Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra


Rozdział 1

Obwody prądu stałego

1.1. Podstawowe metody analizy obwodów

UKŁAD JEDNOSTEK SI - JEDNOSTKI W ELEKTROTECHNICE

wielkość

jednostka

1

częstotliwość

f

Hz

2

indukcyjność

L

H

3

konduktancja, przewodność

G

S

4

konduktywność, przewodność właściwa

γ

0x01 graphic

5

ładunek

Q

C

6

moc czynna

P

W

7

moc bierna

Q

var

8

moc pozorna

S

VA

9

napięcie elektryczne

U

V

10

natężenie prądu

I

A

11

pojemność elektryczna

C

F

12

praca energia

W

J

13

przenikalność elektryczna

ε

0x01 graphic

14

przenikalność magnetyczna

μ

0x01 graphic

15

pulsacja

ω

0x01 graphic

16

rezystancja, opór

R

Ω

17

rezystywność, opór właściwy

ρ

Ωm

18

strumień magnetyczny

Φ

Wb

przedrostki jednostek pokrewnych w układzie SI

T

tera

1012

D

decy

10-1

G

giga

109

C

centy

10-2

M

mega

106

M

mili

10-3

k

kilo

103

μ

mikro

10-6

h

hekto

102

N

nano

10-9

dk

deka

101

P

piko

10-12

F

femto

10-15

A

atto

10-18

OBWODY ELEKTRYCZNE - POJĘCIA PODSTAWOWE

ELEMENTY PASYWNE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

0x08 graphic

rezystor (opornik), rezystancja (oporność)

dwójnik pasywny

0x08 graphic

indukcyjność (cewka)

0x08 graphic

pojemność (kondensator)

ELEMENTY AKTYWNE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

0x08 graphic

ogniwa elektryczne (akumulatory, baterie)

0x08 graphic

źródła napięcia (generatory)

0x08 graphic

źródła prądu (np. tranzystor)

SKŁADNIKI OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

0x08 graphic

GAŁĄŹ - jeden lub kilka połączonych elementów, np. opornik i generator.

0x08 graphic
WĘZEŁ - połączenie trzech lub więcej zbiegających się gałęzi.

0x08 graphic

OCZKO - zbiór połączonych gałęzi tworzących drogę zamkniętą dla przepływu prądu.

I1, I2, I3, I4- prądy gałęziowe

E1, E3 - siły elektromotoryczne

E1- E3= I1R1+ I2R2- I3R3- I4R4

0x08 graphic
PODSTAWOWE PRAWA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Prawo Ohma

0x08 graphic

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
przewodność (konduktancja)

U - napięcie [V]

R - rezystancja [Ω]

I - natężenie prądu [A]

I Prawo Kirchhoffa (I PK)

W każdym punkcie węzłowym sieci, suma algebraiczna natężeń prądów równa się zeru.

0x01 graphic

0x08 graphic
Przykład:

I1+ I4- I2 - I3 = 0 ⇔ I1+ I4 = I2+ I3

II Prawo Kirchhoffa (II PK)

Suma sił elektromotorycznych w obwodzie zamkniętym jest równa sumie spadków napięć na poszczególnych opornościach

0x01 graphic

Przykład: dla oczka obwodu jak wyżej, II PK wyraża się wzorem

E1- E3= I1R1+ I2R2- I3R3- I4R4

SCHEMAT ZASTĘPCZY I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA NAPIĘCIA

na przykładzie akumulatora samochodowego

0x08 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

IN - prąd znamionowy, IZ - prąd zwarcia

Ir - prąd rozruchu pobierany w momencie uruchomienia silnika spalinowego.

MOC PRĄDU STAŁEGO

Moc odbiornika o rezystancji R

0x01 graphic

z prawa Ohma

Moc źródła o sile elektromotorycznej E 0x01 graphic

0x08 graphic
POŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW

Połączenie szeregowe oporności

U= U1+ U2+ U3+.....+ Un

Powyższą sumę napięć można obliczyć uwzględniając prawo Ohma

Ui=I Ri , (i=1....n),

Prąd w obwodzie wyraża się wzorem

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
oporność zastępcza połączenia szeregowego

Połączenie równoległe oporności

0x08 graphic

Z prawa Ohma można określić prądy w gałęziach

0x01 graphic

Na podstawie I PK można napisać 0x01 graphic
, co pozwala na wyznaczenie prądu sumarycznego I

0x01 graphic

Wprowadzając 0x01 graphic

0x01 graphic

można napisać 0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
zastępcza

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
PRZEKSZTAŁCENIE UKŁADU POŁĄCZENIA GWIAZDOWEGO W TRÓJKĄT

0x08 graphic
R10, R20, R30- rezystancje gwiazdy

R12, R23, R31-rezystancje trójkąta

0x01 graphic

PRZEKSZTAŁCENIE TRÓJKĄTA W RÓWNOWAŻNĄ GWIAZDĘ

0x08 graphic

0x01 graphic

PODSTAWOWE METODY ANALIZY OBWODÓW

Analiza obwodów dotyczy określenia napięć i prądów w gałęziach.

Założenia- obwód posiada b - gałęzi i v - węzłów.

Metoda klasyczna analizy obwodów - metoda praw Kirchhoffa

1. Numerowanie oczek (k- numer oczka)

2. Wykorzystanie I prawa Kirchhoffa (I PPK) do sformułowania równań dla

v-1 węzłów niezależnych

0x01 graphic
równanie dla węzła i

3. Sformułowanie równań wynikających z II prawa Kirchhoffa (II PPK) dla

b-v+1 oczek niezależnych

0x01 graphic

4. Obliczenie pradów galęziowych

Metoda prądów oczkowych - metoda oczkowa

Tok postępowania:

  1. Wybór b-v+1 oczek liniowo niezależnych

  2. Numeracja oczek i zaznaczenie zwrotów prądów oczkowych.

  3. Utworzenie macierzy [R'kl] o elementach Rkl obliczanych zgodnie z regułami:

a) rezystancje własne Rkk są równe sumie rezystancji oczka „k” (Rkk >0),

b) jeśli zwroty prądów we wspólnej gałęzi oczka „k” i „l” są zgodne to rezystancje wzajemne Rkl >0, w przeciwnym przypadku Rkl<0.

c) jeśli oczka „k” i „l” nie stykają się ze sobą to Rkl =0.

  1. Utworzenie wektora napięć źrodłowych oczkowych [E'k]:

element tego wektora, czyli napięcie żródłowe oczkowe jest równe sumie algebraicznej sił elektromotorycznych występujących w danym oczku. Jeśli zwrot siły elektromotorycznej w oczku jest zgodny ze zwrotem prądu oczkowego to ma ona znak +. W przeciwnym wypadku jej wartość jest ujemna.

  1. Rozwiązanie równania macierzowego z obliczanym wektorem prądów oczkowych

[ E'k ] = [ R'kl] [ I'l]

gdzie: [I'l] - wektor prądów oczkowych

[Ek'] - wektor napięć źrodłowych oczkowych (wymuszeń napięciowych)

[ R'kl ] - macierz rezystancji wzajemnych oczek k oraz l

6. Obliczenie prądów w gałęziach obwodu z wykorzystaniem superpozycji prądów oczkowych.

Metoda potencjałów węzłowych - metoda węzłowa

Jest stosowana gdy dla analizowanego obwodu liczba (v-1) równań z I prawa Kirchhoffa jest dużo mniejsza od liczby (b-v +1) równań z II prawa Kirchhoffa

Tok postępowania:

  1. Numeracja węzłów

  2. Założenie zerowej wartości potencjału w wybranym węźle obwodu. Zwykle w tym, w którym zbiega się najwięcej gałęzi. Tzw. uziemienie węzła.

  3. Wyznaczenie macierzy konduktancji [G] z elementami Gjk zależnymi od przewodności gałęzi zbiegających się w danym węźle

a) konduktancja własna Gkk , dotycząca k-tego węzła jest równa sumie konduktacji gałęzi zbiegających się w tym węźle,

  1. konduktancja wzajemna Gjk jest równa sumie konduktancji łączących bezpośrednio węzeł j z węzłem k, pomnożonej przez -1. Gdy węzły te nie są połączone bezpośrednio, wówczas konduktancja wzajemna jest równa zeru

4. Obliczenie elementów wektora [Iwk ] . Są to tzw. prądy węzłowe. Każdy z nich jest sumą algebraiczną iloczynów konduktancji i sił elektromotorycznych 0x01 graphic
każdej gałęzi dochodzącej do węzła k Każdy z tych iloczynów ma znak dodatni gdy siła elektromotoryczna E jest skierowana do węzła.

5. W wyniku rozwiązania układu równań [G]⋅[V]=[Iwk] wyznacza się potencjały w węzłach obwodu.

[G]- macierz konduktancji

[V]- wektor potencjałów węzłowych

[Iwk]- wektor prądów węzłowych

0x08 graphic
Przykład zastosowania metody potencjałów - wyznaczenie napięcia połączonych równolegle akumulatorów o rezystancjach wewnętrznych 0x01 graphic
i siłach elektromotorycznych 0x01 graphic
(i=1…n), obciążonych rezystancją 0x01 graphic

E1 E2 .......... En

I1 I2 ....... In U Rn+1

RW1 RW2 ........ RWn

Jeśli założyć, że węzeł B jest uziemiony (VB= 0) , to potencjał węzła A jest równy napięciu na odbiorniku V=VA - VB . Zastosowanie metody potencjałów węzłowych prowadzi do jednego równania, które w postaci macierzowej przedstawia się następująco:

0x01 graphic
, gdzie:

0x01 graphic

0x01 graphic

Szukana wartość potencjału wynosi

0x01 graphic

16

R

- +

L

C

E

I

E

R1

R2

E

R1

R3

E1

E3

R2

R4

R1

I

U

R

I4

I3

I2

I1

I

E

U

RW

R

12,2

11,9

4,7

IN

IZ

I[A]

Ir

U[V]

R3

Rn

R2

R1

U

I

0

U

I

In

I2

I1

Rn

R2

R1

A

B

I1

I2

I3

I4

1

R10

R12

R30

R20

R31

R23

2

3

3

1

R23

R10

R30

R20

R31

R12

2

U1

U2

U3

Un

U=EWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra
Rozdzial 3 ObwodyZawCewMagnSprzez teoria, Elektra
Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra
Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra
Obwody spzrężone, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
Teoria(3), elektronika
Laborka obwody 3 fazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetyc
Obwody RLC(1), Elektrotechnika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
04 Rozdział 03 Teoria mocy
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
elektronika teoria, elektronika
Obwody trójfazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych

więcej podobnych podstron