Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet I O którkości i niepewności na świecie żywota człowieczego

background image

WejdŸ na stronê

http://wolnelektury.pl/

i zobacz, jak wiele mo¿liwoœci daje interaktywna wersja szkolnej biblioteki

internetowej Wolne Lektury.

Ten utwór nie jest chroniony prawem autorskim i znajduje siê w domenie publicznej, co oznacza, ¿e mo¿esz go
swobodnie wykorzystywaæ, publikowaæ i rozpowszechniaæ.

Miko³aj Sêp Szarzyñski

Sonet I

O krótkoœci i niepewnoœci na œwiecie ¿ywota cz³owieczego

Ehej, jak gwa³tem obrotne ob³oki
I Tytan

1

prêtki

2

lotne czasy pêdz¹!

A chciwa mo¿e odci¹æ rozkosz nêdz¹
Œmieræ,–tu¿ za nami spore czyni kroki!

A ja, co dalej, lepiej cieñ g³êboki
B³êdów mych widzê, które gêsto jêdz¹

3

Strwo¿one serce ustawiczn¹ nêdz¹,
I z p³aczem ganiê m³odoœci mej skoki.

O moc, o rozkosz, o skarby pilnoœci,
Choæby nie darmo by³y, przedsie

4

szkodz¹:

Bo naszê chciwoœæ

5

od swej szczêœliwoœci

W³asnej (co Bogiem zowiemy) odwodz¹.
Niesta³e dobra. O, stokroæ szczêœliwy,
Który tych cieniów wczas zna kszta³t prawdziwy?

1. (przyp. red.) Tytan – w mitologii synowie Nieba i Ziemi, którzy chcieli zdobyæ niebiosa, lecz zostali przez Jowisza

pora¿eni piorunami.

2. (przyp. edyt.) prêtki – dziœ: prêdki.

3. (przyp. edyt.) gêsto jêdz¹ – czêsto dokuczaj¹, nêkaj¹.

4. (przyp. edyt.) przedsie (a. przedsiê) – przecie¿.

5. (przyp. edyt.) chciwoœæ – tu: chêæ, pragnienie, po¿¹danie.

Szkolna biblioteka internetowa Wolne Lektury tworzona jest dziêki pracy Wolontariuszy oraz wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego i Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy. Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekê Narodow¹ z egzemplarza pochodz¹cego ze zbiorów BN.

Sk³ad automatyczny tekstu zrealizowa³ Marek Ryæko przy u¿yciu systemu X E TEX i fontu Antykwa Pó³tawskiego.

Miko³aj Sêp Szarzyñski, Sonet I

1


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sonet i o krotkosci i niepewnosci na swiecie zywota czlowiec
sonet i o krotkosci i niepewnosci na swiecie zywota czlowieczego
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I O bożej opatrzności na świecie
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet II Na one słowa Jopowe
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Pilniej na twoje oblicze nadobne
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet III Do Naświetszej Panny
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet IV O wojnie naszej którą wiedziemy z szatanem światem i ciałem
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet o nietrwałej miłości rzeczy świata tego
13.Kochanowski a Sep Szarzynski, Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I Na psalm Dawidów XIX
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV Na kształt psalmu CXXVI Parapharasis
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń VI Na kształt psalmu CXX
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń V Na kształt psalmu LXX
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II Na psalm Dawidów LII
Mikołaj Sęp Szarzyński Piesn I na Psalm XIX
literatura staropolska, NOTATKI Sep-Szarzynski, MIKOŁAJ SĘP - SZARZYŃSKI (ok
Renesans, Wybór wierszy, Wybór wierszy - Mikołaj Sęp Szarzyński
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV O cnocie szlacheckiej

więcej podobnych podstron