Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra


Rozdział 4

Czwórniki

4.1. Równania i parametry czwórników - pojęcia podstawowe

4.1.1. Podstawowe określenia

Czwórniki to obwody elektryczne mające dostępne cztery zaciski: zaciski (pierwotne) wejściowe (oznaczone 1, 1', Rys. IV.1) oraz dwa zaciski (wtórne) wyjściowe - (oznaczone 2, 2'). Jeśli nie zawierają źródeł energii to nazywane są pasywnymi. Prąd i1 oraz napięcie u1 są parametrami wejściowymi, a prąd i2 i napięcie u2 - wyjściowymi.

0x01 graphic

Rys. IV.1. Czwórnik elektryczny

Przykładem czwórników pasywnych są dwuprzewodowe linie przesyłowe, transformatory itp., które można przedstawiać w postaci czwórników typu Γ, T, Π lub X. Nazwy te wynikają z połączeń elementów czwórnika do odpowiednich liter.

0x01 graphic
0x01 graphic

Rys. IV.2. Czwórniki typu: a) Γ; b) T, c) Π, d) X

4.1.2. Równania czwórnika pasywnego

Równanie łańcuchowe

Równanie zwane łańcuchowym przedstawia się w postaci macierzowej,

0x01 graphic

Macierz kwadratowa [a] czwórnika nazywa się macierzą łańcuchową, lub typu „a”. Jej elementy wyznacza się, rozpatrując stan jałowy 0x01 graphic
oraz stan zwarcia 0x01 graphic
czwórnika, a mianowicie

0x01 graphic

Połączenie łańcuchowe

Połączenie łańcuchowe czwórników to takie, w którym zaciski wyjściowe jednego czwórnika dołączone są do zacisków wejściowych czwórnika następnego. Poniższy rysunek przedstawia połączenie łańcuchowe trzech czwórników

0x08 graphic

Rys. IV.3. Połączenie łańcuchowe trzech czwórników

Dla powyższego połączenia obowiązują równania:

0x01 graphic
,0x01 graphic
, 0x01 graphic
,

skąd otrzymuje się macierz łańcuchową zastępczą dla połączenia łańcuchowego 0x01 graphic

0x01 graphic

Równanie impedancyjne

Równanie to można przedstawić w postaci macierzowej następująco:

0x01 graphic

Współczynniki macierzy [z] zwanej impedancyjną, oblicza się rozpatrując stan jałowy przy zasilaniu strony pierwotnej 0x01 graphic
oraz stan jałowy przy zasilaniu strony wtórnej 0x01 graphic
:

0x01 graphic

Równanie admitancyjne

Równanie to można przedstawić w postaci macierzowej następująco:

0x01 graphic

Elementy macierzy admitancyjnej [y] wyznacza się, rozpatrując stan zwarcia strony wyjściowej 0x01 graphic
oraz strony wejściowej 0x01 graphic
czwórnika:

0x01 graphic

W/w elementy y mają wymiar admitancji. Z tego powodu macierz admitancyjną nazywa się macierzą „y”.

Równanie mieszane

Czasami do opisu czwórników stosuje macierz mieszaną [h]. Elementy tej macierzy określa się, rozpatrując stan zwarcia strony wyjściowej (U2=0) oraz stan jałowy strony wejściowej (I1=0), a mianowicie

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wówczas równanie mieszane dla czwórnika można zapisać następująco

0x01 graphic

gdzie macierz kwadratowa [h] może być obliczona na podstawie znajomości parametrów macierzy łańcuchowej:

0x01 graphic

4.1.3. Zależności między parametrami macierzy [a] [z] [y] [h]

Często podawane są parametry jednej macierzy czwórnika, należy określić inne parametry. Wówczas korzysta się z równań definicyjnych lub (jak w przypadku macierzy [z] oraz [y]) oblicza się macierz odwrotne 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
. W większości przypadków należy wyznaczyć wyznaczniki 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, macierzy czwórnika.

a

z

y

h

a

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

z

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

y

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

h

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

4.1.4. Przekładnia napięciowa, prądowa i mocy

Przekładnia napięciową i prądowa czwórnika zdefiniowane są jako ilorazy wartości zespolonych napięć U1/U2 i prądów I1/12 . W przypadku obciążenia falowego czwórnika symetrycznego przekładnie: napięciowa i prądowa czwórnika są sobie równe.

Przekładnią mocy czwórnika nazywamy iloraz S1/S2 mocy zespolonych na wejściu i na wyjściu czwórnika.

156

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2

2'

0x01 graphic

1

0x01 graphic

1'

[a3]

[a2]

[a1]Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra
Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra
Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra
Rozdzial 3 ObwodyZawCewMagnSprzez teoria, Elektra
Teoria(3), elektronika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
04 Rozdział 03 Teoria mocy
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
elektronika teoria, elektronika
Czwórniki v5, Elektrotechnika
CZWÓRNIK, Automatyka i elektronika, Elektrotechnika - semestr 4
Teoria(6), elektronika
Teoria(9), elektronika

więcej podobnych podstron