Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Postępowanie sądowo-administracyjne


Postępowanie sądowo- administracyjne

 1. Sądownictwo- największe gwarancje państwa prawnego.

System administracyjny polega na orzekaniu legalności aktów administracyjnych przez organy sądowe. Sąd Administracyjny poddaje kontroli akt administracyjny z punktu widzenia jego zgodności z prawem.

To postęp sądowo- administracyjny, ma charakter kasacyjny (tzn. uchyla się kontrolowany akt, ale jednocześnie nie tworzy się nowego).

I Postępowanie administracyjne : Decyzja I instancji

0x08 graphic

Odwołanie

Decyzja II instancji (ostateczna)-nie służy odwołanie

0x08 graphic

Zaskarżyć można do

0x08 graphic

II Postępowanie Sądowe: Wojewódzki Sąd Administracyjny

0x08 graphic

NSA

 1. Mamy 2 metody kontroli:

 1. System sądownictwa aktu:

  1. System ochrony prawa podmiotowego tzn. sądy działają tylko na wniosek osoby (WSA), której prawo podmiotowe zostało naruszone. Podmiot taki musi mieć tzw. Legitymację skarbową, musi posiadać uprawnienie do tego aby taka decyzje zaskarżyć. Warunkiem zaskarżenia jest uprawnienie.

Celem sądu jest ochrona praw jednostki. Dla realizacji tego celu służy postępowanie przed sądem administracyjnym.

  1. System ochrony prawa przedmiotowego- sąd może kontrolować akty generalne i wkraczać do akcji w pewnych sytuacjach, bądź też z czyjejkolwiek inicjatywy.

Szereg przepisów konstytucyjnych ma odzwierciedlenie do postępowania sądowego.

ART. 115-prawo każdego sądu do rozpoznawania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W pewnym zakresie dotyczy to postępowania administracyjnego. Ostatecznym organem decydującym o prawach, obowiązkach może być sąd. Ustawa określa w sposób kategoryczny, a nie jakiś sąd.

ART. 45 jest źródłem 2 zasad:

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd". Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrole wykonywania administracji publicznej oraz rozstrzyganie

Art. 14 - międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych. Mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozstrzygania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd.

Art. 6- europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Mówi, że każdy ma prawo do spraw i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły, bezstronny sąd ustanowiony na mocy ustawy.

Art. 176- postępowanie sądowe jest co najmniej 2-instancyjne. Ten artykuł pozostawał w ścisłym związku z art. 236 „w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji RM przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania konstytucji”

Art. 175- Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

Art.. 177 - Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Art. 184 - Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

1. Kontrola ta obejmuje też orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego

2. Aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej

-zgodność z ustawą S.A.

-zgodność z konstytucja bada Trybunał Konstytucyjny

0x08 graphic
0x08 graphic

I Sądy powszechne

SN

Sądy wojskowe

II WSA-NSA

3. aktów nadzoru nad działaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

4. rozstrzyganie sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego

5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego, a organami administracji rządowej

Charakter prawotwórczy wyroku sądu administracyjnego uwzględnia wniesiona skargę dotyczy aktu prawa miejscowego.

Mamy elementy:

0x08 graphic

Wyrok podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 147 ust. 1 ustawy „ Prawo o ustroju sądów administracyjnych”

I Sad, który uwzględnia skargę na uchwalę lub akt, stwierdza ważność uchwały lub aktu w całości lub części.

II Stwierdza, że został wydany akt lub uchwała z naruszeniem prawa jeżeli z przepisu szczególnego wynika brak możliwości stwierdzenia nieważności.

A WSA Uchwała Sądu terytorialnego

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Zaskarża X decyzji

0x08 graphic
uchwałę

niemożność

uchwały

Sąd może uchylić decyzję lub postanowienie w całości albo w części gdy:

 1. Mamy do czynienia z naruszeniem prawa materialnego przez organ administracji publicznej

 2. Stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego ( gdy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa , przez pracownika lub organ, gdy strona bez własnej winy nie prała udziału w postępowaniu, gdy wyjdą na jaw istotne dla czynności faktyczne lub nowe dowody, które istniały w dniu wydania decyzji ale nie były znane organowi

 3. Inne naruszenia przepisów postępowania jeżeli mogły one mieć wpływ na wynik sprawy

Sąd może stwierdzić nieważność decyzji lub postępowania w całości lub w części jeżeli zachodzą właściwe do tego przyczyny:

4. Ustrój:

W Austrii (1876r.) został powołany Naczelny Trybunał Administracyjny. Przez 50 lat nie było skodyfikowane to postępowanie administracyjne. 1918r. obowiązywało ustawodawstwo państw zaborczych.

Tereny pod zaborami austriackimi, rosyjskimi stosowano dość długo prawo. Po 1918r. w zaborze pruskim powstały 3 sądy wojewódzkie w Katowicach, poznaniu, Toruniu.

Do 1980r. nie mieliśmy sądownictwa administracyjnego. W 1980r. wchodzi w życie ustawa o NSA i zmiany w KPA. Była zasada enumeracji- ustawodawca wskazał przypadki w jakich można wnosić skargi do sadownictwa.

03.2001r. powstało 11 zamiejscowych ośrodków NSA , w 1995r. wykreślono dział IV KPA.

Stosowanie konkretnych przepisów tak aby nie wypaczyły one sensu instytucji regulowanych przepisów. Zrezygnowano z posiłkowego korzystania z przepisów z KPC.

Aktualne źródła 3 podstawowej ustawy sądownictwa administracyjnego:

PRP rozporządzenia tworzy i znosi WSA i określa siedzibę WSA (wniosek pochodzi od Prezesa NSA).

5. SĘDZIOWIE:

Musi być obywatelem Polski, pełnie praw cywilnych i obywatelskich (zdolność do czynności prawnych, praw wyborczych), nieskazitelny charakter, ukończone wyższe studia prawnicze (tytuł magistra)- w Polsce, ukończone studia za granicą, honorowane w Polsce oraz odpowiedni stan zdrowia i wiek (min. 35 lat), ustawa przewiduje, że sędzią może być Radca Prawny, Notariusz ale z min. 8 lat praktyki oraz osoby związane ze stanowiskiem administracyjnym związane z tworzeniem prawa (10 lat).

Sędziowie sądów administracyjnych w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, z wyznaczeniem miejsca służbowego (siedziby) sędziego, albo na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

0x08 graphic
0x08 graphic
Prezes Wojewódzkiego Sądu Prezes NSA

Administracyjnego 3 organy

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Wice Wice Zgromadzenie Ogólne WSA

Wiceprezes (wszyscy sędziowie)

Kolegium

Prezes WSA stoi na czele, reprezentuje na zewnątrz. WSA

 1. ZGROMADZENIE OGÓLNE:

Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Zadania:

7. KOLEGIUM:

Tworzą sędziowie wybrani przez Zgromadzenie Ogólne.

Zadania:

8. PRAWNICY WSA:

To sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi ( muszą ukończyć prawo)-przede wszystkim w wydziale ksiąg wieczystych., mogą przyjmować wnioski o przyznanie prawa pomocy, przekazywać wnioski do rozporządzeń sędziowi

9. WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA:

- informowanie zainteresowanych o właściwości sądu, o aktualnym stanie załatwianych spraw w rządzie, udostępniane do wglądu akta osobom uprawnionym, Jawność wewnętrzna-strony mają prawo wglądu do swych akt, Jawność zewnętrzna- wobec osób trzecich,

-często jest ograniczona,

-Przygotowanie orzeczeń do publikacji,

-Obsługa Rzecznika Procesowego Sądu,

-Zgromadzenie przepisów prawa europejskiego

-oddziały administracji gospodar.

- oddziały spraw ogólnych, osobowych

- oddziały finansowo-budżetowe

NSA

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

wice wice wice

-zgromadzenie ogólne

-kolegia NSA

Trzeba mieć 40 lat aby zostać sędzia NSA i min. 10 lat praktyki.

Art. 185 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wiceprezesa powołuje również PRP na wniosek PNSA za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA.

Ma prawo wglądu w czynności NSA, może uczestniczyć w rozprawach , w których jest wyłączona jawność.

PNSA- uprawnienia:

Prezes powołuje i odwołuje:

10. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA: Obejmuje wszystkich sędziów , przewodniczy PNSA

Kompetencje:

11. Kolegium NSA: Wybiera się na 3 lata

Kompetencje:

Izby o charakterze merytorycznym, sprawują nadzór nad orzecznictwem Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ten nadzór to II instancja.

Izba Finansowa- ceł; zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy podatkowe; cen, opłat, stawek taryfowych, budżetu, prawa dewizowego, papierów wartościowych, bankowości i instytucji ubezpieczeniowych oraz egzekucji świadczeń pieniężnych.

Izba Gospodarcza- w działalności gospodarczej, ochrona własności przemysłowej (patenty )

Izba Ogólno-administracyjna- budownictwa i nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, działalności gospodarczej, rolnictwa i leśnictwa, zatrudnienia, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki gruntami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowiązku obrony kraju, spraw wewnętrznych.

Kancelaria PNSA: zajmuje się obsługą PNSA, tworzy odpowiednie warunki właściwego sprawowania sądów.

Biuro to wykonuje zadania związane z pełnieniem przez PNSA czynności w zakresie sprawności postępowania sądowego oraz orzecznictwa S.A.

Zwierzchni nadzór sprawuje PNSA i Prezesi WSA maja prawo wglądu w czynności właściwych S.A. Mają prawo obecności na rozprawie z wyłączeniem jawności. Prawo żądania wyjaśnień i uchybień. Prezes NSA i WSA mogą uchylać zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem. PNSA może zarządzić wizytację (raz na 4 lata) lub lustrację.

Wizytacja- badanie obecności sędziów, sprawności postępowania sądowego, wykonywania działalności, badanie poziomu w zakresie jednolitości orzecznictwa na tle innych sądów, powstaje sprawozdanie wraz z projektem zarządzeń po wizytacji, kompleksowe badanie funkcjonowania sądu

Lustracja- zbadanie określonej problematyki w zakresie funkcjonowania określonego sądu lub jego organów, badanie działalności nadzorczej prezesa i wiceprezesów oraz przewodniczącego wydziału, składa się sprawozdanie PNSA, sprawdza się terminowość

12. Zakres kontroli prowadzonej przez Sądy Administracyjne:

Przedmiotem skargi jest decyzja administracyjna.

Decyzją jest także- pismo niemające formy decyzji administracyjnej, jeżeli pochodzi od organu administracji publicznej, jeżeli jest skierowane na zewnątrz i w sposób władczy rozstrzyga o prawach lub obowiązkach osoby fizycznej lub prywatnej w sprawach indywidualnych. Warunek wniesienia skargi do S.A. to wyczerpanie dostępnych środków zaskarżenia decyzji (odwołanie, zażalenie, wniosek ponowne rozpatrzenie). Nie dotyczy to RPO, Prokuratora- oni nie musza wyczerpać dostępnych środków.

Wyczerpanie środków odwoławczych- wniesiono odwołanie a organ odwołanie uchylił do ponownego rozpatrzenia tej spray.

Kontroli sądu podlegają decyzje administracyjne bez względu na charakter sprawy.

13. ZASKARŻENIE POSTANOWIEŃ:

Mamy 3 grupy postanowień:

 1. Na które służy zażalenie ( nie koniecznie na postępowanie KPA)-postanowienie takie można zaliczyć do sądu dopiero po rozpatrzenia zażalenia

 2. Kończą postępowanie0 od niego służy zażalenie- można zaskarżyć od razu. Nawet jak nie ma środka odwoławczego.

 3. Rozstrzygające sprawę co do istoty

Kontroli podlegają postanowienia wydawane w toku egzekucyjnym i w postępowaniu zabezpieczającym.

Akty nie będące decyzja i postanowieniem, akty rejestracji, czynności techniczne, wykreślenie z rejestru, odmowa uznania lub stwierdzenia uprawnień wynikających bezpośrednio z przepisów prawa , jeśli nie jest przewidziana dla nich forma decyzji administracyjnej.

Jeśli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia warunkiem wniesienia skargi do sądu jest uprzednie wezwanie organu na piśmie w ciągu 14 dni, aby skazany mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub dokonanej czynności. Musi wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

14. Bezczynność organów:

Jeśli organ nie podejmie działań to możemy taką bezczynność zaskarżyć do sądu. Jeśli nie przysługuje środek zaskarżania to musimy najpierw wezwać ten organ bezczynny aby podjął działanie( w ciągu 1 miesiąca). Termin 600dniowy od dnia wezwania zaskarżenia działań to w ciągu 30 dni mogę wnieść skargę do WSA

15. WYŁĄCZENIE KONTROLI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

Sądy administracyjne nie są kompetentne-w sprawach wynikających :

Objęte zostały kontrolą Sądu Wojewódzkiego:

16. ZASADY POSTĘPOWANIA:

Każde postępowanie toczy się wg Określonych reguł. Mogą być zasady naczelne oraz o podstawowym znaczeniu.

Zasady określają:

17. ZASADY:

Mogą wynikać z samego sformułowania przepisu. Przepis sam w sobie określa ustawy.

Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości i prawa do sądu-zasada konstytucyjna (art. 45 ust 1, 184),ważne aby organy powołane do realizowania prawa, korzystały z przymiotów wyróżniających sądy od innych organów państwa, aby były dostępne dla obywateli.

18. ZASADA RZETELNEGO POSTĘPOWANIA:

Wynika z zasady:

19. ZASADA NIEZALEŻNOŚCI SĄDU I NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIOWSKIEJ:

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Co innego swoboda i co innego dowolność. Jego orzeczenie musi być ściśle powiązane z materiałem dowodowym. Jego niezawisłość jest poddana kontroli.

Gwarancja niezawisłości:

 1. tajność narad

 2. swobodna ocena dowodu

 3. wyłączenie sędziego bądź to z mocy ustawy lub na wniosek strony

 4. sam sędzia może się wyłączyć jeżeli stwierdzi że jego występowanie może być dwustronne

20. ZASADA INSTANCYJNOŚCI:

Każde postępowanie jest przynajmniej dwuinstancyjne, tzn. każdemu przysługuje prawo do odwołania się do sądu wyższej instancji ( do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji)

Modele sądowe:

 1. Model apelacyjny- rozpoznawanie w II-giej instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji, sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, nadzór nad działalnością notariuszy, nadzór nad komornikami sądowymi

 2. Model kasacyjny- 1 raz sprawa rozpatrywana merytorycznie, za 2 razem kontrolnie ( w konsekwencji jest uchylenie orzeczenia)

 3. Model mieszany

21. ZASADA JAWNOŚCI:

Prawo do jawnego rozpatrywania sprawy.

Możliwość wyłączenia jawności rozprawy ( sąd rozpatruje sprawę przy drzwiach zamkniętych) ze względu na moralność, na bezpieczeństwo państwa, na porządek publiczny, na ochronę życia prywatnego, na inny własny interes prywatny.

Art. 45 konstytucji, Art. 96 ustawy- Orzekanie w sprawach, ogłaszanie orzeczenia-zawsze odbywa się jawnie, ogłoszenie sentencji, uzasadnienie-sąd wydaje ustnie przy drzwiach zamkniętych.

Art. 6 ust. 1- Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wonnościach:

Kontrola społeczna:

ZASADY POSTEPOWANIA SĄDOWO-ADMINISTRACYJNEGO:

22. ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ ( przeciwieństwo zasady formalnej): strona jest gospodarzem, a sąd obserwuje

Gwarancje:

 1. Prewencyjne: udział prokuratora w postępowaniu, uprawnienie sadu do dochodzenia z urzędu, dopuszczenie dowodów z urzędu

 2. Represyjne: przepisy o zwyczajnych środkach zaskarżonych orzeczeń, przepisy o nadzwyczajnych środkach zaskarżonych orzeczeń

Miejsce WSA:

S.A- co do zasady nie rozstrzyga w granicach danej sprawy

NSA- nie czyni ustaleń co do istoty okoliczności rozstrzygnięcia, ale jedynie kontroluje czy WSA poprawnie rozpozna sprawę

23. ZASADA SKARGOWOŚCI (przeciwieństwo oficjalności):

Przed sądami powszechnymi, gromadzenie materiału dowodowego przez strony (strony pozostają w sporze ze sobą).

Kwestia legalności-czy zostały wydane zgodnie z obowiązującym prawem.

Skarga za bezczynność.

Osłabienie zasady: udział prokuratora w rozprawie, RPO, NSA Art. 172 ustawy


Przejawy zasady:

 1. Sąd ma uprawnienia do zarządzenia stawienia się strony lub pełnomocników

 2. Ma obowiązek uwzględniania z urzędu faktów zwanych powszechnie

 3. Ma obowiązek przeprowadzenia z urzędu faktów zwanych urzędowo

24. ZASADA RÓWNOŚCI STRON:

  1. To samo prawo przysługuje jednej i drugiej stronie

  2. Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

  3. Sąd ma obowiązek udzielania stronom informacji, wskazówek, pouczeń

  4. Powinien pouczać o terminach obowiązujących i o środkach zaskarżania

25. ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI:

Dotyczy sądu, ten który ostatni sprawę rozpoznał musi wydać decyzję. Skład może się zmienić. Sprawę, którą Sąd otrzyma, rozpatruje do końca. Wiąże się z zasadą ufności- wszystko co dzieje się na rozprawie, dzieje się ustnie.

Art. 182- skargę może rozpatrzyć na posiedzeniu jawnym (NSA)

26. ZASADA PIEMNOŚCI:

W drodze pisemnej, co poza rozprawą w drodze ustnej ( dotyczy czynności stron i uczestników postępowania). Z rozprawy sporządza się protokół.

27. ZASADA KONCENTRACJI MATERIAŁU PROCESOWEGO:

Art. 7 ustawy- S.A. powinien podejmować czynności zmierzające do szybkiego załatwiania sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia- na jej I posiedzeniu. Sąd musi dobrze przygotować się do rozprawy.

Właściwe przygotowanie sprawy:

Odroczenie rozprawy:

28. ZASADA KIEROWNICTWA SĘDZIOWSKIEGO:

Sąd ma prawo wniesienia skargi i cała sprawa przechodzi w ręce sądu.

Jeżeli się ogłasza sentencję to należy stać, ale jeżeli odczytuje postanowienie to stać nie trzeba. Wynik wydaje się w imieniu RP.

29. ZASADA FORMALIZMU PROCESOWEGO:

Postępowanie jest jedną z form postępowania. Wszystkie czynności muszą mieć charakter zorganizowany pod względem formalnym tj. określona forma, określone miejsce, czynności nie mogą być dowolnie odwołane.

Zasada pozwala do: praworządności, legalności, formalizm powinien zamykać się w granicach koniecznych.

W postępowaniu administracyjnym- wychodzi się naprzeciw, informuje itp.

30. Właściwość sądów administracyjnych:

Przepisy pozwalają nam na orzeczenie sądu właściwego, władnego, rozpoznać konkretna sprawę, w której istnieje droga postępowania sądów administracyjnych.

Właściwość:

 1. Rzeczowa-wskazuje zakres spraw, którymi zajmuje się dany organ

 2. Miejscowa~ na terenie działania określonej jednostki lub części  
  podziału terytorialnego kraju organ może wykonywać swoje kompetencje

 3. Funkcjonalna ~ mówi, kto w sposób rzeczywisty i faktyczny w strukturze  
  organizacyjnej realizuje kompetencje organu administracyjnego, a zwłaszcza wydawanie  
  decyzji/ rozstrzygnięć, łączy się ona z dekoncentracją adm. publicznej

  1. Zdolność sądu do rozstrzygania spraw określonego rodzaju kategorii spraw. Zasada- wszystkie sprawy co do zasady należą do właściwości do WSA za wyjątkiem spraw, dla których właściwy jest NSA.

Właściwość NSA:

NSA rozstrzyga sprawy o:

2. Ograniczenie kompetencji pomiędzy sądami tego samego rządu, ze względu na przypisany im zasięg terytorialny jurysdykcji. Właściwy jest WSA, na którym obszarze na jednostkę organu administracji publicznej, której działalność została zaskarżona.

Art. 13 ust. 3 ustawy- prezydent może w drodze rozporządzenia przekazać rozpoznanie sprawy do innego sądu.

Jeżeli w trybie( rozpoznawania) rozpatrywania skargi kasacyjnej NSA uchyli orzeczenie WSA i powinien przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Jeżeli sprawa zostanie wniesiona do Sądu niewłaściwego to musi on przekazać do Sądu właściwego.

3. Wynika z podziału funkcji i czynności procesowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Funkcje WSA:

WSA: Rozpoznaje wnioski o udzielenie pomocy, Przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Funkcje NSA:

Skutki niewłaściwości sądu:

NSA nie jest związany postanowieniem przekazaniu.

Rozpoznanie sprawy nie zachowuje właściwości:

31. STRONY:

Strona może być każdy kto ma interes prawny.

Strona rzeczywista- dotyczy stosunku materialno-prawnego. Strona może być osoba, która nie uczestniczyła w postępowaniu administracyjnym, ale ma interes prawny.

Strona przeciwną zawsze będzie organ, na działanie lub bezczynność .

32. UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

33. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA:

34. ZDOLNOŚĆ PROCESOWA:

35. SKUTKI BRAKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI SĄDOWEJ I PROCESOWEJ:

 1. Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności stronę nie mającą zdolności sądowej lub albo osobę nie mającą należytego ustawowego umocowania, z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego osobę.

 2. Osoba fizyczna nie mająca zdolności może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego

 3. Jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. W wypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwraca się o to do właściwego sądu opiekuńczego.

36. WSPÓŁUCZESTNICTWO:

Nie ma współuczestnictwa po stronie organu gdy nie ma strony. Każdy z nich ma osobiście wnieść skargę, ale sąd ma obowiązek je połączyć i na jednym posiedzeniu rozpatrzyć. Współuczestnikami mogą być osoby o silnym charakterze prawnym.

37. NASTĘPSTWO PROCESOWE:

Sukcesja ogólna- zbycie nieruchomości

Sukcesja szczególna- w przypadku śmierci strony, bądź z powodu utraty bytu

38. PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE:

Ustawa określa kto może być pełnomocnikiem- art. 25. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być pracownik tej jednostki.

39. PEŁNOMOCNICTWO:

W formie pisemnej, 15 zł w znaczkach skarbowych. Można udzielić pełnomocnictwa w formie ustnej do protokołu na rozprawie.

Wyróżniamy pełnomocnictwa:

40. ŻRÓDŁA PRAWA W POSTEPOWANIU EGZEKUCYJNYM:

17-04-1966r.- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zawiera 50 odniesień do innych ustaw odrębnych, obowiązujących lub konkretnych.

Ma powiązanie z prawem bankowym, ustawę o spółdzielczych bankach kredytowych, prawo wekslowe, podatkowe, budowlane, przepisy z zakresu BHP, przepisów o umorzonych, utraconych dokumentach, o hipotekach, o gospodarowaniu nieruchomościami, kodeksie pracy, KPC.

Ustawa zawiera 21 upoważnień do wydania przepisów wykonawczych.

Na podstawie art. 6-następuja zmiany:

23-04-2002r. Rozporządzenie Rady Prezesa- w razie udzielenia pomocy

16-07-2001r.- przy asystowaniu przez Urząd Ochrony Pracy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

2001r.-w sprawach kosztów upomnienia przed wszczęciem egzekucji

2002r.- dotyczy żandarmerii (Ministra Obrony Narodowej)

2003r.- Minister Sprawiedliwości wewnętrznej- udzielenie przez policję lub straż graniczną pomocy

41. ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO:

Zasada celowości :

jest to zasada nadrzędna, nie możemy jej bezpośrednio wyczytać, wynika z ogólnych zasad. Postępowanie musi być skierowane na określony cel, wskazuje cel egzekucji, a jedynym celem egzekucji jest wymuszenie wykonania obowiązku poprzez stosowanie środków egzekucyjnych. Egzekucja nie ma na celu  ukarania dłużnika.

Zasada zastosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych:

Są to środki które zmuszają do spłaty jakiegoś długu po najmniej uciążliwej linii dla dłużnika. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Organ egzekucyjny powinien badać co dla zobowiązanego będzie najbardziej korzystne.

Zasada zagrożenia (upomnienia):

Zgodnie z tą zasadą wszczęcie egzekucji musi być poprzedzone wysłaniem upomnienia. Po upływie 7 dni od daty doręczenia wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy i skierować wniosek do organu. Egzekucja nie może być wszczęta w momencie gdy upomnienie nie zostało doręczone. 

Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji: organ egzekucyjny ma obowiązek prowadzenia egzekucji ( z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę...)

Zasada prowadzenia egzekucji w porze dziennej:

od 7 rano do godziny 21, nie w dni wolne od pracy, tylko od poniedziałku do piątku. Od tej zasady są wyjątki, ale w takich sytuacjach należy powołać świadka.

Zasada poszanowania minimum egzystencji (szerokiego wyłączenia spod egzekucji):

Egzekucji mogą podlegać np.: futra, biżuteria, obrączki (jeżeli jest ich więcej niż 2 sztuki), sprzęt stereofoniczny, lodówki, dywany, TV ,który ma mniej niż 5 lat, określona ilość zwierząt, jedzenie, samochód (także zarobkowy), itp. Egzekucji nie mogą podlegać: rzeczy codziennego użytku, obrączki (jeżeli jest ich mniej niż 2 sztuki), przedmioty religijne, itp.

Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku:

Wykonanie zastępcze, bezpośrednio doprowadzić do efektu końcowego

10Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postepowanie administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WP
DEFINICJA DOKTRYNALNA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Ad
Prawo karne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Prawo-a... (
Pojęcie akcji na gruncie Kodeksu spółek handlowych, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Pra
Podział wykładni, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp d
KONOSAMENT I DOWÓD SKŁADOWY, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPi
Wstęp do prawoznawstwa(1), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA)
Kopia Standaryzacja opisu archiwalnego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Adminis
prawo handlowe, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Prawo-a..
mozliwe pytanka na examie, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA)
zagadnienia 2004, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp d
zasady wykładni, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp do
finanse testy (forum judys), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPi

więcej podobnych podstron