Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


PROBLEMY TRANSPORTOWE I PRZYDZIAŁU

Zagadnienie transportowe zostało po raz pierwszy sformułowane przez F. L. Hitchcocka w r. 1941, jako sposób zaplanowania przewozu jednorodnego produktu od określonej liczby dostawców do określonej liczby odbiorców. Zagadnienie transportowe jest szczególnym przypadkiem programowania liniowego - można je rozwiązać za pomocą metody simpleks. Jednak dzięki charakterystycznej strukturze warunków ograniczających, w zagadnieniu transportowym opracowano metody pozwalające otrzymać rozwiązanie w sposób bardziej efektywny.

Opracowany w roku 1951 przez G.B. Dantziga schemat metody rozwiązania zagadnienia transportowego nazywany algorytmem transportowym, pozostał w użyciu do dziś.

Charakterystyka zagadnienia transportowego:

R dostawców pewnego jednorodnego towaru, z których każdy dysponuje Ai (i=1, 2, ...., R) jednostkami tego towaru, zaopatruje N odbiorców. Zapotrzebowanie każdego z odbiorców wynosi Bj (j=1, 2, ...., N). Każdy z dostawców może zaopatrywać dowolnego odbiorcę i odwrotnie - każdy odbiorca może otrzymać towar od dowolnego dostawcy. Dodatkowo mamy podane koszty jednostkowe transportu od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy Cij (i=1, 2, ..., R j=1, 2, ..., N). Zamiast kosztów transportu mogą być podane odległości lub czas transportu (zwłaszcza w przypadku towarów szybko psujących się). Wówczas mówimy o zagadnieniach transportowych z kryterium kosztów, odległości lub czasu.

Należy opracować plan przewozu towaru między dostawcami, a odbiorcami tak, aby łączne koszty transportu były możliwie najniższe. Plan taki ma określić, ile towaru powinien dostarczyć i-ty dostawca j-temu odbiorcy.

Zakłada się, że całkowita łączna podaż dostawców powinna być nie mniejsza niż łączne zapotrzebowanie odbiorców: 0x01 graphic
, jeżeli:

 1. 0x01 graphic
  ZZT zamknięte zagadnienie transportowe,

 2. 0x01 graphic
  OZT otwarte zagadnienie transportowe.

Zmienne decyzyjne xij ilość przewiezionego towaru od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy, Cij koszty przewozu tego towaru.

Funkcja celu 0x01 graphic
(minimalizacja łącznych kosztów transportu od wszystkich dostawców do wszystkich odbiorców).

Warunki strukturalne:

 1. dla dostawców (i-ty dostawca ma dostarczyć wszystkim odbiorcom tyle towaru, ile posiada; warunków tych jest tyle, ilu jest dostawców, czyli N) 0x01 graphic
  :

0x01 graphic
sumuję po wierszach,

 1. dla odbiorców (j-ty odbiorca ma otrzymać od wszystkich dostawców tyle towaru, ile potrzebuje; warunków tego typu jest tyle ilu odbiorców, czyli R) 0x01 graphic
  :

0x01 graphic
sumuje po kolumnach,

 1. brzegowe:

0x01 graphic

OZT można sprowadzić do ZZT poprzez:

a) wprowadzenie fikcyjnego N+1 odbiorcy, którego zapotrzebowanie 0x01 graphic
jest równe nadwyżce podaży nad popytem: 0x01 graphic
;

b) wprowadzenie fikcyjnego R+1 dostawcy, dysponującego podażą 0x01 graphic
, która jest równa nadwyżce popytu nad podażą: 0x01 graphic
;

W rzeczywistości najczęściej zakłada się, że nadwyżka towaru pozostanie w magazynach dostawców.

Mogą być dodatkowo podane jednostkowe koszty magazynowania u poszczególnych dostawców (0x01 graphic
) lub też zakłada się, że koszty magazynowania są pomijalnie małe w porównaniu z kosztami transportu (tj. 0x01 graphic
). W funkcji celu minimalizuje się łączne koszty transportu i magazynowania.

Metody stosowane do rozwiązania:

 1. Kąta północno zachodniego.

Polega na wypełnieniu macierzy przewozów, rozpoczynając od lewego górnego pola (stąd nazwa). Wpisujemy w nią mniejszą z wartości Ai lub Bj odpowiadającej tej kratce. Następnie przesuwamy się w prawo, gdy towar od pierwszego dostawcy nie został w pełni rozdysponowany, lub w dół, gdy cała podaż tego dostawcy została rozdzielona odbiorcom.

 1. Minimalnego elementu.

Polega na rozmieszczeniu przewozów przede wszystkim na tych trasach, gdzie koszty są jak najmniejsze. Przekształcamy macierz tak aby w każdym wierszu i kolumnie było przynajmniej jedno zero. Odejmujemy od elementów poszczególnych wierszy macierzy kosztów najmniejszy element znajdujący się w danym wierszu, a następnie od poszczególnych kolumn otrzymanej macierzy odejmujemy element najmniejszy w danej kolumnie. W klatki zerowe rozdysponowujemy towar.

 1. Aproksymacji Vogla (VAM):

W każdym wierszu/kolumnie szukamy najmniejszego elementu. Odejmujemy go od kolejnego najmniejszego elementu w każdym wierszu/kolumnie Spośród nich wybieramy wartość maksymalną, która wskazuje, gdzie należy przesunąć środki.

Charakterystyka zagadnienia przydziału:

Istnieje możliwość obsadzenia N stanowisk roboczych przez N osób. Znane są efekty pracy i-tego pracownika na j-tym stanowisku. Efekty te mogą być oceniane pozytywnie (wydajność, wartość produkcji na jednostkę czasu) lub negatywnie (liczba braków, czas wykonywania pracy, koszty pracy). Efekty dane są macierzą 0x01 graphic

Należy przydzielić pracowników do poszczególnych stanowisk tak, aby zmaksymalizować pozytywne lub zminimalizować negatywne efekty pracy całego zespołu.

Zakłada się, że każde stanowisko może być obsadzone przez jednego pracownika (tym samym każdy pracownik może pracować na jednym stanowisku).

Rozwiązaniem problemu jest kwadratowa macierz permutacji 0x01 graphic
0x01 graphic
, przy czym:

0x08 graphic

1, gdy i-ty pracownik zostanie przydzielony na j-te stanowisko,

0x01 graphic
= 0 w pozostałych przypadkach.

Zdefiniowana jw. macierz X nazywana jest macierzą przydziału.

Liniowy zapis zagadnienia przydziału:

0x01 graphic
- każde stanowisko może być obsadzone przez jednego pracownika,

0x01 graphic
- każdy pracownik może zostać przydzielony do jednego stanowiska.

0x01 graphic
lub0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

Rozwiązanie optymalne można uzyskać za pomocą algorytmu węgierskiego:

  1. Przekształcić macierz współczynników funkcji celu 0x01 graphic
   tak, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie występowało co najmniej jedno zero.

  2. W przekształconej macierzy współczynników funkcji celu skreślić wiersze i kolumny zawierające zera za pomocą możliwie najmniejszej liczby linii (poziomych i pionowych). Jeżeli liczba linii potrzebnych do skreślenia wszystkich zer jest równa wymiarowi macierzy czyli N, można wyznaczać rozwiązanie optymalne - przejść do punktu 3. Jeżeli liczba ta jest mniejsza od N - przejść do punktu 4.

  3. Ustalić rozwiązanie optymalne, polegające na takiej konstrukcji macierzy 0x01 graphic
   , aby jedynki znalazły się tylko w tych klatkach, w których w przekształconej macierzy współczynników funkcji celu występują zera (w każdym wierszu i w każdej kolumnie może wystąpić tylko jedna jedynka).

  4. Jeżeli liczba linii pokrywających zera jest mniejsza od wymiaru macierzy (N), w przekształconej macierzy należy znaleźć najmniejszy nie skreślony element a następnie:

   1. odjąć go od elementów nie skreślonych,

   2. dodać do elementów podwójnie skreślonych.

Elementy skreślone jedną linią pozostają bez zmian.

Następnie wrócić do punktu 2 i powtórzyć procedurę aż do uzyskania rozwiązania optymalnego.

UWAGI:

   1. Metoda powyższa ma zastosowanie tylko do problemów minimalizacji. Aby rozwiązać problem maksymalizacji, należy macierz współczynników funkcji celu przekształcić tak, aby jej elementy miały przeciwne znaczenie, np. odejmując od największego elementu wszystkie pozostałe.

   2. Powyższy algorytm zakłada, że liczba stanowisk do obsady jest równa liczbie pracowników, czyli że macierz A jest kwadratowa. W przypadku gdy tak nie jest - należy dopisać dodatkowy wiersz lub kolumnę (fikcyjnego wykonawcę lub fikcyjne zadanie), których elementy 0x01 graphic
    .

   3. Czasem zdarza się, ze pewne przydziały są niedopuszczalne (tzn. określone elementy macierzy X z założenia są równe 0). Wówczas do macierzy współczynników funkcji celu w klatkach gdzie musi być spełniony warunek 0x01 graphic
    , wprowadza się bardzo dużą liczbę, np. M - taką, że odjęcie od niej jakiejkolwiek liczby praktycznie nie zmieni jej wartości.

Twierdzenie.

Jeżeli uda się rozdysponować wszystkie środki, odbiorcy otrzymają tyle ile wynosiło ich zapotrzebowanie, a dostawcy oddadzą cały towar, to takie rozwiązanie dopuszczalne jest zarazem rozwiązaniem optymalnym.

Zadanie 1

Trzy magazyny M1 M2 M3 zaopatrują w mąkę cztery piekarnie P1 P2 P3 P4. Jednostkowe koszty transportu (w złotych za tonę), oferowane miesięczne wielkości dostaw Ai (w tonach) oraz miesięczne zapotrzebowanie piekarń Bj (w tonach) podano w tablicy:

Magazyny

Piekarnie

Ai

P1

P2

P3

P4

M1

50

40

50

20

70

M2

40

80

70

30

50

M3

60

40

70

80

80

Bj

40

60

50

50

Zadanie 2

Trzy fermy drobiu mają odstawić do trzech punktów skupu drób w ilościach I ferma - 100 ton, II ferma - 250 ton, III ferma - 50 ton. Punkty skupu mogą przyjąć drób w ilościach A - 150 ton, B - 100 ton, C - 150 ton. Jednostkowe koszty dostarczenia (w złotych za tonę) drób z ferm do punktów skupu podano w tablicy:

Fermy

Punkty skupu

A

B

C

I

50

100

100

II

150

200

50

III

20

100

20

Zbuduj model matematyczny zagadnienia. Wyznacz wielkość dostaw z poszczególnych ferm do punktów skupu, tak, aby łączny koszt transportu był minimalny. Podaj wielkość minimalnego kosztu.

Rozwiązanie: 0x01 graphic
, F(x*)=33500, i=1, 2, 3. j=1, 2, 3.

Zadanie 3

Trzy gospodarstwa ogrodnicze G1 G2 G3 zaopatrują w morele cztery przetwórnie owocowe P1 P2 P3 P4. Poszczególne gospodarstwa mogą dostarczyć dziennie odpowiednio 1200, 800 i 1200 kg owoców, a przetwórnie określiły swoje dzienne zdolności przetwórcze (a tym samym zapotrzebowanie) na 700, 700, 1000 i 800 kg. Opracuj plan transportu moreli, który umożliwi przewóz owoców w możliwe jak najkrótszym czasie. Czas przejazdu między dostawcami a odbiorcami (w godzinach) podaje tablica:

Gospodarstwa

Przetwórnie

P1

P2

P3

P4

G1

6

1

3

3

G2

4

3

5

2

G3

3

2

4

5

Rozwiązanie: 0x01 graphic
, F(x)=7900

i=1, 2, 3 j= 1, 2, 3, 4.

Zadanie 4

Betonbud zaopatruje w beton pochodzący z trzech cementowni: C1 C2 C3 cztery spółdzielnie mieszkaniowe budujące domy: SM1 SM2 SM3 SM4. Cementownie mogą dostarczyć odpowiednio: 100, 50, 80 ton betonu, a poszczególne spółdzielnie zgłosiły zapotrzebowanie na: 40, 70, 30 i 50 ton betonu. Koszty transportu 1 tony betonu pomiędzy dostawcami i odbiorcami podaje tablica:

Cementownie

Spółdzielnie

SM1

SM2

SM3

SM4

C1

900

1400

1500

1300

C2

700

1500

800

300

C3

500

300

1000

1200

Nadwyżka betonu ponad zapotrzebowanie odbiorców pozostaje w magazynie dostawców. Koszty magazynowania wynoszą odpowiednio: 200, 250 i 200 zł.

Zadanie 5

Jesteś odpowiedzialny za transakcje walutowe w banku. Zasoby walutowe banku na otwarcie dnia wynoszą (w mln): $ 10, £ 2, Euro 8, ¥ 0, CHF 6. Zapotrzebowanie na zamknięcie kształtuje się w wysokości odpowiednio $ 6, £ 3, Euro 1, ¥ 10 oraz CHF 7. Jakich transakcji powinieneś dokonać w trakcie dnia chcąc zmaksymalizować wartość zasobów walutowych na zamknięcie wyrażoną w dolarach, jeśli kursy wymiany na rynku w dniu 29 marca 2006 roku kształtowały się następująco (w stosunku do złotówki): 1 $=3,3008, 1 £=5,7345 1 Euro=3,9617, 100 ¥=2,7997 oraz 1 CHF=2,5182. Dla uproszczenia przyjmij, że kurs kupna jest równy kursowi sprzedaży, a dokonując transakcji nie płacisz prowizji. Czy Twoje decyzje ulegną zmianie, jeśli celem Twojego działania stanie się maksymalizacja wartości zasobów walutowych wyrażona w Euro?

Zadanie 6

Dana jest tablica K, której elementy charakteryzują koszt przewozu jednostki pewnego towaru od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy:

0x01 graphic

Załóż, że popyty i podaże wynoszą odpowiednio: 45, 20, 30, 30 oraz 35, 50 i 40 jednostek. Sformułuj zagadnienie programowania liniowego, którego użyjesz do wyznaczenia planu przewozów minimalizującego łączny koszt przewozu oraz odpowiadające mu zagadnienie dualne. Rozwiąż problem stosując metodę kąta północno-zachodniego (minimalnego kosztu). Wyznacz macierz przewozów minimalizującą łączny koszt przewozu oraz minimalny koszt przewozu.

Zadanie 7

Operatorka przedsiębiorstwa taksówkowego odebrała trzy wezwania od pasażerów. Dysponuje pięcioma wolnymi taksówkami. Czas dojazdu poszczególnych taksówek do pasażerów (w minutach) przedstawiono w tabeli:

Taksówka

Pasażer

P1

P2

P3

T1

10

11

18

T2

6

7

7

T3

7

8

5

T4

5

6

4

T5

9

4

7

Pomóż operatorce skierować wozy do klientów w taki sposób, aby zminimalizować łączny czas dojazdu.

Zadania 8

Przedsiębiorstwo ,,Czyścioch'' zatrudnia 5 studentów do sprzątania. Posprzątanie Twojego domu polega na odkurzaniu elektroluksem, czyszczeniu kuchni, czyszczeniu łazienki oraz trzepaniu dywanów. Czas wykonania poszczególnych czynności (w godzinach) przez każdego studentka podano w tablicy:

Student

Czynności

odkurzanie

czyszczenie

trzepanie dywanów

kuchni

łazienki

S1

6

5

2

1

S2

9

8

7

3

S3

8

5

9

4

S4

7

7

8

3

S5

5

5

6

4

Pomóż kierownikowi przedsiębiorstwa przydzielić poszczególne prace studentom w taki sposób, aby sprzątanie zajęło im jak najmniej czasu. Pamiętaj, że każdy student może wykonać tylko jedną czynność. Sformułuj odpowiednie zagadnienie programowania liniowego.

Zadanie 9

Dwie bazy transportowe (I i II) wysyłają samochody marki TIR do czterech dystrybutorów: D1 D2 D3 D4. Przejazdy między bazami a dystrybutorami są traktowane jako puste przebiegi. Zaproponuj rozdział samochodów pomiędzy dystrybutorów, minimalizujące puste przebiegi. W tabeli podano odległości między bazami a dystrybutorami, liczbę samochodów, którymi dysponują bazy transportowe Ai, oraz zapotrzebowanie dystrybutorów Bj.

Bazy

Dystrybutorzy

Ai

D1

D2

D3

D4

I

II

15

5

12

18

10

24

17

7

100

150

Bj

40

65

45

60

Zadanie 10

Przedsiębiorstwo zrzesza pięć zakładów, z których każdy może z różną wydajnością produkować pięć wyrobów. W tablicy podano wydajność zakładów (w szt./godz.) przy produkcji poszczególnych wyrobów:

Zakłady

Wyroby

1

2

3

4

0x08 graphic
5

A

4

3

7

12

3

B

2

-

8

1

9

C

6

4

8

-

6

D

-

2

4

5

6

E

7

9

3

2

-

Zadanie 11

Przedsiębiorstwo transportowe dysponuje pięcioma samochodami, które dostarczają towar do pięciu miast. Do każdego z miast dostarczany jest inny towar i w zależności od jego masy różne jest zużycie paliwa przez samochody. W tablicy podano zużycie paliwa w zależności od towaru i odległości pokonywanej przez samochody:

Samochody

Zużycie paliwa (w l/trasę)

T1

T2

T3

T4

T5

S1

35

45

45

50

40

S2

38

45

42

52

43

S3

34

48

42

53

38

S4

41

42

46

55

41

S5

36

44

40

57

40

Dokonać przydziału samochodów na poszczególne trasy tak, aby zużycie paliwa było jak najmniejsze.

Zadanie 12

Przedsiębiorstwo zrzesza pięć zakładów, z których każdy może z niejednakową wydajnością produkować pięć wyrobów. W tablicy podano wydajności zakładów przy wytwarzaniu poszczególnych wyrobów (w setkach szt./godz.):

Zakłady

Wyroby

1

2

3

4

5

I

4

3

7

12

3

II

2

5

8

1

9

III

6

4

8

8

6

IV

3

2

4

5

6

V

7

9

3

2

5

Biorąc pod uwagę konieczność specjalizacji każdego zakładu w produkcji jednego tylko wyrobu, przydzielić produkcję wyrobów poszczególnym zakładom tak aby zmaksymalizować ich łączną wydajność.

Zadanie 13

W pewnym zakładzie są cztery obrabiarki: O1, O2, O3 i O4, na których można wykonywać trzy rodzaje czynności: 1, 2 i 3. Każdą czynność można realizować jednocześnie tylko na jednej obrabiarce i każda obrabiarka może być zajęta wykonywaniem tylko jednej czynności. W tablicy podano nakłady czasu (w godz.) niezbędne do realizacji na i-tej obrabiarce j-tej czynności:

Obrabiarka

Czynność

1

2

3

O1

24

12

18

O2

18

20

16

O3

10

8

12

O4

16

14

6

Określić najbardziej racjonalny rozdział czynności pomiędzy obrabiarki, zapewniając minimalizację łącznych nakładów czasu.

Zadanie 14

Pewna firma handlowa zamierza zatrudnić maszynistki do korespondencji w trzech jezykach: angielskim, niemieckim i włoskim. W konkursie na te stanowiska wzięły udział cztery kandydatki. W tablicy podano ilość uderzeń na minutę i-tej maszynistki w j-tym języku. Znak „x” oznacza, ze maszynistka nie zna danego języka.

Maszynistki

Język

angielski

niemiecki

włoski

1

80

105

79

2

109

x

90

3

100

97

x

4

95

80

85

Przydzielić maszynistki do korespondencji w poszczególnych językach tak, aby zmaksymalizować efekty ich pracy.

Zadanie 15

Trzy piekarnie zlokalizowane na terenie miasta są zaopatrywane w mąkę z trzech magazynów znajdujących się na peryferiach. Zasoby mąki w magazynach wynoszą: w magazynie I - 5 ton, w magazynie II - 15 ton, w magazynie III - 6 ton. Zapotrzebowanie piekarni wynosi odpowiednio 9, 13 i 4 tony. Jednostkowe koszty dostawy mąki do piekarń podano w tabeli:

P1

P2

0x08 graphic
P3

M1

17

10

12

M2

10

4

5

M3

3

6

3

Opracowanie teoretyczne na podstawie: Karol Kukuła (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

1

Przydzielić zakłady do produkcji wyrobów w taki sposób, aby każdy zakład specjalizował się w produkcji jednego wyrobu i przydział ten był optymalny pod względem wielkości produkcji.

Wyznaczyć taki plan przewozów aby z minimalizować łączny koszt transportu mąki.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia do opanowania, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.12 FORMOWANIE LADUNKOW, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.15 Dokumentacja w ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Metoda simpleks, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda VAM, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda potencjalow, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
TRANSPORT I SPEDYCJA JAKO PODSTAWOWE USŁUGI LOGISTYCZNE
Pytanie na egzamin-logistyka-wojciechowski, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.13 CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWANIA SRODKOW TRANSPORTOWYCH, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda e-perturbacji, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.18 Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.17 Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych, Podstawy logistyki, Trans
Z.T. Problem transportowy metoda gornego-lewego rogu, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.14 Dokumenty przewozowe w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.19 Prawo o ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.20 Transport w lancuchu dostaw, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron