Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I Na psalm Dawidów XIX

background image

WejdŸ na stronê

http://wolnelektury.pl/

i zobacz, jak wiele mo¿liwoœci daje interaktywna wersja szkolnej biblioteki

internetowej Wolne Lektury.

Ten utwór nie jest chroniony prawem autorskim i znajduje siê w domenie publicznej, co oznacza, ¿e mo¿esz go
swobodnie wykorzystywaæ, publikowaæ i rozpowszechniaæ.

Miko³aj Sêp Szarzyñski

Pieϖ I

Na psalm Dawidów XIX
motto: Coeli enarrant gloriam Dei

1

Narodzie, g³upi¹ m¹droœci¹ ch³ubliwy

2

I b³êdom zmyœlnym wierzyæ uporczywy,
Mnóstwem gwiazd œlicznych niebo ozdobione
Obacz, a smys³y

3

w¿dy oœwieæ zaæmione!

Poznasz, ¿e m¹drym, ¿e jest wiekuistym
Pan, co ma pa³ac na sklepie ognistym,
W którym zawiesi³ i wietrzne pró¿noœci
I mo¿n¹ wodê zniós³ z ziemnej ciê¿koœci.

W pewne godziny dzieñ – nocy, cieniowi,
W pewne godziny noc zstêpuj¹c dniowi,
Œwiadcz¹ swym biegiem, tak porz¹dnie zgodnym
¯e nie trafunkiem œwiat stan¹³ przygodnym.

Nieba machina tak zgodnie sprawiona,
¯e m¹droœæ Pañska, ¿e moc nieskoñczona
Wiecznie j¹

4

rz¹dzi, wo³a; a po wielkim

Œwiecie jest s³yszny

5

g³os i uszom wszelkim.

Bo w ¿adnym k¹cie œwiata mieszkanego
Niemasz narodu tak sproœnie grubego,
By w¿dy nie baczy³, i¿e prawo rz¹dzi
Niezmylne niebem, bo nigdy nie b³¹dzi.

1. (przyp. red.) Niebiosa opowiadaj¹ chwa³ê Bo¿¹.

2. (przyp. red.) ch³ubliwy – (tak w rêkopisie) che³pliwy, chlubi¹cy siê.

3. (przyp. edyt.) smys³y – zmys³y.

4. (przyp. red.) – ni¹.

5. (przyp. edyt.) s³yszny – s³yszany, s³yszalny.

Szkolna biblioteka internetowa Wolne Lektury tworzona jest dziêki pracy Wolontariuszy oraz wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego i Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy. Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekê Narodow¹ z egzemplarza pochodz¹cego ze zbiorów BN.

Sk³ad automatyczny tekstu zrealizowa³ Marek Ryæko przy u¿yciu systemu X E TEX i fontu Antykwa Pó³tawskiego.

Miko³aj Sêp Szarzyñski, Pieœñ I

1

background image

Kto siê, gdy nieba chmura nie zakrywa,
Patrz¹c na jasnych gwiazd blask, nie zdumiewa?
Abo gdy œwiat³em uderzy go w oczy
S³oñce, ognistym gdy sie ko³em toczy?

Które, gdy z ³o¿a powstawa swojego,
Jak oblubieniec, obleczon z szczyrego
Z³ota ubiorem, a wieniec, z kamieni
Kosztownych sprawion, g³owê mu promieni.

Do kresu swego nic niezmordowany
Gwa³tem siê wali: dobrze przyrównany
Kszta³tem i si³¹ i pêdem onemu
Jest obrzymowi, sto r¹k maj¹cemu.

Od wschodu bie¿¹c a¿ tam, gdzie powstawa
Noc ciemna, gwiazdom œwiat³oœci dodawa
I, co jest kolwiek tu, na nizkiej

6

ziemi,

Wsp³adza

7

i ¿ywi p³omieñmi swojemi.

Ale porz¹dek na wysokim niebie
Nie tak patrz¹cych myœl ci¹gnie do siebie,
Jak zakon

8

, Panie, twój ku przystojnoœci

Nak³ania smys³y i psuje chciwoœci.

Twe obietnice odmiany nie znaj¹
I œwiat³em prawdy serca utwierdzaj¹;
A tak nas karzesz, gdyæ który przewini,
¯e w nim po¿ytek twa œwiêta kaŸñ

9

czyni.

Twe przykazanie oczy nam zabawia
Wdziêczn¹ radoœci¹ i szczyr¹ ustawia,
Panie, tw¹ chwa³ê, której nie naruszy
Staroœæ, co zêbem stalnym wszytko kruszy.

Przy twych dekretach prawda z pobo¿noœci¹
Zawsze przebywa, strzeg¹c ich z pilnoœci¹,
Które s¹ s³odsze nad miód i nad z³oty
Kruszec wa¿niejsze i rzadkie klejnoty.

Przeto ich w sercu swym s³uga twój, Panie,
S³usznie pilnowaæ nigdy nie ustanie,
Wiedz¹c nagrodê, któr¹œ ty zgotowa³
Ka¿demu, stale kto ich bêdzie chowa³.

Lecz b³êdy wszytkie kto swe wiedzieæ mo¿e?
Ty miê sam oczyœæ, wiekuisty Bo¿e,
I wniwecz obróæ moje wszytkie z³oœci,
Któremim zmazañ prócz

10

mej wiadomoœci,

A daj, by pychy tobie brzydkiej si³a
Do serca mego nigdy nie wchodzi³a;
Tak miê na wieki prócz trudnoœci wszelkiej
Oków pozbawisz bezbo¿noœci wielkiej.

6. (przyp. edyt.) nizkiej – dziœ: niskiej.

7. (przyp. red.) Wsp³adza – rozp³adza, mno¿y.

8. (przyp. edyt.) zakon – tu: prawo.

9. (przyp. red.) kaŸñ – kara.

10. (przyp. red.) prócz – bez.

Miko³aj Sêp Szarzyñski, Pieœñ I

2

background image

S³owa ust moich, myœl serca mojego
Pokorn¹ przyj¹æ racz uni¿onego,
Proszê, o Panie! Bo tyœ jest zbawieniem,
Bogiem, nadziej¹ i mym wspomo¿eniem.

Miko³aj Sêp Szarzyñski, Pieœñ I

3


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mikołaj Sęp Szarzyński Piesn I na Psalm XIX
piesn i na psalm dawidow xix
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń V Na kształt psalmu LXX
piesn i na psalm dawidow xix 1
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II Na psalm Dawidów LII
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV Na kształt psalmu CXXVI Parapharasis
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń VI Na kształt psalmu CXX
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I O bożej opatrzności na świecie
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV O cnocie szlacheckiej
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń VI analiza
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II O strusie
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń III psalmu LVI Parapharasis
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń III O wielmożności bożej
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń III Stefanowi Batroemu królowi polskiemu
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I O Fridruszu
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet II Na one słowa Jopowe

więcej podobnych podstron