5. Reformy

Pobierz dokument
5.reformy.doc
Rozmiar 39 KB

5. REFORMY

1) Zmiany po reformie z 1999r

- awans zawodowy

-programy nauczania i wychowania

-egzaminy

-ewaluacja procesu kształcenia

-struktury systemu edukacyjnego

-zarządzanie oświatą i jej finansowanie

Edukacja orientowana na dziecko

Trudne wyzwania dla nauczycieli i władz oświatowych

Globalizacja, transformacja ustrojowa, integracja europejska-> zmiany

Edukacja wczesnoszkolna -> w wieku 6 lat z pominięciem „zerówki”. Dla władz oświatowych to zmiana strukturowo- programowa. Dla nauczycieli kolejny obowiązek, wyzwanie. Dla rodziców skrócenie dzieciństwa, wydłużenie nauki

2) ZA I PRZECIW-> od roku 1012-1013 obowiązek 6-latków. Do tego czasu dzieci 6-letnie za zgodą rodziców mogą uczęszczać do szkoły, dzięki pozytywnej opinii o jego dojrzałości. Władze oświatowe - dobry moment na rozpoczęcie nauki:

- zbieżne z UE

- 6-latki będą liczyć mało dzieci - teraz

-nowe programy - nauka, zabawa, wypoczynek

- wyposażenie klas lekcyjnych nie różni się od tych przedszkolnych

-szkoły otrzymają od ME certyfikaty spełniające wymogi obligatoryjne

Badania opinii publicznej:

70% przeciw: termin i tempo przygotowań nie gwarantuje dobrych wyników, nie ma warunków

20% za

10% pod warunkiem, że nie na trzy lata tyko 6, żeby nie było problemu 6 i 7-latków w jednej klasie.

W ciągu trzech lat 2009-2012 rodzice podejmują decyzję, porady psychologów. Gdy nie podejmą decyzji Państwo podejmie decyzję biorąc pod uwagę miesiąc urodzenia dziecka. Diagnoza potrzeb dziecka od 2009 do 2010 w roku poprzedzającym edukację.

Nauczyciel diagnozuje i dokumentuje wyniki z obserwacji

W roku poprzedzającym - diagnoza i analiza gotowość do podjęcia nauki w szkole - DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

Cel: zgromadzenie informacji, które mają pomóc rodzicom, (stan gotowości dziecka do nauki w szkole, by mógł mu pomóc) nauczyciele (opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania dziecka) -> program realizowania w roku poprzedzającym

OBOWIĄZEK ROZPOZANIA TRUDNOŚCI U DZIECI

W I roku - dziecko, które skończy 6 lat w ciągu pierwszych 4 miesięcy I klasa

W II roku - maj- sierpień

W III roku - wrzesień- grudzień

Wraz z wprowadzeniem tej reformy czekają oświatę zmiany: wnosi oczekiwania nauczyciela/ dziecka

- w przedszkolu należy skupić się na wspieraniu zdolności rozwojowych dzieci m.in. rozpoczęcie pracy z dziećmi 3 letnimi i obowiązkowe włączenie 5- Latków do obowiązkowego oddziaływania pedagogiczne od 2011

-wzmocnienie bieżącej diagnozy rozwoju wychowanków -> wczesna identyfikacja możliwości i barier rozwojowych

- w edukacji przedszkolnej niwelowanie dysharmonii rozwojowej i podjęcie terapii zaburzeń , wyrównywanie zaniedbań środowiskowych

Nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za opracowanie indywidualnego programu wspomagania dziecka. Prawdopodobnie dla rodziców pełnej informacji o stanie rozwoju i określone wsparcie

PEŁNA RELAIZACJA PODSTWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zawiera zbiór konkretnych umiejętności z różnych zakresów, które dziecko - absolwent powinien posiadać

W edukacji wczesnoszkolnej przewiduje się od 1.09.2012 obowiązek szkolny dla wszystkich 6-latków

Zadaniem władz będzie przygotowanie baz lokalowych, skupienie się a stałej obserwacji i rozwój indywidualnych potrzeb ucznia, zwiększenie liczy godzin zajęć opiekuńczych i zagospodarowanie czasu wolnego, poza godzinami zajęć.

W klasie I modyfikacje:

-naturalne przejście z obszaru przedszkolnego do szkoły

- dopuszczalna jest możliwość do pełnego nauczania zintegrowanego w kl I-III umożliwiająca przechodzenie do nauczania przedmiotowego w ramach zajęć z j. obcego, muzyki, plastyki, w-f, zajęć komputerowych

Poprawka w rządzie - dzieci mogą szybciej rozpocząć naukę w szkole - zgodnie z rokiem, w którym ukończyły 6 lat. Wszystkie 6-latki w latach 2009-2012 zostaną objęte subwencja oświatową

Rola nauczyciela

- uświadomienie rangi wcześniejszego pójścia do szkoły

Dzieci się stresują idąc wcześniej do szkoły -> nowe zadania. Nie wiemy czy są gotowe do uczenia intencjonalnego czy intendycyjnego.

-Zadaniem nauczyciela jest pomóc dziecku przekroczyć próg szkolny, przejść bez szoku.

-osiągnąć określone doświadczenia i kompetencje

-dobre przygotowanie do szkoły

-wprowadzenie w nowy świat rozwijania właściwych postaw, nabywania umiejętności i zdobywania wiedzy

-posiadać informacje na temat rozwoju dziecka, jak i metodach i środkach

Dojrzałość szkolna

- poziom wszechstronnego rozwoju dziecka, który pozwala mu rozpocząć naukę szkolną i bez trudu sprostać wynikającym z tego faktu obowiązkom

- dwa elementy jakie stawia:

* ogólny rozwój dziecka

*wymagania jakie stawia przed nim szkoła

Pojęcie to ulega modyfikacjom . współcześnie dojrzałość szkolną rozpatruje się jako proces i efekt współdziałania aktywności dziecka i aktywności dorosłych. To dorośli tworzą warunki aby pomagać dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną - aktywny udział dziecka w tworzeniu optymalnych warunków rozwojowych

W procesie przygotowania dziecka do nauki szkolnej ważne aby wszystkim umożliwić najlepsze warunki rozwoju. Gdy dziecko nie jest dojrzałe do podjęcia nauki a już ją podjął to wówczas ma mniejsze możliwości.

Dziecko uzyskując gotowość szkolną powinno być wystarczająco rozwinięte w sferze emocjonalnej. Te które będą gotowe mogą zetknąć się z niepowodzeniami szkolnymi.

Kryteria dojrzałości szkolnej (Przetacznikowa, Magiełło - Jarża, Zakrzewska):

  1. przejawy dojrzałości umysłowej

- swoboda w posługiwaniu się poprawną mową opod względem gramatycznym i artykulacyjnym

- prawidłowe rozumienie mowy innych dorosłych i rówieśników

-logiczne przekazywanie myśli

-umiejętność wypowiadania się na temat przeżyć

-umiejętność formułowania poprawnie własnych sądów

- umiejętność dokonywania analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

-dłuższa koncentracja na określonych tematach, przedmiotach i zjawiskach

-prawidłowe ujmowanie stosunków przestrzennych

-operowanie znakami i symbolami abstrakcyjnymi co umożliwia dobrą naukę pisania i czytania oraz rozwiązywanie zadań matematycznych

-dobra orientacja w otoczeniu

-wykazywanie chęci do nauki pisania i czytania, matam tyki

-określony zasób wiedzy ogólnej o świecie

-łatwość w przyswajaniu i utrwalaniu nowych pojęć i informacji

- umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce

  1. przejawy dojrzałości społecznej i emocjonalnej

-radzenie sobie w otoczeniu społecznym

- samodzielność i zaradność w podstawowych sprawach codziennych

-zdyscyplinowanie

-systematyczność

-wytrwałość

-dokładność

-poczucie obowiązku

-zdolność podporządkowania się innym np. wymaganiom nauczyciela

-wrażliwość na opinię i ocenę innych

- wrażliwość na potrzeby innych

- wiara we własne siły, niezniechęcanie się trudnościami

-prace na rzecz grupy rówieśniczej

-chęć i umiejętność nawiązywania kontaktów z nauczycielem i rówieśnikami

-koleżeńskość

-radzenie sobie z czynnościami higieniczno- porządkowymi

-chęć i umiejętność przystosowania się do wymogów nowego środowiska

-równowaga uczuciowa: kontrolowanie doświadczanych emocji -lęk, złość, nieuzewnętrznianie ich w sposób gwałtowny

-samokontrola swego zachowania i wykonywanej pracy

  1. przejawy dojrzałości fizycznej

- odpowiedni poziom zdrowotny

-prawidłowe nawyki ruchowe a w tym precyzyjne ruchy palców

-sprawność narządów artykulacyjnych

-dobra orientacja przestrzenna

-nieuszkodzony wzrok i słuch

-zręczność, ustalona lateralizacja

- zrównoważona dynamika procesów nerwowych

-umiejętność wykonywania ruchów ciągłych przy łączeniu elementów graficznych

-zdolność utrzymania kierunku ruchu np. rysowanie, pisanie wzdłuż linii poziomej

-zadowalający, ogólny rozwój fizyczny organizmu

-koordynacja i pamięć wzrokowo - ruchowo- słuchowa

Dojrzałość fizyczna warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, stanowi podstawę wyższych procesów uczenia się i opanowywania bardziej złożonych umiejętności.


Pobierz dokument
5.reformy.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
reforma ksztalcenia zawodowego(1)
reforma oswiaty
Reformacja i kontrreformacja w Europie
Cisi sprzymierzeńcy reform S Cenckiewicz
Reforma rynku cukru wymusiła zamknięcie wielu cukrowni, rynek cukru w Polsce, rynek cukru
Edukacja matematyczna - Założenia reformy, Edukacja matematyczna
Reformy Grabskiego przeprowadzone w roku 1924 r, Egzamin
CZY TYLKO ZLA REFORMA, Nauka, Administracja
Reformat-Marketing-ŚCIĄGA IV sem, biznes, ekonomia + marketing i zarządzanie
Reformy Urukaginy, władcy Lagasza
Polański Reformy ortografii
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
polski system emerytalny przed i po reformie, polityka spoleczna
Obłęd reform wyprzedaż Polski, bezpieczeństwo narodowe(1)
Co warto wiedzieć o reformie programowej
2014 Reforma Narodowych Sił Rezerwowych utworzenie AK

więcej podobnych podstron