ANALIZA MATEMATYCZNA, ANALIZA MATEMATYCZNA

Pobierz dokument
analiza.matematyczna.analiza.matematyczna.doc
Rozmiar 522 KB

ANALIZA MATEMATYCZNA

Prof. Grande

20 godzin wykładów

Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

0x01 graphic
- dla każdego

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Relacja porządkowa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

A jest ograniczony z góry jeżeli istnieje liczba ograniczająca

Kres górny i dolny zbioru

Kres góry zbioru A - sup A najmniejsza liczba ograniczająca zbiór z góry

Kres dolny zbioru A - inf A największa liczba ograniczająca zbiór z dołu

0x01 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

Każdy zbiór ograniczony z dołu ma kres dolny

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
- nie istnieje

0x01 graphic
- nie istnieje

Zbiory zespolone - ciała liczbowe

0x01 graphic
- pary liczb rzeczywistych

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
*

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

kula - otoczenie punktu X

funkcja - przyporządkowanie elementów ze zbioru A elementowi ze zbioru B tak,
że każdemu elementów ze zbiory A przyporządkowany jest element ze zbioru B

0x01 graphic

Ciągi - funkcje określone na zbiorze liczb naturalnych

Ciąg An jest ograniczony, gdy jest ograniczony zbiór jego elementów

Prawie wszystkie wyrazy ciągu - wszystkie elementy poza zamkniętym zbiorem

Ciąg mający granicę jest zbieżny

Ciąg zbieżny musi być ograniczony

Punkt skupienia ciągu - w każdym otoczeniu ciągu znajduje się nieskończenie wiele punktów A

Ciąg rozbieżny - nie ma granicy

Ciąg z granicą - ciąg zbieżny

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Szeregi liczbowe

0x01 graphic

Szereg jest zbieżny jeśli ciąg wyrazów dąży do zera

0x01 graphic
jest zbieżny 0x01 graphic

0x01 graphic
- szereg harmoniczny o wykładniku 0x01 graphic

0x01 graphic
- szereg zbieżny

0x01 graphic
- szereg rozbieżny

0x01 graphic

Prawo L'Amberta

0x01 graphic

Prawo Cauchy'ego

0x01 graphic

Szeregi przemienne

0x08 graphic
0x01 graphic

Kryterium Dirichlet'a

0x01 graphic

Prawo Leibniz'a

0x01 graphic
- an dąży do zera

0x01 graphic
- szereg warunkowo zbieżny

0x01 graphic

1.1

Zdaniem - nazywamy każde i tylko takie wyrażenie, któremu można przyporządkować jedną z dwóch wartości logicznych ( PRAWDA lub FAŁSZ - 0,1 )

Negacja

nie prawda, że p

~p

Koniunkcja

0x01 graphic

p i q

Alternatywa

0x01 graphic

p lub q

Równoważność

0x01 graphic

Implikacja

0x01 graphic

jeżeli p to q

p

q

~p

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

Zmiennymi zdaniowymi - nazywa się zmienne zamiast których, jeśli podstawimy zdania otrzymamy całość będącą również zdaniem

Formuły rachunku zdań - nazywamy dowolny zapis utworzony ze zmiennych zdaniowych i symboli spójników zdaniowych który przy każdym podstawieniu zdań
w miejsce wszystkich zmiennych zdaniowych staje się zdaniem

Formułę - ( schemat zdania ) nazywamy prawem rachunku zdań albo tautologią, gdy przy każdym wartościowaniu przyjmuje wartość logiczną 1

Ważniejsze tautologie to:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- reguła odrywania

0x01 graphic
- prawo przechodniości implikacji

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1.2

0x01 graphic
- zbiór A zawiera się w B

Jeżeli rozwijane zbiory są podzbiorami pewnego zbioru X, to zbiór X nazywamy przestrzenią tych zbiorów

Ograniczoność zbiorów

Niech P oznacza ograniczony zbiór R kresem górnym ( supremum ) zbioru P nazywamy najmniejszą liczbę M taką, że

0x08 graphic
0x01 graphic
sup P = M

Kresem dolnym ( infinium ) zbioru P nazywamy największą liczbę M tak, że

0x08 graphic
0x01 graphic
inf P = M

Mówimy, że zbiór E jest rozszerzonym zbiorem liczb rzeczywistych jeżeli składa się
z liczb rzeczywistych i 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

Jeżeli E nie jest zbiorem ograniczonym z góry ( z dołu ) to 0x01 graphic

0x01 graphic

A - dopełnienie zbioru A'= x - A

0x01 graphic
- suma zbiorów

0x01 graphic
- iloczyn zbiorów ( część wspólna )

0x01 graphic
- różnica zbiorów

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Prawa algebry zbiorów:

0x01 graphic
- prawo przemienności

0x01 graphic
- prawo łączności

0x01 graphic
- prawa rozdzielczości

0x01 graphic
- prawa De Morgana

0x08 graphic
0x01 graphic
- prawa tautologii

0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Zbiory A i B nazywamy rozłącznymi, jeśli ich iloczyn0x01 graphic
jest zbiorem pustym

Dodawanie i mnożenie zbiorów

Niech zbiory0x01 graphic
będą podzbiorami x i niech 0x01 graphic
- suma zbiorów

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
- iloczyn zbiorów0x01 graphic
0x01 graphic
z definicji
0x01 graphic
i 0x01 graphic
zbiorów wynika, że 0x01 graphic
,0x01 graphic

Niech I oznacza dowolny zbiór numerów ( wskaźników ), wtedy

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
,0x01 graphic

Jeżeli I=N

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Mocą zbioru skończonego - nazywamy liczbę jego elementów

Mówimy, że zbiory A i B ( niekoniecznie nieskończone ) są równej mocy, jeżeli istnieje wzajemne, jednoznaczne odwzorowanie zbioru A na zbiór B

Przykład

Zbiór N jest równej mocy ze zbiorem A wszystkich liczb parzystych dodatnich gdyż funkcja 0x01 graphic
odwzorowuje wzajemnie jednoznacznie zbiór N na A

0x01 graphic

czyli zbiory A i N są równej mocy

Mówimy, że nieskończony zbiór jest przeliczalny jeżeli jest równej mocy ze zbiorem liczb naturalnych N

0x01 graphic

Zbiór nazywamy skończonym jeżeli nie jest on równej mocy z żadnym ze swoich podzbiorów różnych od niego samego

1.3

Pary elementów a, b w której wyrażono jeden z elementów jako pierwszy, nazywamy parą uporządkowaną.

Iloczynem kartazjańskim (AxB) dwóch zbiorów A, B nazywamy zbiór wszystkich par uporządkowanych (a,b)

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Niech A oznacza zbiór liczb rzeczywistych wtedy

0x01 graphic
jest zbiorem wszystkich punktów
n-wymiarowej przestrzeni rzeczywistej

1.4

Relacją dwuargumentową ( binarną ) nazywamy zbiór, którego wszystkie elementy są parami uporządkowanymi. Każdy podzbiór produktu kartazjańskiego dwóch niepustych zbiorów jest relacją dwuargumentową 0x01 graphic

Symbole aSb lub (a,b)S oznaczają, że element 0x01 graphic
pozostaje w relacji ( związku ) S z elementem 0x01 graphic

Dziedziną ( przeciwdziedziną ) relacji dwuargumentowej nazywamy zbiór wszystkich poprzedników ( następników ) par spełniających tę relację.

Analogicznie można określić relacje n-argumentową 0x01 graphic

0x08 graphic
Mówimy, że relacja S określona w zbiorze A jest:

 1. zwrotna 0x01 graphic

 2. 0x08 graphic
  0x08 graphic
  symetryczna 0x01 graphic

 3. 0x08 graphic
  przechodnia 0x01 graphic

 4. 0x08 graphic
  0x08 graphic
  spójna 0x01 graphic

 5. 0x08 graphic
  antysymetryczna 0x01 graphic

 6. 0x08 graphic
  przeciwzwrotna 0x01 graphic

 7. słabo antysymetryczna 0x01 graphic

Relację S określoną w zbiorze A nazywamy relacją równoważności 0x01 graphic
gdy jest ona zwrotne, symetryczna i przechodnia

0x08 graphic
0x08 graphic
Przedziałem zbioru A nazywamy rodzinę 0x01 graphic
niepustych podzbiorów zbioru A spełniających warunki 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

Każda relacja równoważności 0x01 graphic
wyznacza pewnie przedział zbioru a tzw. klasy abstrakcji

Przez 0x01 graphic
oznaczamy klasy abstrakcji wyznaczone przez relacje S, wtedy

0x01 graphic

Relację S określoną w zbiorze A zwrotną, przechodnią i słabo antysymetryczną nazywamy relacją porządku w zbiorze A

Jeżeli relacja porządku S jest ponadto spójna to nazywamy ją relacją liniowego porządku

Zbiorem częściowo ( liniowo ) uporządkowanym nazywamy parę <A,S> taką,
że relacja S częściowo ( liniowo ) porządkuje zbiór A

0x08 graphic
0x08 graphic
Element 0x01 graphic
nazywamy największym ( najmniejszym ) w zbiorze <A,S> częściowo
( liniowo ) uporządkowanym jeżeli0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Element 0x01 graphic
nazywamy największym ( najmniejszym ) w zbiorze <A,S> częściowo
( liniowo ) uporządkowanym jeżeli 0x01 graphic

0x08 graphic
Niech B będzie niepustym podzbiorem zbioru częściowo uporządkowanego <A,S> każdy taki element 0x01 graphic
że 0x01 graphic
nazywamy ograniczeniem górnym zbioru B

Ograniczenie dolne zbioru0x01 graphic
definiujemy analogicznie

Ograniczenie górne ( dolne ) 0x01 graphic
zbioru B, nazywamy kresem górnym ( dolnym ) zbioru B gdy dla każdego ograniczenia górnego ( dolnego ) 0x01 graphic
zbioru B zachodzi
0x01 graphic

Ciągłość zbioru liczb rzeczywistych

Każdy ograniczony z góry ( z dołu ) niepusty zbiór 0x01 graphic
ma kres górny a ( kres górny b ) który jest liczbą rzeczywistą

Liczba a(b) jest jednocześnie kresem dolnym ( górnym ) zbioru liczb rzeczywistych ograniczających zbiór A z góry ( z dołu )

Własność ta wyróżnia zbiór R spośród innych zbiorów liczb rzeczywistych

Gęstość zbioru liczb rzeczywistych

Dla każdych liczb rzeczywistych x, y (x < y) istnieje zawsze liczba rzeczywista t zawarta pomiędzy nimi tzn. x < t < y. Taką liczbą jest na przykład 0x01 graphic

Wynika stąd, że pomiędzy różnymi liczbami rzeczywistymi istnieje nieskończenie wiele liczb rzeczywistych.

Ustalić termin egzaminu

Własności funkcji ciągłych

0x08 graphic

Funkcje 0x01 graphic
i 0x01 graphic
są rosnące i ciągłe

Jeżeli funkcja f(x) jest ciągła w punkcie x0, zaś funkcja h(u) jest ciągła
w punkcie u
0 = f(x) to funkcja złożona h[f(x)] jest ciągła w punkcie x0

Jeżeli funkcja f(x) jest ciągła w punkcie x0, przy czym f(x0) > 0 to istnieje taka liczba

> 0, że f(x) > 0 dla |x-x0| <

0x08 graphic

Twierdzenie Weierstrassa

Jeżeli funkcja f(x) jest ciągła w przedziale domkniętym [a,b] to jest w tym przedziale ograniczona, a ponadto przyjmuje w pewnym punkcie c1 [a,b] wartość największą 0x01 graphic
oraz w pewnym punkcie c2 [a,b] wartość najmniejszą 0x01 graphic

0x08 graphic

Twierdzenie Darboux

Jeżeli funkcja0x01 graphic
jest ciągła w przedziale domkniętym [a,b] i 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
lub 0x01 graphic
to istnieje taki punkt 0x01 graphic
, że 0x01 graphic

0x08 graphic

Twierdzenie Cantora

Jeżeli funkcja f(x) jest ciągła w przedziale domkniętym [a,b], to jest w tym przedziale jednostajnie ciągła

Pochodna funkcji

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Różniczkowa wartość funkcji

Niech funkcja 0x01 graphic
będzie określona w pewnym otoczeniu Q punktu x0, w którym jest różniczkowalna. Dowolny ( różny od zera ) przyrost 0x01 graphic
zmiennej niezależnej x oznaczamy symbolem dx i nazywamy różniczką zmiennej niezależnej.

Różniczką dy funkcji f(x) w punkcie x0 i dla przyrostu dx nazywamy iloczyn

0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Pochodna ( interpretacja geometryczna )

0x08 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

Pochodna - granica ilorazu różnicowego. Tangens konta pomiędzy styczną
do wykresu funkcji w punkcie x0, f(x0) z osią OX

Styczna - graniczne położenie siecznej

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Twierdzenie o pochodnej superpozycji

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- złożona

Pochodna funkcji odwrotnej

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

y = arc tg x

x = tg y

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Materiały na zaliczenie - Piszczała - Wykłady z analizy matematycznej”, analiza matematyczna - skrypt

Twierdzenia:

Twierdzenie Lagrange ( o przyrostach )

0x01 graphic
- ciągła

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

styczna równoległa do siecznej

0x01 graphic

0x01 graphic
jest rosnąca

Monotoniczność funkcji

Funkcję f nazywamy monotoniczną w zbiorze A, jeżeli jest funkcją niemalejącą lub nierosnącą w zbiorze A

Funkcję f nazywamy ściśle monotoniczną w zbiorze A, jeżeli jest funkcją rosnącą lub malejącą w zbiorze A

0x08 graphic
0x08 graphic
Funkcję f nazywamy rosnącą w X, jeżeli 0x01 graphic

0x08 graphic
Funkcję f nazywamy niemalejącą w X, jeżeli 0x01 graphic

0x08 graphic
Funkcję f nazywamy malejącą w X, jeżeli 0x01 graphic

Funkcję f nazywamy nierosnącą w X, jeżeli 0x01 graphic

Ekstrema funkcji ( lokalne )

0x08 graphic
Mówimy, że funkcja f, określona w otoczeniu x = x0, ma w tym punkcie maksimum ( lokalne ), jeżeli istnieje otoczenie (x0 - h, x0 + h ) tego punktu takie, że dla każdego x (x0 - h, x0 + h ) jest f(x) < f(x0)

0x08 graphic
Mówimy, że funkcja f, określona w otoczeniu x = x0, ma w tym punkcie minimum
( lokalne ), jeżeli istnieje otoczenie (x0 - h, x0 + h ) tego punktu takie, że dla każdego x (x0 - h, x0 + h ) jest f(x) > f(x0)

0x08 graphic
Mówimy, że funkcja f, określona w otoczeniu x = x0, ma w punkcie x0 ekstremum ( lokalne ), jeżeli ma w tym punkcie maksimum lub minimum
( lokalne )

0x08 graphic

0x08 graphic

Wypukłość i wklęsłość funkcji

0x08 graphic
0x08 graphic

wypukła

wklęsła

Ustalić termin egzaminu ( pisemny dwuczęściowy )

Twierdzenie o całkach ciągłych

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Całka oznaczona Riemana

0x01 graphic

podział przedziału 0x01 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

średnia podziału - długość najdłuższego odcinka

0x01 graphic

wybór dla podziału - wybór po jednym punkcie z każdego podziału

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wzór Leibnica

0x01 graphic
- jest odwracalny

0x01 graphic

zbiór ograniczony z góry - ma kres górny

rozszerzony zbiór liczb rzeczywistych

liczba urojona

szereg bezwzględnie zbieżny

x0

(

)

pochodna funkcji

f(x)

f(x0)

x0

x

f(x) - f(x0)

x - x0

Z różniczkowalności funkcji w punkcie wynika jej ciągłość w tym punkcie

f(x) = |x|

Jeżeli funkcja posiada ekstremum i pochodną
w jednym punkcie - pochodna jest równa 0

Funkcja odwrotna względem funkcji ciągłej i rosnącej

( malejącej ) jest ciągła i rosnąca ( malejąca )

f(x0)

x0 -

y

x

x0 +

x0

sup f(x)

[a,b]

inf f(x)

[a,b]

a

c2

c1

b

x

y

f(a)

f(b)

L

a

c

b

x

y

α

dy

Δy

dx

styczna

dy

dx

= tg

f(x0+dx)

f(x0)

x0+dx

x0

x

y

Jeżeli funkcja jest różniczkowalna w punkcie x0, ma w tym punkcie ekstremum lokalne, to f'(x)=0

B

A

x0=A

b=xn

x1

x2

xn-π


Pobierz dokument
analiza.matematyczna.analiza.matematyczna.doc
Rozmiar 522 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKLAD ANALIZA MATEMATYCZNA
Analiza matematyczna, lista analiza 2008 6 szeregi
Analiza Matematyczna 1 Gewert Skoczylas zadania
Analiza Matematyczna Twierdzenia
Analiza matematyczna 1
Praca domowa 2a Analiza Matematyczna
ESTYMACJA STATYSTYCZNA duża próba i analiza struktury, Semestr II, Statystyka matematyczna
ESTYMACJA STATYSTYCZNA2 duża próba i analiza struktury(2), Semestr II, Statystyka matematyczna
Zadania z Analizy Matematycznej, Matematyka
zestaw9, Matematyka stosowana, Analiza, Analiza matematyczna dla leniwych
Analiza spektralna widm (2), Matematyka - Fizyka, Pracownia fizyczna, Analiza spektralna widm
Analiza matematycza opracowanie pytań
Kolos 3 Analiza matematyczna
analiza matematyczna 7
Analiza matematyczna 2 Przyklady i zadania
cw 13 Analiza Matematyczna (calki) id
Analiza matematyczna 1, tab
,analiza matematyczna 2, elemen Nieznany (2)

więcej podobnych podstron