Scenariusz zajęć dydaktyczno wychowawczych w przedszkolu

background image

Scenariusz zajęć dydaktyczno

wychowawczych w przedszkolu –

wymagania względem struktury,

background image

Rodzaj

aktywności

Cele ogólne

Cele szczegółowe /

spodziewane efekty

Sytuacje edukacyjne

Uwagi

/

I. Aktywność

społeczna

(obszar: 1, 2,

15)

Nabywanie
umiejętności
przestrzegania
ustalonych reguł
podczas zabawy. (1)
Nabywanie
umiejętności
samodzielnego
ubierania się
i rozbierania. (2)

Dziecko:
- przestrzega wszystkich
ustalonych reguł w
zabawie (dzielenie się
zabawkami, nie
wyrywanie zabawek,
czekanie na swoją kolej,
sprzątanie zabawek);
- zakłada odzież według
prawidłowej kolejności
(spodnie na zmianę, buty,
sweter, kurtka, czapka).

- zabawy dowolne w kącikach aktywności
dziecięcej,
- zabawa tematyczna” W sklepie ogrodniczym”
- zabawy konstrukcyjne w ogrodzie
przedszkolnym z wykorzystaniem wybranych
materiałów i narzędzi ogrodowych
- zabawy manipulacyjne -ubieranie lalek,
maskotek
- układanie drewnianych puzzli „Ubieramy lalę”;
- ćwiczenie w szatni umiejętności praktycznych –
ubieranie i rozbieranie.

II. Aktywność

językowa

(obszar: 3, 7,

14)

Kształtowanie
umiejętności
skupiania uwagi. (3)
Kształtowanie
umiejętności
wyrażania treści
utworów literackich
za pomocą środków
niewerbalnych. (7)

- wypowiada się prostymi
zdaniami na temat
wysłuchanego tekstu;
- wyraża treść utworu za
pomocą mimiki, gestu i
ruchu.

- wypowiedzi na temat wysłuchanych opowiadań, wierszy o

tematyce wiosennej ,[ wskazane jest podanie tytułów i
autorów utworów literackich]

- - układanie obrazków, historyjek obrazkowych na
podstawie wcześniej wysłuchanego tekstu;

- odgrywanie scenek, ról na podstawie wysłuchanych
utworów;

- zabawa tematyczna ”Wiosenne porządki” na podstawie
wysłuchanego utworu

- wyrażanie treści utworów za pomocą języka ciała,
- zabawy dowolne w kąciku teatralnym,

-uroczystość ”Bal wiosny”

III.

Aktywność

zdrowotna

i fizyczna

(obszar: 5, 6)

N

abywanie

umiejętności
utrzymywania
równowagi
(5)
Nabywanie
umiejętności
przestrzegania zasad
bezpiecznego
korzystania
z urządzeń
znajdujących się
w ogrodzie
przedszkolnym. (6)

-

utrzymuje równowagę

przy przekraczaniu
różnych przeszkód
(murek przy piaskownicy,
kamienie lina, klocki);
- przestrzega wspólnie
ustalonych zasad
podczas korzystania ze
sprzętu ogrodowego (nie
podchodzi do huśtawki
będącej w ruchu, nie
zeskakuje z huśtawki,
wchodzi na drabinki do
określonej wysokości).

- zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr...;
- zestaw ćwiczeń porannych nr...;
-dowolne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
oraz na placu zabaw,
- tworzenie w ogrodzie przedszkolnym toru przeszkód
z wykorzystaniem różnych przyborów i materiałów;
- zawarcie kontraktu regulującego zasady zabaw w
ogrodzie przedszkolnym;
- kolorowanie piktogramów dotyczących zasad zabaw
w ogrodzie przedszkolnym;
- wskazywanie w historyjce obrazkowej właściwych i
niewłaściwych zachowań związanych z zabawami w
ogrodzie przedszkolnym.

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej opracowany dla dzieci 4-letnich na okres od… do… przez…….. .......

background image

IV.

Aktywność

muzyczna

(obszar: 8)

Rozwijanie
możliwości
słuchowo-
głosowych .

- śpiewa piosenkę o
tematyce wiosennej
zachowując linię
melodyczną.

- zabawy oparte na treści piosenki pt…..[ o prostym
motywie melodycznym]
-wyklaskiwanie rytmu piosenki
- wspólne i indywidualne śpiewanie piosenki pt….
[ bez akompaniamentu instrumentalnego w pierwszej
fazie]
- odtwarzanie rytmu piosenki za pomocą umownych
ruchów,
- ćwiczenia oddechowe np dmuchanie balonika,
gaszenie świecy, zdmuchiwanie płatków z kwiatków,
-ćwiczenia emisyjne np. nucenie melodii piosenki,
- prezentowanie umiejętności wokalnych podczas
festiwalu piosenki wiosennej.

V. Aktywność

plastyczna

(obszar: 9)

Rozwijanie
umiejętności
posługiwania się
pędzlem.

- maluje pędzlem na
różnej fakturze
wykorzystując całą
powierzchnię.

- malowanie farbami plakatowymi do muzyki
poważnej,
- malowanie pędzlem w powietrzu, na plecach kolegi,
na różnych powierzchniach, fakturach i formatach, na
temat określony[ należy podać temat prac ] i
dowolny;
- zabawa badawcza ”Odkrywamy nowe kolory”
- malowanie z wyobraźni.

VI.

Aktywność

przyrodnicza

i techniczna

(obszar: 10,

11, 12)

Zapoznanie z
pierwszymi
oznakami wiosny.
(12)
Zapoznanie ze
sposobami tworzenia
prostych konstrukcji.
(10)

- nazywa co najmniej
dwie charakterystyczne
cechy wiosny (pąki na
drzewach, pierwsze
kwiaty, przyloty ptaków);
- tworzy proste
konstrukcje
z wykorzystaniem
różnorodnego materiału
według podanego wzoru.

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w
trakcie spacerów

-wycieczka do Ogrodu Botanicznego;
- rozmowy przy ilustracjach o tematyce wiosennej;

- słuchanie opowiadania pt…,
- rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowo- słuchowych;

- wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały zebrane
podczas spacerów;

- wyszukiwanie ilustracji w książkach, czasopismach
dziecięcych o tematyce wiosennej;

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym ukierunkowane na
wielozmysłowe poznawanie zmian zachodzących w

przyrodzie[ wąchanie, dotykanie, obserwowanie,
wysłuchiwanie…..];

- gromadzenie materiałów potrzebnych do prowadzenia
hodowli roślin (ziemia, nasiona, donice, narzędzia);

- poznawanie etapów sadzenia roślin w oparciu o piosenkę
pt……; historyjkę obrazkową pt

- wysiewanie nasion do wybranych pojemników;
- tworzenie z różnorodnego materiału (patyki, kamienie,

szyszki, wykałaczki, słomki) konstrukcji ogradzających
stworzone uprawy.

VII.

Aktywność

matematyczn

a

(obszar: 4,

13)

Rozwijanie
umiejętności
klasyfikowania
przedmiotów. (4)

- klasyfikuje przedmioty
według dwóch cech
(wielkość i
przeznaczenia).

- przygotowywanie rekwizytów do zabawy tematycznej „|W
sklepie ogrodniczym”

- segregowanie materiału przyrodniczego podczas zabaw
dydaktycznych;

- układanie prostych rytmów;
- zabawy manipulacyjne –wyszukiwanie nasion,

przedmiotów

background image

Klasyfikacja metod i

form pracy oraz

organizacyjnych,

background image

Podstawowymi

formami organizacyjnymi

pracy jest działalność:

Indywidualna

Zespołowa

Zbiorowa ( zajęcia z całą grupą ).

background image

Formy pracy w przedszkolu

Zajęcia i zabawy dowolne

Zajęcia organizowane

Sytuacje (kontakty) okolicznościowe

manipulacyjne,
konstrukcyjne,
tematyczne,
dydaktyczne,
badawcze,
integracyjne,
ruchowe,
prace porządkowe
,
plastyczne

czynności samoobsługowe;
prace użyteczne (dyżury),
spacery, wycieczki,
uroczystości przedszkolne,
zajęcia dydaktyczne.

background image
background image
background image

Metody pracy z dziećmi

w przedszkolu

podział wg M. Kwiatowskiej, 1988

•Metody czynne

•Metody oglądowe

•Metody słowne

background image

Metody czynne, (oparte na

działaniu) to:

metoda samodzielnych doświadczeń – polegająca

na stwarzaniu warunków, pobudzaniu inicjatywy

dziecka nawiązującego kontakty z otoczeniem;

metoda kierowania własną aktywnością dziecka

przez zachętę, sugestię, podsuwanie pomysłu, radę,

czynne włączanie się nauczycielki w jego działalność;

metoda zadań stawianych dziecku, które ono

rozwiązuje aktywnie i samodzielnie jako problemy

stwarzające okazję do odkrywania nowych zjawisk,

przyswajania i stosowania w praktyce określonych

umiejętności;

metoda ćwiczeń – pobudza dzieci do powtarzania

różnych czynności, ćwiczenia rozwijają sprawność

ruchową, utrwalają umiejętności praktyczne,

wiadomości, a także kształtowania postaw.

background image

Metody oglądowe, to:

metoda obserwacji i pokazu – obejmuje

przedmioty, zjawiska i czynności, na których

nauczycielka chce skupić uwagę dzieci;

metoda przykładu osobistego nauczyciela,

a także innych dorosłych i dzieci jako wzór

postępowania, wzorów takich dostarczają

także widowiska teatralne, utwory literackie

w powiązaniu np. z ilustracjami;

metoda udostępniania dzieł sztuki

oparta na percepcji dzieł sztuki plastycznej,

teatralnej i utworów muzycznych, polegająca

na ułatwianiu dzieciom ich zrozumienia i

przeżycia.

background image

Metody słowne, to:

rozmowy, opowiadania, zagadki – rozwijające

procesy poznawcze i poszerzające zasób

wiadomości dziecka, jak również uczenie dzieci

wierszy, tekstów piosenek, itp.;

objaśnienia i instrukcje – towarzyszące

nabywaniu przez dzieci różnych umiejętności,

sprawności ruchowych, przyzwyczajeń

higienicznych, stosowane także przy stawianiu im

różnych zadań;

sposoby społecznego porozumiewania

wpływania na postępowanie dzieci, jak odwoływanie

się do umów, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty,

upominanie, tłumaczenie, przekazywanie, ustalanie

zasad współżycia w grupie dziecięcej;

metody żywego słowa – które pobudzają uczucia i

procesy poznawcze, działają na wyobraźnię i

motywację dziecka, a służą przede wszystkim

przekazywaniu wartości literatury pięknej.

background image

Struktura celów

operacyjnych

Dziecko:
określi i porówna (nazwie)

poprawnie

wielkość

misek:

przed nim

zgromadzonych

,

duża – większa,
mała – mniejsza
gruba – grubsza
cienka – cieńsza,
taka sama,

background image

dziecko:
 

nazwie,

rozpozna,

zastosuje,

naszkicuje,

oceni, skoczy,

doda,

ułoży,

uzasadni,

wyjaśni, obliczy,

przedmiot,

temat,

materiał,

działan
ie

w stosunku

do których

działanie ma

być

wykonane.

treś
ć

zachowanie

dziecka

background image

dane, ograniczenia,

narzędzia,

okoliczności opisujące

sytuację,

w jakiej będzie

obserwowane działanie

dziecka,

akceptowany poziom

wykonania czynności,

najniższy próg uznany za

wystarczający,

warun

ki

kryteri

um

Ilościowe: 80%

przymiotników,

jakościowe:

bezbłędnie, płynnie,
wyczerpująco,

4 wyrazy

background image

Scenariusz zajęcia

(oznaczenie daty,

wskazanie osoby prowadzącej zajęcie, nazwy

przedszkola i wieku dzieci.

Temat

:

„Tort urodzinowy”

Cele ogólne:
1.

Rozwijanie kompetencji językowych – pozyskanie

informacji nt. składników tortu oraz zachowania

wobec osoby świętującej urodziny,

2.

Utrwalenie litery t, T (drukowanej i pisanej),

3.

Utrwalanie liczby 6 w aspekcie kardynalnym i

porządkowym, znaków matematycznych, zasad

klasyfikowania wg cech: wielkości, koloru,

4.

Doskonalenie umiejętności współdziałania w

kącikach pracy, umiejętności samodzielnego,

dokładnego wywiązywania się z przydzielonych

zadań (adekwatnie do posiadanych możliwości),

background image

Cele

operacyjne:

• Rozpozna i nazwie (trzy - pięć) właściwości produktów

używanych do wypieku ciasta poprzez zmysł smaku,

węchu, wzroku,

• Rozwiąże zagadkę i przyporządkuje do obrazka podpis –

wyraz będący rozwiązaniem zagadki,

• Przeczyta tekst z lektorem,

• Napisze po śladzie wyrazy z historyjki oraz szlaczki

literopodobne,

• Połączy kropki za pomocą linii,

• Ułoży trzy wyrazy z rozsypanki literowej (nazwy

składników do tortu),

• Dopasuje dwa zdania z rozsypanki zadaniowej do tekstu

i samodzielnie sprawdzi wykonanie zadania,

• Uporządkuje świeczki wg. grubości, koloru i długości,

• Narysuje odpowiednią liczbę świeczek do podanej cyfry,

• Porówa zbiory wstawiając znak <,>,=,

• Wypełni kontur plasteliną, pasmanterią wg. własnej

inwencji,

• Zamaluje tuszem kontur litery t. T,

• Odszuka i podkreśli literę t, T, w tekście karty poetyckiej,

background image

Formy organizacyjne:

• z całą grupą,
• Indywidualna w kącikach pracy,

Metody pracy:

Czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań

stawianych do wykonania,

Oglądowe: obserwacji i pokazu,
Słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki,

objaśnienia i instrukcje,

Techniki twórczego myślenia: - lista atrybutów,

background image

Przebieg:

1. Sprawdzanie listy obecności - utrwalania znajomości imion),
2. Krzyżówka: wspólne rozwiązanie hasła – tort,
3. Wprowadzenie historyjki „Tort urodzinowy” – kolejne etapy,

praca z obrazkiem, z historyjką, układanie propozycji tytułów

ilustracji, czytanie globalne (wyrazów, zań) z pomocą

nauczyciela i samodzielne.

4. Zabawa przy piosence „Tort Blues” inscenizowanie ruchem

tekstu piosenki.

5. Praca w kącikach edukacyjnych:
k. plastyczny –
k. badawczy –
k. z grafoskopem –
k. słuchania –
k. pisania –
k. matematyczny –
k. alfabetyczny –
k. czytania –
6. Składanie życzeń urodzinowych koleżance, śpiewanie piosenki

„sto lat”, wręczanie upominków urodzinowych,

7. Degustacja tortu urodzinowego. Określanie , wyróżnianiu cech

tortu – stosowanie przymiotników. Tort jest…..

background image

środki dydaktyczne

• krzyżówka, historyjka z serii „Słoneczna

Biblioteka”, pomoce do kącika
badawczego, przybory plastyczne, ołówki,
kredki, plastelina, pasmanteria,
rozsypanka literowa i wyrazowa, karty
pracy, magnetofon, słuchawki, grafoskop,
świeczki, cyfry, tort urodzinowy.

background image
background image
background image
background image
background image
background image

„Tort blues”

         

M. Bogdanowicz

Lubię torty:
• z marmoladą,
• otulone czekoladą, mniam, mniam.
• w lukrowanych sukieneczkach,
• w szalikach z ptasiego mleka, mniam, mniam.
I choć jestem taki mały, zjadłbym tonę przez

dzień cały, mniam, mniam.

• Tortu z kokosowym daszkiem
• resztki rzuciłbym dla ptaszków. 

background image

Kącik plastyczny

• lepienie tortu z plasteliny,
• płaskorzeźba - wypełnienie konturu

tortu plasteliną,

• przyozdabianie tortu pasmanterią,
• malowanie lub rysowanie na temat:

„Urodziny”

background image
background image

Kącik badawczy

Zabawy badawcze z mąką, cukrem,
mlekiem, solą, czekoladą w proszku.

• badanie za pomocą zmysłów: węchu,

smaku, dotyku,

• Określenie koloru, rozpuszczalności w

wodzie, w mleku,

• Opis właściwości produktów.

background image
background image
background image

Kącik w grafoskopem

• Rysowanie i próby podpisu przedmiotu,

którego obrazek wylosuje dziecko z koperty,

background image
background image

Kącik słuchania

• Słuchanie tekstu nagranego –

czytanie z lektorem,

• Rozwiązywanie nagranych zagadek –

odszukiwanie odpowiedniego
obrazka,

background image

Kącik pisania

• Pisanie po śladzie napisu – tort

urodzinowy,

• Pisanie po śladzie nazwy tortu,
• Rysowanie (pisanie) szlaczków,

literopodobnych na konturach tortu,

• Podkreślanie litery „t” w tekście,
• Rozwiązywanie krzyżówki (hasło – tort)

background image
background image

Kącik matematyczny

• Rysowanie odpowiedniej liczby

świeczek do podanej cyfry,

• Przyporządkowanie świeczek wg.

grubości, koloru, długości,

• Porównywanie zbiorów ze świeczkami –

wstawianie znaków <,>,=,

• Przeliczanie świeczek, dopasowywanie

liczby świeczek do cyfry,

background image
background image
background image
background image

Kącik alfabetyczny

• Układanie z rozsypanki literowej lub

sylabowej podpisów do obrazków,

• Układanie podpisów do obrazków,
• Układanie prostych zdań z rozsypanki

wyrazowej,

background image
background image
background image

Kącik czytania

• Dopasowywanie rozsypanki

zdaniowej do tekstu, samodzielne
sprawdzanie wykonanego zadania.

background image
background image

podsumowanie

• Dobór celów zajęcia, spójność celów

ogólnych i operacyjnych,

• Integracja treści,
• Indywidualizacja zadań,
• Rodzaje aktywności dzieci,
• Stopień aktywności, zaangażowania

dzieci,

• Dobór i wykorzystanie środków,


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć dydaktyczno wychowawczych dla dzieci 6 letnich
Scenariusz zajęć dydaktyczno wychowawczych z wykorzystaniem zabaw przeciwko agresji Emocjex
Scenariusz zajęć adaptacyjnych, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
BAWIMY SI POWIETRZEM, Jest to scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych przeznaczony dla dzieci 5
Przedstawiam Państwu scenariusz zajęć otwartych z wychowania fizycznego w klasie V szkoły podstawowe
Scenariusz zajęć hospitowanych wrzesień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć hospitowanych - kwiecień, przedszkole, awans
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DYDAKTYKI (2)
Scenariusz dla 3-4 latków, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i klasach I-III ĆWICZENIA, PEDAGOGIKA, Metodyk
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3, Przedszkole
Scenariusz zabawy Mikołajkowej, wychowanie przedszkolne, scenariusze
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3 (2), Przedszkole
Scenariusz zajęć hospitowanych listopad, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć hospitowanych pażdźernik, przedszkole, awans
Scenariusz zabawy muzycznej, wychowanie przedszkolne, scenariusze
Scenariusz zajęć hospitowanych - maj, przedszkole, awans

więcej podobnych podstron