Prawo ochrony srodowiska Procedury 20. 04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s

Pobierz dokument
prawo.ochrony.srodowiska.procedury.20.04.05.doc
Rozmiar 38 KB

Prawo ochrony środowiska 20.04.05

Procedury dotyczące ochrony środowiska nie są precyzyjnie uregulowane ustawowo.

  1. Procedur oceny oddziaływania na środowisko (ooś)

  2. Procedura dostosowawcza

Ad 1) OOŚ powstała w USA w ustawie z 69r o ochronie środowiska. Została wprowadzona w Polsce do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, ale nie jako procedura, lecz forma raportu. W 2000r. w ustawie Prawo ochrony środowiska została procedurą kończącą się:

OOŚ przebiega zawsze z udziałem społeczeństwa.

Skoping- określenie zakresu raportu lub prognozy. Organ administracyjny nie może wykluczyć żadnego elementu raportu bądź prognozy. Może on natomiast, na wniosek lub z urzędu, określić zakres raportu lub prognozy.

Raport, prognoza nie muszą być sporządzane przez biegłego, lecz przez osobę posiadającą wiedzę fachową na dany temat. Oba te akty muszą zawierać streszczenie w języku nieformalnym, tak aby były zrozumiałe przez wszystkich (ze względu na udział społeczeństwa)

Procedurę OOŚ przeprowadza się w trzech sytuacjach:

  1. dla planów i strategii (zakończona prognozą)

  2. dla planowanych przedsięwzięć (zakończona raportem)

  3. transgraniczna, gdy negatywne oddziaływanie, w innym kraju, pojawia się ze względu na działalność prowadzoną w Polsce, bądź na odwrót. Jest to odmiana procedury dla planowanych przedsięwzięć

Procedura OOŚ ma zagwarantować zasadę zrównoważonego rozwoju, która nakłada obowiązek uwzględniania wszystkich skutków dla środowiska przy działalności. Ma ona charakter prewencyjny i musi być max. kompleksowa (tzn. dla całości środowiska, dla poszczególnych jego elementów, zarówno w krótkim jak i długim czasie)

W akcie końcowym OOŚ przedstawia się rozwiązania wariantowe, oraz wariant zerowy.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

A. PROCEDURA STRATEGICZNA

Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego:

- organ ma obowiązek ogłoszenia informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu itp. w rejestrze ogólnie dostępnym.

- organ musi ustalić termin do składania uwag i wniosków w sprawie tego projektu. Nie są one wiążące, ale musi je organ przyjąć do wiadomości.

- sporządzenie prognozy OOŚ i podanie jej do publicznego wglądu

- organ musi ustalić termin zgłaszania uwag i wniosków do tej prognozy. Są one jednak niewiążące

- przyjęcie strategii, planu itp. i umieszczenie w rejestrze ogólnodostępnym

B. PROCEDURA OOŚ DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

przedsięwzięcie > inwestycja

0x08 graphic
0x08 graphic

O tym jakie przedsięwzięcia objęte są procedurą OOŚ decyduje rozporządzenie RM. Wymienia ono przedsięwzięcia:

Ustawy określają kategorie decyzji, którymi będą towarzyszyć procedury OOŚ:

  1. ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje: