Wykład Wprowadzenie CHC13005 w, CHEMIA NIEORGANICZNA II CHC 1040 s

Pobierz dokument
wyklad.wprowadzenie.chc13005.w.chemia.doc
Rozmiar 46 KB

Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny

WYKŁAD

CHEMIA NIEORGANICZNA

CHC13005w

Wykładowca:

prof. dr hab. inż. Władysław WALKOWIAK

Zakład Metalurgii Chemicznej

Budynek A-3, pokój 121

tel. (71) 3203415

email: wladyslaw.walkowiak@pwr.wroc.pl

Wrocław, 1.10.2008

CHEMIA NIEORGANICZNA

Program wykładu

 1. Wodór - Położenie w układzie okresowym, metody otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne, wodorki, wodór jako paliwo przyszłości.

 1. Helowce - właściwości ogólne, występowanie i otrzymywanie, związki chemiczne a klatraty, radon jako pierwiastek promieniotwórczy, przykłady związków chemicznych.

 1. Fluorowce - właściwości ogólne, występowanie, najważniejsze minerały, metody otrzymywania fluorowców, rozpuszczalność w wodzie i wodorotlenkach, wodorki, związki z tlenem - tlenki i kwasy (oksokwasy chloru, bromu i jodu).

 1. Tlenowce - właściwości ogólne, występowanie w przyrodzie, dziura ozonowa, otrzymywanie tlenu i siarki, struktura cząsteczek tlenu, ozonu i siarki - alotropia, związki tlenowców z wodorem, połączenia z tlenem - tlenki, kwasy, kwaśny deszcz, związki z fluorowcami, mezomeria cząsteczki SO2, wzory elektronowe kwasów siarki, sole tlenowców.

 1. Azotowce - ogólna charakterystyka, występowanie i otrzymywanie, alotropia azotowców, połączenia z wodorem, tlenowe połączenia azotowców (tlenki, kwasy), nawozy azotowe i fosforowe. Otrzymywanie amoniaku i kwasu azotowego, aminy i ich pochodne, amidki, amidki i azotki, polifosforany, mezomeria anionu NO3-.

 1. Węglowce - ogólna charakterystyka, odmiany alotropowe węgla, (fullereny), formy występowania węglowców, ropa naftowa i gaz ziemny, połączenia węglowców z wodorem, związki węglowców z tlenem (tlenki, kwasy,) struktury krzemianów, efekt cieplarniany, węgliki, szkła, związki z pierwiastkami grupy 16 i 17-tej.

 1. Borowce - właściwości ogólne - otrzymywanie, alotropia, bor, połączenia boru z wodorem, wiązania w cząsteczce B2H6, związki boru z azotem, fosforem, węglem i metalami, aluminium, tlenki i wodorotlenki glinu, amfoteryczność glinu i galu, sole glinowców, ałuny, wyroby ceramiczne.

 1. Berylowce - występowanie w przyrodzie i otrzymywanie, związki berylowców z wodorem i tlenem, wodorotlenki, sole, twardość wody, cement, zaprawa murarska, gips.

 1. Litowce - właściwości ogólne, występowanie, minerały, otrzymywanie sody i wodorotlenku sodu, sole litowców, zastosowania niektórych związków.

 1. Wybrane zagadnienia z systematyki pierwiastków d- i f-elektronowych. Podstawowe właściwości wybranych pierwiastków i ich związków - tytan, wanad, chrom, mangan, żelazo, nikiel, miedź, srebro i cynk, kontrakcja lantanowców, stopnie utlenienia skandowców i lantanowców, czy lantan i aktyn są skandowcami? tor i uran, izo- i heteropolikwasy, metalurgia żelaza, metalurgiczne metody otrzymywania cynku, molibdenu, tytanu, rtęci i wolframu.


Podręczniki

1) Literatura podstawowa

 1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2002.

2) Literatura uzupełniająca

 1. P. Mastalerz, Elementarna chemia nieorganiczna, Wyd. Chemiczne, Wrocław, 1997.

 1. P. A. Cox, Chemia nieorganiczna - krótkie wykłady, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

 2. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna - podstawy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

 3. J. E. Brady, General Chemistry, Principles and Structure, John Wiley & Sons, New York, 1990.

 4. W. Mizerski, Tablice chemiczne, Wyd. Adamanton, Warszawa, 2002.

Sprawy organizacyjne

Warunki zaliczenia kursu:

W czasie sesji egzaminacyjnej odbędą się:

Studenci powinni znać i rozumieć cały układ okresowy pierwiastków!

Tryb zerowy

Uzyskanie minimum 50 punktów. Ocena końcowa zależeć będzie od liczby uzyskanych punktów:

50 - 59 p. - dostat.

60 - 69 p. - plus dost.

70 - 79 p. - dobry

80 - 89 p. - plus dobry

> 90 p. - b. dobry

Za co można uzyskać punkty?

 1. 2 kolokwia typu testowego - maksymalnie 35 p. każde

 2. odpowiedzi ustne na wykładzie 1 - 2 p.

 3. obecność na wykładzie - będę sprawdzał wyrywkowo, zwłaszcza przy niskiej frekwencji. Za 1 obecność 1 p.

 4. za przeszkadzanie w czasie wykładu odejmuję punkty (1 p.)

 5. napisanie jednego referatu na wybrany temat dot. wykładu. Maksymalnie można uzyskać 20 p.

 6. rozwiązanie 3 zadań - każde do 2 p.

Pomoce naukowe do Wykładu:

- komplet wykładów (Studport na stronie W-3)

- podręczniki - patrz wykaz

- układ okresowy - forma długa

- konsultacje - 2 × tygodniowo w p. 121 A-3

Władysław Walkowiak Wykład - Chemia Nieorganiczna

2/8

ChN_Wprowadzenie


Pobierz dokument
wyklad.wprowadzenie.chc13005.w.chemia.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład 6 Weglowce CHC13005w, chemia, chemia ogólna ; nieorganiczna ; metale
Wyklad 10, PWr, chemia nieorganiczna ćwiczenia
chemia nieorganiczna wykłady cz II
puszcz, SGGW - Technologia żywnosci, II semestr, SEMESTR 2, wyklady II rok, od oli, technologia, ch
Wykład 10 Pierwiastki -d i -f elektronowe CHC13005w, chemia, chemia ogólna ; nieorganiczna ; metale
9. Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków bloków d i f, pwr biotechnologia(I stopień), II
4. Budowa ciala stałego, pwr biotechnologia(I stopień), II semestr, Chemia nieorganiczna, Wykłady Ap
chemia nieorganiczna wykłady cz II
nieorgany-pytania2, Studia - Chemia kosmetyczna UŁ, II rok, III semestr, CHEMIA NIEORGANICZNA labora
Wyklad 3, PWr, chemia nieorganiczna ćwiczenia
Kolokwium I nieorganiczna- elektrochemia, Studia - Chemia kosmetyczna UŁ, II rok, III semestr, CHEMI
terzykZestaw B, I semestr, Chemia, nieorganiczna, wyklad
ĆWICZENIE 14, Studia - Chemia kosmetyczna UŁ, II rok, III semestr, CHEMIA NIEORGANICZNA laboratorium
nieorgany 9-16, Studia, II rok, Chemia nieorganiczna
Egzamin 4, Studia chemia UJ, II rok, Chemia nieorganiczna, Egzamin

więcej podobnych podstron