ANALIZA FIRMY X, Studia, Analiza finansowo- ekonomiczna


ANALIZA FIRMY „X”

PREZENTACJA FIRMY „X”

Firma „X” istnieje na rynku od 1992 roku. Zakres jej działalności obejmuje handel wyrobami hutniczymi, płytami warstwowymi i pokryciami dachowymi.

Bazę obrotu towarowego stanowią umowy partnerskie z producentami, gwarantujące terminową realizację zamówienia oraz możliwość oferowania korzystnych cen i warunków płatności. Odbiorcami firmy są producenci, firmy handlowe i usługowe oraz osoby fizyczne. Wieloletnie doświadczenie i kompetentna obsługa klienta pozwoliły zbudować silną pozycję firmy nie tylko na rynku lokalnym.

Bardzo cenioną usługą jest bezpłatny dowóz i rozładunek wyrobów do miejsca wskazanego przez kupującego. Firma „X” posiada bardzo dobre warunki magazynowe wraz z zapleczem i wyposażeniem i nie ustaje w poprawie warunków pracy i obsługi klienta.

Co to jest analiza finansowa?

To źródło informacji o firmie. Zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów firmy. Opracowuje się ją w celu oceny stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Jest ona najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa - użyteczna jest bowiem nie tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla innych podmiotów z różnych powodów zainteresowanych jego stanem. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje kredytujące, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danemu przedsiębiorstwu i aby następnie monitorować jego wypłacalność. W gospodarkach rynkowych, w których własność coraz częściej oddzielona jest od zarządzania przedsiębiorstwem, analiza finansowa jest często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie posiadanej przez nich spółki. Jest to szczególnie widoczne w przypadku spółek publicznych, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych. Wielu spośród inwestorów giełdowych, np. fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i banki rozporządzające portfelami swoich klientów, posiada akcje dziesiątek a nawet setek spółek, które są kupowane i sprzedawane zależnie od koniunktury na rynkach finansowych lub w danych sektorach gospodarki oraz od kondycji finansowych samych spółek. Znaczącym plusem analizy finansowej jest to, iż często wykorzystuje ona wskaźniki finansowe wyrażone w wielkościach względnych. Umożliwia to porównywanie danego przedsiębiorstwa do innych z danej branży, a także badanie zmian w obrębie danego przedsiębiorstwa w czasie, co jest bardzo użyteczne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, mających do wyboru kilka inwestycji. Wybiorą oni tą, która najlepiej rokuje na przyszłość.

Zastosowania analizy finansowej

Rozbudowanie analizy finansowej oraz waga przywiązywana do poszczególnych jej części są różne, zależnie od celu analizy oraz podmiotu ją przeprowadzającego. Właściciele, tacy jak akcjonariusze, koncentrują się na wskaźnikach rynku i wartości firmy. Banki natomiast bacznie obserwują wskaźniki wypłacalności, zdolności do obsługi długu oraz efektywności inwestycji, na które udzielają kredytów. Samo przedsiębiorstwo z kolei interesuje się głównie płynnością finansową i zdolnością obsługi długu, te wielkości są bowiem kluczowe w codziennej działalności. Sporządzana systematycznie, np. raz na kwartał, analiza finansowa jest skutecznym narzędziem controllingu finansowego. Na jej podstawie wykrywa się odchylenia wielkości finansowych od planów, wykrywa się ich przyczyny oraz wprowadza korekty mające na celu poprawę wyników w przyszłości.

Struktura majątku

Struktura majątku i jej analiza jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W dużym stopniu sam charakter jednostki kształtuje tą strukturę. Z tej przyczyny wysoki udział majątku trwałego występuje w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i hotelarskich.

Natomiast przedsiębiorstwa handlowe charakteryzują się dużym udziałem majątku obrotowego. Tak właśnie jest w naszym przypadku.

Struktura majątku w tys. złotych:

2004 r.

2005 r.

Aktywa trwałe

166972,3

98143,3

Aktywa obrotowe

6530993,6

3520047,7

Aktywa razem

6697965,9

3618194

 Struktura majątku trwałego i obrotowego w latach 2004 - 2005

 

2004

2005

Aktywa trwałe

2

3

Aktywa obrotowe

98

97

0x08 graphic
0x08 graphic

Wskaźniki dynamiki w %

Majątek

2005 r.

  1. trwały

  2. obrotowy

  3. całkowity

58,8

53,9

54

Taka wartość wskaźnika dynamiki (tj. poniżej 100%), oznacza zmniejszenie zasobów przychodów w przedsiębiorstwie.

Struktura przychodów

2005 r.

Przychód netto ze sprzedaży

70,28

Pozostałe przychody operacyjne

138,59

Przychody finansowe

0

Dynamika przychodów

70,27

Struktura kosztów

Rodzaj kosztów

2005 r.

Koszty działalności operacyjnej

71,55

Pozostałe koszty operacyjne

10,25

Koszty finansowe

96,63

Koszty ogółem

178,43

 

2005 r.

Koszty działalności operacyjnej

40,09%

Pozostałe koszty operacyjne

5,24%

Kosztu ogółem

54,16%

 

= 100%

0x01 graphic

Analiza zadłużenia

Celem jest ustalenie poziomu zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów obcych. Ma ona umożliwić stwierdzenie czy wielkość kapitałów obcych nie zagraża niezależności finansowej przedsiębiorstwa.

2004 r.

2005 r.

0,74

0,51

Jak widać stopień zadłużenia w roku 2005 zmalał w stosunku do roku poprzedniego a

wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia oznacza w tym przypadku wzrost jego samodzielności finansowej-zwiększeniu więc uległ udział kapitałów własnych w tym przedsiębiorstwie.

2004 r.

2005 r.

0,00851

0

Zadłużenie długoterminowe w naszym przypadku nie gra dużej roli, ale możemy odczytać z tabeli, że w roku 2005 spadło ono do zera.

2004 r.

2005 r.

0,01

0

Wskaźnik struktury zobowiązań w 2005 roku spadł do zera.

Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest bezpośrednio zależna os sprawności jego działania, czyli umiejętności efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów w istniejących uwarunkowaniach zewnętrznych. Do pomiaru sprawności działania służy wiele wskaźników. Podstawową grupę tych wskaźników tworzą wskaźniki obrotowości majątku. Określają one zdolność majątku do generowania przychodów.