drzewo problemow

background image

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

1 . A n a liz a p r o b le m u
2 . A n a liz a c e ló w
3 . A n a liz a s tr a te g ii

4 . Z b u d o w a n ie m a tr y c y lo g .
5 . P la n o w a n ie d z ia ła ń
6 . P la n o w a n ie z a s o b ó w

Fazy podejścia opartego na matrycy logicznej

Fazy podejścia opartego na matrycy logicznej

Opracowanie: Wojciech Downar

background image

ma za zadanie zapewnić, że

zostaną zidentyfikowane źródła

problemu, a nie jedynie ich

symptomy

Analiza problemu

Analiza problemu

projekt, który dotyczy skutków

problemów nie jest w stanie

przynieść trwałych efektów

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

1 . A n a liz a p r o b le m u

background image

Analiza problemu

Analiza problemu

Analiza problemu określa negatywne aspekty
obecnej sytuacji i ustanawia związki
przyczynowo-skutkowe pomiędzy
występującymi problemami

Wymaga podjęcia następujących kroków:
1. Określenia głównych problemów, które dotykają

beneficjentów.

2. Określenia drzewa problemów (problem tree),

by określić przyczyny i skutki

Opcjonalnie analiza interesariuszy

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

1 . A n a liz a p r o b le m u

background image

Główną techniką używaną na tym etapie jest szkicowanie
drzewa problemów, które polega na rozrysowaniu problemu
sposób hierarchiczny.

Najpierw wybierany jest początkowy problem, a następnie
kolejny problem z nim związany, a następnie:

Analiza problemu

Analiza problemu

jeśli problem stanowi przyczynę - przesuwany jest
poziom niżej

jeśli jest skutkiem – przesuwany jest wyżej

jeśli nie stanowi przyczyny ani skutku – pozostaje na
tym samym poziomie

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

1 . A n a liz a p r o b le m u

background image

Analiza problemu

Analiza problemu

- przykład

- przykład

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

1 . A n a liz a p r o b le m u

K O N G E S T I A W M I A S T A C H

b r a k in s ty tu c ji

k o o r d y n u j ą c e j r o z w ó j

tr a n s p o r tu p u b l i c z n e g o

n i e d o s to s o w a n a

i n fr a s tr u k tu r a

k o n s e r w a ty w n e z a c h o w a n i a u ż y tk o w n ik ó w tr a n s p o r tu

b r a k ś r o d k ó w

fi n a n s o w y c h

n ie w ła ś c iw e p la n o w a n ie

p r z e s tr z e n n e w m ia s ta c h

n i e d o s ta te c z n a z n a j o m o ś ć

w y m a g a ń k li e n tó w

m a ło ś c i e ż e k

r o w e r o w y c h

n i e u w z g l ę d n i a n i e

k o s z tó w z e w n ę tr z n y c h

n i e o d p o w ie d n i a

p o l ity k a ta r y fo w a

n ie s p r a w n e

z a r z ą d z a n ie r u c h e m

background image

Analiza celów

Analiza celów

Drzewo celów może być więc pomyślane jako
pozytywny lustrzany obraz drzewa problemów

Analiza celów to obraz poprawionej sytuacji w
przyszłości. Problemy zmienia się na
rozwiązania, które mają być osiągnięte.

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

.

2 . A n a liz a c e ló w

background image

Formułowanie treści

Formułowanie treści

oraz hierarchii celów

oraz hierarchii celów

 czy sformułowania celów są jasne i

jednoznaczne ?

czy jest potrzeba

definiowania

dodatkowych,

bardziej

szczegółowych

celów ?

czy osiągnięcie jednego celu pomaga w

realizacji celów wyższego rzędu ?

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

.

2 . A n a liz a c e ló w

background image

Analiza celów

Analiza celów

Z M N I E J S Z E N I E K O N G E S T I I W M I A S T A C H

o k r e ś le n i e p o d m i o tu

k o o r d y n u ją c e j r o z w ó j

tr a n s p o r tu p u b l i c z n e g o

r o z w ó j

i n f r a s tr u k t u r y

z m ia n a ś w i a d o m o ś c i u ż y t k o w n i k ó w tr a n s p o r tu

p o z y s k a n i e

ź r ó d e ł fi n a n s o w a n ia

u s p r a w n ie n ie p l a n o w a n ia

p r z e s tr z e n n e g o w m ia s ta c h

p r z e p r o w a d z e n ie b a d a ń

w z a k r e s ie w y m a g a ń k li e n tó w

w z r o s t d łu g o ś c i

ś c i e ż e k

r o w e r o w y c h

u w z g l ę d n i e n i e

k o s z tó w z e w n ę tr z n y c h

r a c jo n a l iz a c ja

p o lity k i ta r y f o w e j

u s p r a w n ie n i e

z a r z ą d z a n i a r u c h e m

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

.

2 . A n a liz a c e ló w

background image

Analiza strategii

Analiza strategii

Analiza strategii jest porównaniem
różnych opcji rozwiązania danej sytuacji. W
wyniku wcześniejszych kroków analizy
zwykle powstaje kilka możliwych ścieżek
rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
Różne działania mogą przyczynić się do
polepszenia sytuacji w badanej dziedzinie

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A3 . A n a liz a s tr a t e g i i

background image

Analiza strategii

Analiza strategii

ZMNIEJSZENIE KONGESTII W MIASTACH

określenie podmiotu

koordynującej rozwój

transportu publicznego

rozwój

infrastruktury

zmiana świadomości użytkowników transportu

pozyskanie

źródeł finansowania

usprawnienie planowania

przestrzennego w miastach

przeprowadzenie badań

w zakresie wymagań klientów

wzrost długości

ścieżek

rowerowych

uwzględnienie

kosztów zewnętrznych

racjonalizacja

polityki taryfowej

usprawnienie

zarządzania ruchem

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A3 . A n a liz a s tr a t e g i i

S tr a te g ia k o o p e r a c ji
S
S tr a te g ia fi n a n s o w a

tr a te g ia o d d z ia ły w a n ia n a k lie n ta

background image

Wybór preferowanej strategii

Wybór preferowanej strategii

implementacji - kryteria

implementacji - kryteria

korzyści dla wiodących interesariuszy

koszty całkowite

wykonalność ekonomiczna, finansowa i
techniczna,

zapewnienie trwałego rozwoju

wzmocnienie struktur instytucjonalnych

ochrona środowiska naturalnego

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A3 . A n a liz a s tr a t e g i i

background image

Budowa matrycy logicznej

Budowa matrycy logicznej

Matryca logiczna jest metodą prezentacji
rezultatów analizy w taki sposób, iż możliwe
staje się syntetyczne i logiczne
przedstawienie celów projektu

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

4 . B u d o w a n ie m a tr y c y lo g .

background image

sposób

weryfikacji

wskaźniki

cel

nadrzędny

wskaźniki

wskaźniki

rezultaty

cele

szczegółowe

wskaźniki

działania

sposób

weryfikacji

sposób

weryfikacji

sposób

weryfikacji

założenia i

ryzyka

założenia i

ryzyka

założenia i

ryzyka

założenia i

ryzyka

Schemat matrycy logicznej

Schemat matrycy logicznej

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

4 . B u d o w a n ie m a tr y c y lo g .

background image

Logika pozioma

Logika pozioma

matrycy logicznej

matrycy logicznej

pozwala zdefiniować jak

mierzyć oraz jak

weryfikować założone cele

założenia

i ryzyka

sposób

weryfikacji

cele

wskaźniki

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

4 . B u d o w a n ie m a tr y c y lo g .

background image

Logika pionowa

Logika pionowa

matrycy

matrycy

logicznej

logicznej

cel

nadrzędny

rezultaty

cele

szczegółowe

działania

pozwala na

określenie

hierarchii celów w

taki sposób aby cel

niższego rzędu

prowadził

jednocześnie do

osiągnięcia celu

wyższego rzędu

F A Z A A N A L I Z Y

F A Z A P L A N O W A N I A

4 . B u d o w a n ie m a tr y c y lo g .


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
drzewo problemów
DRZEWO PROBLEMOW, word
Drzewo problemów i drzewo celów, DRZEWO PROBLEMÓW
Drzewo problemów
prezentacja z zarządzania drzewo celow i problemow
T 3[1] METODY DIAGNOZOWANIA I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW
Problemy geriatryczne materiały
Problem nadmiernego jedzenia słodyczy prowadzący do otyłości dzieci
Problemy współczesnego świat
Czym zajmuje sie ekonomia podstawowe problemy ekonomiczne
Wyklad I Problemy etyczne Wstep
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
(9) Naucz i ucz problemoweid 1209 ppt
004 relacyjne drzewo katalogów
Zastosowanie metody problemowej w nauczaniu
zasady i problemy koordynacji polityki regionalnej 6

więcej podobnych podstron