mzm - etap wojewódzki - poziom rozszerzony 2004, Matematyka

Pobierz dokument
mzm.etap.wojewodzki.poziom.rozszerzony.2004.doc
Rozmiar 189 KB

Międzyszkolne Zawody Matematyczne

Klasa I z rozszerzonym programem nauczania matematyki

Etap wojewódzki 24.04.2004

Czas rozwiązywania zadań - 150 minut

Wersja I

1. Udowodnij, że kwadrat każdej liczby naturalnej większej od trzech ma w zapisie dziesiętnym przynajmniej jedną cyfrę parzystą.

2.Znajdź liczbę naturalną n, dla której istnieje cyfra d taka, że 0x01 graphic

3.Okrąg podzielono dwudziestoma punktami na dwadzieścia łuków tej samej długości. Ile można zbudować łamanych zamkniętych z wierzchołkami w tych punktach i z odcinkami równej długości?

4. Dany jest trójkąt równoboczny o boku długości a, w którym narysowano trzy okręgi o równych promieniach i takie, że: są one parami styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do dwóch boków danego trójkąta. Oblicz promień okręgu stycznego do wszystkich trzech okręgów.

5.Dla jakich wartości parametru 0x01 graphic
funkcja f określona wzorem: 0x01 graphic
ma dokładnie cztery miejsca zerowe?

Życzymy powodzenia

Międzyszkolne Zawody Matematyczne

Klasa II z rozszerzonym programem nauczania matematyki

Etap wojewódzki 24.04.2004

Czas rozwiązywania zadań - 150 minut

Wersja 1

1.Rozwiąż nierówność: 0x01 graphic
.

2.Niech 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

Oblicz pole figury0x01 graphic
, zaznaczonej uprzednio w układzie współrzędnych.

3.Okrąg podzielono dwudziestoma punktami na dwadzieścia łuków tej samej długości. Ile można zbudować łamanych zamkniętych z wierzchołkami w tych punktach i z odcinkami równej długości?

4.Ciąg 0x01 graphic
jest ciągiem arytmetycznym, Wiedząc, że 0x01 graphic
i 0x01 graphic
, oblicz 0x01 graphic
.

5.Wykaż, że jeżeli p i q są liczbami nieparzystymi, to równanie 0x01 graphic
nie ma pierwiastków wymiernych.

Życzymy powodzenia

Międzyszkolne Zawody Matematyczne

Klasa IV matematyczno-fizyczna

Etap wojewódzki 24.04.2004

Czas rozwiązywania zadań - 150 minut

Wersja 1

1. Ciąg 0x01 graphic
jest ciągiem arytmetycznym, Wiedząc, że 0x01 graphic
i 0x01 graphic
, oblicz 0x01 graphic
.

2.Wielomian 0x01 graphic
stopnia trzeciego ma trzy pierwiastki 0x01 graphic
. Udowodnij, że 0x01 graphic

3.Udowodnij, że jeżeli x jest miarą kąta ostrego, to spełniona jest nierówność: 0x01 graphic
.

4.Wyznacz wszystkie liczby pierwsze p, dla których 2p + 1 jest sześcianem liczby naturalnej.

5.Punkt O jest punktem przecięcia przekątnych AC i BD trapezu ABCD. Pole trójkąta ABO jest równe x, a pole trójkąta BCO jest równe x + 1. Dla jakiej wartości x pole trapezu ABCD jest najmniejsze, jeżeli AB i CD są podstawami tego trapezu?

Życzymy powodzenia

Propozycja kryteriów oceniania zadań dla klas pierwszych z rozszerzonym programem nauczania matematyki

Zadanie 1 (6 pkt.)

Uzasadnienie, że kwadrat liczby parzystej ma parzystą cyfrę jedności

1 p

Uzasadnienie, że kwadrat liczby postaci 10k + m., gdzie 0x01 graphic
jest sumą cyfry nieparzystej i liczby podzielnej przez 20 (po 1p za każdy przypadek)

5 p

Zadanie 2 (6 pkt.)

Zapisanie warunku podanego w zadaniu w postaci 0x01 graphic

1 p

Zapisanie równania w postaci 0x01 graphic

1 p

Ustalenie, że 29 i 37 sa względnie pierwsze

1p

Ustalenie, że 37 musi dzielić liczbę d59

1p

Uzasadnienie, że tylko 259 spełnia warunek: 37 dzieli d59

1p

Wyznaczenie liczby n = 203

1p

Zadanie 3 (6 pkt.)

Ustalenie, ile jest takich łamanych, gdy łączymy: kolejne punkty (odp.: 1), co drugi punkt (odp.: 2), co czwarty (odp.: 4), co piąty (odp.: 5)

2 p

Ustalenie, ile jest takich łamanych, gdy łączymy: co trzeci punkt (odp.: 1), co siódmy (odp.: 1), co dziewiąty (odp.: 1)

2 p

Ustalenie, ile jest takich łamanych, gdy łączymy: co szósty punkt (odp.: 2), co ósmy (odp.: 4)

2 p

Zadanie 4 (6 pkt.)

Wyznaczenie promieni danych okręgów 0x01 graphic

2 p

Wyznaczenie promienia okręgu stycznego zewnętrznie do danych okręgów 0x01 graphic

2 p

Wyznaczenie promienia okręgu stycznego wewnętrznie do danych okręgów 0x01 graphic

2p

Zadanie 5 (6 pkt.)

Ustalenie, że dla a = 0 funkcja ma jedno miejsce zerowe

1 p

Ustalenie, że dla a < 0 funkcja ma co najwyżej dwa miejsce zerowe

2 p

Ustalenie warunków dla a > 0: 0x01 graphic
lub 0x01 graphic

2p

Podanie rozwiązania: 0x01 graphic

1p

Propozycja kryteriów oceniania zadań dla klas drugich z rozszerzonym programem nauczania matematyki

Zadanie 1 (6 pkt.)

Wprowadzenie nowej zmiennej 0x01 graphic
i zapisanie nierówności w postaci 0x01 graphic

1 p

Rozwiązanie nierówności 0x01 graphic
, gdy 0x01 graphic
: 0x01 graphic

3 p

Rozwiązanie nierówności 0x01 graphic

2p

Zadanie 2 (6 pkt.)

Zaznaczenie zbioru A w układzie współrzędnych

2 p

Zaznaczenie zbioru B w układzie współrzędnych

2 p

Zaznaczenie zbioru0x01 graphic
w układzie współrzędnych

1 p

Obliczenie po0x01 graphic
la figury 0x01 graphic
: 0x01 graphic

1 p

Zadanie 3 (6 pkt.)

Ustalenie, ile jest takich łamanych, gdy łączymy: kolejne punkty (odp.: 1), co drugi punkt (odp.: 2), co czwarty (odp.: 4), co piąty (odp.: 5)

2 p

Ustalenie, ile jest takich łamanych, gdy łączymy: co trzeci punkt (odp.: 1), co siódmy (odp.: 1), co dziewiąty (odp.: 1)

2 p

Ustalenie, ile jest takich łamanych, gdy łączymy: co szósty punkt (odp.: 2), co ósmy

(odp.: 4)

2 p

Zadanie 4 (6 pkt.)

Zapisanie równania (1): 0x01 graphic

2 p

Zapisanie równania (2): 0x01 graphic

2 p

Rozwiązanie układu równań (1) i (2)

1 p

Podanie odpowiedzi: 3006

1 p

Zadanie 5 ( 6 pkt)

Postawienie hipotezy: dane równanie ma pierwiastki wymierne

1 p

Uzasadnienie, że 0x01 graphic
musi być kwadratem parzystej liczby naturalnej k = 2l, 0x01 graphic

1p

Zapisanie warunku (1): 0x01 graphic

2 p

Uzasadnienie, że 0x01 graphic
jest podzielne przez 4, co prowadzi do sprzeczności

2 p

Propozycja kryteriów oceniania zadań dla klas czwartych matematyczno-fizycznych

Zadanie 1 (6 pkt.)

Zapisanie równania (1): 0x01 graphic

2 p

Zapisanie równania (2): 0x01 graphic

2 p

Rozwiązanie układu równań (1) i (2)

1 p

Podanie odpowiedzi: 3006

1 p

Zadanie 2 (6 pkt.)

Podanie wzoru wielomianu 0x01 graphic

1 p

Obliczenie wartości 0x01 graphic

3 p

Uzasadnienie, że 0x01 graphic

2p

Zadanie 3 (6 pkt.)

Zapisanie danej nierówności w postaci równoważnej: 0x01 graphic

1 p

Uzasadnienie, że 0x01 graphic

2 p

Uzasadnienie, że wystarczy sprawdzić, iż 0x01 graphic

2 p

Uzasadnienie prawdziwości nierówności: 0x01 graphic
oraz0x01 graphic

1 p

Zadanie 4 (6 pkt.)

Zapisanie warunku (1): 0x01 graphic
, gdzie 0x01 graphic

1 p

Zapisanie warunku (1) w postaci 0x01 graphic

1 p

Uzasadnienie, że 0x01 graphic
jest zawsze liczbą nieparzystą

1 p

Wyznaczenie rozwiązań: 0x01 graphic

2 p

Uzasadnienie, że warunek (1) nie ma innych rozwiązań niż 0x01 graphic

1 p

Zadanie 5 ( 6 pkt)

Wyznaczenie pola trapezu: 0x01 graphic

2 p

Obliczenie pochodnej funkcji P: 0x01 graphic

1 p

Wyznaczenie wraz z uzasadnieniem, że funkcja P ma minimum w 0x01 graphic

2p

Uzasadnienie, że funkcja P przyjmuje wartość najmniejszą dla 0x01 graphic

1p


Pobierz dokument
mzm.etap.wojewodzki.poziom.rozszerzony.2004.doc
Rozmiar 189 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mzm1 - etap wojewodzki - poziom rozszerzony 2003, Matematyka
mzm1 - etap wojewodzki - poziom podstawowy 2003, Matematyka
mzm etap wojewodzki poziom podstawowy 04
mzm - etap wojewodzki 2005, Matematyka
Matura 2010 matematyka poziom rozszezony Testy Operon
Matematyka Matura Styczen 2003 poziom rozszerzony
Matura 16 matematyka poziom rozszerzony odpowiedzi
Egzamin próbny z matematyki poziom rozszerzony
[Oficyna edukacyjna] Matematyka poziom rozszerzony, K Pazdro
Matura z matematyki 2010 - przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym, szkoła, Matura, Matura - Ma
[www zadania info] Matematyka poziom rozszerzony 18 kwietnia
Matura 2016 matematyka poziom rozszerzony
matematyka etap wojewodzki
2015 matura matematyka poziom rozszerzony KLUCZ
Rozkład materiału poziom rozszerzony klasy III, Technikum, Matematyka

więcej podobnych podstron