Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra


Rozdział 5

Obwody trójfazowe

5.1. Analiza obwodów trójfazowych - wprowadzenie

0x08 graphic

Rys. V.1. Uzwojenia generatora i ich schemat zastępczy

5.1.1. Podstawowe własności symetrycznych układów trójfazowych

Generator trójfazowy ma trzy jednakowe uzwojenia oznaczane literami A, B, C i nazywane fazami, w których siły elektromotoryczne (sem.) EA , EB , EC są przesunięte względem siebie o kąt 120°. Generator jest symetryczny, gdy sem. mają takie same wartości skuteczne, a przesunięcie między nimi wynosi 120°.

0x08 graphic
0x01 graphic

Wartości zespolone sił elektromotorycznych oraz napięć UA , UB , UC, na odbiorniku wynoszą

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

przy czym 0x01 graphic
0x01 graphic
zespolona wartość maksymalna sem i napięć. Jeśli faza początkowa 0x01 graphic
to wykres wskazowy napięć 0x01 graphic
na odbiorniku można przedstawić jak niżej

0x08 graphic

Rys. V.2. Wykres wskazowy układu zgodnego napięć trójfazowych

W celu krótszego zapisu zależności, w układach trójfazowych wprowadza się operator obrotu o 120° oraz o -120°. Jest to tak zwany operator „a” 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
. Wówczas wartości zespolone symetrycznego układu napięć można przedstawić w postaci:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
,

W przypadku zmiany kolejności faz, otrzymuje się tzw. układ napięć kolejności przeciwnej

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
,

wykres wskazowy tego układu napięć przedstawiono na poniższym rysunku

0x08 graphic

Rys. V.3. Wykres wskazowy układu przeciwnej kolejności faz

5.1.2. Połączenie gwiazdowe generator- odbiornik

0x08 graphic

Oznaczenia układu gwiazdy - , Y, y. Jeśli uzwojenia generatora są połączone w gwiazdę, to ich początki są ze sobą zwarte, a do końców podłączony jest odbiornik. Układ generatora i odbiornika połączonego w gwiazdę przedstawiono na poniższym rysunku.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0 0'

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
N N'

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Rys. V.4. Czteroprzewodowy układ trójfazowy

Punkt „0” oznaczany także literą „N”, nazywamy punktem zerowym (neutralnym) generatora. Podobnie jest dla odbiornika. Przewód łączący te punkty nazywa się przewodem zerowym lub neutralnym. Wartości zespolone napięć międzyfazowych (zwanych przewodowymi) na odbiorniku wynoszą

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Suma wartości zespolonych napięć przewodowych równa się tożsamościowo zeru, 0x01 graphic

0x08 graphic

Rys. V.5. Napięcia fazowe i przewodowe

Prądy w fazach generatora lub odbiornika nazywamy fazowymi, a prądy w przewodach łączących zaciski A, B, C generatora z zaciskami odbiornika nazywamy przewodowymi. Wartość zespolona prądu w przewodzie zerowym (neutralnym) wynosi 0x01 graphic
. Dla połączenia gwiazdowego prądy fazowe równają się prądom przewodowym. Gdy w układzie nie ma przewodu zerowego to taki układ nazywamy trójprzewodowym. W tym układzie suma prądów fazowych równa się zeru 0x01 graphic
.

5.1.3. Połączenie trójkątowe generator - odbiornik

0x08 graphic
0x08 graphic
Oznaczenia trójkąta 0x01 graphic
, D, d. Uzwojenia generatora połączone są w trójkąt, gdy „koniec” jednego uzwojenia połączony jest z „początkiem" uzwojenia następnego, przy czym zaciskami generatora są punkty wspólne dla dwóch uzwojeń. Podobnie dla odbiornika.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Rys. V.6. Układ trójfazowy zawierający generator i odbiornik połączony w trójkąt

Dla połączenia trójkątowego, napięcia międzyfazowe są równe odpowiednim napięciom fazowym, a prądy przewodowe wynoszą: 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
. Ich suma jest równa zeru 0x01 graphic
.

5.1.4. Obliczanie układów trójfazowych

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0 0'

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Rys. V.7. Czteroprzewodowy układ trójfazowy

Na powyższym rysunku przedstawiono układ czteroprzewodowy, składający się z generatora i odbiornika połączonego w gwiazdę oraz z linii łączącej zaciski A. B, C generatora z zaciskami A', B', C' odbiornika. 0x01 graphic
są impedancjami odbiornika, a 0x01 graphic
są impedancjami linii. 0x01 graphic
jest impedancją przewodu zerowego.

Wartość zespolona napięcia między punktami zerowymi odbiornika i generatora wynosi:

0x01 graphic

Gdzie 0x01 graphic
, a 0x01 graphic
jest admitancją przewodu zerowego.

Sposób obliczania trójfazowych niesymetrycznych układów trój- i czteroprzewodowych polega na:

1) Obliczeniu wartości zespolonej 0x01 graphic

2) Wykorzystaniu II PK do obliczenia wartości prądów w poszczególnych fazach układu

Gdy odbiornik połączony jest w trójkąt, wtedy zamienia się go na równoważną gwiazdę i wykonujemy obliczenia jak wyżej. Wartości zespolone prądów fazowych wyznacza się, znajdując wartości zespolone napięć międzyfazowych na odbiorniku, które dzieli się przez odpowiednie impedancje fazowe.

183

1

A

B

C

A

B

C

EC

EB

EA

Re

UC

UA

UB

EA

EC

EB

Im

EA

EB

EC

UA

UB

UC

A

B

C

IA

IB

IC

UAB

UBC

UCA

ZA

ZB

ZC

I0

UC

UB

UA

UAB

UAB

UBC

UBC

UCA

UCA

UC

UA

UB

Re

Im

Z0

I'CA

I'AB

I'BC

A'

B'

C'

IAC

ICB

IBA

A

B

C

EA

EC

EB

UAB

UCA

U'CA

U'AB

UBC

U'BC

IA

IB

IC

postać czasowa symetrycznego układu sił elektromotorycznych

I0

C

C'

IC

EC

U'C

ZC

U'BC

UBC

U'CA

B

B'

IB

EB

U'B

ZB

UAB

U'AB

UCA

A

A'

IA

EA

U'A

ZA

ZP

ZP

ZP

U0

E

DWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra
Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra
Rozdzial 3 ObwodyZawCewMagnSprzez teoria, Elektra
Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra
Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra
Obwody spzrężone, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
Teoria(3), elektronika
Laborka obwody 3 fazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetyc
Obwody RLC(1), Elektrotechnika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
04 Rozdział 03 Teoria mocy
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
elektronika teoria, elektronika
Obwody trójfazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych

więcej podobnych podstron