Zaburzenia zachowania

background image

Zaburzenia
zachowania

Pojęcie i klasyfikacja

background image

Co to jest zachowanie??

background image

Zachowanie

Termin zachowanie stosuje się do
oznaczenia czynności ruchowych,
pewnych reakcji fizjologicznych i
wypowiedzi słownych, które można
badać w sposób obiektywny, dokonać
ich rejestracji i pomiaru

(M. Pecyna, 1998).

background image

Dwie podstawowe funkcje
zachowania człowieka, który…

1.

zaspokajać potrzeby osobiste,

2.

spełniać wymagania społeczne w
sposób akceptowany przez dane
społeczeństwo.

background image

Co jeżeli zachowanie nie spełnia
tych funkcji?

background image

Czym są zaburzenia
zachowania??

Definicja pojęcia (jak
je rozumiecie?)

Charakterystyczne
objawy

Przyczyny

background image

Definiowane pojęcia…

Niedostosowanie społeczne

Nieprzystosowanie społeczne

Dewiacja społeczna

Trudności wychowawcze

Wykolejenie społeczne

background image

Niedostosowanie społeczne

Nieprawidłowe stosunki zachodzące

między daną jednostką a innymi
jednostkami, czy też jednostką a grupą
społeczną.

background image

Niedostosowanie społeczne

negatywny stosunku do norm społecznych,

do uznawanych społecznie wartości;

wyraz trudnej wewnętrznie sytuacji

jednostki społecznie niedostosowanej;

trudności wychowawcze, które cechuje

znaczna trwałość postaw aspołecznych lub

antyspołecznych;

ogólna postać (syndrom) zachowania

negatywnego wobec norm społecznych

(Lipkowski, 1976)

background image

Nieprzystosowanie społeczne

Wadliwe przystosowaniem jednostki do
społeczeństwa i jego kultury.

Charakterystyczny układ postaw lub
stany osobowości skłaniające jednostkę
do reagowania w sposób niezgodny z
normami, wartościami i wymaganiami
ról społecznych (Pytka, 1995)

background image

Dewiacja społeczna

odchylenie od reguł działania
społecznego, postępowanie niezgodne z
normami a także z wartościami
przyjętymi w społeczeństwie lub w
grupie społecznej.

background image

Trudności wychowawcze

Odnoszą się tylko do niektórych
objawów zachowania dziecka, tj.
pozostających w niezgodzie z
powszechnymi normami życia
społecznego, a jednocześnie
charakteryzujących się uporczywością i
nie poddających się zwykłym zabiegom
wychowawczym (Lewicki, 1974)

background image

Wykolejenie społeczne

polega na takim przeciwstawieniu się
normom, które burzy wszelki ład
społeczny, warunkujący istnienie
kultury, czyli na przeciwstawianiu się
społeczeństwu jako całości.

Obyczajowe lub przestępcze

background image

Np. niedostosowanie społeczne
a zaburzenie zachowania

Pojęcie niedostosowania społecznego
odnoszone jest do dalszych etapów
rozwojowych zaburzeń w zachowaniu

background image

Różne definiowanie zaburzeń
zachowania


Jak rozumiem termin

zaburzenie
zachowania???

background image

Zaburzenie zachowania
(DSM – IV)

uporczywy i powtarzający się wzorzec
charakteryzujący się zachowaniem
aspołecznym i buntowniczym.

Zaburzenia zachowania są czymś więcej
niż dziecięcą złością czy buntem - są
względnie trwałym i społecznie
nieaprobowanym nawykiem.

background image

Zaburzenie zachowania (ICD
– 10)

zaburzenia zachowania cechują
powtarzając się i utrwalone wzorce
zachowania dyssocjalnego, agresywnego
lub buntowniczego.

W skrajnej formie, takie zachowanie
powoduje poważne przekroczenie
oczekiwań i norm społecznych dla danego
wieku

jest czymś więcej niż zwykłą dziecięcą
złością lub młodzieżową buntowniczością.

background image

Klasyfikacja zaburzeń
zachowania

background image

Ze względu na wiek życia
dziecka w chwili wystąpienia
zaburzeń wyróżnia się:

typ dziecięcych zaburzeń (zaburzenie
wystąpiło przed 10 r. ż. )

typ młodzieńczych zaburzeń
(zaburzenie wystąpiło po 10 r. ż.)

background image

Ze względu na nasilenie
zaburzeń zachowania
różnicuje się stopnie:

stopień lekki - zaburzenie powoduje

niewielkie szkody

stopień umiarkowany - liczba zaburzeń

zachowania i ich wpływ na innych są

pośrednie między stopniem lekkim a

znacznym

stopień znaczny - liczba zaburzeń i ich

wpływ na innych jest duży, objawy

zaburzeń są sprzężone ze sobą np.

kradzież w konfrontacji agresywnej z ofiarą

background image

Klasyfikacja według DSM - IV

istotnym objawem zaburzeń
zachowania jest powtarzający i
utrzymujący się wzorzec zachowania…
a manifestuje się wystąpieniem trzech
lub więcej spośród następujących
zachowań w ciągu ostatnich 12
miesięcy:

background image

ZACHOWANIA
AGRESYWNE

tyranizowanie, grożenie, zastraszanie innych,

częste inicjowanie walk fizycznych,

używanie broni, mogącej powodować

poważne fizyczne uszkodzenia,

okrucieństwo fizyczne wobec ludzi,

okrucieństwo wobec zwierząt,

dokonywanie kradzieży bezpośrednio od

ofiary (wymuszanie, kradzieże kieszonkowe i

inne ),

świadome branie udziału w podpaleniu z

intencją spowodowania poważnej szkody,

świadome niszczenie cudzej własności

background image

OSZUSTWA LUB
KRADZIEŻE

włamania do domu,
budynku lub
samochodu,

kłamstwo w celu
uniknięcia zobowiązań
lub uzyskania
określonych dóbr,

kradzież rzeczy o
większej wartości bez
konfrontacji z ofiarą

background image

POWAŻNE ŁAMANIE ZASAD,
NORM, REGUŁ, NAKAZÓW I
PRAW

przebywanie wbrew zakazom rodziców
poza domem rodzinnym w nocy przed
13 r. ż.,

ucieczka z domu bez zamiaru powrotu,

wagarowanie (częste)

background image

Klasyfikacja według ICD - 10

Powtarzający się i utrwalony wzorzec
zachowania, cechujący się gwałceniem
albo podstawowych praw innych osób,
albo poważniejszych norm i reguł
społecznych właściwych dla wieku,
trwających co najmniej 6 miesięcy, w
czasie których występują niektóre z
następujących przejawów:

background image

1.

wybuchy złości nadzwyczaj częste lub
ciężkie w stosunku do poziomu
rozwojowego,

2.

częste kłótnie z dorosłymi,

3.

często aktywne odrzucanie wymagań
dorosłych lub nie spełnianie reguł,

4.

często jakby rozmyśle robienie rzeczy,
które budzą gniew u innych ludzi,

5.

częste oskarżenie innych za swoje
własne pomyłki lub niewłaściwe
zachowanie,

background image

6.

częsta "wrażliwość" i łatwość
wprowadzania w złość przez innych,

7.

częste wpadanie w złość lub
rozżalenie,

8.

częsta złośliwość lub mściwość

9.

częste kłamstwa lub zrywanie obietnic
w celu uzyskania dóbr lub przywilejów,
lub dla uniknięcia obowiązków,

10.

częste inicjowanie starć fizycznych
(nie obejmuje to starć z rodzeństwem),

background image

11.

używanie broni, która może
powodować u innych poważne
uszkodzenia ciała (np. kij, cegła,
rozbita butelka, nóż, strzelba),

12.

pozostawanie poza domem po
zapadnięciu zmroku, mimo zakazu
rodziców (rozpoczynające się przed 13
rokiem życia),

13.

przejawianie fizycznego okrucieństwa
wobec innych osób (np. krępowanie,
ranienie lub podpalanie ofiar),

background image

14.

przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec

zwierząt,

15.

rozmyślne podkładanie ognia ze

stwarzaniem ryzyka lub z zamiarem

spowodowania poważnych zniszczeń,

16.

kradzieże przedmiotów o niebanalnej

wartości bez konfrontacji z ofiarą, zarówno w

domu, jak i poza nim (np. kradzieże w

sklepach, włamania, fałszerstwa ),

17.

częste wagary ze szkoły, rozpoczynające się

przed 13 rokiem życia,

background image

18.

co najmniej dwukrotne ucieczki z
domu rodzicielskiego lub zastępczego,
albo ucieczka jednorazowa trwająca
dłużej niż jedną noc (nie obejmuje
opuszczania domu w celu uniknięcia
molestowania fizycznego lub
seksualnego),

19.

popełnianie przestępstw
wymagających konfrontacji z ofiarą
(włączając kradzieże kieszonkowe,
wymuszania, napady),

background image

21.

zmuszanie innych osób do
aktywności seksualnej,

22.

częste terroryzowanie innych
(np. rozmyślne zadawanie
bólu lub ran połączone z
uporczywym zastraszaniem,
dręczeniem,
molestowaniem),

23.

włamanie do cudzego domu,
samochodu, budynku.

background image

Klasyfikacja ICD – 10 dzieli
zaburzenia zachowania na
następujące kategorie:

zaburzenia zachowania ograniczone
do środowiska rodzinnego

zaburzenia zachowania z
nieprawidłowym procesem
socjalizacji

zaburzenia zachowania z
prawidłowym procesem socjalizacji

zaburzenie opozycyjno -
buntownicze.

background image

zaburzenia zachowania
ograniczone do środowiska
rodzinnego

zachowania są całkowicie lub prawie
całkowicie ograniczone do środowiska
rodzinnego albo do interakcji z
członkami rodziny.

Mogą występować kradzieże w domu,
zachowania destrukcyjne, jak…

background image

zaburzenia zachowania z
nieprawidłowym procesem
socjalizacji

Zaburzone relacje rówieśnicze
przejawiają się izolacją od innych dzieci,
niepopularnością, odrzuceniem…

Relacje z dorosłymi cechują się
rozdźwiękiem, wrogością i urazami.

background image

Typowe zachowania, to tyranizowanie,
bójki, stosowanie siły i przemocy…

Zaburzenie ujawnia się w większości
sytuacji, ale najbardziej widoczne jest w
szkole

background image

zaburzenia zachowania z
prawidłowym procesem
socjalizacji

Zaburzenia występują w sytuacjach
poza domem lub środowiskiem
rodzinnym. Dzieci są raczej dobrze
zintegrowane z grupą rówieśniczą,
nawiązywane są trwałe przyjaźnie z
rówieśnikami.

Relacje z dorosłymi są raczej złe.

background image

zaburzenie opozycyjno -
buntownicze

występuje u dzieci poniżej 10 roku życia.

Występują nasilone zachowanie buntownicze,
nieposłuszne…

Dzieci skłonne są do złości, reagowania
zdenerwowaniem wobec innych dzieci.

Wykazują niski próg tolerancji na frustrację i
łatwo tracą panowanie nad sobą.

Nie ma zachowań naruszających prawo i
podstawowe prawa innych, jak
: kradzież,
tyranizowanie, napaści, niszczycielstwo.

background image

Przyczyny zaburzeń???

Biologiczne, środowiskowe,
społeczno – kulturowe…

background image

Literatura:

Carson, Butcher (2006). Psychologia

zaburzeń. Gdańsk: GWP

Hillenbrand (2007). Pedagogika zaburzeń

zachowania. Gdańsk. GWP

Meyer (2003). Psychopatologia. Gdańsk: GWP

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i

zaburzeń zachowania w ICD - 10. Rewizja

Pecyna M.: Rodzinne uwarunkowania

zachowania dziecka w świetle psychologii

klinicznej . Warszawa 1998, WSiP

Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna .

Wybrane zagadnienia teoretyczne i

metodyczne . Warszawa 1995, WSiP


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zaburzenia zachowania t
ZABURZENIA ZACHOWANIA, Psychologia kliniczna(1)
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji, medyczne, psychiatri
ZABURZENIA ZACHOWANIA
IDENTYFIKACJA ZABURZEŃ ZACHOWANIA
ZABURZENIA OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE[1], Pedagogika specjalna, Zaburzenia zachowania
Zaburzenia Somatomorficzne i dysocjacyjne , psychologiaWSFIZ-notatki, Semestr5, Zaburzenia zachowan
zaburzenia zachowania
STRES PRZYCZYNA ZABURZE ZACHOWANIA
Zaburzenia zachowań seksualnych i macierzyńskic psów
Zaburzenia zachowania, profile
Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży
Zaburzenia zachowania, ☆♥☆Coś co mnie kręci psychologia
Zaburzenia zachowaia
Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania., DIAGNOZA DZIE

więcej podobnych podstron