więcej podobnych podstron